Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής Ἡ κοίμησις τῆς Θεοτόκου

Tώρα μὲ τὴν Χάριν της θὰ ὁμιλήσωμε περὶ τῆς ἐξόδου καὶ τῆς Μεταστάσεως αὐτῆς ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμον εἰς τὴν αἰώνιον Βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ της. Εἶναι ὄντως φαιδρὰ καὶ χαρμόσυνος γιὰ τὴν ἀκοὴν τῶν φιλοθέων ἡ τοιαύτη διήγησις.

Ὅταν, λοιπόν, ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, εὐδόκησε νὰ μεταθέση τὴν παναγίαν καὶ πανάμωμον μητέρα του ἀπὸ τὸν κόσμον αὐτὸν εἰς τὴν Βασιλείαν του, προκειμένου νὰ λάβη τὸν ἄφθαρτον στέφανον τῶν ὑπερφυῶν ἀγώνων καὶ ἀρετῶν της, νὰ τὴν τοποθετήση θεομητροπρεπῶς «ἐκ δεξιῶν του, περιβεβλημένην μὲ πορφύραν καὶ πεποικιλμένην ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ» (Ψαλμ. μδ΄, 12) καὶ νὰ τὴν ἀνακηρύξη Βασίλισσαν πάντων τῶν κτισμάτων, ὁδηγῶν αὐτὴν εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος καὶ ἐγκαθιστῶν εἰς τὰ ἐπουράνια Ἅγια τῶν Ἁγίων, τῆς ἐγνωστοποίησε ἐκ τῶν προτέρων τὴν ἔνδοξον αὐτῆς μετάστασιν. 

Ἀπέστειλε πάλιν εἰς αὐτὴν τὸν ἀρχάγγελον Γαβριὴλ γιὰ νὰ τῆς ἀναγγείλη τὴν ἔνδοξον ἐκδημίαν της, καθὼς ἄλλοτε τὴν θαυμαστὴν αὐτῆς σύλληψιν. 

Τὴν ἐπεσκέφθη λοιπὸν ὁ ἀρχάγγελος καὶ τῆς ἐπέδωσε ἕνα κλάδον φοίνικος, σύμβολον τῆς νίκης, τὸ ὁποῖον εἶχε ἄλλοτε χρησιμοποιήσει ὁ λαὸς ὑποδεχόμενος εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ τὸν Υἱόν της, τὸν νικητὴν τοῦ θανάτου καὶ ἐξολοθρευτὴν τοῦ Ἅδου. 

Τη Δ΄ (4η) Αυγούστου, μνήμη των επτά Παίδων των εν Εφέσω, ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ΕΞΑΚΟΥΣΤΩΔΙΑΝΟΥ, ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Ο Μαξιμιλιανός και οι έτεροι συν αυτώ Άγιοι Παίδες ήκμασαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Δεκίου, εν έτει σνβ΄ (252), αφού δε διεμοίρασαν εις τους πτωχούς όλην αυτών την περιουσίαν εισήλθον εντός σπηλαίου και εκρύβησαν· παρακαλέσαντες δε τον Θεόν να λυθώσιν από του δεσμού του σώματος και να μη παραδοθώσιν εις τον βασιλέα Δέκιον, παρέδωκαν τας ψυχάς των εις τον Θεόν. Όταν δε ο βασιλεύς Δέκιος επανήλθεν εις την Έφεσον, εζήτησεν αυτούς ίνα ελθόντες θυσιάσωσιν εις τα είδωλα, και μαθών ότι απέθανον εν τω σπηλαίω, προσέταξε να εμφράξωσι την είσοδον αυτού. Έκτοτε λοιπόν παρήλθον εκατόν ενενήκοντα τέσσαρα έτη μέχρι του τριακοστού ογδόου έτους της βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού, ήτοι εν έτει υμς΄ (446). Τότε παρουσιάσθη μία νέα αίρεσις, μη παραδεχομένη την των νεκρών ανάστασιν.

