Aνυπακοή στους πλανεμένους Επισκόπους -- π. Θεόδωρος Ζήσης

Υπάρχουν χριστιανοί, καλοπροαίρετοι κατά τα άλλα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στους επισκόπους και θεωρούν αμαρτία κάθε διαφωνία και αντίδραση σ΄ αυτούς. Μια εσφαλμένη αντίληψη, η οποία έχει αιχμαλωτίσει πολλούς στις μέρες μας, όπου επικρατεί ποικίλη σύγχυση. Χρειάζεται, ωστόσο, στο θέμα αυτό να έχουμε όλοι ξεκαθαρισμένη άποψη. «Η υπακοή στους επισκόπους δεν είναι αδιάκριτη και απροϋπόθετη. Δεν πρέπει να υπακούουμε αδιάκριτα σε ό,τι λέγουν και ό,τι αποφασίζουν οι επίσκοποι. Αν αυτό ίσχυε, θα είχε καταλυθή η Ορθόδοξος  πίστις, δεν θα είχαμε αγωνιστάς και ομολογητάς Αγίους. Πόσοι επίσκοποι και πατριάρχες υιοθέτησαν και δίδαξαν αιρέσεις και πόσες σύνοδοι στην ιστορία της Εκκλησίας δεν συνήλθαν, για να υποστηρίξουν πλάνες και παρεκκλίσεις από την υγιαίνουσα διδασκαλία; Έπρεπε το πλήρωμα της Εκκλησίας να κάνει υπακοή και να ακολουθήσει την πλάνη; Δεν θα υπήρχαν τότε τα υγιή δόγματα, όλα θα τα κατέλυον οι αιρετικοί».
----------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Σωστή η επισήμανση. Ο άγιος Μάξιμος ο ομολογητής είχε βάλει στη θέση του τον Πατριάρχη Πύρρο που υποστήριζε το μονοθελητισμό. Ένας μοναχός με πλήρη πνευματική διαύγεια κατάφερε να ανατρέψει μια κακοδοξία. Βέβαια ο εν λόγω Πατριάρχης ομολόγησε το σφάλμα του και είχε υποσχεθεί ότι στη μετάβασή στη Ρώμη θα ζητήσει συγνώμη από τον Πάπα κάτι που δεν έκανε τελικά παρέμεινε στις θέσεις του. Σήμερα εκείνο το σθένος εκλείπει, ακούγονται ..μουρμουρητά αλλά δε βλέπουμε αυταπάρνηση για τη πίστη!
----------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος λέγει: «πᾶς ἄνθρωπος, τό διακρίνειν παρά Θεοῦ εἰληφώς, κολασθήσεται, ἐξακολουθήσας ἀπείρῳ ποιμένι, καί ψευδῆ δόξαν ὡς ἀληθῆ δεξάμενος• τίς γάρ κοινωνία φωτί πρός σκότος;» Βλ. Migne, Patrologia Graeca, Τόμος 26, σ. 1321.

Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά

Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Αγορά (Παζάρι Αγάπης για τα παιδιά της Αγκαλιάς) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ, στο σταθμό «Σύνταγμα». Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά θα λειτουργήσει την Πέμπτη στις 5 Δεκεμβρίου 2019 (9 π.μ. έως τις  9 μ. μ.) και το Σάββατο στις 7 Δεκεμβρίου 2019 (9 π.μ. έως τις 9 μ. μ.)
Οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Αγκαλιάς και θα έχουν
την ευκαιρία να επιλέξουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Με τις αγορές σας ενισχύετε το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του Συλλόγου και εξασφαλίζετε καλύτερη ποιότητα ζωής στα παιδιά της Αγκαλιάς.

