Εορτάζομεν Χριστούγεννα -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Καθηγητού ΑΠΘ

Θαύμα εξαίσιο και μυστήριο παράδοξο για τη ζωή μας, η ενανθρώπηση του Θεού. Κατάπληκτος ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφωνεί: «Τι είπω και τι λαλήσω;…  Εκούσια ο Θεός ντύνεται το δικό μου σώμα, για να χωρέσω εγώ τον δικό του Λόγο και παίρνοντας τη δική μου σάρκα μού δίνει το Πνεύμα του, για να με διασώσει» (Λόγος εις την γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος, PG 56, 388).  Aλλά τι είναι ο Θεός και πως γίνεται άνθρωπος; Πως χωρά στην πεπερασμένη ανθρώπινη ύπαρξη ο Λόγος του Θεού; «Παραπληκτίσωμεν εις τα του Θεού μυστήρια ερευνώντες», λέει ο Θεολόγος Γρηγόριος. Η μόνη ασφαλής διέξοδος, όπως τονίζουν οι πατέρες, είναι να πλησιάζουμε το μυστήριο της αγίας Τριάδος με τη φώτιση του αγίου Πνεύματος, με το θείο λόγο και με μυστηριακή ζωή. Για να κατανοήσουμε το νόημα των Χριστουγέννων, μας χρειάζεται Πνεύμα άγιο. Και σ΄ αυτό ακριβώς έρχεται να μας βοηθήσει ως μάνα φιλόστοργη η αγία Εκκλησία του Χριστού.

Η ποινικοποίηση του φρονήματος και Εγκληματίες Σκέψης -- Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Είναι πρόδηλο ότι η επιτομή του Συνταγματικού Πατριωτισμού, ήτοι το άρθρο 120 παράγραφος 4, ενεργοποιείται αυτοδικαίως όταν ο εκάστοτε πολίτης διαγιγνώσκει βάσιμα την ύπαρξη οιασδήποτε μορφής θεσμικής βίας, η οποία αντίκειται προδήλως κατά της Συνταγματικής εννόμου τάξεως, ως εκ τούτου δύναται να ενεργήσει συννόμως καταδεικνύοντας κατά την υποκειμενική του γνώμη τα κακώς κείμενα, δια παντός θεμιτού τρόπου, ενιστάμενος προσηκόντως και λυσιτελώς, ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής.

Η δικαιολογητική βάση της αντίδρασης αυτής καθίσταται, μεταξύ άλλων και η απόπειρα ποινικοποίησης ορισμένης συμπεριφοράς πολιτών, υπό του σιδηρούν κράτους, προκειμένου αυτό να εξουδετερώσει, οιαδήποτε επικριτική φωνή αντίδρασης κατ’ αυτού, η οποία τυχόν διαταράσσει τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της εκάστοτε κυβερνήσεως, η οποία ενδεχομένως, αποβλέπει εις την υπονόμευση του δημοσίου συμφέροντος, επιβάλλοντας ιδιαζόντως επαχθή αντιδημοκρατικά μέτρα.

Βασικόν αίτιον αποστασίας. --- Αθωνικά άνθη

Κοινή γνώσις παντός μεν ορθοδόξου πιστού, κατ΄ ιδιάζοντα δε λόγον των Μοναχών, πρέπει να τυγχάνη ότι το αίτιον του κακού δεν έχει την προέλευσίν του και δεν αποτελεί συνέπειαν απορρέουσαν εκ των προσωπικών-θεολογικών γνώσεων του Μεταξάκη ή του Παπαδοπούλου, ούτε του Αθηναγόρου ή του Bαρθολομαίου, ως και προ ή μετά άλλων ομοίων αυτοίς, αλλά πηγάζει εκ του γεγονότος ότι, ουχί μόνον ούτοι, αλλά, κρίμασιν οις οίδε Κύριος, άπασα σχεδόν (όχι η Εκκλησία, άπαγε…)  αλλά η πνευματική ηγεσία τής καθ΄ όλου Εκκλησίας, εκτός βεβαίως σπανίων εξαιρέσεων, ως και οι πλείονες εκ των Καθηγητών τής σημερινής θεολογικής επιστήμης, συμμιγέντες, αφομοιώθησαν με την διεστραμμένην «θεολογικήν» σκέψιν της Δύσεως, τούθ΄ όπερ κατέστησε τούτους ου μόνον απειθείς, αλλά και επικριτάς και κατηγόρους της Ορθοδόξου Πατερικής θεολογίας, ανατρέποντες ούτω θεμελιωδώς την υπόστασιν της «Μίας, Αγίας,…» του Χριστού Εκκλησίας! Η αποξένωσις τούτων αύτη και διάβρωσις, ου μην αλλά και η πείσμων αυτών καταφορά και ύβρις κατά της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, επ΄ αθετήσει και αυτού τούτου του Συμβόλου της Αγίας ημών Πίστεως είναι η βασική αιτία και η ρίζα τού κακού, ήτις απέτεκε το απόβλητον εξάμβλωμα και απαράδεκτον δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν πεπλανημένον και κακόδοξον φρόνημα, ότι άπασαι αι «χριστιανικαί» ομολογίαι είναι και θεωρούνται «ΑΔΕΛΦΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ», πράγμα το οποίον τυγχάνει θεμελιώδης αρχή και κατευθυντήριος γραμμή του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, (Π.Σ.Ε) το πιστεύω του οποίου τυγχάνει η πεπλανημένη «θεωρία των κλάδων», βάσει της οποίας και προήλθεν η εξ επόψεως ορθοδόξου υποστάσεως, φθορά των «ορθοδόξων»-μελών αυτού.