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥΣυνέχεια κειμένου:  

https://xristianorthodoxipisti.blogspot.com/2018/07/blog-post_13.html

Σχόλιο του xristianorthodoxipisti.blogspot.gr

 xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

Τὸν Μάϊον τοῦ 1935 προσεχώρησαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα προβλέπουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, τρεῖς Μητροπολίται: α) ὁ Δημητριάδος Γερμανὸς Μαυρομάτης, β) ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, καὶ γ) ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος Δημητρίου, ἀφοῦ, δημοσίως καὶ ἐγγράφως καὶ πρωτίστως διὰ Δικαστικοῦ Κλητῆρος, ἀπεκήρυξαν τὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισματικὴν καὶ στερουμένην τῆς Θείας Χάριτος ἤτοι ΕΝΕΡΓΕΙᾼ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ. Κατόπιν προέβησαν εἰς τὴν χειροτονίαν τεσσάρων ἐπισκόπων: α) τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ Βαρυκοπούλου, β) τοῦ Μεγαρίδος Χριστοφόρου Χατζῆ, γ) τοῦ Διαυλείας Πολυκάρπου Λιώση, καὶ δ) τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Καρπαθάκη.
Ἡ Σχισματικὴ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου προέβη εἰς καθαίρεσιν καὶ τῶν ἑπτὰ ἐπισκόπων, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἐπέβαλεν πενταετεῖς ἐξορίας ἢ περιοριστικὰ μέτρα.
Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος ἐδήλωσεν ἀμέσως μετάνοιαν καὶ μεταμέλειαν διὰ τὰς πράξεις του καὶ ἀπεκατεστάθη εἰς τὴν Μητρόπολίν του.
Ὁ Μεγαρίδος Χριστόφορος καὶ ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος ἀπεδέχθησαν τὴν ὑπὸ τῆς Νεοημερολογιτικῆς Συνόδου καθαίρεσιν καὶ τὸν ὑποβιβασμόν των εἰς τὴν τάξιν τοῦ Ἱερέως, καὶ ἀπεσύρθησαν ἰδιοτεύοντες ὡς Νεοημερολογῖται ἱερεῖς ἐπὶ δεκαετίαν.
Οἱ Δημητριάδος καὶ πρώην Φλωρίνης ἔπειτα ἀπὸ 4 μὲ 5 μῆνας ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴν ἐξορίαν κατόπιν μυστικῆς συμφωνίας μὲ τὴν Σχισματικὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν καὶ σύντομα ἤρχισαν νὰ διακηρύττουν νέαν δοξασίαν, ὅτι ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία εἶναι μόνον Δυνάμει Σχισματικὴ καὶ ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισματική. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου δὲν κατέστησε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ὄντως Σχισματικήν, ἤτοι Ἐνεργείᾳ Σχισματικὴν καὶ ἄμοιρον τῆς Θείας Χάριτος. Μπορεῖ ὅμως, ὡς ἔλεγον, νὰ κηρυχθῇ ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία Σχισματικὴ ὑπὸ μιᾶς μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου. Δηλαδή, ἕως τότε θὰ εἶναι μόνον Δυνάμει Σχισματικὴ καὶ θὰ παραμένῃ Ὀρθόδοξος, Κανονική, Ταμειοῦχος τῆς Θείας Χάριτος, ἔχουσα ἔγκυρα τὰ Μυστήρια μὲ Χάριν Πνεύματος Ἁγίου καὶ παρέχουσα Σωτηρίαν!
Αὐτὴ ἡ δοξασία βεβαίως, ὡς ἐκ διαμέτρου ἀντίθετος, ἀναιρεῖ τὴν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν Πίστεως τὴν ὁποίαν διεκήρυξαν ἐπισήμως ὅταν προσῆλθον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸν Μάϊον τοῦ 1935. Τότε ἐχαρακτήρισαν τὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν Ἐνεργείᾳ Σχισματικὴν καὶ μάλιστα προέβησαν καὶ εἰς τὰς χειροτονίας τῶν τεσσάρων Ἐπισκόπων. Ἐὰν εἶναι μόνον Δυνάμει Σχισματική, τότε ἡ πράξις τῶν χειροτονιῶν αὐτῶν ἐπέσυρε Κανονικὴν Καθαίρεσιν. Μετὰ ἀπὸ ὀλίγους μῆνας ἠρνήθησαν αὐτὴν τὴν Ὁμολογίαν καὶ ἐχαρακτήρισαν τὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν μόνον Δυνάμει Σχισματικήν. Πότε ἐσκέπτοντο Ὀρθοδόξως, ὅταν ἐκήρυττον τὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν Ἐνεργείᾳ Σχισματικὴν καὶ ἔκαναν χειροτονίας ἢ ὅταν τὴν ἐκήρυττον Δυνάμει Σχισματικήν; Σύμφωνα μὲ τὴν νέαν των διακήρυξιν, ὅτι ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία εἶναι μόνον Δυνάμει καὶ ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισματική, τότε εἶναι Κανονικὴ Ἐκκλησία καὶ αἱ Καθαιρέσεις τὰς ὁποίας τοὺς ἐπέβαλε τὸν Ἰούνιον τοῦ 1935 εἶναι Κανονικαὶ καὶ ἔγκυροι. Ὁπότε αὐτοὶ ἀπὸ τὸ 1935 δὲν εἶναι Ἐπίσκοποι ἀλλὰ Μοναχοί, καὶ ἐξαπατοῦν τοὺς ἑαυτούς των καὶ τὸν λαόν.
Αὐτὴ ἡ ἀντίφασις ἀποτελεῖ καὶ ἰδιάζοντα παραλογισμόν, διότι θεωρεῖ Πανορθόδοξον μίαν μέλλουσαν Σύνοδον εἰς τὴν ὁποίαν θὰ συνεδριάζουν Ἐκκλησίαι τοῦ Νέου Ἡμερολογίου καὶ Ἐκκλησίαι τοῦ Παλαιοῦ κοινωνοῦσαι μετ᾽ αὐτῶν διὰ νὰ δικάσουν τὴν ἀποδοχὴν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου. Εἶναι δυνατὸν οἱ ὑπόδικοι νὰ γίνουν δικασταὶ καὶ νὰ δικάσουν τὸν ἑαυτόν των κατὰ πόσον εἶναι ἔνοχοι; Τοιαύτη Σύνοδος βεβαίως δὲν ἔχει συγκληθῆ ἕως σήμερον, ἀλλὰ καὶ ἐὰν συνεκαλεῖτο δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ ἀνακαλέσῃ τὰς Καταδίκας τῶν προηγουμένων Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου αἰῶνος. Ἐὰν τὰς ἀνεκάλει, θὰ ἦτο ΛΗΣΤΡΙΚΗ. Ἀλλὰ καὶ πάλιν, διατὶ ζητοῦν μέλλουσαν Πανορθόδοξον Σύνοδον αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν σέβονται καὶ ἀγνοοῦν τὰς Ἀποφάσεις τῶν προηγηθεισῶν τριῶν μεγάλων Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου αἰῶνος; Ἐμπαίζουν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους.

