Κύριοι Aντι-οικουμενιστές, που οδηγείτε τους Ορθοδόξους; τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;

Εκτός των άλλων προτρέπετε τον γνήσιο Ποιμένα Αρτέμιο να επιστρέψει να κοινωνεί όχι μόνο με τους Οικουμενιστές, το Π.Σ.Δαιμονοεκκλησιών, τον Αγιώτατον  Επίσκοπο Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο, αλλά και με την Λουθηρανή αρχιεπίσκοπο Γερμανίας (χωρισμένη μητέρα 4 παιδιών), ως επίσης με την επίσκοπο Στοκχόλμης, δεδηλωμένη λεσβία (που συζεί με άλλη γυναίκα επίσης παστόρισα έχουν δε υιοθετήσει ένα αγοράκι…) «Ορθ. Τύπος» 1817.


Πατέρα Θεόδωρε Ζήση ξεχάσατε την διδασκαλία σας του μιασμού «των συγκοινωνούντων δοχείων»;…

***
ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ἡ ἄτυπη «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» σέβεται καὶ τιµᾶ τὸ πρόσωποτοῦ ἀγωνιστοῦ καὶ ὁµολογητοῦ ἐπισκόπου Ἀρτεµίου, ἀντικανονικῶς καὶ ἀδίκως τιµωρηθέντος ἀπὸ τὴν σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ποὺ διώκονται ἀδίκως καὶ ἀντικανονικῶς ἀξιωµατοῦχοι της. Πολλοὶ ἐκ τῶν ἁγίων ὑπέστησαν διώξεις, τὶς ὁποῖες ὅµως ὑπέµειναν, χωρὶς νὰ προκαλέσουν σχίσµατα καὶ διαιρέσεις, ἀναµένοντες τὴν ἐν καιρῷ ἀποκατάστασή τους, ἡ ὁποία πολλὲς φορὲς πρὸς ἐπαύξηση τῆς ἁγιότητός των δὲν ἐπετεύχθη ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.  

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Άλλο Οικουμενική και άλλο Οικουμενιστική Σύνοδος

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Ωδή  γ΄ .  Ο  Ειρμός.
Τω προ των αιώνων, εκ Πατρός γεννηθέντι αρρεύστως Υιώ, και επ΄ εσχάτων εκ Παρθένου, σαρκωθέντι ασπόρως, Χριστώ τω Θεώ βοήσωμεν· ο ανυψώσας το κέρας ημών, άγιος ει Κύριε.

Ερμηνεία.

Από την προφήτιν Άνναν την Μητέρα Σαμουήλ του Προφήτου και Ποιήτριαν της τρίτης Ωδής, ερανίσθη ο Μελωδός τον παρόντα Ειρμόν· εκείνη γαρ είπε τα λόγια ταύτα προς τον Θεόν ευχαριστούσα, διότι στείρα ούσα πρότερον, εγέννησεν ύστερον: ήτοι το «Υψώθη κέρας μου εν Θεώ μου» · και το «Ουκ έστιν άγιος πλην σου» (α΄ Βασιλ. β: 1-2). Όθεν τα λόγια ταύτα από εκείνην λαβών ο Ιεράρχης Κοσμάς επιστρέφει εις τον λαόν των Χριστιανών, και με παρακινητικόν σχήμα λέγει προς αυτόν. Ω λαέ των Χριστιανών, ελάτε να φωνάξωμεν προς Χριστόν τον Θεόν ημών, ο Οποίος εγεννήθη μεν αρρεύστως και απαθώς εκ του αγεννήτου Πατρός προ πάντων των αιώνων, χωρίς κανέν αίτιον τελικόν προς τα έξω κτίσματα· καθώς είπεν ο Θεολόγος Γρηγόριος: «Το μεν ων (ο Υιός) και αεί ων εκ του αεί όντος (ήτοι του Πατρός) υπέρ αιτίαν και λόγον· ουδέ γαρ ην του Λόγου λόγος ανώτερος» (Λόγ. εις την Χριστού Γέννησιν)· εσαρκώθη δε ο αυτός εκ της Παρθένου χωρίς σποράν ανδρός, δια την ιδικήν μας σωτηρίαν. Τι δε να φωνάξωμεν προς τον Χριστόν; Εκείνα τα ευχαριστήρια λόγια, όπου προτύτερα από ημάς εφώναξεν η στείρα και Προφήτις Άννα: ήγουν εσύ, Κύριε, είσαι άγιος, ο οποίος ύψωσας και εμεγάλυνας το κέρας ημών των ανθρώπων: ήτοι την ιδικήν μας δόξαν και δύναμιν, δια της ιδικής σου ενανθρωπήσεως.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Τρίτη εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου, Ολβιανού οσίου, Κελεστίνου μάρτυρος.


Αὐτὴ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρεῖται ὡς δεύτερη εὕρεση, ἀφοῦ πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται ἄλλη, παρὰ μόνο ἡ πρώτη (24 Φεβρουαρίου). Ἡ εὕρεση αὐτὴ ἔγινε ἀπὸ κάποιον ἄγνωστο ἱερέα στὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας, μέσα σὲ ἀργυρὴ θήκη, σὲ ἱερὸ τόπο καὶ μεταφέρθηκε μὲ μεγάλη ἐπισημότητα καὶ πομπὴ στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου κατατέθηκε στὴ Μονὴ τοῦ Στουδίου.