Οικουμενιστικό θέατρο

Η Κυρία Θεοτόκος :

«Χαίρε και σύ, Γέρων του Θεού. Μη φοβού, αλλά απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον τοις αδελφοίς και τω Καθηγουμένω, ότι οι εχθροί εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν. Όστις ούν υπάρχει ασθενής τω πνεύματι εν υπομονή κρυβήτω, έως του παρελθείν τον πειρασμόν. Οι δε στεφάνων μαρτυρικών εφιέμενοι παραμενέτωσαν εν τη Μονή. Άπελθε ούν ταχέως...»

Ο επίλογος  είναι γνωστός: Εικοσιέξ Οσιομάρτυρες Ζωγραφίται, οι ελέγξαντες τον λατινόφρονα Πατριάρχην Βέκκον, επάνωθεν του Πύργου πυρί τελειούνται.





᾿Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης


Νὰ παύσῃ  ἡ συστηματικὴ περιφρόνησις τῆς θρησκείας ἐκ μέρους πολιτικῶν ἀνδρῶν, ἐπιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων καὶ ἄλλων. ῾Η λεγομένη ἀνωτέρα τάξις νὰ συμμορφωθῇ μὲ τὰ ἔθιμα τῆς χώρας  ἄν θέλῃ νὰ ἐγκληματισθῇ ἐδῶ. Νὰ γίνῃ προστάτις τῶν πατρίων, καὶ ὄχι διώκτρια. Νὰ ἀσπασθῇ καὶ νὰ ἐγκολπωθῇ τὰς ἐθνικὰς παραδόσεις. Νὰ μὴ περιφρονῇ ἀναφανδὸν ὅτι παλαιόν, ὅτι ἐγχώριον, ὅτι ἑλληνικόν. Νὰ καταπολεμηθῇ ὁ ξενισμός ὁ πιθηκισμός ὁ φραγκισμός Νὰ μὴν οθεύωνται τὰ θρησκευτικὰ καὶ τὰ οἰκογενειακὰ ἔθιμα. Νὰ καλλιεργηθῇ ἡ σεμνοπρεπὴς βυζαντινὴ παράδοσις εἰς τὴν λατρείαν, εἰς τὴν διακόσμησιν τῶν Ναῶν, τὴν μουσικὴν καὶ τὴν ζωγραφικήν. Νὰ μὴ μιμώμεθα οὔτε τοὺς Παπιστὰς καὶ οὔτε τοὺς Προτεστάντας Νὰ μὴ χάσκωμεν πρὸς τὰ ξένα. Νὰ στέργωμεν καὶ νὰ τιμῶμεν
τὰ πάτρια. Εἶναι τῆς ἐσχάτης ἐθνικῆς ἀφιλοτιμίας νὰ ἔχωμεν κειμήλια καὶ νὰ μὴ φροντίζωμεν νὰ τὰ διατηρήσωμεν. ῎Ας σταθμήσωσι καλῶς τὴν εὐθύνην των, οἱ ἔχοντες τὴν μεγίστην εὐθύνην

Tό αἰώνιον σάλπισμα τοῦ Ὅρου τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου:


 «Μετά πάσης ἀκριβείας ἐρευνήσαντες καί δια-
σκεψάμενοι καί τῷ σκοπῷ τῆς ἀληθείας ἀκολουθήσαντες οὐδέν ἀφαιροῦμεν, οὐδέν προστίθεμεν, ἀλλά πάντα τά τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀμείωτα διαφυλάττομεν… Πάσῃ τῇ θείᾳ ἀποστολικῇ ὁμηγύρει καί πατρικῇ ἁγιότητι ἐξακολουθοῦμεν, κρατοῦντες τάς παραδόσεις, ἄς παρειλήφαμεν… Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ θεσμοθεσίᾳ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν· ἡμεῖς τούς θεσμούς τῶν Πατέρων φυλάττομεν· ἡμεῖς τούς προστιθέντας
ἤ ἀφαιροῦντας, ἐκ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀναθεματίζομεν»

ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Ζητεῖ μὲ ἐπιστολήν του εἰς τὸν Ἀθηνῶν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων


Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφήσωμεν εἰς τό… «ἔλεος τοῦ Θεοῦ» τὴν μεταπατερικὴν θεολογίαν, διὰ τῆς ὁποίας βλασφημεῖται τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὴν ἀνεξέλεγκτον πορείαν τῶν θεολογικῶν διαλόγων μετὰ τῶν Παπικῶν, τὴν θεολογίαν τῆς Μετανεωτερικότητος, ἡ ὁποία εἶναι προτεσταντικῆς ὑφῆς,
τὴν νόθευσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἡ ὁποία ἀντιγράφει τὸν Παπικὸν τρόπον ὡς καὶ τὰς συμπροσευχὰς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετὰ τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν καὶ Ἀρμενίων ἢ τὰς συμπροσευχάς του καὶ τὰ συλλείτουργά του μὲ
κληρικούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κανονικὴν Ἱερωσύνην. Ὅλαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, αἱ ὁποῖαι ἐκτροχιάζονται, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρέπει νὰ ἀνακαλοῦνται εἰς τὴν τάξιν. Διότι αἱ ὑποθέσεις αὐταὶ δὲν εἶναι ἰδιωτικαί, ἀλλὰ
Πανορθόδοξοι καὶ ἐκπηγάζουν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν κοινῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Δογμάτων τῆς Πίστεώς μας καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ τὰς παραβιάζη.