----------------------

Ο/Η The Cave Dweller είπε...

Ερωτήσεις Προς Ματθαϊκό ιστολόγιο :

1.Τί είναι σχίσμα ;

2.Τί είναι αίρεση ;

3.Σύμφωνα με την εκκλησιολογία σας το ΝΗ ποιο έτος έγινε εν ενεργεία σχίσμα και ποιο έτος εν ενεργεία αίρεση ;

---------------------

Ο/Η xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

The Cave Dweller

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.com/2018/07/blog-post_13.html

----------------------------

 Ο/Η The Cave Dweller είπε...

Αγαπητέ το link που αναφέρετε δεν δίνει ορισμό στο 1ο και 2ο ερώτημα.

Λέει τις γνωστές γοχικές θέσεις περί ΝΗ...Έχουμε χορτάσει να τις ακούμε !

Θα το κάνω όμως πιο απλό το ερώτημά μου :

Το σχίσμα μπορεί να διατυπωθεί γραπτώς με όρους δογματικούς ;

Ρητορικό το ερώτημα. Γραπτώς και με δογματικούς όρους μπορεί να διατυπωθεί μόνο η αίρεση.

Κατά συνέπεια αφού στο link που στείλατε υπάρχει αναφορά στη διάσπαση της ενότητας της Εκκλησίας και του συνεορτασμού με αιρετικούς (αμφώτερα θέματα δογματικά) τότε αυτό σημαίνει ότι από το 1924 το ΝΗ ήταν αίρεση.