ORTHODOXY The Great Martyr of Christ -- By Fotios Kontoglou

The Church is the body of Christ and is made up of people who believe in Christ truly and correctly, the way He taught. The Orthodox Church is the “One Holy, Catholic and Apostolic Church” as the Symbol of Faith states. It declares “One” which means there are no other Churches. And this One Church is the Orthodox Church. The others which are presented as Churches are not churches but heresies. The Orthodox Church is the only one which has kept, until this day, everything that she received from the Apostles and their successors, the Holy Fathers. The Papal, the Protestant and other so-called Churches, have not kept unaltered all that they received since the establishment of the Christian Church.

Διήγησις οπτασίας ΙΩΑΝΝΟΥ τινός, πάνυ ωφέλιμος.

Ιωάννης τις εχρημάτισε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου εν έτει 330, όστις ήτο εις τον βασιλέα γνωστός δια της τέχνης την οποίαν ειργάζετο. Ούτος διήγε πρότερον την ζωήν του κακώς και ασέμνως, χωρίς να συλλογισθή ποτέ, ότι υπάρχει κόλασις· αλλ’ ο Θεός, όστις πάντα οικονομεί καλώς προς το συμφέρον ημών, αυτός φανείς και εις την οπτασίαν τούτου διώρθωσε την πολιτείαν του. Ούτος λοιπόν βλέπει ποτέ εις το όνειρόν του, ότι προσέφερεν εις τον βασιλέα Κωνσταντίνον εν έργον της τέχνης του, και εκ τούτου θαρρών ωμίλει μετά του βασιλέως με παρρησίαν και συνέχαιρεν. Έπειτα βλέπει τον βασιλέα ότι εξεγύμνωσε μίαν σπάθην και περιτυλίξας την κόμην του, ητοιμάζετο να κόψη την κεφαλήν του ανηλεώς. Ο δε Ιωάννης έκλινε συνεχώς τον τράχηλον, νομίζων ότι παίζει τάχα με τον βασιλέα, ότε δε τούτο εποίει, ακούει τον βασιλέα, λέγοντα με σοβαρότητα προς αυτόν:

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ~ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τη ΚΓ΄ (23η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ Επισκόπου Ικονίου.

Αμφιλόχιος ο ιερός ανήρ και τω Θεώ καθηγιασμένος εγεννήθη από γονείς ευγενείς και επιφανείς εις την χώραν των Καππαδοκών και εμάνθανε τα γράμματα ομού με τον Μέγαν Βασίλειον και τον θείον Γρηγόριον, οίτινες ήσαν συμπατριώται του και έλαμψαν εις την φιλοσοφίαν και την αρετήν, ως και ο ίδιος ο Αμφιλόχιος γράφει σαφέστατα εις τας επιστολάς, όπου έστειλεν δια εκκλησιαστικά τινά ζητήματα προς τον Μέγαν Βασίλειον, όστις του απέστειλε τας λύσεις επί των ερωτήσεων, ας οι ευσεβείς φυλάττουν ως Κανόνα έως την σήμερον. Αφού λοιπόν ο Άγιος ούτος ηύξησε κατά την ηλικίαν, ως γνωστικός και θεοφοβούμενος εμίσησεν όλα τα εγκόσμια, προτιμήσας τον Χριστόν. Απηρνήθη ως ο μέγας Αβραάμ  την πατρίδα· εγκατέλιπε συγγενείς, φίλους, πλούτον και όλα της σαρκός τα θελήματα και επήγεν εις την χώραν των Λυκαόνων, εις την οποίαν εύρε σπήλαιον ησυχαστικόν εις έρημον τόπον, κατά τον πόθον του , και έμεινεν εκεί κτίζων Εκκλησίαν επ’ ονόματι της Αειπαρθένου Θεοτόκου, και επολιτεύετο σχεδόν ως επουράνιος Άγγελος, με νηστείας, χαμευνίας, αγρυπνίας, με προσευχήν ακατάπαυστον και δάκρυα και με πάσαν άλλην σκληραγωγίαν και άσκησιν.