Για τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου ΠαιδιούΗ Αγκαλιά 
Αλέξανδρος Αλεξόπουλος
Προϊστάμενος – Ειδικός Σύμβουλος
Λεωφόρος Αθηνών 84, 104 41 Αθήνα
Τηλ. 210 8828788, Φαξ 210 8235121

Οικουμενισμός η εσχάτη αίρεσις


Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός (+1280), απηγχονισθείς υπό των λατινοφρόνων του Βέκκου

Τη Ε΄ (5η) του Δεκεμβρίου οι Άγιοι Οσιομάρτυρες οι εν τοις κελλίοις του Άθω κατοικούντες, οι τους λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα, φημί, Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκκον, ων ο μεν πρώτος απηγχονίσθη, οι δε λοιποί ξίφει ετελειώθησαν.

Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός (+1280)
Κατά την αναφερθείσα επίσκεψη των Ενωτικών λατινοφρόνων έκτος των Βατοπαιδινών μαρτύρησαν μοναχοί των ιερών μονών Ιβήρων, Ζωγράφου και Ξενοφώντος. Κατά μία παράδοση ο ίδιος ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος ηγείτο στρατιωτικής ομάδος. «Κατέλαβε την των Καραιών κελλιωτικήν λαύραν, ένθα και το του Όρους πρωτείον ίδρυται· ο δε πρωτεύων και οι συν αυτώ αντέστησαν αυτώ γενναίως, τοις προλαβούσιν ομοίως ελέγχοντες· ο δε βασιλεύς εις οργήν κινηθείς, εκέλευσε πάντας αυτούς μαχαίρας έργον γενέσθαι, και ούτως ετελειώθησαν οι άγιοι ομολογηταί την δε εκκλησίαν αυτών πυρπολήσας, και τα των μοναχών σκηνώματα ληϊσάμενος…».

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox HymnsΗ  Κυρία Θεοτόκος ήτο και κατά τα δύο καθαρά και αμόλυντος : και κατά το σώμα και κατά την ψυχήν και κατά την πράξιν και κατά τον λογισμόν. Όθεν ο προφήτης Ιεζεκιήλ αινιγματωδώς είπε περί της Κυρίας Θεοτόκου : Και ιδού δόξα Θεού Ισραήλ ήρχετο κατά την οδόν την προς ανατολάς (ήτοι εις την ψυχήν της Παρθένου), και η γη (ήτοι το σώμα της Παρθένου), εξέλαμπεν ως φέγγος από της δόξης κυκλόθεν.

Τη Ε΄ (5η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΣΑΒΒΑ του Ηγιασμένου.

Σάββας ο μέγας την αρετήν και θαυμάσιος Πατήρ ημών, κατήγετο από την χώραν των Καππαδοκών εκ του χωρίου του καλουμένου Μουταλάσκη, εις το οποίον και εγεννήθη εν έτει υλθ΄ (439), από γονείς ευσεβείς και περιφανείς, οίτινες εκαλούντο ο μεν πατήρ Ιωάννης, η δε μήτηρ Σοφία. Όταν δε ο παις έγινεν ετών πέντε, απήλθον οι γονείς του εις την Αλεξάνδρειαν δι΄ αναγκαίαν της στρατείας υπόθεσιν, διότι ο πατήρ του ήτο στρατευμένος, αυτόν δε αφήκαν με όλην την περιουσίαν των εις τον αδελφόν του πατρός του, Ερμείαν ονόματι, δια να μανθάνη γράμματα, εις περίπτωσιν δε θανάτου των γονέων του, να μείνη ο Σάββας κληρονόμος εις την περιουσίαν των.

