Η Ελλάδα έστειλε πολεμικό πλοίο στο Καστελλόριζο

 Οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται! Η Τουρκία διαμαρτύρεται, διότι η Ελλάδα στέλνει στρατιωτικά πλοία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα την βόλευε πολύ, να εγκαταλειφθούν τα νησιά, ώστε να τα καταλάβουν χωρίς καμία αντίσταση, όπως έκαναν και στη Κύπρο, όταν αποχώρησε η Ελληνική Μεραρχία.

Η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί στρατιωτικά πλοία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΑΜ ισχυριζόμενος ότι πρόσφατα η Ελλάδα έστειλε πολεμικό πλοίο στο Καστελλόριζο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΑΜ, Πινάρ Καρά «οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και να είναι ο εγγυητής της ειρήνης και της ασφάλειας στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες εγγυήσεων και συμμαχίας».

Η επανέναρξις της μυστηριακής κοινωνίας των «Ορθοδόξων» με την Παπική παρασυναγωγή

Τό πρωτότυπο γαλλικό κείμενο τῆς συμφωνίας τοῦ 1965 ἀναφέρει ὅτι:

 Ὁ Πάπας Παῦλος ὁ ΣΤ´ καί ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας αἴρουν τήν «ἀκοινωνησία» μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Συγκεκριμένα ἡ σωστή μετάφραση τῆς παραγράφου 4, ἐδάφιο β´, τῆς συμφωνίας λέγει τά ἑξῆς: «ἀποδοκιμάζουσιν ὡσαύτως καί αἴρουσιν ἀπό τῆς μνήμης καί ἐκ μέσου τῆς Ἐκκλησίας τάς ἀποφάσεις ἀκοινωνησίας (=lessentences d’ excommunication), ὧν ἡ ἀνάμνησις ἐπενεργεῖ μέχρι σήμερον ὡς κώλυμα εἰς τήν ἐν ἀγάπῃ προσέγγισιν, παραδίδουσι δέ αὐτάς τῇ λήθῃ»! Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἐπισημαίνει ὅτι «οἱ New York Times μετέδωσαν τήν ἀπό κοινοῦ ἀγγελίαν τοῦ Βατικανοῦ καί τοῦ Φαναρίου τῆς 7ης Δεκεμβρίου 1965 διά τήν ἄρσιν τοῦ excommunicatio (τῆς ἀκοινωνησίας τοῦ Λατινικοῦ κειμένου) εἰς τήν πρώτην σελίδα, ὡς τό τέλος τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 καί ὡς τήν ἐπανέναρξιν τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας, πού εἶχε τότε δῆθεν διακοπεῖ. Φαίνεται πλέον σαφῶς, ὅτι τό ἑλληνικόν κείμενον, πού ἀναγγέλλει τήν «ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων», ἦτο τεχνηέντως παραπλανητικόν. Φαίνεται εἶχε σκοπόν νά ἀμβλύνη ἐνδεχομένας ἀρνητικάς ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν». Ἀπό τά παραπάνω συμπεραίνουμε ὅτι, τοὐλάχιστον γιά τό Φανάρι, (ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς), ὅπως καί γιά τό Βατικανό, «ἀκοινωνησία», «σχίσμα», πλέον δέν ὑφίσταται καί ἡ ἕνωση τῶν «Ἐκκλησιῶν» ἤδη ἔγινε.

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ : Η ένωση έχει γίνει ήδη προ πολλών ετών....


 

ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ --- ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ -- (Του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας)

Παρακαλείτε, παρακαλείτε, λέγει η Γραφή, ω ιερείς, τον λαόν· λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ (Ησ. μ: 1 – 2). Η φύσις του λόγου έχει την δύναμιν να ενισχύση μεν την ορμήν των σπουδαίων, να διεγείρη δε την προθυμίαν των οκνηρών και των νωθρών. Δια τον λόγον αυτόν οι μεν στρατηγοί, όταν παρατάσσουν τον στρατόν των δια την μάχην, απευθύνουν παραινετικούς λόγους προς τους στρατιώτας προ του αγώνος, και τόσην δύναμιν έχει η παραίνεσις αυτή των στρατηγών προς τους στρατιώτας, ώστε πολλοί εξ αυτών να περιφρονούν πολλάκις και αυτόν τον θάνατον. Οι δε γυμνασταί και οι παιδοτρίβαι, όταν οδηγούν τους αθλητάς εις τους αγώνας εις το στάδιον, πολλάς οδηγίας δίδουν εις αυτούς, ότι είναι ανάγκη να κοπιάσουν δια να κερδήσουν τον στέφανον της νίκης. Δια του τρόπου τούτου πολλοί εκ των αθλητών πείθονται να περιφρονούν τους σωματικούς κόπους εις την προσπάθειάν των να επιτύχουν την νίκην. Και εις εμέ λοιπόν, ο οποίος παρατάσσω στρατιώτας του Χριστού δια τον πόλεμον εναντίον των αοράτων εχθρών και προετοιμάζω δια της εγκρατείας τους αθλητάς της ευσεβείας δια να κερδήσουν τους στεφάνους της δικαιοσύνης, είναι αναγκαίος ο λόγος της παρακλήσεως.

''ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ''


 

Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.

Τη Ι΄ (10η) Μαρτίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ της Πατρικίας.

Αναστασία η Οσία Μήτηρ ημών, η Πατρικία, ήκμασεν εν Κωνσταντινουπόλει κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστινιανού Α΄ του Μεγάλου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη φκζ΄ - φξε΄ (527 – 565). Κατήγετο δε η μακαρία εξ ευγενών και πλουσίων γονέων, παρά των οποίων και ανετράφη με πάσαν επιμέλειαν και φόβον Θεού. Όθεν και όταν ήλθεν εις ηλικίαν απελάμβανε μεγάλης εκτιμήσεως δια την προς τον Θεόν ευλάβειαν και την φιλάνθρωπον αυτής γνώμην, διο και ο βασιλεύς εκτιμών τας αρετάς της είχεν αναδείξει αυτήν πρώτην πατρικίαν του Παλατίου. Παρ’ όλας όμως τας τιμάς, τας οποίας απελάμβανεν, είχεν η μακαρία τον φόβον του Θεού εν τη καρδία της και εφύλαττε μετά πάσης επιμελείας τας εντολάς του Θεού. Είχεν ακόμη η αοίδιμος Αναστασία φυσικήν ανδρείαν και πολλήν πραότητα, ώστε όλοι οι φιλόθεοι Χριστιανοί έχαιρον δια τας αρετάς της, ως και αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς Ιουστινιανός.

ΑΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ… ΓΙ ΑΥΤΌ ΣΚΑΣΕ !!!!

George Adalis

Όλα τα είχαμε στο κεφάλι μας, βγήκε και ο Τσίπρας σήμερα να κάνει ανάρτηση και να κατακρίνει την … υπέρμετρη αστυνομική βία με 3 φωτογραφίες από τη Νέα Σμύρνη! Ποιος; O Τσίπρας!

Ξέρεις ρε Αλέκο γιατί δεν έγραψα τίποτα για τη Ν.Σμύρνη; Γιατί έγραψες εσύ! Και θα στα πω στα ίσα μπας και πάρεις χαμπάρι ότι ΔΕΝ πρόκειται να ξαναβγείς ποτέ σου Πρωθυπουργός!

– Ποιοι μας σάπισαν στο ξύλο στο Πισοδέρι; Πόσους έστειλες στον δρόμο και πόσους στα βουνά να μακελέψουν πλήθος από οικογενειάρχες και γέρους ανθρώπους;

– Ποιοι μας σάπισαν στο ξύλο στο Βελλίδειο;

– Ποιοι μας σάπισαν στο ξύλο στην Αθήνα;

– Ποιοι κάθε μέρα σάπιζαν στο ξύλο μικρές πορείες ανθρώπων σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις; Κάθε μέρα!

----------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πές τα, κ. Ἀδαλῆ, διότι οἱ παντός χρώματος Τσίπρες σκοπεύουν νά μᾶς τρελλάνουν!

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ "Ἐρώτ. ριαʹ : Πῶς καί τινες αἱρετικοὶ ποιοῦσι πολλάκις σημεῖα;

Ἀπόκ. Τοῦτο ἡμᾶς οὐκ ὀφείλει ξενίζειν. Ἠκούσαμεν γὰρ τοῦ Κυρίου λέγοντος· ὅτι πολλοὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐροῦσι· «Κύριε, οὐκ ἐν τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;» καὶ ἐρεῖ αὐτοῖς· «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ, ἐργάται τῆς ἀνομίας». Πολλάκις γὰρ οὐχ ἡ πολιτεία τοῦ θαυματουργοῦντός ἐστιν ἡ τὴν ἴασιν ἐργαζομένη, ἀλλ᾿ ἡ πρὸς αὐτὸν πίστις τοῦ προσερχομένου ἀνθρώπου. Γέγραπται γάρ· «Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε». Πλὴν δεῖ καὶ τοῦτο γινώσκειν, ὅτι πολλάκις τινὲς κακόπιστοι καμάτους πολλοὺς δι' ἀσκήσεως τῷ Θεῷ προσήγαγον, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν αὐτῶν ἔλαβον ἐν τῷ νῦν αἰῶνι ἐκ Θεοῦ, τὸ τῶν ἰαμάτων καὶ προρρήσεων χάρισμα· ἵνα ἐν τῷ αἰῶνι τῷ μέλλοντι ἀκούσωσιν· Ἀπελάβετε τὰ ἀγαθὰ ὑμῶν καὶ τοὺς καμάτους ὑμῶν· νῦν δὲ λοιπὸν οὐδὲν ὑμῖν κεχρεώστηται" (P. G. 28, 665).

ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ - ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας.                      