Aυτό από το αρχείο μου:

 .....Ποιος προκάλεσε το σχίσμα το 1924 και πού βρίσκεται αυτή η περιβόητη διαχρονική Εκκλησία με την οποία oι νεοαποτειχισμένοι μαγικώ τω τρόπω είναι ενωμένοι μαζί της με το που αποτειχίζονται,  ….αλλά οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι μεταξύ τους (;;;)

Όσο κι αν δεν μπορούσαμε να παραδεχτούμε με ευκολία την απάντηση καθώς είχαμε γεμίσει δηλητήριο κατά των ΓΟΧ απ’ όπου κι αν περάσαμε στον χώρο των νεοαποτειχισμένων, η αλήθεια είναι μία. Η διαχρονική Εκκλησία διατηρήθηκε στους ΓΟΧ, οι οποίοι έχουν έγκυρη και κανονική αποστολική διαδοχή με διαπιστευτήρια, ήτοι χειροτονητήρια της Ρωσικής Διασποράς  (1969)......

+++++++++++++++

Εγώ ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας, ερωτώ:
Η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς δεν είχε κοινωνία με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως το 1969;
(Στο αρχείο μου έχω δύο επιστολές της Συνόδου των Ρώσων, μία προς τον Αθηναγόρα και μία προς τον Ιάκωβο Αμερικής).
---------------------
Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Όπως απεδείχθη, οι Ρώσσοι της Διασποράς δεν διέκοψαν ποτέ την κοινωνία με τους καταδικασμένους και αναθεματισμένους νεοημερολογίτας, συνεπώς δεν ήσαν ποτέ Ορθόδοξοι.

Το πώς και από ποιούς χειροτονήθηκε ο Ακάκιος Παππάς, ο  "πατήρ"  των Ακακιοφλωρινικών, είναι σε όλους γνωστό.

Στουραΐτης Χαρίλαος.
Θεολόγος.

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ φράσις «ἡ διαχρονική Ἐκκλησία διατηρήθηκε στούς ΓΟΧ» εἶναι κακόδοξος, διότι ὑπονοεῖ ὅλα τά γνωστά ματθαιϊστικά ἐκκλησιολογικά σφάλματα περί «ἐκτός ἐκκλησίας», περί «αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος λόγῳ ἀλλαγῆς τοῦ ἑορτολογίου» κ.λπ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καί περιλαμβάνει ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τοῦ νέου καί τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου, ἡ ὁποία ὅμως δυστυχῶς διοικεῖται ὑπό αἱρετικῶν ψευδεπισκόπων ἀπό τούς ὁποίους πρέπει οἱ ἀληθῶς Ὀρθόδοξοι ν' ἀποτειχίζωνται ἀναμένοντες καί ἀγωνιζόμενοι διά τήν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου, μόνης ἁρμοδίας νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος. Εἶναι κατανοητόν ὅσοι ἀποτειχίζονται νά ἔχουν ἰδικούς των ἐπισκόπους, διότι ἀλλιῶς θά ἀφανισθοῦν, καί διότι ὅσοι ἐν γνώσει κοινωνοῦν μέ σατανιστάς ψευδεπισκόπους κολάζονται. Εἶναι, ὅμως, ἐκκλησιολογικόν σφάλμα νά ἱδρύουν ξεχωριστάς «ἐκκλησίας», ἐνῷ ἡ σωστή θεώρησις εἶναι ὅτι αὐτοί ἀποτελοῦν τήν αὐθεντικήν συνέχειαν τῆς μίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αὐτό τό ἐκκλησιολογικόν σφάλμα εἶναι ἡ αἰτία διά τήν διάλυσιν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος πού ἐξεκίνησε τό 1924.