Ἡ αἵρεσις τοῦ «ἀχρικαιρισμοῦ» τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου. -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος ἀντιφάσκει πρός ἑαυτόν, διότι, ἀφενός μέν ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ 15ος Κανών τῆς ΑΒ' Συνόδου δίδει τό δικαίωμα τῆς ἀποτειχίσεως («Τά Δύο Ἄκρα», σ. 75) καί ὅτι ὁ Κανών λέγει σαφῶς ὅτι οἱ ἀποτειχιζόμενοι δέν κάμνουν σχίσμα, ἀλλ’ εἶναι ἄξιοι ἐπαίνου, ἀφετέρου δέ κατακρίνει ὡς σχισματικούς ὅσους κάμνουν χρῆσιν αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος!!! Διότι, κατά τόν π. Ἐπιφάνιον, τήν ἀποτείχισιν πρέπει νά τήν ἀποφασίσουν οἱ «ἀξιωματικοί» καί ὄχι οἱ στρατιῶται! («Τά Δύο Ἄκρα», σ. 59). «Ἀξιωματικούς» δέ ὁ π. Ἐπιφάνιος θεωρεῖ τούς «ἐπισκόπους» πού ἐπί πολλάς δεκαετίας κοινωνοῦν μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, χρώμενοι «οἰκονομίας» εἰς τό διηνεκές («Τά Δύο Ἄκρα», σ. 111), ἐνῷ τούς ἀποτειχισθέντας Ἐπισκόπους τούς θεωρεῖ «ἐκτός Ἐκκλησίας»!!!

Μέγας Βασίλειος, «Γέρων» Σωφρόνιος τοῦ Essex καὶ Καθηγητῆς Μαντζαρίδης

Λίαν ἐπίκαιρος εἶναι ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Μεγάλου καὶ Οὐρανοφάντορος Βασιλείου πρὸς τὸν ἱερομόναχον Γρηγόριον ποὺ ἐσυζοῦσε μὲ συνείσακτον. Παραθέτομεν τὸ κείμενο σὲ μετάφραση, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑτησίας μνήμης τοῦ Μεγάλου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὴν θερμὴν παράκλησιν ὅπως ὅλοι οἱ ἀφιερωμένοι εἰς τὸν Θεὸν μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ ἀκολουθήσουν τὰς ὁδηγίας του καὶ παύσουν νὰ σκανδαλίζουν δημοσίως τοὺς πιστούς.
    «Ἀνέγνωσα μέ κάθε μακροθυμίαν τὸ γράμμα σου καὶ ἐθαύμασα, πῶς, ἐνῶ ἠμπορεῖς ν' ἀπολογηθῆς σύντομα καὶ εὔκολα διὰ τῶν πράξεων, δέχεσαι νά ἐπιμένῃς εἰς τὴν ἀξιόμεμπτον διαγωγήν σου καὶ ἐπιχειρεῖς νά θεραπεύσῃς τά ἀνίατα μὲ τὴν πολυλογίαν σου. Οὔτε πρῶτοι οὔτε μόνοι, Γρηγόριε, ἐνομοθετήσαμὲν νά μὴ συνοικοῦν γυναῖκες μέ ἄνδρας. Ἀνάγνωσε τὸν κανόνα τὸν συνταχθέντα ἀπὸ τοὺς ἁγίους πατέρας ἡμῶν εἰς τὴν σύνοδον τῆς Νικαίας, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει σαφῶς νὰ διατηροῦν οἱ ἄγαμοι συνεισάκτους(Κανὼν Γ’, Α’ τῆς ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου); Ἄλλωστε ἡ ἀξία τῆς ἀγαμίας εἰς τοῦτο ἔγκειται, εἰς τὸ νὰ διαχωρίζωνται οἱ μοναχοὶ ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν τῶν γυναικῶν. Ἐάν ὅμως ὁ κατ' ὄνομα μόνον ἐπαγγελλόμενος τὴν ἀρετὴν ἐνεργῇ ὅπως αὐτοὶ ποὺ συνοικοῦν μὲ γυναῖκας, εἶναι φανερὸν ὅτι ἐπιδιώκει τὴν σεμνότητα τῆς παρθενίας μὲ τὰ λόγια, ἐνῷ δὲν ἀπέχει τῆς ἀπρεπείας τῆς ἡδονῆς.

