Ἐν ψυχρῷ δολοφονία» - Η ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Οἱ οὐρανοί δίχως ἀγγέλους θα ἦταν κόλαση· καί ἡ γῆ δίχως παιδιά θά ἦταν ἐρημιά καί σκοτεινιά. Ἐάν στόν οὐρανό βασιλεύει ἡ χαρά τῶν ἀγγέλων, στη γῆ, εὐτυχῶς, ἀπόμεινε τό χαμόγελο τῶν παιδιῶν. Μέσα στα παιδικά μάτια καθρεφτίζεται ὁ παράδεισος.  Ἄγγελοι καί παιδιά ζοῦνε σ’ ἕνα ἰδανικό καί τρισχαρούμενο κόσμο. Τίποτε σέ τοῦτο τόν κόσμο δε μπορεῖ νά συγκριθεῖ μ’ ἕνα παιδί. Τί λέω! Τίποτε δέ μπορεῖ να συγκριθεῖ μ’ ἕνα παιδικό χαμόγελο. Ὅταν χαμογελάει τό παιδάκι, λές καί χαμογελοῦν οἱ οὐρανοί. Ναί! Οὔτε τά πανέμορφα λουλούδια, οὔτε τά ψηλοφτέρουγα πουλιά, οὔτε τῶν δασῶν τ’ ἄγρια θεριά, οὔτε τῆς θάλασσας τά ὡραιοπλούμιστα ψάρια… Τίποτε! Τίποτε δέ συγκρίνεται μέ τοῦ λογικοῦ – ἀλλά τόσο ἀθώου παιδικοῦ χαμόγελου. Ὡστόσο, αὐτό τό ἐν ἐξελίξει καί ἀγέννητο, ἀκόμα, ἀγγελούδι, ἡ μάνα του –πού γι᾽ αὐτό πλάστηκε ἀπ’ τό Θεό– δέν τό θέλει. Δέν τό ἀνέχεται. Τό σκοτώνει καί τό πετάει, ὅπως πετάει ὁ ἄνθρωπος τά σκουπίδια.

Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣ -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=10&t=15659

Ορθόδοξη Δημοκρατία και Έθνος -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

«Το Ελληνικό Έθνος το υπό φρικώδη Οθωμανικήν δυναστείαν μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτατον και απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας και αποσείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον δια των νομίμων παραστατών του εις Εθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν»  (Μ Σχινάς, εις την Β’ Εθνοσυνέλευση).
Ως εκ τούτου λοιπόν, εξ ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους, όλα τα Συντάγματα, υπό διάφορες, ιστορικές και πολιτειακές συνθήκες ψηφίστηκαν εις το «Όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας», (Σύνταγμα, Επιδαύρου, Άστρους Τροιζήνας 1822, 1823, 1827, επί Βαυαρών, 1832, 1864, 1911, 1952, επί Δημοκρατίας 1975, 1986,2001, 2008, 2019) παρεκτός, δύο Συνταγμάτων, ήτοι  του «ηγεμονικού Συντάγματος του 1832» και του «Δημοκρατικού Συντάγματος το 1927»

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox HymnsΗ πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.

Τη ΣΤ΄ (6η) Ιουλίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΣΙΣΩΗ του Μεγάλου.

Σισώης  ο Όσιος και μέγας εν ασκηταίς εγεννήθη εν Αιγύπτω κατά τας αρχάς της 4ης εκατονταετηρίδος, ότε ήκμαζον εν Αιγύπτω ο μέγιστος των ασκητών θείος Αντώνιος, ο θαυμάσιος Όσιος Ωρ και πλήθος άλλων μεγάλων Αγίων Αναχωρητών. Τούτων τας αρετάς και τα ένθεα κατορθώματα ακούων και ο καλός Σισώης ηγάπησεν εξ αυτής της βρεφικής του ηλικίας τον Κύριον, διο και παιδίον έτι ων έλαβεν εις τους ώμους του τον Σταυρόν του Χριστού και ηκολούθησεν αυτόν εξελθών και αυτός εις την έρημον και αγωνιζόμενος μετά των άλλων ασκητών τον καλόν αγώνα της ασκήσεως. Κατά τας αρχάς της αναχωρήσεώς του ο μακάριος Σισώης ήλθεν εις την ονομαστήν Σκήτην της Νιτρίας, εις την οποίαν ησκούντο τότε περί τους χιλίους Μοναχούς επάνω εις τους οποίους ήτο προεστώς ο Όσιος Ωρ.