----------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Για ακόμη μία φορά, κάνετε λάθος, κ. Χατζηνικολάου. Δεν ανήκουν στην Εκκλησία παλαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες, όπως λέτε, ούτε είναι το ίδιο το Ημερολόγιο της Εκκλησίας [Ιουλιανό]με το Ημερολόγιο του Πάπα [Γρηγοριανό -Νέο] το οποίο έχει αναθεματιστεί υπό των Πανορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνος.

Μόνον όσοι έχουν την αλήθεια βρίσκονται εντός της Εκκλησίας και σώζονται.
Αυτό είναι βασική ορθόδοξη δογματική διδασκαλία.
Οι νεοημερολογίτες είναι καταδεδικασμένοι σχισματοαιρετικοί.
Τα πιστεύω σας ουδόλως διαφέρουν από ΄κείνα των οικουμενιστών.

------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κι' έσεῖς, διά μίαν ἀκόμη φοράν, κ. Στουραΐτη, ὁμολογεῖτε τήν Ματθαιϊστικήν πλάνην τῆς αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος καί σφετερίζεσθε τίς ἁρμοδιότητες Πανορθοδόξου Συνόδου. Τό σύστημα δικοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι Συνοδικόν, ὄχι Ματθαιϊστικόν! Ἡ Σύνοδος ἐπιλαμβάνεται ἑνός προβλήματος, ἀφοῦ πρῶτα δημιουργηθῆ αὐτό, ὄχι ἐκ τῶν προτέρων. Αὐτό ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἐκκλησιολογικήν ἀρχήν. Ποία Σύνοδος, λοιπόν, κατεδίκασε τούς Ν/Ἤτας καί καθῄρεσε τούς κληρικούς των; Κρῖμα πού εἶσθε καί θεολόγος!

--------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Συνεχίζετε να κάνετε λάθος, κ. Χατζηνικολάου.
Ουδείς ομίλησε περί αυτομάτου απωλείας της θείας Χάριτος, όπως λέτε.
Στην περίπτωση των νεοημερολογιτών, έχουμε ήδη την καταδίκη τους από τις Πανορθόδοξες Συνόδους του 16ου αιώνος.
Οι ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ τους εμπίπτουν στον Α΄ Κανόνα του Μ. Βασιλείου και στον 15ο της Πρωτοδευτέρας και συνεπώς παρέλκει οποιαδήποτε άλλη καταδίκη.
Είναι σχισματοαιρετικοί και γι΄ αυτό δεν ανήκουν στην Εκκλησία.
Εσείς, όμως, οικουμενιστικώ τω τρόπω, τους εντάσσετε σ΄ Άυτήν.
Τα ίδια ισχύουν και για τις τόσες αιρετικές παλαιοημερολογίτικες συνόδους.
Ειδικώς η δήθεν εικόνα της Αγίας Τριάδος, είναι η αποθέωσις του Αρειανισμού, του Βαρλααμισμού, του Παπισμού, του Βογομιλισμού, του Θεοπασχιτισμού και τόσων άλλων ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΩΝ αιρέσεων.

--------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὅ,τι δέν μπορεῖτε ν' ἀντικρούσετε τό ἀντιπαρέρχεσθε, κ. Στουραΐτη! Σᾶς ἔγραψα: «Ἡ Σύνοδος ἐπιλαμβάνεται ἑνός προβλήματος, ἀφοῦ πρῶτα δημιουργηθῆ αὐτό, ὄχι ἐκ τῶν προτέρων». Πότε ἐδημιουργήθη τό πρόβλημα, πρίν ἀπό τίς Πανορθοδόξους Συνόδους τοῦ 16ου αἰῶνος ἤ τό 1924; Προφανῶς, τό 1924. Συνεπῶς, ναί μέν οἱ Σύνοδοι τοῦ 16ου αἰῶνος κατεδίκασαν τήν παπικήν καινοτομίαν καί ἔδειξαν τόν δρόμον, ἀλλά προφανῶς δέν ἔθεσαν ἐκτός Ἐκκλησίας καί δέν καθῄρεσαν τούς κληρικούς πού τήν ἐφήρμοσαν τό 1924. Τό Εὐαγγέλιον καί οἱ Ἱεροί Κανόνες ἀπαγορεύουν πολλά πράγματα, ἀλλά ὅποιος παραβαίνει ὅλες αὐτές τίς διατάξεις δέν τίθεται αὐτομάτως ἐκτός Ἐκκλησίας! Πρέπει νά κριθῇ, νά καταδικασθῇ καί νά καθαιρεθῇ, ἄν εἶναι κληρικός, ἀπό Σύνοδον ΖΩΝΤΩΝ ἐπισκόπων. Γιά νά δοῦμε πόσους αἰῶνες θά χρειασθῆτε ἀκόμη γιά νά καταλάβετε τήν ἁπλῆν αὐτήν ἀλήθειαν καί νά σταματήσετε νά αὐτοδιαψεύδεσθε ὅτι δῆθεν δέν πρεσβεύετε τήν αἵρεσιν τῆς «αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος».

