ΣΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

«᾿Ετέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. 2,11) ἀνήγγειλαν οἱ ἄγγελοι στούς ταπεινούς βοσκούς τῆς Βηθλεέμ. Τό ἴδιο ἄγγελμα ἀπευθύνεται σέ κάθε ἄνθρωπο τῆς γῆς, ἀφοῦ γι᾿ αὐτό κατέβηκε στή γῆ, ἔλαβε ἀρχή ὁ ἄναρχος καί σάρκα ὁ ἄσαρκος Θεός· γιά νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο τήν λύτρωση, τήν σωτηρία. ῾Ωστόσο, εἶναι ἀλήθεια διαπιστωμένη, πού καθημερινά καί πολλαπλά ἐπιβεβαιώνεται ὅτι εἶναι ἀνησυχητικά πολλοί οἱ ἀλύτρωτοι, οἱ ἄνθρωποι, πού παραμένουν μακριά ἀπό τήν σωτηρία. Αὐθόρμητο καί εὔλογο ἀνεβαίνει στά χείλη μας τό ἐρώτημα· τάχα γιατί; ῾Η ἀπάντηση ἀποκαλύπτει πολλές καί βαθειές αἰτίες, ὅσο βαθειά καί πολυποίκιλη εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ψυχή, ὅσο πλατειά καί ἀνερμήνευτη εἶναι ἡ ἐλευθερία, τήν ὁποία ὁ Θεός ἀναγνωρίζει στό πλάσμα του. Θά ἐπισημάνω μόνο μία —θεμελιακή, κατά τή γνώμη μου— αἰτία, πού καθιστᾶ ἐπίπονο καί γι᾿ αὐτό ἀνεπιθύμητο τόν δρόμο πρός τήν πολυπόθητη σωτηρία. Καί θά μιλήσω παραβολικά.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Προπατόρων, Σπυρίδωνος Τριμυθούντος.

Τη ΙΒ΄ (12η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Επισκόπου Τριμυθούντος της εν Κύπρω, του Θαυματουργού.              

Σπυρίδων ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, της οικουμένης το καύχημα και των πιστών το αγλάϊσμα, ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου (306- 337) και του υιού αυτού Κωνσταντίου (337-361), κατήγετο δε εκ της περιφήμου νήσου Κύπρου. Τοσούτον δε η αρετή και τα ένθεα του Αγίου τούτου κατορθώματα την οικουμένην κατηύγασαν, ώστε δεν πρέπει να μείνη κανείς Χριστιανός όστις να μη γνωρίση εν πάση λεπτομερεία τον Βίον του. Ο Θεοφόρος ούτος Πατήρ είναι εκείνος, όστις λαβών μέρος εις την εν Νικαία Αγίαν Α΄ Οικουμενικήν Σύνοδον εποίησεν ενώπιον πάντων των απαρτιζόντων αυτήν Αγίων Πατέρων το μέγα εκείνο και υπερφυές θαύμα της κεραμίδος, δια του οποίου τον μεν φιλόσοφον του Αρειανισμού κατέβαλε, τας δε αληθείας της Ορθοδόξου ημών Πίστεως εκράτυνεν.

Βυζαντινοί Ύμνοι Χριστουγέννων - Byzantine Christmas Hymns


Τη ΙΑ΄ (11η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ.

