ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.
Ύψους ανάσσων, Ουρανών ευσπλαγχνία, Τελεί καθ΄ ημάς, εξ ανυμφεύτου Κόρης, Άϋλος ων το πρόσθεν, αλλ΄ επ΄ εσχάτων, Λόγος παχυνθείς σαρκί τον πεπτωκότα. Ίνα προς αυτόν ελκύση πρωτόκτιτον.

Ερμηνεία.

Την άβυσσον της θείας φιλανθρωπίας βάλλων εις τον νουν του ο θεσπέσιος Μελωδός, δια την οποίαν εκένωσε τον εαυτόν του έως τους εσχάτους ημάς ο Μονογενής Υιός του Θεού, και θαυμάζων δια το ακατάληπτον μεγαλείον του Μυστηρίου, εμελούργησε το Τροπάριον τούτο· διο λέγει, ότι ο ενυπόστατος και ζων του Θεού και Πατρός Λόγος, όστις όχι μόνον εποίησε τους Ουρανούς, αλλά και βασιλεύει του ύψους των Ουρανών δια το υπεροχικόν και άπειρον αξίωμα της Θεότητος, από ακατάληπτον φιλανθρωπίαν κινούμενος, γίνεται άνθρωπος δι΄ ημάς από την ανύμφευτον Κόρην και Παρθένον Μαρίαν· όστις ήτον μεν πρότερον άϋλος πάντη και άσαρκος, κατά την οικείαν και έμφυτον της Θεότητος αυτού αϋλίαν· εις δε τους εσχάτους καιρούς επαχύνθη κατά την σάρκα, και ενεδύθη όλον το Αδαμιαίον φύραμα.

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ


Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ":

τι το προβάλλεις αδελφέ μου αυτό το βίντεο; Δεν βλέπεις τόση γυμνή σάρκα;
Ντροπή! Ντροπή σου!
Κρύφτο γρήγορα να μην σκανδαλίζεις κόσμο.
Δεν φοβάσαι τον σκανδαλισμό; Είναι φοβερό.


***
Αληθώς, εποχή Πομπηϊας και ρωμαϊκής εποχής, είναι η ιδική μας, εάν δεν τας έχη υπερφαλαγγίσει. Ο δαίμων, μάλιστα, της ασέμνου μόδας, εισέρχεται αναιδώς και ανευλαβώς και εντός των Ιερών Ναών, χωρίς να νουθετούν, ή να ελέγχουν, δυστυχώς, οι ιερείς. Η δε Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ δια πλήθος θεμάτων – και συχνά δευτερευόντων – συζητεί και εκδίδει ανακοινώσεις και εγκυκλίους, ουδέποτε μέχρι σήμερα ωμίλησαν προς τον λαόν και την νεότητα δια το θέμα της αγνότητος και σεμνότητος (εντός και εκτός εκκλησίας). Να αναμένωμεν την εγκύκλιον; 

"Ο.Τ." αρ. φ. 1699
***
Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ":

Αυτό το βίντεο πρέπει να δοθεί σε όλους τους ιερούς Ναούς, ακόμη και αυτών των καινοτόμων, προς επιμόρφωση των ιερέων. Το σημερινό θλιβερό φαινόμενο των Βαπτίσεων (ραντισμών) πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Τα ανωτέρω προς γνώση των καινοτόμων, αλλά και των γονέων. Ο Κύριος να σου χαρίζει έτη πολλά π. Ευθύμιε.

