Αλέξ. Παπαδιαμάντης : Η ΧΗΡΑ ΠΑΠΑΔΙΑ


(ΗΘΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ)

Α´
Μόλις ὁ Χατζη-Γιάννης ἤνοιξε τὸ στόμα διὰ νὰ τονίσῃ τὴν ἐπῳδὸν τοῦ ᾄσματός του καὶ ἡ κολοσσαία χεὶρ τοῦ Μηνᾶ τοῦ ἔφραξε τὰ χείλη διὰ φοβεροῦ κινήματος.
Τὸ πρᾶγμα συνέβαινεν ἐν Κ…, μιᾷ τῶν Σποράδων, περιφήμῳ διὰ τὸ ναυτικόν της. Ἓν τῶν ὑψίστων προνομίων ὅπερ κατεῖχον αἱ ὑπὸ τὴν τουρκικὴν δεσποτείαν τελοῦσαι αὗται νῆσοι, ἀπολαύουσαι ὅμως τὸ πάλαι δημοτικῆς τινος αὐτονομίας, πολυτίμου διὰ τοὺς κατοίκους των, ἦτο τὸ δικαίωμα τοῦ κωμάζειν ἐν ταῖς ὁδοῖς τὴν νύκτα, ὅπερ δὲν ἀνεγράφετο μὲν ἐν τῷ ἀστικῷ κώδικι, ἐκυροῦτο ὅμως διὰ τῆς ἀνοχῆς ἣν ἐδείκνυεν ἡ ἐγχώριος πολιτοφυλακὴ πρὸς τοὺς ἐκ μακρῶν θαλασσοποριῶν ἐπιστρέφοντας τολμηροὺς ναυβάτας.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Journey to Life: Baptized into Christ in the Orthodox Church

The miraculous journey from Lutheranism, through eastern religions, to the Orthodox Church.

This story has so much to teach us all - but especially Orthodox bishops and priests. In this video one sees the marvelous response of God to one man's determined and pained search for spiritual health and healing and his simple and humble acceptance of the providence of God.

Seraphim was born, baptized, confirmed and raised as a Lutheran, although a nominal observer, who later, for lack of fulfillment and meaning in his life, sought out eastern religious experiences. After passing through much suffering and pain as a result of opening himself up to the spirits present in these religions, the Mother of God herself visited Him and revealed to him the truth of Christ and the Church.

Initially received by chrismation, but not being healed of his spiritual ills, he was led again by God to a mountain monastery in Romania where he finally found freedom, healing and new life in Christ in Baptism - and where he finally, experientially understood "what this Orthodoxy is all about!"

This is a message that every Orthodox shepherd of souls needs to listen to attentively, for it comes from a man in search of healing for his soul - totally unaffected by, or even aware of, ecclesiastical politics, ecumenical perceptions or theories, or canonical or pastoral justifications of oikonomia.


Simeron Wordpress

Τι "ξεχνούν" οι Οικουμενιστές :


Ορθοδοξία σημαίνει πίστις ορθή προς τον Θεόν, που μέσα εις το φως της αληθείας, εζυμώθη είκοσιν αιώνας με την αγωνιστικήν πείραν των αγίων και με τα αίματα των Μαρτύρων και Ομολογητών του Χριστού. Η Ορθοδοξία, ως πίστις και ζωή, είναι η αλήθεια του Χριστιανισμού, που συνεχίζεται εις τους αιώνας. Την αλήθειαν αυτήν παρελάβομεν από την Εκκλησίαν και την κρατούμε ζηλότυπα. Η ιστορία της Εκκλησίας μας, διδάσκει ότι δια την διατήρησιν της Ορθοδόξου πίστεώς μας έχομεν τα «νέφη» των Μαρτύρων και των Ομολογητών. Εκείνος που αρνείται την πίστιν του εις την Ορθοδοξίαν ή συντελεί εις την παραχάραξίν της «ενδύεται κατάραν ως ιμάτιον». Εις τους ιερούς ναούς μας εικονίζονται οι Μάρτυρες και Ομολογηταί της Ορθοδοξίας. Και τους βλέπομεν, δια να φρονηματιζώμεθα και να τους αποδίδωμεν τιμητικήν προσκύνησιν, επειδή εκράτησαν την πίστιν την αγίαν και δεν ηρνήθησαν την Ορθοδοξίαν παρά τα ανεκδιήγητα βάσανα, που υπέστησαν. Δια τούτο και ο Θεός τους εδόξασεν εν ουρανοίς και εδώ τους εθαυμάστωσε, δια να τους έχωμεν ως υποδείγματα πίστεως εις τα δόγματα της Ορθοδοξίας μας.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης :


H συγκρητιστική χοάνη της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ως εκφράζεται σήμερον τόσον εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των λεγομένων Εκκλησιών, όσον και εις τα διάφορα διεθνή fora καταδολιεύει και ευτελίζει την Χριστιανικήν αποκάλυψιν και εκκοσμικεύει το άγγελμα της σωτηρίας, μετατρέπουσα αυτό εις ηθικολογίαν στερουμένης ζωής, χάριτος και δυνάμεως Θεού. Είναι τελικώς η προσπάθεια αυτή μία ακόμη άπεπλις απόπειρα του βυθίου δράκοντος να εκμηδενίση το σταυροαναστάσιμον μήνυμα ζωής της Αποστολικής Καθολικής Εκκλησίας. Συγκρητιστική παναίρεση λοιπόν ο Οικουμενισμός, οι εκκλησίες του Παγκόσμιου Συμβουλίου λέγονται εκκλησίες, χωρίς να είναι, όλη δε αυτή η οικουμενιστική προσπάθεια προέρχεται εκ του Διαβόλου.