Αβραάμ του μακαρίου Προπάτορος αι υποθέσεις είναι γνωσταί τόσον εις τους σοφούς, όσον και εις τους ιδιώτας Χριστιανούς, καθ΄ ότι η Βίβλος της Γενέσεως, την οποίαν συνέγραψεν ο Προφήτης Μωϋσής και ήτις περιέχει ταύτας αναγινώσκεται εις επήκοον πάντων των Χριστιανών εις την Εκκλησίαν, κατά τας νηστευσίμους ημέρας της Αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όθεν εκ της Βίβλου εκείνης μανθάνουσιν όλοι, ότι ο Προπάτωρ ημών Αβραάμ κατήγετο από την χώραν των Χαλδαίων και ήτο εθνικός (του έθνους των Χαλδαίων όντος προγενεστέρου του των Ιουδαίων), έχων πατέρα ειδωλολάτρην, τον Θάρραν. Πλην καίτοι εκ τοιούτου ειδωλολάτρου καταγόμενος ο θείος Αβραάμ, δεν έλαβεν όμως εκ τούτου κανέν εμπόδιον εις διάγνωσιν του αληθούς Θεού· αλλ΄ εάν είναι πρέπον να είπωμεν και κάτι το παράδοξον, ο μέγας Αβραάμ και εξ αυτής ακόμη της ειδωλολατρίας ωδηγήθη εις το να γνωρίση τον αληθή Θεόν.

Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος


Τη ΙΑ΄ (11η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΛΕΟΝΤΙΟΥ του εν τη Αχαϊα.

Λεόντιος ο Όσιος Πατήρ ημών έζη κατά τους χρόνους των τελευταίων Παλαιολόγων (Κωνσταντίνος ΙΑ΄ 1449-1453) και τους μετέπειτα χρόνους, ήτο δε από την Πελοπόννησον, εκ της πόλεως Μονεμβασίας. Οι γονείς του ήσαν πλούσιοι, θεοφιλείς και επίσημοι της πατρίδος των, μάλιστα δε ο πατήρ αυτού, Ανδρέας ονόματι, ήτο εξουσιαστής όλης της Πελοποννήσου, της οποίας την εξουσίαν είχεν εμπιστευθή εις αυτόν ο ευσεβής βασιλεύς Ανδρόνικος· ήτο δε και εις την πατρίδα του λαμπρός και εις τους βασιλείς αγαπητός. Εκ τοιούτων λοιπόν ευγενών γονέων γεννηθείς ο ευλογημένος Λέων (τούτο ήτο το κοσμικόν του όνομα) και τοιαύτας καλάς αρχάς έχων, ανετρέφετο από τας πρώτας αρχάς της ηλικίας του με ευγενικά και χρηστά ήθη·

Εισβολή τούρκων εθνικιστών στην Αγιά Σοφιά (ΒΙΝΤΕΟ)

Εισβολή στην Αγία Σοφία πραγματοποίησαν την Δευτέρα, τούρκοι εθνικιστές, διαμαρτυρόμενοι για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Η αστυνομία της Κωνσατντινούπολης προχώρησε σε  προσαγωγές ατόμων που εισέβαλαν στη Αγία Σοφία, ενώ πρέπει να σημειωθεί .

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, πρόκειται για οπαδούς της ακροδεξιάς οργάνωσης Alperen - παρακλάδι των Γκρίζων Λύκων - οι οποίοι εισήλθαν στην Αγία Σοφία για να πραγματοποιήσουν εκεί την προσευχή τους και να αντιδράσουν με αυτό τον τρόπο στην αναγνώριση, εκ μέρους των ΗΠΑ, της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ.

Τη ΙΑ΄ (11η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΜΕΙΡΑΚΟΣ και διήγησις πάνυ ωφέλιμος.