---------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Για ακόμη μία φοράν, κάνετε λάθος, κ. Χατζηνικολάου.

Λέτε: ΄΄...αλλά προφανώς δεν έθεσαν εκτός Εκκλησίας[οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι] και δεν καθήρεσαν τους κληρικούς που την εφήρμοσαν το 1924΄΄

Επαναλαμβάνω ότι έχουμε ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ από τους σχισματοαιρετικούς νεοημερολογίτας, αιρέσεις που έχουν αποφανθεί οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι, τις οποίες επικαλείστε συχνά πυκνά, αλλά δεν τις αποδέχεσθε, επειδή θέλετε να στηρίξετε τις οικουμενιστικές θεωρίες σας.
Η αλλαγή του Ημερολογίου είχε τεθεί από τότε και είχε απορριφθεί από τις Πανορθόδοξες Συνόδους του 16ου αιώνος.

Παραθέτω την σχετική καταδίκη με το ΑΝΑΘΕΜΑ, που έθεσε εκτός Εκκλησίας τους καινοτόμους νεοημερολογίτας, και ας κρίνει ο κάθε αναγνώστης.

Κανών Ζ': " Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἐθέσπισαν, καί τό Ἅγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς τῶν Πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.

Ἐσεῖς δέ οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μένετε ἐν οἷς ἐμάθετε, ἐγεννήθητε καί ἀνετράφητε καί, ὅταν τό καλέσῃ ὁ καιρός καί ἡ χρεία, καί αὐτό τό αἷμα σας νά χύνετε, διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον πίστιν καί ὁμολογίαν σας καί νά φυλάγεσθε ἀπό τῶν τοιούτων, καί προσέχετε, ἵνα καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός σᾶς βοηθᾶ, ἅμα καί ἡ εὐχή τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν."

1583 Ἰνδικτίων ιβ΄, Νοεμβρίου κ' "

Δυστυχώς, την παραπάνω αλήθεια, δεν θέλετε να την αποδεχθείτε.

Υ.Γ.Ελπίζω  να μην φτάσετε στο έσχατο σημείο διαστρεβλώσεως και σείς, όπως κάνουν οι αναθεματισμένοι σχισματοαιρετικοί νεοημερολογίτες, και να ομιλήστε περί πλαστού Σιγγιλίου.

---------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Για ακόμη μία φοράν, κάνετε λάθος, κ. Χατζηνικολάου.

Λέτε: ΄΄...αλλά προφανώς δεν έθεσαν εκτός Εκκλησίας[οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι] και δεν καθήρεσαν τους κληρικούς που την εφήρμοσαν το 1924΄΄

Επαναλαμβάνω ότι έχουμε ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ από τους σχισματοαιρετικούς νεοημερολογίτας, αιρέσεις για τις οποίες έχουν αποφανθεί οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι, τις οποίες επικαλείστε συχνά πυκνά, αλλά δεν τις αποδέχεσθε, επειδή θέλετε να στηρίξετε τις οικουμενιστικές θεωρίες σας.
Η αλλαγή του Ημερολογίου είχε τεθεί από τότε και είχε απορριφθεί από τις Πανορθόδοξες Συνόδους του 16ου αιώνος.

Παραθέτω την σχετική καταδίκη με το ΑΝΑΘΕΜΑ που έθεσε εκτός Εκκλησίας τους καινοτόμους νεοημερολογίτας, και ας κρίνει ο κάθε αναγνώστης.

Κανών Ζ': " Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἐθέσπισαν, καί τό Ἅγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς τῶν Πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.