Aπαράδεκτος η σιωπή μας.


Μέγα πρόβλημα είναι η εξάπλωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, της οποίας θιασώτες είναι πολλοί επίσκοποι, όπως π.χ. ο Κων/πόλεως κ. Βαρθολομαίος, ο Αυστραλίας κ. Στυλιανός, ο Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο Καναδά κ. Σωτήριος κ.α. Όταν και οι πέτρες φωνάζουν εναντίον της μεγάλης αυτής προδοσίας της Ορθοδοξίας, η σιωπή μας αδελφοί μου είναι απαράδεκτος!!!

St. Isaac the Syrian:


 "When you turn to God in prayer, be in your thoughts as an ant, as a serpent of the earth, like a worm, like a stuttering child. Do not speak to Him something philosophical or high-sounding, but approach Him with a child's attitude" 
(Homily 49).

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)


Δια του Κυρίου Ιησού όλοι οι άνθρωποι έχουν «την προσαγωγήν… εν ενί Πνεύματι προς τον Πατέρα» καθ΄ ότι μόνον δια του Χριστού ο άνθρωπος έρχεται προς τον Πατέρα (Εφ. 2,18.  Ιω. 14,6). Δια της Οικονομίας της σωτηρίας, ο Θεάνθρωπος ήνοιξε εις όλους μας την οδόν και την «προσαγωγήν» προς την Τριαδικήν Θεότητα (πρβλ. Ρωμ. 5, 1-2. Εφ. 3,12.  Α΄ Πέτρ. 3,18). Εις την Οικονομίαν της σωτηρίας του Θεανθρώπου, όλα τελούνται εκ του Πατρός, δια του Υιού εν τω Αγίω Πνεύματι. Τούτο είναι ο υπέρτατος νόμος εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας, υπέρτατος νόμος εις την ζωήν της Εκκλησίας, υπέρτατος νόμος εις την ζωήν του κάθε μέλους της Εκκλησίας. Διότι τι είναι η σωτηρία; Η ζωή εν τη Εκκλησία. Και τι είναι η ζωή εν τη Εκκλησία; Η ζωή εν τω Θεανθρώπω. Η δε ζωή εν τω Θεανθρώπω τι είναι; Η ζωή εν τη Αγία Τριάδι, διότι ο Θεάνθρωπος είναι το δεύτερον Πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, πάντοτε ομοούσιον και ομοζών με τον άναρχον Πατέρα και με το ζωοποιόν Πνεύμα. (πρβλ. Ιω. 14, 6-9. 6, 23, 26. 15, 24-26. 16, 7. 13-15. 17, 10-26). Ούτως εις την πραγματικότητα, σωτηρία σημαίνει την ζωήν εν τη Αγία Τριάδι.


 Συνεχίζεται.

Η μόνη Oρθόδοξος λύσις, έχουν την Πίστη;


Έχομεν την βεβαιότητα, η συνερχομένη Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αύριο Πέμπτη, για την εκλογή του Ποιμένα του εμπερίστατου και ακριτικού λαού του Νομού Ροδόπης, θα υιοθετήση την σωστήν διαδικασίαν εκλογής. Δι’ όσους εκ των κληρικών και λαϊκών, τυχόν και δεν την γνωρίζουν, τήν αντιγράφομεν από τον Συναξαριστήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας ημών, τόμος ΙΒ σελ.521. Ιδού λοιπόν ο μόνος Ορθόδοξος τρόπος εκλογής:
Απολιπών τον βίον ο Αρχιερεύς των  Ιεροσολύμων Ζαχαρίας (609-632), συνηθροίσθη όλον το πλήθος εις την Εκκλησίαν και κλείσαντες τάς πύλας του Ναού και σφραγίσαντες επιμελώς, ανέμενον έξωθεν, ίνα ίδωσι ποίον Αρχιερέα και Ποιμένα θέλει τους εξαποστείλει ο Θεός, διότι τοιαύτην καλήν συνήθειαν είχον οι άνθρωποι εκείνοι. Οπόταν δηλαδή ήθελον να εκλέξουν νέον Αρχιερέα, έκλειον καλώς τας θύρας του Ναού και όστις ήθελε δυνηθή να ανοίξη αυτάς διά προσευχής, εκείνον ευθύς ως άξιον εχειροτονούσαν. Τότε λοιπόν, ως υπό θείας Χάριτος οδηγηθείς ο ιερός Μόδεστος, έφθασεν εις τάς πύλας του Ναού και ευθύς διά της προσευχής του αι θύραι ηνοίχθησαν και ο θείος Μόδεστος Αρχιερεύς του Θεού αποκατεστάθη, διά την απλότητα, την καθαρότητα και την αγάπην την οποίαν είχεν εις τον Θεόν. Χειροτονηθείς δε Αρχιερεύς ο Άγιος και αγωνιζόμενος καθ΄ εκάστην έτι περισσότερον, του εδόθη τοιαύτη Χάρις εκ Θεού και τοιαύτη πλουσιωτάτη δύναμις, ώστε εκτός από τα άλλα θαύματα και τας ιατρείας, τας οποίας έκαμεν εις τους ανθρώπους, εθεράπευε και τα ζώα.
Κατοπτρίσθητε, Πατέρες της Εκκλησίας της Ελλάδος, που με διαπλοκάς και μηχανορραφείας, έχετε αλώσει την Ορθοδοξία μας. Μετρήθητε διά του θείου αυτού τρόπου αναδείξεως Ποιμένων. Ζυγίσθητε επί του απαιτουμένου βάρους καθαρότητος των Ποιμένων. Πόσον ελλιπείς θα ευρεθήτε! Ναι! Θα ευρεθήτε τρομακτικώς ελλιπείς και μυστηριώδης τις χείρ θα γράψη και δι’ υμάς  « επί το κονίαμα του τοίχου  του οίκου» υμών ό,τι έγραψε διά τον βασιλέα της Βαβυλώνος Βαλτάσαρ: « Μανή, θεκέλ, φάρες»!