Μείραξ ο μακάριος Μάρτυς του Χριστού ήτο Αιγύπτιος, γεννηθείς εκ γονέων Χριστιανών εις πόλιν ονομαζομένην Τενεσή, βαπτισθείς δε ανετρέφετο και εξεπαιδεύετο υπό των γονέων του με την αμώμητον και καθαράν πίστιν του Χριστού. Ύστερον όμως, από μικρόνοιαν και κουφότητα, ηπατήθη υπό του διαβόλου και προσελθών εις τον εκεί Αμιράν, ηρνήθη, φεύ! την πίστιν του Χριστού· και όχι μόνον τούτο, αλλά και την ζώνην του κόψας και τον Σταυρόν πατήσας, έλαβε την μάχαιραν εις τας χείρας και ηλάλαζε την ελεεινήν εκείνην φωνήν· «Από σήμερον είμαι πλέον Αγαρηνός και όχι Χριστιανός». Όθεν επί έτη τινά έχαιρε τιμάς και δόξαν, πλησίον εις τον Αμιράν και τους μετ΄ αυτού, χωρίς να φροντίζη τελείως δια την σωτηρίαν του. Οι δε γονείς του, τούτο μαθόντες, δεν έπαυον παρακαλούντες τον Θεόν ίνα μεταβάλη την γνώμην του υιού των. Όθεν βλέπων ο Θεός την αγαθήν προαίρεσιν και επίμονον αυτών παράκλησιν, εκίνησε την καρδίαν του υιού αυτών εις μετάνοιαν.

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς 2-7-16: Η ψευδοσύνοδος της Κρήτης πιο Αιρετική της σύνοδου Φερράρας ΦλωρεντίαςΟ telemaxos doumanis άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς 2-7-16: Η ψευδοσύνοδος της ...":

Για την εγκύκλιο του 1920? Για το 1924? Για την ίδρυση του Π.Σ.Ε.?  Για την άρση της ακοινωνησίας αναθεμάτων του πάπα? Για την Ασίζη Ιταλίας? Καμπέρα? Για το Μπαλαμάντ του Λιβάνου? Γιατί δεν μας λέγει τίποτα ο λαλίστατος Τρικαμηνάς? Μήπως διότι θίγεται η <> του ??  Η σύνοδος της Φλωρεντίας είχε να κάνει μόνο με τον πάπα, όλα τα παραπάνω έχουν να κάνουν με το σύνολο των αιρετικών -ειδωλολατρών! Το Κολυμπάρι ήταν ένα ακόμα λιθαράκι στην παναίρεση που υπηρετούσε τόσα χρόνια ο πατέρας!! Και πως αφού κατήγγειλε την σύνοδό του για αίρεση και << αποτειχίστηκε >> από αυτήν, δέχθηκε την ποινή που του επέβαλε? και κατέφυγε στον Αρτέμιο για αποκατάσταση ?? ΩΩΩ! ΤΟ ΜΕΓΑΛΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ  Ή ΜΗΠΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ??

Τη ΙΑ΄ (11η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, οι Άγιοι Μάρτυρες ΑΕΙΘΑΛΑΣ και ΑΚΕΨΕΗΣ ξίφει τελειούνται.

Αειθαλάς και Ακεψεής οι Άγιοι Μάρτυρες κατήγοντο εκ της Περσίας εκ πόλεως καλουμένης Αρβήλ. Και ο μεν Αειθαλάς ήτο ιερεύς των ειδώλων, εγένετο δε κοινωνός της εις Χριστόν πίστεως δια τον λόγον ότι και μόνον ως εσκέφθη να υπάγη εις τον Επίσκοπον των Χριστιανών, ευθύς ιατρεύθη εκ της ασθενείας, από την οποίαν έπασχεν, ήτις ήτο ρύσις αίματος. Μαθών λοιπόν και κατηχηθείς υπό του Επισκόπου την εις Χριστόν πίστιν, επανήλθεν εις την ιδικήν του πόλιν, ίνα γίνη και εις τους άλλους διδάσκαλος της ευσεβείας. Επειδή δε διεβλήθη ως Χριστιανός εις τον της πόλεως άρχοντα και ωμολόγησε τον Χριστόν, έκοψαν το ωτίον του και έρριψαν αυτόν εις την φυλακήν. Ο δε Άγιος Ακεψεής ήτο Διάκονος και συλληφθείς ωμολόγησε την ευσέβειαν. Όθεν δέρεται ανηλεώς και στέλλεται ομού με τον Αειθαλάν εις τον αρχιμάγειρον του βασιλέως (ήτο δε ο αρχιμάγειρος αξίωμα μέγα παρά Πέρσαις)· ο δε αρχιμάγειρος παρουσιάζει αυτούς εις τον βασιλέα, έμπροσθεν του οποίου, κηρύξαντες τον Χριστόν, αμφότεροι απεκεφαλίσθησαν και ούτως έλαβον οι μακάριοι τους στεφάνους του Μαρτυρίου. 