Ἐσεῖς δέ οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μένετε ἐν οἷς ἐμάθετε, ἐγεννήθητε καί ἀνετράφητε καί, ὅταν τό καλέσῃ ὁ καιρός καί ἡ χρεία, καί αὐτό τό αἷμα σας νά χύνετε, διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον πίστιν καί ὁμολογίαν σας καί νά φυλάγεσθε ἀπό τῶν τοιούτων, καί προσέχετε, ἵνα καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός σᾶς βοηθᾶ, ἅμα καί ἡ εὐχή τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν."

1583 Ἰνδικτίων ιβ΄, Νοεμβρίου κ' "

Δυστυχώς, την παραπάνω αλήθεια δεν θέλετε να την αποδεχθείτε.

Υ.Γ.Ελπίζω να μην φτάσετε στο έσχατο σημείο διαστρεβλώσεως και σείς, 
όπως κάνουν οι αναθεματισμένοι σχισματοαιρετικοί νεοημερολογίτες, και να ομιλήσετε περί πλαστού Σιγγιλίου.

Βαδίζουμε ραγδαία προς πλήρη αποκλεισμό των ανεμβολίαστων

 Για «θρασύτατα ψέματα» όσον αφορά το διάγγελμα του πρωθυπουργού έκανε λόγο μιλώντας στον Focus FM και στον Στέφανο Δαμιανίδη ο Νεκτάριος Δαπέργολας, Διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας, προσθέτοντας ότι «βαδίζουμε ραγδαία προς πλήρη αποκλεισμό των ανεμβολίαστων».

«Καμία έκπληξή δε νιώσαμε όσον αφορά τα μέτρα. Το απίστευτο διάγγελμα αποτελούταν σχεδόν μόνο από θρασύτατα ψέματα πέρα από τα όρια του του εμπαιγμού και της πλέον χυδαίας προσβολής της νοημοσύνης μας. Διαψεύδεται πανηγυρικά. Μιλά για επιδημία ανεμβολίαστων, την ώρα που ακόμη και μέλη της επιτροπής υποστηρίζουν το αντίθετο» τόνισε ο κ. Δαπέργολας.

«Σοβαρές αντιδράσεις δεν υπάρχουν, γι ‘ αυτό και οι κυβερνώντες “βρίσκουν και τα κάνουν”», υποστήριξε.

«Έχουμε καταντήσει μία κοινωνία μεταλλαγμένη  η οποία υπομένει παθητικά την υποδούλωση, χωρίς να έχει καν την αίσθηση ότι υποδουλώνεται. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα μέτρα αυτά, οδηγούν στην επιστροφή στην κανονικότητα» σημείωσε προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδης… από την μία είναι η πλήρης αδιαφορία, από την άλλη ο κοινωνικός κανιβαλισμός και ειλικρινά δε ξέρω ποιο από τα δύο είναι το πιο εξοργιστικό και απογοητευτικό».

«Το επόμενο βήμα θα είναι προφανώς ο αποκλεισμός από τα σούπερ μάρκετ. Εμείς λέμε από τώρα ότι όλο αυτό θα ενταθεί, ο σκοπός είναι να μας αποκλείσουν από παντού, να μας μετατρέψουν σε καθ΄ ολοκληρίαν απόβλητους και απόκληρους και όσο εμείς αρνούμαστε να υπακούσουμε στο στυγνό εκβιασμό τους, αυτό όλο θα εντείνεται.» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη στάση της εκκλησίας είπε ότι «λειτουργεί ως πρόδρομος των  πολιτικών μέτρων. Οι περισσότεροι δυστυχώς στηρίζουν αυτό το καθεστώς, κάποιοι μάλιστα το κάνουν με πολύ προκλητικό τρόπο. Ευτυχώς δεν λειτουργούν όλοι  οι Επίσκοποι έτσι, δεν βλέπουμε παντού όλα αυτά τα αίσχη».

«Με ηθικό αυτουργό τους χειρισμούς της εντολοδόχου κυβέρνησης την οποία στηρίζει ένα ολόκληρο σύστημα, δικαιοσύνη, διοικούσα εκκλησία, ψευτοδιανόηση της χώρας» ο κ. Δαπέργολας ανέφερε ότι « έχουν τιναχτεί όλα στον αέρα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο ούτε συνταγματικά, ούτε από πλευράς ελευθεριών και δικαιωμάτων».