Παναγία η Προυσιώτισσα

Ψηλά, στις ελατόφυτες βουνοκορφές της νοτιοδυτικής Ευρυτανίας, και σφηνωμένη ανάμεσα σε κάθετους γκριζωπούς βράχους με άγρια μεγαλοπρέπεια, προβάλλει η ιερά μονή του Προύσου. 
Είναι σταυροπηγιακό και ιστορικό μοναστήρι, με μεγαλόπρεπα τριώροφα κτίρια. Ανάμεσα τους υπάρχει σπήλαιο λαξευμένο, που φιλοξενεί στο εσωτερικό του τον πρώτο και παλαιό ναό της μονής. Μέσα σ' αυτόν φυλάσσεται ή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που επονομάζεται Προυσιώτισσα. 
Σύμφωνα με την παράδοση, ή εικόνα αυτή ήταν τοποθετημένη σ' ένα ναό της Προύσας. Στα χρόνια της εικονομαχίας (829) την παρέλαβε κάποιος άρχοντας, ποα σκόπευε να τη μεταφέρει στην Ελλάδα για ασφάλεια. "Οταν όμως έφθασε στην Καλλίπολη, έχασε την εικόνα, η οποία κατευθύνθηκε θαυματουργικά στο σημείο πού βρίσκεται σήμερα η μονή του Προύσου. Το γεγονός σύντομα διαδόθηκε. Δεν άργησε να φθάσει και στ' αυτιά του άρχοντα που τη μετέφερε. Έτρεξε, την αναγνώρισε συγκινημένος, εκάρη εκεί μοναχός και θεωρείται ο πρώτος κτίτωρ της μονής.
 

Κάποτε ο Αββάς Μωϋσής πολεμήθηκε πάρα πολύ από τους λογισμούς της πορνείας.

Και μη δυνάμενος να καθίση στο κελλί του, έφυγε και εξομολογήθηκε τους λογισμούς του στον Αββά Ισίδωρο. Ο Γέροντας τον παρεκάλεσε να επιστρέψη στο κελλί του. Εκείνος όμως δεν ήθελε να ακούση την σύσταση απαντώντας στον Αββά Ισίδωρο. «Δεν αντέχω πλέον, Αββά». Τότε ο Αββάς Ισίδωρος τον πήρε κοντά του και ανέβηκε στην στέγη του κελλιού και του λέγει:                                                           
– Κοίταξε προς δυσμάς.                                                                                                                     
Πράγματι εκοίταξε με προσοχή προς τα εκεί και είδε πλήθος δαιμόνων να προκαλούν ταραχή και να θορυβούν με το να κάνουν πόλεμο.                                                                                                    
Του λέγει ο Αββάς Ισίδωρος.                                                                
– Τώρα κοίταξε προς Ανατολάς.                                   
Όταν εστράφη προς ανατολάς ο Αββάς Μωϋσής είδε αναρίθμητα πλήθη αγίων Αγγέλων, που περιεβάλλοντο με δόξα.                                                                                                                           
Είπε τότε προς τον Μωϋσήν ο Γέροντας.                                                       
– Να! αυτούς που βλέπεις είναι εκείνοι, που στέλνει ο Κύριος να βοηθήσουν τους αγίους που αγωνίζονται. Αυτοί προς δυσμάς είναι αυτοί που μας πολεμούν. Περισσότεροι είναι οι σύμμαχοί μας. Γι’ αυτό έχε θάρρος.                                                      
Τότε ο Αββάς Μωϋσής γύρισε στο κελλί του ευχαριστώντας τον Θεό.

Ὁμολογία ραββίνων: Ὁ Κορωνοϊὸς φέρνει τὸν Ἀντίχριστον!

Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ τοῦ κορωνοϊοῦ ἀναπτέρωσε καὶ τὶς σιωνιστικὲς προσδοκίες περὶ τοῦ ἐρχομένου «Μεσσία». Διαπρεπεῖς ραββῖνοι θεωροῦν ὅτι «ἔφτασε ὁ καιρὸς» τῆς ἐμφανίσεως τοῦ «Μεσσία» τους. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Γνωστὸς Ραββῖνος στὸ Ἰσρα­ήλ, ἀναφερόμενος στὸν κορωνοϊό, λέει πὼς ἡ λέξη “κορώνα”, ἡ ὁποία σημαίνει στέμμα, μᾶς θυμίζει πὼς τὸ ἀληθινὸ στέμμα τοῦ κόσμου λείπει ἀκόμα. Τὴν εἴδηση μεταδίδει τὸ Israel Today καὶ ὄχι δὲν εἶναι σατιρικὴ ἀλλὰ σοβαρότατη, ὅπως θὰ δεῖτε παρακάτω. Τὴν ὥρα ποὺ ἔχουν ἀνοίξει γιὰ τὰ καλὰ συζητήσεις γιὰ τὴν δημιουργία παγκόσμιας κυβέρνησης, ἐν ἀρχῇ πολιτικῶν, στὸν πλανήτη, στὸ Ἰσραὴλ θεωροῦν πὼς ἡ θεραπεία στὸν κορωνοϊὸ θὰ ἔρθει ἀπὸ τὸν Τρίτο Ναό. Ὁ Τρίτος Ναὸς τοῦ Σολομώντα ἐπιδιώκεται νὰ ἀναγερθεῖ στὴν Ἱερουσαλήμ, πάνω στὸ λεγόμενο Ὄρος τοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ οἱ Ἑβραῖοι πιστεύουν πὼς θὰ στεφθεῖ ὁ “παγκόσμιος μεσσίας”, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναλάβει τὶς τύχες τοῦ πλανήτη. Ὁ Ραββῖνος Aryeh Lipo δὲν εἶναι τυχαῖος. Εἶναι σπουδαγμένος καθηγητής, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ στενὲς ἐπαφὲς μὲ τὴν κυβέρνηση Νετανιάχου. “Ὁ πανάγιος ἕνας θὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ μὲ εὐλογία θὰ κυβερνήσει ἀπὸ τὸν Ναό του, θὰ φέρει ἀληθινὴ κορώνα, προκειμένου νὰ ἀπαλείψει τὴν ἀρρώστια τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία προκαλεῖ τόσα προβλήματα στὸν κόσμο”, ἀναφέρει» (Πηγή: Israel Today)! Ἰδού πῶς ἑτοιμάζεται ἡ παγκόσμια κυβέρνηση, ἡ ὁποία θὰ μᾶς δέσει χειροπόδαρα στὸν μεγάλο ἄνομο, τὸν Ἀντίχριστο!