Σημείωση
Ο π. Ευθύμιος είναι της Εκκλησίας των, υπό των καινοτόμων ονομαζόμενων, Γνησίων Ορθοδόξων. Κάθε χρονίζον σχίσμα οδηγεί αφεύκτως σε αίρεση. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά και όχι όπως σημειώνει ο γράφων, δεν θα είχαμε το θλιβερό φαινόμενο της εξάπλωσης του οικουμενισμού λόγω της σιγής των ιεραρχών και της άμβλυνσης του φρονήματος των πιστών.-

Ως προς δε τα περί γύμνιας και σάρκας του Ανώνυμου, αν αυτός πηγαίνει να δει τη γύμνια και τη σάρκα, και όχι να ακούσει την Ιερολογία του Μυστηρίου, όντως κατεξοχήν Μυστηρίου, τότε με "γεια του και χαρά του" ! Διερωτώμαι, αν θα πρέπει πλέον να ντύνουμε και τα βρέφη που βαπτίζουμε. Η παιδική πορνεία επί των ημερών μας ακμάζει και ίσως, διεγείρει και τα ακόμη κατώτερα των κατωτέρων νωτιαίων αντανακλαστικών του ενστίκτου ( ...) που όλοι έχουμε.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Της Ζωοδόχου πηγής. Συμεών νεομάρτυρος του εν Περσίδι, Αδριανού μάρτυρος, Αγαπητού πάπα Ρώμης, Μακαρίου αρχιεπισκόπου Κορίνθου (1805).

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Συμεὼν ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν Σαβωρίου καὶ ἦταν προϊστάμενος τῶν Ἐκκλησιῶν Κτησιφῶντος καὶ Σαλὴκ (στὴ Σελευκεία).
Ὅταν εἶδε τὰ παράνομα ἔργα τῶν Περσῶν καὶ ἐπειδὴ δὲν ὑπέφερε τὶς διαταγές τους, ἔγραψε στὸν βασιλέα Σαβώριο ὅτι «ἐμεῖς εἴμαστε δοῦλοι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν ἀνεχόμαστε νὰ σᾶς ὑποφέρουμε. Κάνε λοιπὸν αὐτὸ ποὺ θέλεις». Τότε ὁ Σαβώριος, ἀφοῦ ἔστειλε στρατιῶτες, τὸν συνέλαβε καὶ τὸν ὁδήγησε δέσμιο στὴ φυλακή.
Ἐκεῖ, στὴ φυλακὴ ὄντας ὁ Ἅγιος, κατάφερε μὲ τὴν διδασκαλία του νὰ ἐπαναφέρει στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ τὸν πραιπόσιτο καὶ εὐνοῦχο τοῦ βασιλέως Γοθαζὰτ ἢ Γουζθαδάτ, ποὺ ἦταν μὲν Χριστιανὸς ἀλλὰ φοβόταν καὶ προσκυνοῦσε τὸν ἥλιο, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῶν Περσῶν. Καὶ πῶς ἔγινε αὐτό; Ὅταν ὁ Ἅγιος Συμεὼν κλείσθηκε στὴ φυλακή, τὸν εἶδε ὁ Γοθαζὰτ καὶ θέλησε νὰ τὸν ἀσπασθεῖ. Ὁ Ἅγιος ὅμως δὲν δέχθηκε. Καὶ ἐπειδὴ δὲν δέχθηκε, εἶπε στὸν ἑαυτό του: «Ἂν ὁ Συμεών, ποὺ εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, μὲ ἀποστράφηκε, πῶς ὁ Χριστός, τὸν Ὁποῖο ἀρνήθηκα, θὰ μὲ ἀγαπήσει;».
Ἡ εἴδηση ἔφθασε στὰ αὐτιὰ τοῦ βασιλέως Σαβωρίου. Ἡ ὀργή του στράφηκε κατὰ τοῦ Ἁγίου Συμεὼν καὶ ἐπεκτάθηκε σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία. Ἔδωσε ἐντολὴ νά ἀποκεφαλίσουν ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς. Συνελήφθησαν λοιπὸν ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία μαζὶ μὲ τὸν πρεσβύτερο Ἀβδελᾶ χίλιοι ἑκατὸν πενήντα ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἀποκεφαλίσθηκαν τὴν ἴδια ἡμέρα μὲ τὸν Ἐπίσκοπό τους.

