ΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΒΑΣΜΙΟΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Μεγάλην ευφροσύνην και αγαλλίασιν έχει η ψυχή μου, ευλογημένοι Χριστιανοί. Βλέπουσα την συνάθροισιν υμών· πως μετά πάσης προθυμίας συνήχθητε εις ακρόασιν του θείου λόγου· και ουχί μόνον χαίρω δια την συνδρομήν σας ταύτην, αλλά και νομίζω εμαυτόν μακάριον και καλότυχον, ότι έχω τοιούτους προθύμους ακροατάς, καθώς το λέγει ο σοφός Σειράχ εις το εικοστόν κεφάλαιον· «Μακάριος ο διηγούμενος εις ώτα ακουόντων». Επειδή λοιπόν ούτω προθύμως και χωρίς καμμίαν αμέλειαν συνήχθητε, πρώτον μεν ίνα προσκυνήσητε τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν, δεύτερον δε ίνα ακούσητε την διδασκαλίαν μου, δια τούτο πρέπει να ανοίξητε τα ώτα της ψυχής και του σώματος, δια να καρπωθήτε και τους λόγους μου. Αλλά επειδή δεν το επιτρέπει ο καιρός και η ώρα να πολυλογώμεν εις το προοίμιον του λόγου, ας εισέλθωμεν εις την υπόθεσιν της εορτής μας. Σήμερον ο Σταυρός υψούται, θεοσεβέστατοι Χριστιανοί, και οι δαίμονες ταπεινώνονται.

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, τό αἰώνιον καύχημά μας - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ. -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Τη αυτή ημέρα ΙΓ΄ (13η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ του Εκατοντάρχου.                                                                                                          

Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος και Μάρτυς ήτο σύγχρονος των Αγίων Αποστόλων ζων εις την Καισάρειαν της Παλαιστίνης. Μετά δε την επί γης σωτήριον του θείου Λόγου επιδημίαν και αφού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εσταυρώθη δι’ ημάς, ετάφη και ανέστη τριήμερος, αναληφθείς δε εις τους ουρανούς ετελείωσεν άπασαν την ένσαρκον αυτού οικονομίαν, ήτο και ούτος ο μακάριος εις από εκείνους, οίτινες επεθύμουν να ακούσουν και να μάθουν τα θεία έργα του Κυρίου. Ήτο δε ο Κορνήλιος εκατόνταρχος εις τα τάγματα της Ιταλίας, ευσεβής εις τον Θεόν μεθ’ όλου του οίκου του, ελεήμων εις τους πένητας και πρόθυμος εις παν έργον αγαθόν και πριν εισέτι βαπτισθή.

ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΤΣΑ


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ - του Άγίου Γρηγορίου του Παλαμά :

«Ποια είναι λοιπόν τώρα η εντολή του Θεού, που αφορά σ᾽ εμάς; Είναι η μετάνοια. Και ανακεφαλαίωσις της μετανοίας είναι να μη ξαναγγίξουμε στο εξής τα απαγορευμένα… Γιατί η βασιλεία των ουρανών —ω ανέκφραστη μεγάλη δωρεά!— είναι μέσα μας (Λουκ. ΙΖ/ 21). Σε Αυτόν οφείλουμε να προσκολλώμεθα πάντοτε με τα έργα της μετανοίας, αγαπώντας με όλη την δύναμή μας Αυτόν, που τόσον μας αγάπησε». 

Τη αυτή ημέρα ΙΒ΄ (12η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ του εν Γαλατεία.

Ιουλιανός ο Άγιος Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους Διοκλητιανού εν έτει τ΄ (300) εις την πόλιν των Γαλατών γεννηθείς και ανατραφείς· όταν δε ο Αντωνίνος έγινεν ηγεμών ταύτης της Γαλατίας, ήκουσεν, ότι ο Άγιος ούτος Ιουλιανός είναι κεκρυμμένος με άλλους τεσσαράκοντα μέσα εις σπήλαιον και ακολουθεί την θρησκείαν των Χριστιανών. Όθεν ευθύς στέλλει ανθρώπους δια να αρπάσουν αυτόν και να τον φέρουν εις το κριτήριον· οι δε απεσταλμένοι τούτον μόνον ευρόντες, εβίαζον αυτόν δια να δείξη που και οι άλλοι ευρίσκονται· ο δε Άγιος δεν κατεπείσθη, αλλά εφώναξε με μεγάλην φωνήν προς τους συνασκητάς του ταύτα· «Ιδού εγώ συλληφθείς υπάγω να μαρτυρήσω δια τον Χριστόν, χωρίς να προδώσω σάς εις τους στρατιώτας που με εβίαζον· λοιπόν σπουδάσατε και σεις να έλθητε να με φθάσητε».