Και το ερώτημα είναι: Ποιος Ορθόδοξος Επίσκοπος χειροτόνησε σε Επίσκοπο τον Ματθαίο ;

Υγ: Μη μου αναφέρετε την έννοια της σχισματοαίρεσης γιατί θα με απογοητεύσετε...

-----------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Τον Χειροτόνησαν οι τρείς επιστρέψαντες εκ του Νεοημερολογιτισμού Αρχιερείς, αφού πρώτα αποκήρυξαν αυτόν[Νεοημερολογιτισμόν] δια της Ορθοδόξου Ομολογίας του 1935.

Χαρίλαος Ι. Στουρα΄ί΄της.
Θεολόγος.

--------------------

 Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ο Γοχισμός απέτυχε.-

1. Οι φλωρινικοί με αυτά που πιστεύουν κι έπραξαν καταδίκασαν τον εαυτόν τους.
2. Οι ματθαιικοί με αυτά που πιστεύουν κι έπραξαν καταδίκασαν τον εαυτόν τους.

1. Εφόσον η διοικούσα δεν είναι καταδικασμένη, και αυτό θα το κρίνει μελλοντική μεγάλη σύνοδος, ειναι η εκκλησία του Χριστού με έγκυρα μυστήρια, και δεν χρειάζεται αναμύρωση κλπ. Τότε με ποιον κανόνα πηδαλίου οι φλωρινικοί χειροτόνησαν μητροπολίτες και αρχιεπίσκοπο στους θρόνους των κανονικών ιεραρχών και ΜΗ καταδικασμένων;;;
Με ποιον κανόνα ξαναχειροτονούν τους ιερείς της διοικούσας εφόσον δεν είναι καταδικασμένοι;;
Με ποιον κανόνα πηδαλίου εψησαν δικό τους μύρο εφόσον η διοικούσα δεν είναι καταδικασμένη;;
Πόσα άγια πνεύματα έχει ο Θεός;;
Κατά συνέπεια τα παραπάνω ειναι πράξεις κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως, κι εφόσον οι φλωρινικοί περιμένουν μελλοντική καταδικαστική απόφαση...τοτε βάσει πηδαλίου είναι οι ίδιοι καθηρημένοι γιατί ακριβώς έβγαλαν απόφαση χωρίς να έχουν καμία τέτοια αρμοδιότητα.

2. Οι ματθαιικοί που είχαν διαδοχή από τον μοναδικό ορθόδοξο επίσκοπο στον πλανήτη πήγαν μετα απο 21 χρόνια στους Οικουμενιστές της ΡΟΕΔ προκειμένου να τους αποκαταστήσουν τις χειροτονίες υφ ενός από Ματθαίο.
Για 50 χρόνια ελεγαν το παραμύθι της συγχωρητικής ευχής. Πριν ένα χρόνο δημοσίευσα τα πρακτικά της ΡΟΕΔ που γράφουν για χειροθεσίες επι σχισματικών και αντικανονικών. ( άλλωστε όταν στο συλλείτουργο σου παραδίδουν ωμοφόριο, μίτρα, εγκόλπιο, ποιμαντορική ράβδο και ο κόσμος φωνάζει άξιος τι άλλο σημαίνει από χειροτονία εξπρές (χειροθεσία = μυστική χειροτονία)
Το 1976 σε δικαστήριο επί αντιποίηση αρχής δήλωσαν ΔΙΑΔΟΧΗ από ΡΟΕΔ ήτοι ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
παραλειπόμενα
ακόμα και συγχωρητική ευχή να σου διάβασαν χρεώνεσαι αιρετικός γιατί έσκυψες το κεφάλι σε οικουμενιστή προκειμένου να σε αποκαταστήσει ( σαν να σου διαβάσει συγχωρητική ευχή ο Κύριλλος Μόσχας κ.ο.κ. )

Αυτά αρκούν για να καταλάβει ο πάσα ένας τι εστί γοχικός θεολογικός τσαρλατανισμός και πόσο πορωμένοι είναι οι οπαδοί τους... Γιατί δεν είναι με τον Χριστόν αλλά με τον εγωισμό τους.

