Η Ελλάς, κράτος πολυεθνικόν!

Καθ΄ ην στιγμήν η Ελλάς υποχωρεί και ταπεινούται εις κάθε τομέα, εφ΄ όλης της γραμμής των εθνικών θεμάτων, και ενώ εκδηλούται γενική διάλυσις και παρακμή της Χώρας, έχομεν τώρα το συμπλήρωμα: Δια νομοσχεδίου νομιμοποιούνται οι μετανάστες εις την Χώραν μας! Συνεπώς ανατρέπεται η δημογραφική τάξις και νοθεύεται η πληθυσμιακή αναλογία εις την χώραν μας. Η Ελλάς αποδεχομένη την τοιαύτην εξέλιξιν και νομιμοποιούσα  την πανσπερμίαν των ξένων, μετατρέπεται εις χώραν μεταναστών,  λαθρομεταναστών και γενικώς αλλοδαπών! Δεν είχομεν αμφιβολίαν δια την πορείαν αυτήν του ολέθρου. Από πολλών ετών επετράπη εις τους Αλβανούς να κατακλύσουν ανεξελέγκτως την Χώραν. Άκρα αβρότης επεδεικνύετο προς αυτούς, και όταν ακόμη επεδίδοντο εις πρωτοφανείς κακουργίας κατά των Ελλήνων. Εις την απορίαν, διατί ενεργούν κατ΄ αυτόν τον τρόπον αι αρχαί, εδόθη κατά τα τελευταία έτη απάντησις, όταν απεκαλύφθη ότι αι Ελληνικαί Κυβερνήσεις εχρηματοδοτούντο αφειδώς από την Αμερικήν και την Ευρώπην δια την υποδοχήν και εγκατάστασιν των λαθρομεταναστών, όπερ εκρατήθη μυστικόν. Ήδη το έγκλημα συμπληρούται δια του νέου νομοσχεδίου. Η Πατρίς μας μετατρέπεται εις πολυεθνικόν Κράτος, με όλας τας εντεύθεν τραγικάς συνεπείας. Όταν θα κληθώμεν να αντιμετωπίσωμεν τας συνεπείας αυτάς, μάλλον θα είναι αργά. Ίσως θα είναι αργά και όταν οι μειοψηφούντες Έλληνες θα ζητήσουν από τους συνεργούς να δώσουν λόγον των πράξεών των…

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΑΛΑΝΔΑ ΤΟΥ 1930

Καλήν ημέραν, αδελφοί αν είνε ορισμός σας
Χριστούγεννα ορθόδοξα να πω στ’  αρχοντικόν σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
τας παραδόσεις τας σεπτάς ζητούν οι Αποστόλοι.
Χριστός γεννάται σήμερον «Το δόξα εν υψίστοις»
ν’  ακούση αξιώνεται η ορθοδόξων πίστις.

Χριστός γεννᾶται...,Μεγάλυνον ψυχή μου...,Μυστήριον ξένον...


Τη ΙΒ΄ (12η) Ιανουαρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΤΑΤΙΑΝΗΣ.

Τατιανή η Μάρτυς κατήγετο εκ της αρχαίας Ρώμης, ακμάσασα κατά τους χρόνους του βασιλέως Αλεξάνδρου, εν έτει σκβ΄ (222), θυγάτηρ μεν πατρός πλουσίου και περιφανούς, ο οποίος τρις εγένετο ύπατος, διάκονος δε της Εκκλησίας κατά την τάξιν και το επάγγελμα. Αύτη λοιπόν, διότι ωμολόγει τον Χριστόν, ωδηγήθη έμπροσθεν του βασιλέως, και εισελθούσα μετ’ αυτού εις τον Ναόν των ειδώλων, δια προσευχής της κατεκρήμνισε τα είδωλα. Όθεν δέρουσι ταύτην εις το πρόσωπον και με σιδηράς αγκίδας σχίζουσι τα βλέφαρά της. Έπειτα κρεμώσιν αυτήν και καταξεσχίζουσι το σώμα της, και είτα ξυρίσαντες την κεφαλήν της δια καταισχύνην, ρίπτουσιν αυτήν εις το πυρ και δίδουσιν εις τα θηρία. Επειδή δε διεφυλάχθη από αυτά αβλαβής με την χάριν του Θεού, τούτου ένεκα απεκεφαλίσθη, και ούτως έλαβεν η αοίδιμος τον στέφανον του μαρτυρίου.