Αυτοκτονούμε!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2016
17 .310 .000, (δεκαεπτά  εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες) ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 3.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
Αυτοκτονούμε!!!
***
Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αυτοκτονούμε!!!":

Μια σιωπηρή αυτοκτονία δυστυχώς! Αλλά η φύση δε περιμένει, όλα τα αντικαθιστά! Αυτοκτονείτε εσείς, αναπληρώνεται ο πληθυσμός με αλλογενείς. Η Τουρκία τις αρχές του εικοστού αιώνα είχε 13.000.000 πληθυσμό και η Ελλάδα 5.000.000 σήμερα ο συσχετισμός είναι αποκαρδιωτικός, 70.000.000 οι Τούρκοι και οι Έλληνες μόλις και μετά βίας 11.000.000.

Τη ΙΑ΄ (11η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΛΟΥΚΑ του Νέου Στυλίτου

Λουκάς ο θαυμάσιος ούτος Πατήρ ημών ήτο κατά τους χρόνους των βασιλέων Ρωμανού Α΄ του Λεκαπηνού (920-944) και Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πορφυρογεννήτου (913-959), υιού Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού, γαμβρού δε του Ρωμανού. Επατριάρχευε δε τότε ο Θεοφύλακτος (931-956), υιός γνήσιος του αυτού βασιλέως Ρωμανού. Κατήγετο δε ο Όσιος εκ της Ανατολής υιός ων Χριστοφόρου και Καλής. Ότε λοιπόν εκινήθη κατά τον καιρόν εκείνον ο κατά των Βουλγάρων πόλεμος, τότε η προσταγή των βασιλέων εβίασε και τον Όσιον τούτον να υπάγη εις τον πόλεμον· όθεν συγκροτηθέντος του πολέμου και πολλών μυριάδων ανθρώπων πεσόντων, ούτος ελυτρώθη υπό της θείας Προνοίας. Μετά την θαυμαστήν εκείνην σωτηρίαν του έγινεν ο Όσιος Μοναχός·

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (ALSO SPRACHT EIN BISCHOF)

 

Του  Ανδρέα Κυριακού, Θεολόγου
Οδυνηρή έκπληξη με περίμενε και θλίψη πολλή, διαβάζοντας το τέλος του άρθρου του Σεβασμιώτατου Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ που τιτλοφορείται «Σατανικοί άνθρωποι…» (Ρομφαία 10.12.). 

Το κείμενο αναφέρεται στην ευαγγελική περικοπή για τη θεραπεία της συγκύπτουσας. Γιατί ομιλώ περί οδυνηρής εκπλήξεως και συνάμα θλίψεως πολλής; 

Διαβάστε μόνοι σας το κείμενο: «Άνθρωποι του σατανά είναι κι όσοι υβρίζουν και κακολογούν τους Μακαριώτατους Προκαθημένους μας και μάλιστα τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη και τις σημαντικές αποφάσεις της ιστορικής πλέον Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης». 

Με απλά λόγια ο Σεβασμιώτατος αποφαίνεται, εν ωμοφορίω και επιτραχηλίω, ότι είναι σατανοκίνητοι (άνθρωποι του σατανά) όσοι:

1.) Υβρίζουν και κακολογούν τους Μακαριώτατους Προκαθημένους, δηλαδή τους 10 Προκαθημένους που υπέγραψαν τις διαβόητες αποφάσεις του Κολυμβαρίου και ιδιαιτέρως τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και, 

2.) Υβρίζουν και κακολογούν τις αποφάσεις των εν τω Κολυμβαρίω συνέλθόντων. 

