Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (11ον ) μέρος


Τη Δ΄ (4η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου και Θεόπτου ΜΩΫΣΕΩΣ.

Μωϋσής ο Προφήτης και θεόπτης, ο υπέρτατος των φιλοσόφων και ο σοφώτατος των νομοθετών και των ιστοριογράφων απάντων ο αρχαιότατος, κατήγετο εκ φυλής Λευϊ· ο πατήρ του ωνομάζετο Αμράμ και η μήτηρ του Ιωχαβέδ, εγεννήθη δε εις την Αίγυπτον το αφοα΄ (1571) π. Χ. Εις την Αίγυπτον οι Ισραηλίται είχον εγκατασταθή από της εποχής του Ιωσήφ, όστις είχεν αναγορευθή υπό του Φαραώ αντιβασιλεύς. Ο Ιωσήφ εκάλεσεν εις την Αίγυπτον τον πατέρα του Ιακώβ και τους αδελφούς του. Έκτοτε αυτοί και οι απόγονοί των παρέμενον εις την Αίγυπτον. Μετά τον θάνατον του Ιακώβ οι Ισραηλίται επληθύνθησαν τόσον, ώστε απετέλεσαν έθνος μέγα.

Συγκέντρωση Σχολικών Eιδών στην Ευαγγελίστρια Πειραιώς για τις οικογένειες μικρών παιδιών με οικονομικά προβλήματα

Εν όψει της ενάρξεως του σχολικού έτους και στα πλαίσια της προσπάθειας της Ενορίας της Ευαγγελίστριας Πειραιώς για την στήριξη των οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη, τα οποία θα διατεθούν σε οικογένειες με μικρό ή και καθόλου εισόδημα.
Τα είδη τα οποία συγκεντρώνουμε είναι: σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μπλοκ ζωγραφικής, γόμες, κασετίνες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, φόρμες γυμναστικής, αθλητικά είδη κ.λπ.
Παράκληση, όλα τα είδη που θα προσφερθούν να είναι σε καινούργια ή σε καλή κατάσταση, έτοιμα για χρήση.
Η συγκέντρωση των ειδών γίνεται καθημερινά στον Ιερό Nαό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς (Γρ. Λαμπράκη 41 Πειραιάς, τηλ. 210.4177159) και στο Πνευματικό Κέντρο Ευαγγελιστρίας (όπισθεν του Ιερού Nαού, τηλ.: 210.4125619).
Σας παρακαλούμε να συνδράμετε και αυτή την προσπάθεια, όπως έχετε πράξει και σε όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες της ενορίας μας, που έχουν σκοπό την στήριξη των εμπερίστατων αδελφών μας, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, το κόστος των ειδών αυτών, είναι σχετικά υψηλό και δεν πρέπει να αφήσουμε να λείψει από κανένα παιδί, ούτε το φαγητό, αλλά ούτε και το τετράδιο σε αυτήν την περίπτωση.

Ἐλέησόν με ὁ Θεός-Ψαλμός ν' (50) -- Orthodox Hymns,


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Τη Δ΄ (4η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΒΑΒΥΛΑ, Επισκόπου Αντιοχείας, και των συν αυτώ Τριών Παίδων.                                                   

Βαβύλας ο ιερώτατος και θαυμάσιος Μάρτυς, διαδεχθείς κατά τον Ευσέβιον (βιβλ. στ΄ κεφ. κθ΄) τον Ζεβίνον, αρχιεράτευεν εις τον αγιώτατον θρόνον της Αντιοχείας κατά τας ημέρας του ασεβεστάτου Νουμεριανού, όστις δεξάμενος την βασιλείαν από τον πατέρα του Κάρον, εν έτει σπγ΄ (283), διεδέχθη και όλην την ασέβειαν εκείνου. Ευθύς όθεν ως εβασίλευσεν ο μιαρός εκείνος εκίνησε μέγαν διωγμόν εναντίον των Χριστιανών, και τους εθανάτωνε με πικρότατον θάνατον.

Τη Γ΄ (3η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Νεομέρτυς ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ο εν τη Νέα Εφέσω μαρτυρήσας εν έτει 1794, αγχόνη τελειούται.

Πολύδωρος, ο μέγας και νεοφανής στρατιώτης του Χριστού, ήτο μεν γέννημα και θρέμμα της Λευκωσίας, της πρώτης των πόλεων της νήσου Κύπρου, πατρός Λουκά προσκυνητού και μητρός Λουρδανούς. Μικρός δε ων την ηλικίαν, εμαθητεύθη τα ιερά γράμματα εις την πατρίδα του, και αφού εμεγάλωσεν, εξελθών της ιδίας του πατρίδος, επραγματεύετο εις την Αίγυπτον, και από εκεί πηγαίνων εις διάφορα μέρη χάριν πραγματείας, έγινε γνώριμος εις πολλούς.