Περί Οικουμενισμού

Υπάρχουν σήμερα ορισμένα αυτονόητα, τα οποία επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των γεγονότων, που θα οδηγήσουν στο «κοινό ποτήριο» εφόσον η ένωση των Εκκλησιών έχει ήδη υπογραφεί από καιρό! Δυστυχώς δε, με μίαν απίστευτη ειρωνεία της Ιστορίας είναι τα ίδια «αυτονόητα», τα οποία στον καιρό τους δεν επέτρεψαν την εσχάτη προδοσία της αληθινής πίστεως. Το μεγαλύτερο είναι πως όταν έρθει η ώρα, ο λαός του Χριστού θα αντιδράσει! Στην ερώτηση, γιατί ο λαός του Χριστού δεν έχει αντιδράσει ακόμη, η απάντηση είναι πως ο λαός αυτός δεν είναι ενημερωμένος!

Ο πορευθείς ήδη για τα αιώνια πιλάφια και τα φιλήδονα ουρί, Πρόεδρος της Τουρκίας Οζάλ είχε δηλώσει:

" Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα, αρκεί να της στέλνουμε κάθε μέρα χιλιάδες λαθρομετανάστες ".
Καθημερινή είδηση στον ημερήσιο τύπο:
Διάσωση 423 μεταναστών από το Λιμενικό, το τελευταίο 24ωρο                                 
Στη διάσωση και περισυλλογή 423 παράτυπων μεταναστών προχώρησε το τελευταίο 24ωρο το Λιμενικό Σώμα, σε 12 περιστατικά έρευνας και διάσωσης που...
«Ελληνική» Βουλή :                                                                                                            
Τασία Χριστοδουλοπούλου: 7 και 8 Ιουλίου ολοκληρώνεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για την ιθαγένεια
Ελληνική στατιστική υπηρεσία:                                                                                           
Το 2025 το 60% των μαθητών στα ελληνικά σχολεία θα είναι παιδιά μεταναστών (=εποίκων)

"Η τραγικότητα των κοινωνούντων μετά των Αιρετικών", -- Νικολάου Πανταζή

Διάβασα στο ιστολόγιο «Κατάνυξις» (ἐδῶ) το άρθρο του π. Γεωργίου Μεταλληνού: «Ἡ τραγικότητα τῶν αἱρετικῶν».
Με κυρίευσε τέτοια κατάπληκτική «κατάνυξη» που άρχισα να κατά-νύσσομαι, να κατά-τρυπιέμαι από βελονισμούς αερολογίας και ψευδοεντυπωσιασμούς αργολογίας. Αυθύπαρκτα, το θεώρησα άκρως προκλητικό. Σχιζοφρενικό. Και προσβλητικό. Για αυτό και στάθηκε αφορμή του ως άνω τίτλου, με μικρή βέβαια παραλλαγή.
«Προκλητικό» διότι προκαλεί το υγιές αισθητήριο των Ορθοδόξων. Και προκαλεί με αφροσύνη περισσή για έναν δόκιμο «Ακαδημαϊκό» θεολόγο.
«Σχιζοφρενικό» διότι σχίζει τας εκκλησιολογικάς φρένας εντοπίζοντας μιαν αισθητή, επάρατη τραγικότητα με την οποία αυτός ενσωματώνεται και κοινωνεί απροκάλυπτα.
Και «προσβλητικό» διότι νομίζει πως γράφει σε ανύποπτους και αμόρφωτους που δεν γνωρίζουν τι πάει να πει αιρετικός ενώ ερμηνεύει ο ίδιος την έννοια του όρου βιωματικά, εκπροσωπούμενος δογματικά και ενούμενος οργανικά με το Εωσφορικό συναπάντημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Βλασφημιών!
-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Μέ ὅλην τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν πρός τόν π. Γεώργιον Μεταλληνόν, ἀπό τόν ὁποῖον ἐδιδάχθημεν πολλά, ὀφείλω νά ὁμολογήσω ὅτι ὁ κ. Πανταζῆς ἔχει δίκαιον εἰς τό συγκεκριμένον αὐτό κεφαλαιῶδες ζήτημα, εἰς τό ὁποῖον ὁ π. Γεώργιος ἔσφαλλεν. Ὅπως ἄφηνε ὁ ἴδιος νά ἐννοηθῇ στίς ὁμιλίες του, ὡστόσον, ἡ κοινωνία του μέ τούς Οἰκουμενιστάς ὠφείλετο, ἐκτός τῶν ἄλλων (ἐσφαλμένων κατά τήν γνώμην μου) λόγων, καί εἰς τά δαιμονικά σχίσματα τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ.