Δεν πρόκειται να ανταποδώσουμε τα πυρά διά δύο λόγους:

1.) Διότι είναι απελπιστικά άσφαιρα και μάλιστα ούτε ο κρότος τους δεν αγγίζει το ακουστικό μας σύστημα, και, 

2.) Το κυριότερο, το Ευαγγέλιο δεν επικροτεί την ανταπόδοση. 

Θα επιθυμούσαμε, παρά ταύτα, να θέσουμε ενώπιον του Σεβασμιώτατου τα πιο κάτω: Για ποίες ύβρεις και ποιες κακολογίες ομιλεί; Αν θεωρεί ύβρεις και κακολογίες την απόρριψη των αποφάσεων του Κολυμβαρίου από τις Εκκλησίες της Αντιοχείας, της Γεωργίας, της Ρωσσίας και της Βουλγαρίας, του συνιστούμε μόνο να μελετήσει τους λόγους για τους οποίους η εν Βουλγαρία Εκκλησία δεν παρέστη στη Σύναξη του Κολυμβαρίου και για ποιους λόγους ΔΕΝ προσυπογράφει, ούτε υιοθετεί τα εκεί κακώς θεσμοθετηθέντα. 

Αν κάνουμε τις πράξεις τελικά βιαστήκατε να παραχωρήσετε στον Σατανά το 71% των απανταχού Ορθοδοξων!!! (Αφήνουμε όλους εκείνους τους πιστούς όλων ανεξαιρέτως των Ορθόδοξων  Εκκλησιών, που δεν θέλουν ούτε ν’ ακούσουν για την αντορθόδοξη και μη παραδεκτή Σύναξη του Κολυμβαρίου).

Καλύτερα, Σεβασμιώτατε, να ομιλείτε και να χρησιμοπιείτε τον κάλαμο όταν έχετε τι κρείττον της σιγής. Τίποτε άλλο. Όσον αφορά δε τη θέση σας για τις «σημαντικές και ιστορικές αποφάσεις» του Κολυμβαρίου ένα μόνο σας υπενθυμίζω: Ποία σχέση έχει με την Ορθόδοξη εκκκλησιολογία το αλήστου μνήμης άρθρο έξι (το οποίο και σεις, μαζί με άλλους πέντε Κυκκώτες επισκόπους προσυπεγράψατε); 

Από του αιώνος ουκ ηκούσθη ότι έχουμε την ΜΙΑΝ (Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν) Εκκλησίαν [όπως ορίζει το Σύμβολο της Πίστεως] και από την άλλη «ετερόδοξες Εκκλησίες και ομολογίες». Έχετε, επιτέλους, αντιληφθεί ότι περιφρονήσατε και καταπατήσατε σκαιότατα την απόφαση της Γ΄ Οικουμενικής Σύνόδου για το αναλλοίωτο του Συμβόλου; Ποιοι είστε σεις που θα τροποποιήσετε την πίστη, πράγμα απαγορευμένο καθαρά και απόλυτως από τους θείους Πατέρες μίας όντως αυθεντικής Οικουμενικής Συνόδου; 

Όταν ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός ζήτησε από τους Πατέρες της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου να τροποποιήσουν το άρθρο του Συμβόλου που λέγει «και Μαρίας της Παρθένου» μετατρέποντας το ώστε να λέγει: «και Μαρίας της αειπαρθένου» συνάντησε την σταθερή και απόλυτη άρνησή τους και ανέκρουσε πρύμναν. 