O 14ος αιώνας είναι ο κατ΄ εξοχήν «Θεομητορικός» αιώνας:

.... Αν, όμως, η κάθε εποχή έχει το δικό της πλούτο, είναι αναμφισβήτητο ότι μετά τον 5ο αι., ο κατ΄ εξοχήν «Θεομητορικός» αιώνας είναι ο 14ος, κατά τον οποίον ηχούν οι δογματικές φωνές Γρηγορίου του Παλαμά,  Αρχ/που Θες/νίκης, Νικολάου Καβάσιλα και Θεοφάνους  του Νικαέως. Οι τρεις αυτοί πατέρες θεμελιώνουν θεολογικά τρία συγχρόνως σημεία: α) Την απόλυτα προσωπική αγιότητα της Θεοτόκου και την εσχατολογική τοποθέτησή Της μετά την Αγία Τριάδα, β) τη θεμελιώδη Χριστολογική σημασία Της, και γ) την εντελώς κεντρική θέση Της στην Οικονομία της σωτηρίας, δηλ. τον ενεργητικό ρόλο Tης στο μυστήριο της Σαρκώσεως και την εις τους αιώνες παραμονή Της στο κέντρο του μυστηρίου της Εκκλησίας.

π. Θεόδωρος Ζήσης : Γιατί σιωπούν οι αρχιμανδρίτες;

Αγιορείτης ιερομόναχος μάς απέστειλε κείμενο που θα το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος της «Θεοδρομίας», το οποίο επιγράφει με τον τίτλο «Ζητούνται αρχιμανδρίται». Διερωτηθήκαμε κατ΄ αρχήν τι να σημαίνει αυτός ο τίτλος. Τον θεωρήσαμε εξωπραγματικό, εφ΄ όσον είναι κοινή και οφθαλμοφανής η διαπίστωση ότι έχουμε πληθώρα αρχιμανδριτών, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ οι ενορίες των μικρών χωριών της υπαίθρου είναι επί έτη κενές και δυσαναπλήρωτες. Έχει τόσο γιγαντωθή ο άγνωστος αυτός στην Ορθόδοξη Παράδοση θεσμός των αρχιμανδριτών, που ζουν μέσα στον κόσμο, χωρίς μάνδρα και εκτός μάνδρας, υποκείμενοι σε ποικίλους πειρασμούς και προκαλούντες πειρασμούς και σκάνδαλα, ώστε δικαιολογημένα να χαρακτηρίζεται ως νοσηρό φαινόμενο, ως «ασθένεια του αρχιμανδριτισμού». Δικαιολογήσαμε κατόπιν τον συντάκτη του άρθρου ευλαβή και αγωνιστή ιερομόναχο π. Χρυσόστομο Κάρτσωνα Αγιαννανίτη, διότι δεν εννοεί την αριθμητική ανυπαρξία, αλλά την αγωνιστική, την ομολογητική ανυπαρξία της μεγάλης πλειονότητος των αρχιμανδριτών. Οι περισσότεροι πράγματι, ορεγόμενοι εκ νεαράς ηλικίας να φορέσουν την αντιπαραδοσιακή επίσης επισκοπική μίτρα, όχι για να δοξάσουν τον Θεό, αλλά για να δοξασθούν, όχι για να σώσουν, αλλά για να «σωθούν», εκμεταλλεύονται την έμφυτη θεοσέβεια των πιστών, τους οποίους αντιμετωπίζουν εξουσιαστικά, «κατακυριεύοντες και κατεξουσιάζοντες αυτών», ως κοσμικοί άρχοντες. Δεν επιδεικνύουν γι΄ αυτό κανένα ενδιαφέρον για τα θέματα της ορθοδόξου πίστεως και ομολογίας. Λιβανίζουν και κολακεύουν, πολλάκις μέχρις αηδίας και αποστροφής, τους προϊσταμένους των επισκόπους, των οποίων τις αποφάσεις δικαιολογούν πάντοτε, έστω και αν αποκλίνουν από την ευθεία οδό των ορθοδόξων δογμάτων προς την σκολιά και διεστραμμένη οδό των αιρέσεων και των πλανών, του Παπισμού και του προτεσταντικού Οικουμενισμού, προφασιζόμενοι υπακοή και ευπείθεια, ουσιαστικώς όμως επενδύοντες στην υποστήριξή τους για προαγωγές και ανόδους σε αξιώματα και θρόνους.