Ξεκινούν τα συσσίτια στην Ευαγγελίστρια Πειραιώς

Τα καθημερινά συσσίτια, με τα οποία η Ενορία της Ευαγγελίστριας στον Πειραιά προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της φτώχειας και της ανέχειας των αδελφών μας, ξεκινούν και πάλι στις 15 Σεπτεμβρίου. Στα αδιέξοδα της εποχής μας, χάρη στη δική σας βοήθεια, η Ενορία μας συμπαραστέκεται με ξεχωριστή διάθεση και ιεραποστολικό ζήλο σε κάθε άπορο και κατάκοιτο ενορίτη μας, με καθημερινή ποσότητα φαγητού. Περισσότεροι από 120 άποροι αδελφοί μας εξυπηρετούνται καθημερινά, χάρη στις δωρεές και την εθελοντική εργασία των κυριών της Ενορίας μας. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν, μπορούν να συνεισφέρουν είτε με τα απαραίτητα  υλικά, είτε με χρήματα, απευθυνόμενοι στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς (όπισθεν Ιερού Ναου, Βούλγαρη 50Β, Τηλ.: 210.4125619), καθημερινά από τις 8.30 πμ έως τις 8.30 μμ.

Ελλάς – Γαλλία συμμαχία; -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Η Θεσσαλονίκη στολισμένη στα γιορτινά της υποδέχεται Πρωθυπουργό, εν αναμονή Πρωθυπουργό – ούς και εκατοντάδες παρατρεχάμενους τους.  Απορία: ξέρουν ότι το τελευταίο 8μηνο έκλεισαν εδώ 14180 βιοτεχνίες, άλλες άπαξ διά παντός ενώ ορισμένες μετανάστευσαν σε Βουλγαρία και Κύπρο λόγω δελεαστικών χαμηλών φόρων και εισφορών. Αυτό το μήνυμα το έλαβαν οι νυν και μέλλοντες εξουσιαστές; Τί και πότε θα ενεργήσουν τα δέοντα για να αναστρέψουν την καταστροφική πορεία του τόπου;
Με την αβάστακτη φορολογία συνδέεται και η παγκόσμια πρωτιά μας στην παραοικονομία = μαύρο χρήμα. Ερχόμαστε πρώτοι με ποσοστό 21,5% του ΑΕΠ = 40 δισ. €. Μας ακολουθεί ο υπόλοιπος Νότος (Ιταλία 19,2%. Ισπανία 17,8%).  Σε απόσταση ασφαλείας Γερμανία (10,4%), ΗΠΑ (5,4%) [Πηγή: Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικονομικής Έρευνας TUBINGEN/Νέα 31/8/17].

Τη αυτή ημέρα ΙΒ΄ (12η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επισκόπου Αλεξανδρείας.

Θεόδωρος ο Άγιος Ιερομάρτυς συνελήφθη από τους απίστους Αλεξανδρείς, επειδή εκήρυττε παρρησία τον Χριστόν· και ανάψαντες από τον θυμόν, εστεφάνωσαν αυτόν με ακάνθας, ερράπιζον το πρόσωπόν του, ετριγύριζαν αυτόν αλυσόδετον εις όλην την πόλιν, έρριπτον αυτόν εις την θάλασσαν, αφού δε από όλα αυτά έμεινεν αβλαβής δια της θείας Χάριτος, τελευταίον με την προσταγήν του άρχοντος απετμήθη την κεφαλήν, και απήλθε νικηφόρος εις τα ουράνια. 

Γράφει ο κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος:

Μία άλλη παράμετρος που δεν θα πρέπη να μας διαφεύγει είναι και ο απροκάλυπτος τρόπος, με τον οποίο η κυβέρνηση έχει βαλθή να αποχριστιανοποιήση την Πατρίδα μας.  Μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν απορρίψει την χριστιανική πίστη και διακηρύττουν ότι είναι άθεοι προκειμένου να μετατρέψουν την Χώρα αυτή σε ένα άθρησκο λαϊκό κράτος.  Έτσι με μέσον τους μετανάστες αποσκοπούν να αλλοιώσουν την ταυτότητα αυτού του τόπου  χρησιμοποιώντας ως πρόφαση την χριστιανική φιλανθρωπία. Όμως η φιλανθρωπία και η αγάπη, τις οποίες προβάλλουν οι άθεοι κυβερνώντες είναι ψευδεπίγραφες, όπως και η ελευθερία που επαγγέλλονται. Διότι είναι φιλανθρωπία που έχει επινοηθή από πονηρούς ανθρώπους, για να πετύχουν τα πονηρά σχέδια τους, δηλαδή να επιβάλουν την αθεΐα και την αλλοίωση του Γένους μας.

Τη αυτή ημέρα ΙΒ΄ (12η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ Επισκόπου Ικονίου.