Το μόνο που σας μένει είναι να αποσύρετε την υπογραφή σας από τα αντορθόδοξα κείμενα του Κολυμβαρίου. Γι’ αυτό αφήστε τις πιο πάνω κουβέντες, που καθόλου δεν περιποιούν τιμήν σε σας.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...
Ωραία η απάντηση στα γραφόμενα του Μητροπολίτη Ζυμπάμπουε, πλην όμως δεν έχουν έτσι ακριβώς τα πράγματα όπως αναφέρονται, Η Εκκλησία της Ρωσίας και η Εκκλησία της Αντιόχειας δεν αποδέχθηκαν τον Πανορθόδοξο χαρακτήρα της "Συνόδου" του Κολυμπαρίου και τις Αποφάσεις της, διότι αυτές δεν ελήφθησαν με ομοφωνία, ούτε τις κατεδίκασαν, ούτε τις χαρακτήρισαν ως Αιρετικές, ολικά ή μερικά, Αποφάσεις. Επίσης οι Εκκλησίες της Βουλγαρίας και της Γεωργίας διαφώνησαν και ως προς την έλλειψη της ομοφωνίας, αλλά έθεσαν στις Συνοδικές Αποφάσεις τους για την "Σύνοδο" του Κολυμπαρίου και αντιρρήσεις, που αφορούν και δογματικά θέματα. Παρόλα αυτά ούτε και οι δύο αυτές Εκκλησίες χαρακτήρισαν την "Σύνοδο" του Κολυμπαρίου ως Αιρετική ή φιλαιρετική, ούτε προέβησαν καμμία από τις 4 τοπικές Εκκλησίες, είτε μεμονωμένα, είτε ομαδικά, σε καταδίκη της "Συνόδου" της Κρήτης, αντιθέτως Κοινωνούν ακώλυτα με τις 10 Τοπικές Εκκλησίες που συμμετείχαν και αποδέχθηκαν τις Αποφάσεις της "Συνόδου" του Κολυμπαρίου, διακηρύσσοντας με αυτό τον τρόπο, στην πράξη, ότι η "Σύνοδος" του κολυμπαρίου δεν πάσχει στο Δογματικό μέρος, είναι δηλαδή Ορθόδοξη Σύνοδος. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για μεμονωμένους Ορθόδοξους Ιεράρχες, που δημοσίευσαν κριτική της "Συνόδου"της Κρήτης θέτοντας και αντιρρήσεις επί σοβαρών Δογματικών και Κανονικών θεμάτων στις Αποφάσεις της και εκείνοι ομοίως Συγκοινωνούν ακώλυτα με εκείνους που ουσιαστικά κατηγορούν, αναιρώντας στην πράξη, τα όσα καταγγέλουν ακόμη και για Δογματική εκτροπή. Όλα αυτά τα πραγματικά γεγονότα, είναι φυσικό να δίνουν το ηθικό δικαίωμα στον Μητροπολίτη Ζυμπάμπουε και σε κάθε ομόφρονά του, ανώτερο ή κατώτερο ιεραρχικά, να ισχυρίζεται όλα αυτά που γράφει, ή κάποιοι άλλοι, ακόμη χειρότερα, να επαίρονται για αυτή την άμεση ή έστω έμμεση αποδοχή της Ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου από το σύνολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 http://trelogiannis.blogspot.ca/2017/12/also-spracht-ein-bischof.html

Πιστεύω πως ο Άγιος Σπυρίδων δε θα μείνει με σταυρωμένα χέρια... -- Του π. Νικολάου Μανώλη