«Σφίγγει ο κλοιός αυτό είναι το μήνυμα. Ζούμε μέρες στυγνής και κτηνώδους δικτατορίας. Βαβίζουμε προς αυστηρότερη αστυνόμευση, ίσως προσπαθήσουν να φιμώσουν τις διαφορετικές φωνές και ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα όλοι μας, ακόμα και ως πολίτες που μιλάμε. Δε φοβόμαστε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας», υπογράμμισε.

Ακούστε εδώ:

focusfm.gr  /  "Ο.Τ."

Πείνα και Δίψα για την Αλήθεια --- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η δικαιολογημένη αγανάκτηση του κόσμου καθίσταται απολύτως σαφής, όταν βλέπει την Εκκλησία ως πνευματικό καθίδρυμα, να μετασχηματίζεται γηθοσύνως, εις αποκλειστικό χώρο, όχι του κηρύγματος του Θεού, αλλά εσχάτως, των αποφάσεων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

Η Εκκλησία καθίσταται συνυφασμένη αρρήκτως με την οντολογική και κοινωνική Επανάσταση, οι Μητροπολίτες, δεν είναι, οι οιονεί «Βουλευτές της Εκκλησίας» και ουδόλως πρέπει να συμπεριφέρονται όπως πλειστάκις έχω πει, ως Υπουργοί ή κομματικοί εγκάθετοι οι οποίοι, δια της εν γένει ως άνω επιλήψιμης στάσεως τους προς την κοινωνία, σκανδαλίζουν και περιφρονούν ιταμώς τους πολίτες και τον λαό.

ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ...

 Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου, εισάκουσον μου Κύριε.
Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου.
Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου,
εν τω κεκραγέναι με προς σε. Εισάκουσόν μου, Κύριε.

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου.
Έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε.

Κύριε ἁμαρτάνων οὐ παύομαι, φιλανθρωπίας ἀξιούμενος οὐ γινώσκω,
νίκησόν μου τὴν πώρωσιν, μόνε Ἀγαθέ, καὶ ἐλέησόν με.
Κύριε, καὶ τὸν φόβον σου πτοοῦμαι, καὶ τὸ πονηρὸν ποιεῖν οὐ παύομαι,
τίς ἐν δικαστηρίῳ τὸν δικαστὴν οὐ πτοεῖται;
ἢ τὶς ἰαθῆναι βουλόμενος, τὸν ἰατρὸν παροργίζει ὡς κᾀγώ;
Μακρόθυμε Κύριε, ἐπὶ τῇ ἀσθενείᾳ μου σπλαγχνίσθητι, καὶ ἐλέησόν με.

Οἴμοι! τὶ ὁμοιώθην ἐγώ, τῇ ἀκάρπῳ συκῇ, καὶ πτοοῦμαι τὴν κατάραν σὺν τῇ ἐκκοπῇ,
ἀλλ' ἐπουράνιε γεωργὲ Χριστὲ ὁ Θεός,
τὴν χερσωθεῖσάν μου ψυχήν, καρποφόρον ἀνάδειξον,
καὶ ὡς τὸν ἄσωτον Υἱόν, δέξαι με καὶ ἐλέησόν με.
Τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων μου πάριδε Κύριε, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς,
καὶ πάσας ἐξάλειψον τὰς ἀνομίας μου,
λογισμόν μοι παρέχων ἐπιστροφῆς, ὡς μόνος φιλάνθρωπος,
δέομαι καὶ ἐλέησόν με.Reading from the Synaxarion:

Archippus the Apostle, Philemon the Apostle & his wife, Apphia, Onesimos the Disciple of Paul

Philemon, who was from Colossae, a city of Phrygia, was a man both wealthy and noble; Apphia was his wife. Archippus became Bishop of the Church in Colossae. All three were disciples of the Apostle Paul. Onesimus, who was formerly an unbeliever and slave of Philemon, stole certain of his vessels and fled to Rome. However, on finding him there, the Apostle Paul guided him onto the path of virtue and the knowledge of the truth, and sent him back to his master Philemon, to whom he wrote an epistle (this is one of the fourteen epistles of Saint Paul). In this epistle, Paul commended Onesimus to his master and reconciled the two. Onesimus was later made a bishop; in Greece he is honoured as the patron Saint of the imprisoned. All these Saints received their end by martyrdom, when they were stoned to death by the idolaters. Saint Onesimus is also commemorated on February 15.