Εκλιπαρούν οι λαθρο-μουσουλμάνοι να εισέλθουν σε Χριστιανική χώρα να σωθούν, όμως, πριν φθάσουν πνίγουν τους 12 Χριστιανούς συνταξιδιώτες τους στη θάλασσα!!!---- Migrants killed in 'religious clash' on Mediterranean boat

Rescued migrants
Italian police say they have arrested 15 Muslim migrants after they allegedly threw 12 Christians overboard following a row on a boat headed to Italy.
The Christian migrants, said to be from Ghana and Nigeria, are all feared dead....
http://www.bbc.com/news/world-europe-32337725

Το αίμα Του πάνω μας! -- Του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο ακούει την άδικη κατηγορία των Ιουδαίων και σιωπά. Ο ηγεμόνας, ενώ πείθεται για την αθωότητα του Ιησού, προτείνει την ανταλλαγή του με τον ληστή Βαραββά. Αποτυγχάνει και νίβοντας τα χέρια του τον παραδίδει στους σταυρωτές του λέγοντας: «Αθώός ειμι από του αίματος του δικαίου τούτου· υμείς όψεσθε». Και αυτοί επίμονα κραυγάζουν: «Το αίμα αυτού εφ΄ ημάς και επί τα τέκνα ημών» (Ματθ. 27: 24-25). Η φράση αυτή έμελλε να αποδειχθεί προφητεία, που εκπληρώθηκε παράδοξα κατά διττό τρόπο. Το αίμα του Ιησού Χριστού πέφτει πάνω στους ανθρώπους και, ανάλογα με τη στάση τους απέναντί του, γίνεται γι΄ αυτούς κατάρα ή ευλογία, καταδίκη ή λύτρωση. Όπως ακριβώς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ο λίθος ο ακρογωνιαίος, που όσοι πέφτουν πάνω του συντρίβονται στα πέταυρα του άδη ή εκτοξεύονται στα ύψη του ουρανού, όπως όλος ο Κύριός μας είναι το αντιλεγόμενο σημείο, που ελέγχει και κρίνει τον άνθρωπο απέναντι στην υπόθεση της πίστεως και της σωτηρίας, έτσι και το αίμα του Χριστού σταθμίζει τη ζωή μας για τη λύτρωση ή όχι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ --- δαιμονική ἐπίθεση του ΣΚΑΙ κατά τοῦ «Έσφαγμένου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ

Πειραιεύς, 16 Ἀπριλίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

          Ἔγινε πλέον ἔθος τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ΣΚΑΙ ἡ κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα κάθε ἔτους, ἀνασταύρωσις τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου μέ τήν τηλεοπτική ἀναπαραγωγή δῆθεν ἐπιστημονικῶν ντοκυμαντέρς ποῦ ὅλως περιέργως ἄρχονται καί τελειοῦνται μέ Ἑβραίους συνεντευξιαζομένους, πού σκοπόν ἔχουν τήν ἀπομείωσιν καί τήν κατασπίλωσι τοῦ Παναγίου Προσώπου τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ Κυρίου καί εἶναι ἐνδεικτικόν τό γεγονός ὅτι ἐπιλέγονται οἱ ἱερότερες μέρες τῆς Χριστιανωσύνης γιά τήν δαιμονική ἐπίθεση κατά τοῦ «Έσφαγμένου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ», κατά τῆς «Ὁδυνωμένης Ἀγάπης» πού ἔτεμε τήν ἱστορία καί πού με τό Αἷμα Της ὑπέγραψε τό «Σύνταγμα τῆς Χάριτος», τήν Καινή Διαθήκη.