Ιερ. Γρηγόριος Ζιωγος

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ξέχασα να αναφερθώ στον Μεσσία Κήρυκο ο οποίος από το 1971 έχει δόγμα την ανόθευτη αποστολική διαδοχή ( για αυτό εμπόδισε την ένωση με τους φλωρινικούς που έχουν διαδοχή από ΡΟΕΔ) και πριν 15 χρόνια ενώθηκε με δύο Ρουμάνους που έχουν διαδοχή από την αναθεματισμενη Ζώσα εκκλησία και ίσως αποκατάσταση από ΡΟΕΔ
Κι αυτή η ένωση έγινε χωρίς να τους κάνει χειροθεσία χωρίς χρίσμα, έστω συγχωρητικής ευχής. Επί ίσοις όροις.
Ο τόμος ενώσεως με τον Παχωμιο είναι η ανατροπή στα πιστεύω του.
Τέλος αγιοκατάταξε τον Ρουμάνο άγιο Ιωάννη του χοζεβά ο οποίος χειροτονήθηκε στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων το 1948 όταν ο Ματθαίος την ίδια χρονιά χειροτόνησε μόνος του γιατί δεν υπήρχε άλλος ορθόδοξος επίσκοπος στον πλανήτη.
Κατόπιν τούτων οι θεολογικές ναυαρχίδες του ( Γκουτζιδης και Μάρκου,) τον εγκατέλειψαν...κι αυτό μιλάει από μόνο του.

Ιερ. Γρηγόριος Ζιωγος

---------------------------

Ο/Η The Cave Dweller είπε...


Προς κο.Χαρίλαο :

Γράφετε :

"Τον Χειροτόνησαν οι τρείς επιστρέψαντες εκ του Νεοημερολογιτισμού Αρχιερείς, αφού πρώτα αποκήρυξαν αυτόν[Νεοημερολογιτισμόν] δια της Ορθοδόξου Ομολογίας του 1935."

Αν δηλαδή σήμερα ένας Νγτης αποκυρήξει τον Νγτισμό και έρθει στη Σύνοδό σας (όποια κι αν είναι αυτή) θα δεχτείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ την ομολογία του ;;; Δεν θα προχωρήσετε στην γνωστή διαδικασία ;;;

---------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Το σήμερα δεν είναι το 1935.
Ασφαλώς και θα προχωρήσουμε στην Κανονική-γνωστή διαδικασία, όπως λέτε.

-------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Πρός π. Γρηγόριο.
Ουδείς εκ του πληρώματος της Εκκλησίας ήκουσε, ενημερώθηκε και απεδέχθη κάτι που να στρέφεται κατά των καθ΄όλα Ορθοδόξων Χειροτονιών του Αγίου Βρεσθένης.
Ως γνωστόν, ο λαός του Θεού είναι αυτός που επικυρώνει και ακυρώνει αποφάσεις Συνόδων, και Συνοδική απόφαση δεν υπάρχει.
Τόσο ο Κάλλιστος όσο και ο Επιφάνιος, επιστρέφοντας από Αμερική, είπαν, ότι οι Ρώσσοι αποδέχθηκαν την Ομολογία μας και έγιναν Ορθόδοξοι. Ουδείς ανέφερε το παραμικρό για ΄΄χεροθεσία΄΄.
Δεύτερον, ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ αμέσως ο Κάλλιστος, αφ΄ότου ψέλλισε τα περί χειροθεσίας, και την γλίτωσε ο Επιφάνιος επειδή δεν τόλμησε να πεί κάτι παρόμοιο.
Τρίτον, διεκόπη η κοινωνία μαζί τους, όταν διεπιστώθη ότι δεν τήρησαν όσα είχαν υποσχεθεί.
Τέταρτον, το Απαλλακτικό Βούλευμα αφορούσε αποκλειστικά τον Νικόλαο Μεσσιακάρη, ο οποίος το κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό.
Όταν έγινε αυτό γνωστό, ο Μεσογαίας Κήρυκος, ο δεσπότης Αμφιλόχιος, ο καθηγητής κ. Γκουτζίδης και πολλοί άλλοι, το κατεδίκασαν στεντορείως.
Δυστυχώς, κάποιοι, τον αιρετικό Νικόλαο τον έκαναν, παρανόμως και αντικανονικώς, και ΄΄αρχιεπίσκοπο΄΄.
Πέμπτον, με την καταδίκη που έκανε με την υπ.αριθ.3280/2007 Εγκύκλιο η σύνοδος του αιρετικού και παρανόμου Νικολάου, ουσιαστικά, αποδέχθηκαν ότι ήσαν αιρετικοί και βλάσφημοι κατά του Αγίου Πνεύματος για 36 ολόκληρα χρόνια, χωρίς όμως να μας πούν, ποιός τους αποκατέστησε.
Έκτον, δυστυχώς, ο Μεσογαίας κ. Κήρυκος, υπέγραψε τον οικουμενιστικό και αιρετικό Τόμο Ενώσεως της 27ης Ιανουαρίου του 2019, ο οποίος, διά του Βίκτωρος Λέου, αναγνωρίζει τους Ρώσσους της Διασποράς ως Ορθοδόξους.
Επίσης ο αρχιεπίσκοπός τους, είναι ένας εξ΄αυτών που υπέγραψαν την 3280/2007 αιρετική εγκύκλιο και ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ.