Τη Γ΄ (3η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, η Αγία ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ, θηρίοις δοθείσα και μηδέν βλαβείσα, εν ειρήνη τελειούται.

Βασίλισσα η Αγία διεβλήθη ως Χριστιανή όταν ο Αλέξανδρος ήτο ηγεμών εις την Νικομήδειαν και εκινείτο διωγμός κατά των Χριστιανών. Παρεστάθη όθεν έμπροσθεν του Αλεξάνδρου· ερωτηθείσα δε και παρρησία ειπούσα, ότι είναι ευσεβής, δέρεται εις το πρόσωπον· και επειδή δερομένη ηυχαρίστει τον Θεόν, δια τούτο γυμνώνεται και δέρεται με ραβδία· επειδή δε περισσότερον η Αγία ηυχαρίστει τον Κύριον, εθυμώθη ο ηγεμών περισσότερον, και προστάσσει να απλώσουν την Μάρτυρα και τόσον πολύν την έδειραν, ώστε έγινεν ως να ήτο μία πληγή όλον το σώμα της· έπειτα απέσπασαν το κάτωθι των ποδών της δέρμα.

Τη Γ΄ (3η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου.

Θεόκτιστος, ο Όσιος και μέγας πατήρ ημών, επειδή παιδιόθεν ηγάπησε τον Θεόν, δια τούτο αφήκε την πατρίδα και τους συγγενείς του, και μετέβη εις τους ιερούς και Αγίους Τόπους της Ιερουσαλήμ· φθάσας δε εις την Λαύραν την επονομαζομένην Φαράν, ήτις ήτο μακράν από τα Ιεροσόλυμα εξ μίλια, εύρεν εν κελλίον, μέσα εις το οποίον κλείσας τον εαυτόν του, ανδρείως ηγωνίζετο εναντίον των παθών και δαιμόνων· τότε δε και ο μέγας Ευθύμιος αφήσας τον κόσμον ήλθε και κατώκησε μετά του Οσίου τούτου Θεοκτίστου και ησύχαζεν· ο έρως όθεν, ον είχον και οι δύο δια να αποκτήσουν τας αυτάς αρετάς, και η κοινωνία των αυτών ασκητικών αγώνων, τόσον ήνωσαν με τον δεσμόν της αγάπης τους δύο τούτους Οσίους, ώστε ο εις ευρίσκετο μέσα εις την ψυχήν του άλλου και εις όλα τα πράγματα και οι δύο είχον τα αυτά φρονήματα, και οι δύο εποίουν τα αυτά έργα.

Defense and Declaration of Cessation of Commemoration of Bishop on Account of the Teaching of Heresy


Letter of Protopresbyter Theodore Zisis to Metropolitan Anthimos of Thessaloniki (March 3, 2017)
Orthodox Ethos is grateful to God to be asked to publish the translation of the declaration of cessation of commemoration of the honorable and upright Protopresbyter Theodore Zisis, submitted to his Metropolitan on the Sunday of Orthodoxy, giving his defense and explanation of the necessity for the drastic measure.
We hope all good-willed and interested Orthodox Christians will take the time to read the text and consider his arguments carefully, for if nothing else it will aid them in increasing their vigilance and watchfulness both for their soul's salvation as well as the unity of the Church and orthodoxy of Her confession - of which we are all co-responsible.
- - -
Protopresbyter Theodoros Zisis
Professor Emeritus
Theological School, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
March 3rd, 2017

His Eminence, Anthimos
Metropolitan of Thessaloniki
Subject: Notification concerning the Cessation of Commemoration

Your Eminence,
With sorrow, but also with much spiritual joy and happiness, I wish to inform you by means of the present letter that I am ceasing to commemorate your name during the holy services following the Apostolic and Patristic tradition as this pertains to communion with heretics on account of the fact that you, along with many of your fellow bishops, have abandoned the Holy Tradition and strayed from the path of the Holy Fathers.

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Ο διάβολος φθονεί πάρα πολύ τον άνθρωπο πού προσεύχεται, και μεταχειρίζεται κάθε μηχανή για να διαφθείρει το σκοπό του. Δεν παύει λοιπόν να κινεί τις σκέψεις των πραγμάτων με τη μνήμη και να ανακατώνει όλα τα πάθη με τη σάρκα, για να μπορέσει να εμποδίσει την άριστη εργασία της προσευχής και την ανάβαση του νου στο Θεό.

Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

Ήλθεν η ώρα να σας εκφράσουμε την ταπεινή μας γνώμη για την δήθεν «Αγία καί Μεγάλη Σύνοδο» του Κολυμπαρίου της Κρήτης. Εκεί κάτω, λοιπόν, οι συνελθόντες Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, όσοι βεβαίως εψήφισαν και υπέγραψαν την σχετική πεπλανημένη Απόφαση της Ληστρικής εκείνης Συνόδου, απεφάνθησαν ότι είναι ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (!!!!) όλες οι μέχρι σήμερα αποκαλούμενες «χριστιανικές Ομολογίες»! Δηλ., σύμφωνα με την Απόφαση του Κολυμπαρίου,  οι Παπικοί (ή θεολογικώτερα, οι Ρωμαιοκαθολικοί) καί οι Διαμαρτυρόμενοι, (ή  αλλοιώς, οι Προτεστάντες) δεν συνιστούν τα αποκόμματα, που ξεσχίσθηκαν από το Σώμα της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ!!!!  Διά της Αποφάσεως εκείνης ισοπεδώθηκαν όλα τα μεγέθη! Όλοι μαζί, Ορθόδοξοι, Παπικοί και Προτεστάντες  μπήκαμε στό ίδιο καλάθι! ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ!
Παρά ταύτα εμείς οι Ορθόδοξοι διδαχθήκαμε και πιστεύουμε, ότι υπάρχει ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, αυτή την οποία συνέστησε ο Χριστός μας κατά τήν ημέρα της Πεντηκοστής! Όσοι στο πέρασμα του χρόνου αποκόπησαν από τό ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝΔΡΟ, την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ πλέον ό,τι ονομάζουμε «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», διότι δεν είναι πλέον τίποτε περισσότερο από παρακλάδια του κεντρικού δένδρου, δηλ. της Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρακλάδια, τα οποία από τον άνεμο του εγωϊσμού και της πλάνης  ξεσχίσθηκαν, δηλ. αποκόπηκαν από το κυρίαρχο δένδρο της Εκκλησίας! Η συνείδησις της Εκκλησίας μάλιστα, σαν επιβεβαίωση της συντελεσθείσης αποκοπής, τους έδωσε ένα ξεχωριστό, δικό τους όνομα! Τους  ονόμασε α) Παπικούς ή Ρωμαιοκαθολικούς και β) Διαμαρτυρόμενους ή Προτεστάντες! Αυτά, λοιπόν, τα παρακλάδια, ομοιάζουν σε πολλά με το Κεντρικό Δένδρο, την Εκκλησία, πιστεύουν δηλ. στο Χριστό, αλλά με το δικό τους τρόπο! Συνεπώς ονομάζονται και είναι Χριστιανοί, αλλ΄όχι όμως ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ χριστιανοί! Είναι ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ, τα οποία απεκόπησαν και συνεπώς ΞΕΣΧΙΣΘΗΚΑΝ! Επομένως, άγιοι Πατέρες της Συνόδου εκεί κάτω στο Κολυμπάρι, ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΩΝΤΑΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»! Είναι απλώς χριστιανικές Ομολογίες! Πλανάσθε, λοιπόν, καί μάλιστα πλανάσθε πλάνην οικτράν! Με την απαράδεκτη Απόφασή Σας, προδώσατε την αγίαν Ορθοδοξίαν μας!

Ο Ντιμιτρόφ και οι Ελληνες Μακεδόνες

Τα τεχνητά έθνη είναι κατασκεύασμα των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων

Από τον  Κωνσταντίνο Χολέβα*

Ο υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων Νίκολα Ντιμιτρόφ δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι είναι Μακεδόνας και ότι στη χώρα του κατοικούν Μακεδόνες που μιλούν τη μακεδονική γλώσσα. Και μόνο αυτή η δήλωση μας δείχνει πόσο επικίνδυνη και επιζήμια είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Αν -ο μη γένοιτο- κυρωθεί η συμφωνία από το ελληνικό Κοινοβούλιο, χαρίζουμε στα Σκόπια την ταυτότητά μας. Αποκοπτόμαστε από την Ιστορία μας.

Αν ο Ντιμιτρόφ είναι Μακεδόνας, τότε εγώ που γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και οι παππούδες μου, που αγωνίστηκαν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, τι είμαστε; Αυτό το ερώτημα δεν εκφράζει μόνο την προσωπική μου αγωνία, αλλά και την αγωνία 2.500.000 κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας και εκατοντάδων χιλιάδων Μακεδόνων που ζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Φανάρι θα επιτρέπει τον δεύτερο γάμο ιερέων

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβε την ιστορική απόφαση να επιτρέπεται του λοιπού ο δεύτερος γάμος των ιερέων σε περίπτωση χηρείας τους ή εάν τους εγκαταλείπει η πρεσβυτέρα τους.
Διευκρινίζεται ότι δεν θα ισχύει για όσους εγκαταλείπουν τις πρεσβυτέρες τους και επιθυμούν να νυμφευθούν άλλη γυναίκα.