Κουρνούτος ο Άγιος Ιερομάρτυς ήτο γέννημα και θρέμμα της πόλεως Ικονίου, της οποίας ύστερον έγινε και Αρχιερεύς· διατρίβων δε ποτε εις εν χωρίον, Σούρσαλον ονομαζόμενον, και διδάσκων τον λόγον της πίστεως εις τους απίστους, κατεκρατήθη από τους διώκτας και ωδηγήθη εις τον ηγεμόνα Περίνιον· και αφού υπέμεινεν αγρίως όλην του την αγριότητα απετμήθη την κεφαλήν και έλαβε του Μαρτυρίου τον αμάραντον στέφανον. 

Χριστιανοί με κοσμικό φρόνημα και με καρδιά κολλημένη στα υλικά αγαθά

Ο Χριστός επαίνεσε τον εκατόνταρχο για την ταπείνωση και την πίστη που είχε, ενώ ήλεγξε τους κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών για την απιστία τους, αλλά και την πνευματική τους αδιαφορία. Πρέπει να προσέξουμε πολύ τα λόγια του Χριστού μας, γιατί και εμείς είμαστε κληρονόμοι της Βασιλείας αλλά δεν έχουμε τον ανάλογο τρόπο ζωής και κινδυνεύουμε να τη χάσουμε. Αυτοκαλούμαστε συνειδητοί χριστιανοί και ζούμε με οκνηρία, με κοιμισμένη τη συνείδησή μας και κομμένη την ελπίδα της μέλλουσας ζωής. Είμαστε χριστιανοί χωρίς ζήλο, χωρίς πνευματική ανησυχία, χωρίς το φωτισμό του Ευαγγελίου. Χριστιανοί με κοσμικό φρόνημα και με καρδιά κολλημένη στα υλικά αγαθά. Γι΄ αυτό και κινδυνεύουμε να βρεθούμε «εις το σκότος το εξώτερον».

Πρόκληση τουρκόφιλων δασκάλων της Θράκης!

Ανακοίνωση με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Κι όμως, παρότι σφραγίστηκε από τις ελληνικές Αρχές, ο Σύλλογος Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης συνεχίζει να εκδίδει ανακοινώσεις!
Σε νέα «βόμβα», με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καλεί τα μουσουλμανόπαιδα της Θράκης για τη «συνέχιση του τουρκικού πολιτισμού της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης.
Για να πετύχετε, πρέπει να μάθετε πολύ καλά και τη μητρική σας γλώσσα, τα τουρκικά, και την επίσημη γλώσσα της χώρας μας, τα ελληνικά»!

Η ανακοίνωση έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους των πατριωτών της Θράκης, που ζητούν από τη Δικαιοσύνη να παρέμβει. «Πώς είναι δυνατόν ένας σύλλογος, ο οποίος έχει σφραγιστεί και δεν έχει καν φυσική έδρα, να συνεχίζει να εκδίδει τέτοιου είδους ανακοινώσεις;» αναρωτιέται πηγή της «δημοκρατίας».

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -- "Ἐρώτ. ριαʹ. Πῶς καί τινες αἱρετικοὶ ποιοῦσι πολλάκις σημεῖα;

Ἀπόκ. Τοῦτο ἡμᾶς οὐκ ὀφείλει ξενίζειν. Ἠκούσαμεν γὰρ τοῦ Κυρίου λέγοντος· ὅτι πολλοὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐροῦσι· «Κύριε, οὐκ ἐν τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;» καὶ ἐρεῖ αὐτοῖς· «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ, ἐργάται τῆς ἀνομίας». Πολλάκις γὰρ οὐχ ἡ πολιτεία τοῦ θαυματουργοῦντός ἐστιν ἡ τὴν ἴασιν ἐργαζομένη, ἀλλ᾿ ἡ πρὸς αὐτὸν πίστις τοῦ προσερχομένου ἀνθρώπου. Γέγραπται γάρ· «Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε». Πλὴν δεῖ καὶ τοῦτο γινώσκειν, ὅτι πολλάκις τινὲς κακόπιστοι καμάτους πολλοὺς δι' ἀσκήσεως τῷ Θεῷ προσήγαγον, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν αὐτῶν ἔλαβον ἐν τῷ νῦν αἰῶνι ἐκ Θεοῦ, τὸ τῶν ἰαμάτων καὶ προρρήσεων χάρισμα· ἵνα ἐν τῷ αἰῶνι τῷ μέλλοντι ἀκούσωσιν· Ἀπελάβετε τὰ ἀγαθὰ ὑμῶν καὶ τοὺς καμάτους ὑμῶν· νῦν δὲ λοιπὸν οὐδὲν ὑμῖν κεχρεώστηται" (P. G. 28, 665).