Ο μόνος πραγματικά Ορθόδοξος Ιεράρχης, τούτη την στιγμή, είναι ο Λαρίσης και Τυρνάβου Αμφιλόχιος. Με ορθόδοξες θέσεις για το δογματικό θέμα των εικόνων, για το 1971, για τον Νικόλαο Μεσσιακάρη και για όλα τα υπόλοιπα.

Στουρα΄ί΄της Χαρίλαος.
Θεολόγος.

---------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Οι δικαιολογίες των ματθαιικων είναι γνωστές.

Ιδού τα αυτογκόλ

Το πλήρωμα της εκκλησίας δεν δέχτηκε τις χειροθεσίας για αυτό και εφευρέθηκε η συγχωρητικη ευχή.

Τα απεδεχθησαν όμως οι επίσκοποι οι οποίοι με την σειρά τους αποκαταστάθηκαν εν Ελλάδι δια συυχωρητικης ευχής. Ο αρχιεπίσκοπος Αντρέας εδώ στα Αθίκια στην σημερινή φλωρινικη αρχιεπισκοπή.

Ως γνωστόν ο Παχώμιος δήλωσε: είμαστε χειροτόνημενοι από χειροθετημενους. Κάτι το οποίο είχε σημαία ο Κήρυκος στους λόγους αποτειχισεως του.
Τα πρακτικά του 81 υπάρχουν...

Ο κάλλιστος που είπε την αλήθεια τον καθαιρεσατε ενώ ο Επιφάνιος που λουφαξε... συνέχισε την καριέρα του. Ο Θεός όμως δεν κοροιδευεται.

Η καταδίκη των χειροθεσιων το 2007 από την σύνοδο Νικολάου και σημερινού Στέφανου είναι η απόδειξη για όσα έγραψα
Τι ετι χρειαν έχομεν μαρτύρων;;;

Κι όπως έγραψες κι εσύ με αυτή την καταδίκη καταδίκασαν τον εαυτόν τους ως αιρετικούς οι οποίοι χρίζουν αποκαταστάσεως δια χειροθεσίας εντελως επιεικως.

Αυτά για να μην τα ξαναλέμε και πλατειαζουμε...

Ξέχασα το σημαντικότερο
Εφόσον ο Νικόλαος μεσιακαρης ενέργησε χωρίς την σύμφωνη γνώμη της συνόδου ( αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα ) και δήλωσε διαδοχή από ΡΟΕΔ και η σύνοδος ενημερώθηκε κατόπιν εορτής...έπρεπε να τον καθαιρεσουν αμέσως.

Κι όπως πολύ σωστά έγραψες ...αντ αυτού τον έκαναν αρχιεπίσκοπο.

Okay είναι κανείς που δεν κατάλαβε;;

Για τον Αμφιλόχιο και το 1971

Ισχύει το πρώτο σχόλιο
Και η συγχωρητικη ευχή ως αποκατάσταση επί της ουσίας είναι το ίδιο.
Εσκυψες το κεφάλι σε οικουμενιστες κλπ κλπ

π.
Γρηγόριος

-----------------------------------

Ο/Η The Cave Dweller είπε...