Εκκλησιαστικά νέα


Συνέρχεται την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 σε έκτακτή της Συνέλευση η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην αίθουσα των Συνεδριών του Συνοδικού Μεγάρου (Ιασίου 1, Αθήνα).
Το πρωί, από ώρας 6:30 έως 8:30 θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Καθολικό της Ιεράς Μονής Πετράκη, ιερουργούντος του νεωτέρου τη τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεοκλήτου. Στις 9:00 θα αρχίσουν οι εργασίες των Συνεδριάσεων με Εναρκτήρια Ιερά Ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό. 
Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, θα προσφωνήσει τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους και θα αντιφωνήσει ο πρώτος τη τάξει Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εκ των μελών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.
Θα ακολουθήσει η εκλογή της εξ Αρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον Τύπο.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου, με θέμα: «Προβληματισμοί δια την Κατήχησιν». Θα ακολουθήσει συζήτηση επί της Εισηγήσεως.

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προβεί στην πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής και τυχόν κενωθησομένων Ιερών Μητροπόλεων. 
Τέλος, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προβεί στην συζήτηση και Ψήφιση Κανονισμών και θα ασχοληθεί με τρέχοντα Υπηρεσιακά θέματα.

http://www.ecclesia.gr/

ΦΡΑΓΚΟΙ, ΡΩΜΑΙΟΙ, ΦΕΟΥΔΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑ


+πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης

http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΟ θρόνος του Αγίου Πέτρου μεταφέρθηκε στη Ρώμη από την Αντιόχεια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε το θρόνο του στον Πάπα Σιλβέστρο Α' και στους διαδόχους του στη Ρώμη. Ετσι, ο Πάπας καθόταν ταυτοχρόνως στους θρόνους του Αγίου Πέτρου και του Κωνσταντίνου. Ποια μεγαλύτερη ενίσχυση θα μπορούσε να υπάρξει γι' αυτό το τμήμα του Ρωμαϊκού έθνους, που υφίστατο την Τευτονική καταπίεση;
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΤα Διατάγματα συνάντησαν δυναμική αντίδραση από τα ισχυρά μέλη της Φραγκικής ιεραρχίας. Παρά ταύτα διαδόθηκαν ευρύτατα και ταχύτατα έγιναν δημοφιλή μεταξύ των καταπιεσμένων. Κατά καιρούς οι Φράγκοι βασιλείς υποστήριξαν τα Διατάγματα εναντίον των επισκόπων τους, ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμφερόντων τους. Υποστηρίχθηκαν, επίσης, από ευσεβείς Φράγκους κληρικούς και λαϊκούς, ακόμη και από Φράγκους επισκόπους, οι οποίοι απευθύνονταν στον Πάπα με στόχο την ακύρωση αποφάσεων, που πάρθηκαν εναντίον τους από τους μητροπολίτες τους.
      Τα πλαστογραφημένα μέρη αυτών των Διαταγμάτων ήσαν γραμμένα σε Φραγκικά Λατινικά , μια ένδειξη ότι η ενέργεια είχε γίνει στη Φραγκία από ντόπιους Ρωμαίους. Το γεγονός, ότι οι Φράγκοι δέχθηκαν τα Διατάγματα ως αυθεντικά, αν και δεν συνέφερε το φεουδαλικό κατεστημένο τους, σημαίνει καθαρά ότι αυτοί δεν μετείχαν στην πλαστογραφία. Δεν υποψιάσθηκαν την πλαστογραφία παρά μετά από αιώνες.
              
     Συνεχίζεται.