π. Θεόδωρος Ζήσης: Ανάγκη εξόδου από την οικουμενιστική αιχμαλωσία

Η διαφαινόμενη, πριν από μερικά χρόνια έξοδος από την αιχμαλωσία και τη δουλεία της Εκκλησίας στους νέους και χειρότερους αυτούς εικονομάχους του Προτεσταντικού Οικουμενισμού διακόπτεται. Δεν υπάρχει επίσκοπος, ηγέτης, ο οποίος θα αναλάβει ως νέος Μωϋσής να οδηγήσει τον ταλαιπωρούμενο, περιπλανώμενο και σε σύγχυση διατελούντα λαό μέσα στην έρημο του συγκρητισμού και να τον φέρει στη γη της Ορθοδοξίας· στον νέο χρυσό μόσχο της πλάνης θυσιάζουν δυστυχώς και χορεύουν γύρω του και πολλοί από τους εκλεκτούς. Αυτό φάνηκε κατά την επίσκεψη του πάπα τον Μάϊο του 2001 στην Αθήνα και τώρα με την πρόσκληση προς τους Προτεστάντες να έλθουν στην Αθήνα, όπου συνδιοργάνωσαν μετ΄ αυτών, οι μη ορθοδόξως φρονούντες ημέτεροι, το 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή. Αυτά προκαλούν την λύπη και την πικρία μας, και προ παντός το ότι η οικουμενιστική αλλοτρίωση έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε πολλοί από τους επισκόπους δεν καταλαβαίνουν ότι πρόκειται περί σοβαρής εκκλησιολογικής, περί αιρετικής εκτροπής, περί συμφωνίας και συνεργασίας όχι απλώς με νέους εικονομάχους, αλλά με ανατροπείς του συνόλου σχεδόν των δογμάτων της πίστεως και των εντολών της εν Χριστώ ζωής, περί της όντως παναιρέσεως του Οικουμενισμού.

ΕΚΚΛΗΣΗ οικονομικής βοήθειας για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ του ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ. -- Ιερός Λόχος 2012 Έφεδροι και φίλοι των Ειδικών Δυνάμεων


Όπως διαβάζουμε στην  Ελεύθερη Ώρα (της 3ης Δεκεμβρίου 2019),
η εφημερίδα πήρε την πρωτοβουλία να μαζέψει χρήματα για την άμεση αποφυλάκιση του π.Κλεομένη.  Για το λόγο αυτό, όποιος ενδιαφέρεται να προσφέρει οποιοδήποτε ποσό, μπορεί να τηλεφωνεί στην δικηγόρο Αικατερίνη Παντελίδου (γνωστή για τον αγώνα της ώστε να μην λειτουργήσει το τζαμί στον Βοτανικό), στο τηλέφωνο 6972073811.
Αν δεν μαζευτεί το ποσό, ο π.Κλεομένης θα πρέπει να εκτίσει όλο αυτό το ποσό με πρόσθετους μήνες/έτη φυλάκισης.   Αν/όταν μαζευτεί το ποσό, θα μπορέσει να αποφυλακιστεί και να ξαναγυρίσει «στο δρόμο» εκεί που έδινε ραντεβού τα δύο τελευταία χρόνια ΚΑΘΕ Σάββατο ανελλιπώς : έξω από το γκρεμισμένο παρεκκλήσι της Παναγίας Ελευθερώτριας,  έξω από το τζαμί στο Βοτανικό.

https://ierosloxos2012.blogspot.com/

Οι διώξεις ενίσχυσαν το λαό του Θεού της Ουκρανίας

Στην Κύπρο στο πλαίσιο του 2ου Μοναστικού Συνεδρίου με τίτλο «Μοναχισμός και Σύγχρονος κόσμος», ο ηγούμενος της Λαύρας Κοιμήσεως Θεοτόκου Σβιατογκόρσκαγια Μητροπολίτης Αρσένιος μίλησε για την τρέχουσα κατάσταση των Ορθοδόξων χριστιανών στην Ουκρανία.
Ο Μητροπολίτης Αρσένιος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των διώξεων από την κυβέρνηση του Ποροσένκο η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μεγαλώσει και ενισχυθεί.