Η Σκέπη της Θεοτόκου

Η εορτή της αγίας Σκέπης της Θεοτόκου ( 1η, και αργότερα, 28η Οκτωβρίου ) αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του οσίου Ανδρέα, του δια Χριστόν σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. 
Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της αγίας Σορού, όπου φυλάσσονταν η εσθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. 
Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του άγιο Επιφάνιο.
 
Ήταν η ώρα περίπου δέκα το βράδυ, οπότε ο όσιος βλέπει τη Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το άγιο θυσιαστήριο.
 

Ἀλλʼ ἐξ ὅλων τῶν εἰδήσεων μία εἴδησις ἀναστάτωσε κυριολεκτικῶς τὴν συνείδησιν τῶν ἀπανταχοῦ πιστῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ποία ἡ εἴδησις; Τὴν ἀντιγράφομεν ὡς ἔχει ἐκ τῆς ἐπικεφαλίδος, ἡ ὁποία ἐτέθη ὑπεράνω μακρᾶς περιγραφῆς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου εἰς Ἱερουσαλήμ˙ «Ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης εἰσῆλθε γυμνόπους εἰς τὸ τέμενος Ὀμὰρ καὶ ἐκεῖ προσηυχήθη ὑπὲρ τοῦ Χουσεΐν».
Εἰς τὸ τζαμὶ λοιπὸν τοῦ ψευδοπροφήτου Μωάμεθ Πατριάρχης προσευχόμενος; Κύριε ἐλέησον! Ἀλλὰ πρέπει νὰ καῆ τὸ Πηδάλιον, πρέπει νὰ ποδοπατηθοῦν οἱ Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν ἐπὶ ἀπειλῆ ἀφορισμοῦ τῶν λαϊκῶν καὶ καθαιρέσεως τῶν κληρικῶν τὴν εἴσοδον καὶ τὴν προσευχὴν εἰς κέντρα λατρείας ἀλλοπίστων καὶ αἱρετικῶν. Ἡ Ὀρθοδοξία μετʼ ἀγανακτήσεως καὶ βδελυγμίας ἀποστρέφει τὸ πρόσωπόν της καὶ ἐκ τῆς φανταστικῆς ἀκόμη εἰκόνος κληρικοῦ, ὅστις μὲ γυμνοὺς τοὺς πόδας εἰσέρχεται καὶ προσεύχεται εἰς τζαμὶ τοῦ ψευδοπροφήτου. Τοιοῦτόν τι δὲν ἀναφέρει ἡ αἱματοπότιστος ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἀναφέρει ἀντιθέτως ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους καὶ πατριάρχας ἀλλὰ καὶ ἀπλοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐπροτίμησαν μαρτυρικὸν θάνατον ἤ νὰ εἰσέλθουν καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν μετὰ τῶν Τούρκων εἰς τζαμί.

Και ο Δημάρατος απάντησε:

Όταν ο Ξέρξης είπε στον Δημάρατο, «θα έρθω και θα πάρω την Ελλάδα σε έναν περίπατο», εκείνος του απάντησε: 
«Προσέξετε, βασιλεύ, γιατί οι Έλληνες είναι μεν χωρισμένοι σε πόλεις, αλλά όταν θα έρθει ο ξένος θα είναι σαν ένα χέρι δεμένο». 
Και τον ρωτάει ο Ξέρξης, γιατί; Και ο Δημάρατος απάντησε: 
«για το ομόηθες, το ομόθρησκον, το όμαιμον και το ομόγλωσον».
-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού οἱ γνωστοί Ἀνθέλληνες καί Σατανισταί, καί βεβαίως οἱ ἐντόπιοι συνεργάται των τῆς 5ης Φάλαγγος (πράσινοι, κόκκινοι καί γαλάζιοι Τσίπρες καί ψευδο-επίσκοποι), ὅλοι τους γνήσια τέκνα τοῦ Σατανᾶ, ἔχουν λυσσάξει νά καταργήσουν «τό ὁμόηθες, τό ὁμόθρησκον, τό όμαιμον καί τό ὁμόγλωσον» τῶν Ἑλλήνων. Εἰς μεγάλον βαθμόν, τό ἔχουν δυστυχῶς ἐπιτύχει! Ὅταν ὁλοκληρωθῇ τό ΑΚΡΩΣ ΒΡΩΜΕΡΟΝ αὐτό ἔργον των, τότε θ' ἀφανισθῇ πλήρως ἡ Ἑλλάς. Μία γενική μετάνοια καί ἀποτείχισις ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς ψευδο-επισκόπους ἴσως νά προεκάλει τήν παρέμβασιν τοῦ Κυρίου καί τήν ματαίωσιν τῶν ΒΡΩΜΕΡΩΝ σχεδίων τῶν Σατανιστῶν.