Ηκούσατε τους λόγους του Αποστόλου, δια των οποίων απευθύνει συμβουλάς προς τους Θεσσαλονικείς και υποδεικνύει κανόνας συμπεριφοράς δι’ όλην την ζωήν. Η μεν διδασκαλία βεβαίως απηυθύνετο προς εκείνους οι οποίοι συνέβαινε κάθε φοράν να την ακούουν. Η ωφέλεια όμως, η οποία προέρχεται από την διδασκαλίαν, αφορά όλον τον ανθρώπινον βίον. Λέγει ο Απόστολος· «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε» (Α΄ Θεσ. ε: 16 – 18). Πάντοτε, λέγει, χαίρετε. Διαρκώς να προσεύχεσθε και εις κάθε περίστασιν να ευχαριστήτε τον Θεόν. Τι σημαίνει μεν αυτό, το οποίον λέγει ο Απόστολος, το «να χαίρωμεν» και ποία ωφέλεια προέρχεται εξ αυτού, και πως είναι δυνατόν να επιτύχωμεν την αδιάκοπον προσευχήν και να αποδίδωμεν την οφειλομένην ευχαριστίαν εις τον Θεόν δι’ ό,τι δήποτε και αν μας συμβή, θα σας εξηγήσωμεν, όσον μας είναι δυνατόν, ολίγον βραδύτερον. Προηγουμένως είναι ανάγκη να εξετάσωμεν τας αντιρρήσεις τας οποίας προβάλλουν οι αντίπαλοί μας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτό το οποίον λέγει ο Παύλος εις την επιστολήν του είναι αδύνατον.

Το Χριστιανικό Ορθόδοξο Σύνταγμα --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Η ζώσα Ορθόδοξη παράδοση αποτελεί συστατικό στοιχείο τους Ελληνο-Ορθόδοξου πολιτισμού μας, γεγονός το οποίο βεβαιούται και από την μακράν Συνταγματική μας παράδοση αρχής γενομένης εκ της ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους.

Ως εκ τούτου λοιπόν καθίσταται απολύτως αναγκαίο, οι επιγενόμενοι Έλληνες να λαμβάνουμε γνώση, περί των κατορθωμάτων των προγόνων μας, οι οποίοι με θυσιαστική αυταπάρνηση, της ιδίας της ζωής τους, δηλονότι επαναστάτησαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδας, με γνώμονα την Ελευθερία και την ίδρυση ενός ανεξαρτήτου εθνικού Κράτους.

Όχι σε νικάμπ και μπούρκα ψήφισαν οι Ελβετοί !

Ιωάννης Καράγιωργας

Οι Ελβετοί ψήφισαν και αποφάσισαν την απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου στους δημόσιους και υπαίθριους χώρους, κάτι που περιλαμβάνει μπούρκα και νικάμπ.

Το «ναι» στην απαγόρευση έλαβε 52,5% έναντι 47,5% του «όχι» και είναι η πρώτη φορά μετά το 2014 που εγκρίνεται δημοψήφισμα σε αίτημα που ξεκίνησε από πολίτες.

Η απαγόρευση εξαιρεί την κάλυψη προσώπου λόγω υγείας, κλίματος και ασφάλειας.

«Νικάμπ και μπούρκα δεν έχουν θέση σε μία δημοκρατική κοινωνία. Είναι πολιτικό εργαλείο που συμβολίζει τον ηθελημένο διαχωρισμό των συντηρητικών μουσουλμανικών κοινωνιών από τις δυτικές ενώ αποτελεί σύμβολο κατωτερότητας» λέει η Μπάρμπαρα Στέινεμαν, μέλος του Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος.

Δημοψήφισμα απευθείας από τον ελβετικό λαό διεξάγεται με τη συλλογή 100.000 υπογραφών και είναι μόλις η 23η φορά σε 130 χρόνια που λαμβάνει έγκριση μία λαϊκή πρωτοβουλία.

«Υποστηρίζω την ελευθερία όλων εφόσον δεν υπάρχει ζήτημα ασφαλείας και προβολής του προσώπου στις αρχές. Είπα όχι στο δημοψήφισμα» λέει μία κάτοικος.

Οι επικριτές της απαγόρευσης κάνουν λόγο για κάτι που θα ενισχύσει το αντι-μουσουλμανικό αίσθημα, τη στιγμή που στην Ελβετία είναι ελάχιστες οι γυναίκες που φορούν μπούρκα.

«Ο.Τ.»

Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, δυνάμεις εκ των έσω δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε

«Δεν μπορείς να αφήνεις αναπάντητες τέτοιες προκλήσεις, ότι θα τα πάρουν όλα εν μια νυκτί, προσπαθώντας να περάσουν στην ελληνική κοινή γνώμη ότι είναι ανυπεράσπιστη», είπε μιλώντας στον Focus FM 103.6 και στη δημοσιογράφο Δέσποινα Μποτίτση ο Διδάκτωρ Γεωπολιτικής – Καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Γιώργος Φίλης, με αφορμή το μήνυμα του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι «Γαλάζια Πατρίδα για εμάς είναι το Αιγαίο, η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα». Αναφερόμενος στις δηλώσεις του καθηγητή κ. Βερέμη περί εισβολής Τούρκων στο Καστελλόριζο, τόνισε ότι δεν μπορούν να λέγονται στη δημόσια σφαίρα τέτοια πράγματα, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δηλώσεις δεν βοηθούν.