(Ορθόδοξος Τύπος)
----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἱ Σιωνισταί καί τά τσιράκια τους ἔκαναν σκοπίμως «τήν τρίχα τριχιά» (Ἀγγλιστί: They made a mountain out of a molehill), εἶπαν χονδροειδῆ ψεύδη, ἐξέδωσαν ψευδῆ πιστοποιητικά θανάτου κ.λπ., προκειμένου νά τρομάξουν τούς λαούς, ὥστε νά προωθήσουν τούς γεωπολιτικο-θρησκευτικούς βρωμερούς στόχους των, ἤτοι: Οἰκονομική κατάρρευσις, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νά καταστοῦν εὐκόλως χειραγωγίσιμοι, παγκόσμιος διακυβέρνησις (ἤ ἀκόμη καί παγκόσμιος Κυβέρνησις), ἰσχυρόν κτύπημα κατά τῆς Ἐκκλησίας, ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός, σφράγισμα, ἐποικισμός τῆς Δύσεως μέ λαθρομετανάστας καί ἰσλαμοποίησίς της κ.λπ.

π. Θεόδωρος Ζήσης : Θα καταντήσουμε ένα έθνος ασεβές

Ενώ ο Σταυρός είναι η σημαία μας μέσα στο Βυζάντιο, δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει μία απαράδεκτη προσπάθεια βλασφημίας του αγίου Σταυρού, απορρίψεως του Τιμίου Σταυρού. Όχι μόνο δεν σέβονται πλέον και πολλοί Έλληνες τον Τίμιο Σταυρό, αλλά μερικοί μεθοδεύουν να διώξουν το Σταυρό από τις αίθουσες των δικαστηρίων, από τις αίθουσες των σχολείων, να διώξουν το Σταυρό από τα εθνόσημα της αστυνομίας…                  
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όπως πάμε, θα καταντήσουμε ένα έθνος ασεβές. Μέχρι τώρα ο Θεός μάς προστάτευε γιατί δεν ντρεπόμασταν να ομολογούμε ότι είμαστε Χριστιανοί… Παρακολουθείτε τον τελευταίο καιρό πόση συζήτηση γίνεται για τα θρησκευτικά σύμβολα. Και έχουν ξεσηκωθεί οι εκκλησιομάχοι όλοι, στους οποίους εκκλησιομάχους όμως εμείς δίνουμε δύναμη, μερικές φορές τους ανεβάζουμε και στην εξουσία με την ψήφο μας, όλοι λοιπόν αυτοί οι εκκλησιομάχοι τώρα μεθοδεύουν, προγραμματίζουν με υπουργικές αποφάσεις, με σχολικές αποφάσεις, με εκπαιδευτικές αποφάσεις να φύγουν τα θρησκευτικά σύμβολα, ακόμη και ο Τίμιος Σταυρός. Και ποια σχέση έχουν όλα αυτά με το Γένος μας των Ρωμηών, των Ορθοδόξων;
---------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
π. Θ. Ζήσης: «... στους οποίους εκκλησιομάχους όμως εμείς δίνουμε δύναμη, μερικές φορές τους ανεβάζουμε και στην εξουσία με την ψήφο μας».

Ἐρώτημα: Γιατί γράφετε «μερικές φορές», π. Θεόδωρε; Μπορεῖτε νά μᾶς ὑποδείξετε κάποιον πρωθυποργόν τῆς Ἑλλάδος τῶν τελυταίων 5-6 τοὐλάχιστον δεκαετιῶν πού νά μήν ἦτο ἐκκλησιομάχος; Ἔστω ἕνα!