Κύριε Χαρίλαε,

Έχετε χειροθεσία από ΡΟΕΔ που είχε κοινωνία με όλα τα οικουμενιστικά-αιρετικά Πατριαρχεία (κατά την εκκλησιολογία σας)...και απαιτείται την κατά γράμμα εφαρμογή της γνωστής διαδικασίας ;;;

Ladies and Gents...σας παρουσιάζω την Ματθαϊκή σχιζοφρένεια !!!

Ο Θαυμαστός Ανάποδος Κόσμος της υγειονομικής δικτατορίας -- Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Από την στιγμή που κηρύχθηκε η πανδημία του κορωνοϊού, ο κόσμος μας μοιάζει να έχει γυρίσει ανάποδα. Παραφράζοντας τον τίτλο του περίφημου δυστοπικού μυθιστορήματος του Άλντους Χάξλεϋ «Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος», θα ταίριαζε να αποκαλούσαμε την δική μας καινούργια εποχή «Θαυμαστό Ανάποδο Κόσμο». Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του αλλόκοτου αναποδογυρίσματος είναι τα εξής:

Ενώ πριν από τον κορωνοϊό το να κυκλοφορεί ο πολίτης με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ήταν συμπεριφορά επιλήψιμη και, μέχρι την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα, αποτελούσε επιβαρυντική περίσταση (ας θυμηθούμε την περίπτωση του κουκουλοφόρου ληστή), σήμερα όποιος κυκλοφορεί χωρίς μάσκα αντιμετωπίζεται λίγο-πολύ ως εχθρός του λαού.

Ενώ πριν από τον κορωνοϊό ενδιαφερόμασταν να διασφαλίσουμε την ικανότητα του ανθρώπου να διαθέτει αυτοβούλως το σώμα του όντας απαλλαγμένος από γνωστικά ή βουλητικά ελαττώματα (γι’ αυτό διευρύνθηκε το έγκλημα του βιασμού), σήμερα φθάσαμε στο σημείο να θεσπίζουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό με πειραματικά εμβόλια, αδιαφορώντας πλήρως για το δικαίωμα αυτοκαθορισμού του πολίτη.

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐξαιρετικόν ἄρθρον ἑνός ἐξαιρετικοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κ. Κωνσταντίνου Βαθιώτου. Ἀναφέρεται μόνον εἰς τούς γελοίους «πωλητικούς» (μέ «ω» καί «η»), ἀλλά δύναται εὐκόλως νά ἐπεκταθῇ καί εἰς τούς «ἐπισκότους» (μέ «τ»), εἰς τούς «καθικιτάς» (μέ «ικι») «πανεπιζημίου» (μέ «ζ») κ.λπ. Εἰς ὅλους αὐτούς τούς χώρους ἔχει δυστυχῶς ἐγκατασταθῆ ἕνας «ἀνάποδος κόσμος», ὅπου τό πονηρόν λέγεται καλόν καί τό καλόν πονηρόν, τό σκότος λέγεται φῶς καί τό φῶς σκότος, τό πικρόν λέγεται γλυκύ καί τό γλυκύ πικρόν (Ἠσ. 5:20-23). Διό καί ἡ χώρα ὁδηγεῖται ἀπό μόνη της εἰς ήν καταστροφήν, ἐκτός ἐάν παρέμβῃ ὁ Θεός καί τήν σώσῃ ἐξ αἰτίας τῶν ὀλίγων εὐσεβῶν πού ἔχουν ἀπομείνει.

Isaacius, Dalmatus, & Faustus, Ascetics of the Dalmation Monastery

Of these, Saint Isaacius is celebrated also on May 30. He became a monk at an early age and was a worker of every virtue; a zealot for the Orthodox Faith, he was also deemed worthy of the gift of prophecy. The Saint dwelt in a small hut near Constantinople. When Valens the Arian marched against the Goths, who were at the Danube River, this righteous one went out himself to meet the Emperor and, taking in hand the reins of the Emperor's horse, said to him with boldness that God had incited the barbarians to come against him, since he himself had incited many to speak against God in blasphemy, and had driven God's true worshippers out of the divine houses of prayer. Furthermore, he told him, if he ceased fighting against God by means of heresy and returned the good shepherds (that is, the Orthodox bishops) to the flock of Christ, he would easily gain the victory over his enemies.