Άγνωστοι βανδάλισαν την εικόνα της Παναγίας -- Από το F/B του Βασιλείου Μαυρομιχάλη

Άγνωστοι βανδάλισαν την εικόνα της Παναγίας, στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού της Παναγίας Δεξιάς στην Καμάρα Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι ο χώρος έξω από το Ναό έχει γίνει στέκι λαθρομεταναστών, όλες τις ώρες της μέρας. Σύμφωνα με τους κατοίκους οι παράνομοι μετανάστες Χωρίζονται σε πηγαδάκια, συχνά τσακώνονται μεταξύ τους και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν βγει μαχαίρια. Οι παραβατικές συμπεριφορές έχουν αυξηθεί δραματικά. Μπαίνουν στην εκκλησία και ληστεύουν τους πιστούς, αρπάζοντας ότι τους είναι εύκολο, κινητά, πορτοφόλια, ενώ δεν έχουν διστάσει να κλέψουν μέχρι και τα ασημένια καντήλια του ναού. Η δράση τους δεν σταματά εκεί. Σχεδόν συστηματικά, αφοδεύουν μέσα στο παρεκκλήσι, κάτι που, κατά τη νεωκόρισσα, κάνουν και σε άλλους ναούς.
Οι Θεσσαλονικείς αποφεύγουν να περνούν από το σημείο τις νυχτερινές ώρες, ακόμα και να επισκέπτονται την εκκλησία, από φόβο μη δεχθούν επίθεση. Να σημειωθεί πως πρόκειται για τη δεύτερη, μεγαλύτερη εκκλησία της συμπρωτεύουσας μετά τον Άγιο Δημήτριο.

Ενημερώσεις από Ιερό Λόχο 2012

Από 31/12/2019 μέχρι σήμερα, αναγγείλαμε τις παρακάτω δράσεις μας:
Απολογισμός δράσεων για το έτος 2019!
Απαρίθμηση και σύνδεσμοι σε δημοσιεύσεις ΔΕΚΑΔΩΝ δράσεων, παρεμβάσεων, συγκεντρώσεων-πορειών, και άλλων πρωτοβουλιών, που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του  Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού από το Σύλλογό μας στη διάρκεια του 2019. Το βάρος και οι προσδοκίες των συνΕλλήνων από το σύλλογό μας αυξάνουν και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε και να τις πολλαπλασιάσουμε και το 2020!

Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο για τους νικητές της Μάχης της Κονίτσης (1947)

Γνωστοποίηση
Η Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης γνωστοποιεί τα εξής:
Συμπληρώθηκαν ήδη εβδομήντα δύο (72) χρόνια (Δεκέμβριος 1947 - Δεκέμβριος 2019) από την ιστορική "Μάχη της Κονίτσης", η νικηφόρα έκβαση της οποίας έσωσε την τιμή και, προ παντός, την εδαφική ακεραιότητα της Ελληνικής μας Πατρίδος.
Θα τελεσθή και φέτος, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020, το Μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ηρωικώς πεσόντων μαχητών της θρυλικής Μάχης. Θα προηγηθή η Θεία Λειτουργία, και στις 10.15 π.μ. θα ψαλή το ιερό Μνημόσυνο στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Άνω Κονίτσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην ομιλία του δημοσιογράφου κ. Παντελή Σαββίδη με θέμα: «Το Ιράν στο χρόνο. Από τον Δαρείο και τον Ξέρξη στους Αγιατολάχ»  την Παρασκευή 17/01/2020 και ώρα 7:00 μ.μ. στα Γραφεία μας Ερμού 55, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη.
 
 Με φιλικούς  χαιρετισμούς
Στέλιος Παπαθεμελής
     
 
 Θεσσαλονίκη: Ερμού 55, Τ.Κ546 23,Τηλ. 2310.268333 fax 2310.262830
Αθήνα: Νικοδήμου 2, Σύνταγμα Τ.Κ.105 57 Τηλ. . 210.3314314
  fax 210.3217771,     ηλεκτ. ταχ.: danagennisi.press@gmail.com