Εν όψει της Πανηγύρεως του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος ΤριανδρίαςΤου π. Νικολάου Μανώλη
Τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017, εκδιώχτηκα από τους μητροπολιτικούς της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, παρουσία αστυνομικών, με μια κλούβα της αστυνομίας πίσω από το Ναό και καμιά δεκαριά μηχανές της ομάδας “Ζ” ή κάποιας άλλης αστυνομικής μονάδος. Σκοπός τους να μην αναλάβω εφημερία και λειτουργήσω στον Ναό που ήμουν και είμαι νόμιμος και μόνιμος εφημέριος! Διεκπεραιωτής της μητροπολιτικής μήνις εναντίον μου, ο μέχρι πρότινος αρχιερατικός επίτροπος της μητρόπολης και προϊστάμενος των Ι.Ν. Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου και του πολιούχου αγίου Δημητρίου, αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Αθανασίου. Ψευδόμενος μάλιστα ανακοίνωσε μέσα στο Ναό εκείνη την ημέρα, πως είμαι αποσυνάγωγος και πως όσοι πιστοί με ακολουθούν αποτελούν παρασυναγωγή! 
Μια εβδομάδα πριν, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, κατά τη θεία Λειτουργία της Κυριακής της Απόκρεω, ανακοίνωσα στο εκκλησίασμα του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας, την απόφασή μου να διακόψω το μνημόσυνο του μητροπολίτου μου από τις ιερές ακολουθίες. Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αποδεχόμενος τις αποφάσεις της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης, προμοτάροντάς τες με αναίδεια, ως εν δυνάμει αιρετικός, κήρυττε “γυμνή τη κεφαλή”  την παναίρεση του Οικουμενισμού. Σε αυτήν την αντορθόδοξη ενέργεια, ύψωσα τείχος, αντιστάθηκα στην προπαγάνδα του, διαχωρίζοντας τη θέση μου από τις κακοδοξίες του, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες. Η διακοπή μνημοσύνου ή αλλιώς αποτείχισή μου από την αιρετίζοντα επίσκοπο, έφερε μεγάλη αναστάτωση στην μητρόπολη. Βόμβα νετρονίου να έπεφτε, λιγότερο πανικό θα προξενούσε… Η δήλωσή μου πως κόβω την πνευματική κοινωνία με τον κ. Άνθιμο, αιφνιδίασε το μητροπολιτικό περιβάλλον. Οι μητροπολιτικοί, στην πορεία, μεταχειρίστηκαν όλα τα μέσα ώστε να προβούν στην αντιπατερική και παράνομη δικαστική δίωξή μου.
Την ερχόμενη Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου  2017, που πανηγυρίζει ο Ναός μου, δε θα λάβει μέρος στις ακολουθίες ο νόμιμος ιερέας του ναού (που κατά την μητρόπολη βρίσκεται σε ακοινωνησία) αλλά θα παραστούν οι διώκτες του μετά πλειάδας κληρικών της μητρόπολης. Φαίνεται πως θα παραστούν, όσοι, για την δίωξή μου, τιμήθηκαν από την μητρόπολη και τη διοικούσα Εκκλησία. Ο μεν πρωτοσύγγελος π. Στέφανος Τόλιος, στεφανωμένος από της Εκκλησία για το τελευταίο έργο του στη Θεσσαλονίκη (προήδρευσε στο επισκοπικό δικαστήριο εναντίον μου), έγινε μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου· ο δε αρχιερατικός επίτροπος αρχιμ. Ιάκωβος, προήχθη σε πρωτοσύγκελο της μητρόπολης. Οι διώκτες προάγονται και οι παραδοσιακοί αγωνιστές υπέρ της Ορθοδοξίας, τιμωρούνται και διώκονται…
Μαθαίνω πως στην πανήγυρη θα χοροστατήσουν ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και ο πρώην πρωτοσύγκελος και νυν μητροπολίτης Φιλίππων. Θαρρώ επιδιώκουν να συν- εορτάσουν την επιτυχία τους στην ενορία που εφήρμοσαν τον αποκεφαλισμό μου. Όμως στα μάτια του ουρανού δεν είναι παρά δυο επίσκοποι με μοχθηρές ενέργειες που άσκησαν παράνομα μέσα ώστε να υποβάλλουν το πρόσωπό μου σε αφάνταστες ταλαιπωρίες. Πιστεύω πως ο Άγιος Σπυρίδων δε θα μείνει με σταυρωμένα χέρια...