«ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ…ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται».

Τα μεγάλα πράγματα τιμώνται με την σιωπήν. Η πτωχή ανθρωπίνη φύσις ούτε να τα συλλάβη νοερώς ημπορεί, ούτε να τα ανθέξη συναισθηματικώς, διότι και την νόησιν υπερβαίνουν, και ο συναισθηματικός χώρος της καρδίας είναι μικρός. Τα δεχόμεθα μόνον με θάμβος, με έκπληξιν, με θαυμασμόν, με αγάπην. Και μεγάλα πράγματα είναι όσα αναφέρονται εις τον Θεόν και προέρχονται από τον Θεόν. Τα θεία πράγματα έχουν διαστάσεις απείρους, όπως άπειρος είναι και ο δημιουργών αυτά Θεός. Όσον υψηλότερα ευρισκόμεθα, τόσον περισσότερον βλέπομεν και την απειρίαν των θείων πραγμάτων, τόσον περισσότερον και θαμβούμεθα και θαυμάζομεν και αγαπώμεν και μετουσιώνομεν τα βιώματά μας εις ύμνους και δοξολογίας προς τον Θεόν.

π. Σεραφείμ (Zήσης) μοναχός, Η Μασονία & ο διαθρησκ. συγκρητισμός (Α΄)


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017


Τη ΙΓ΄ (13η) του μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ και ΟΡΕΣΤΟΥ.    
                                                        
Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους των αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλευσάντων κατά τα έτη σπδ΄- τε΄ (284- 305). Κατά την εποχήν εκείνην ολόκληρος η αυτοκρατορία των Ρωμαίων ήτο σχεδόν ένας ναός ειδωλολατρίας και πάντες είχον ζήλον άμετρον, ή μάλλον ειπείν μανίαν και λύσσαν μεγάλην, συναγωνιζόμενοι ποίος να προκόψη περισσότερον εις την λατρείαν των ειδώλων, και τούτο διότι έβλεπον ότι καθ΄ εκάστην εστέλλοντο βασιλικά προστάγματα προς τους ηγεμόνας και τους άρχοντας, εις πάσαν πόλιν και χώραν, παρακινούντα και προστάσσοντα πάντας, να προσφέρουσιν κατά τας διατεταγμένας εορτάς θυσίας εις τους θεούς αυτών· και εκείνους μεν, οίτινες ήθελον δείξει σπουδήν πολλήν εις τούτο το σέβας, να τιμώσι με δόξαν πολλήν και βασιλικά χαρίσματα· τους δε μη πειθομένους να υστερώσι πάσης περιουσίας και να τους παιδεύουν με διάφορα κολαστήρια και επονείδιστον θάνατον. Ήτο όθεν εις όλην την οικουμένην διωγμός μέγας κατά των Χριστιανών, και είχον μεγάλην φροντίδα οι άρχοντες να εξαλείψουν αυτούς τελείως από προσώπου της γης.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

Ο όσιος Πέτρος Ο Δαμασκηνός γράφει (Δεύτερον Βιβλίον):

«Εκείνος, που φωτίστηκε, ώστε να βλέπη τις αμαρτίες του, δεν σταματά να θρηνή τον εαυτόν του και τους άλλους ανθρώπους, βλέποντας την τόσην ανοχήν του Θεού και τις τόσες αμαρτίες, που από την αρχή κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε διαρκώς οι  άθλιοι. Απ᾽ αυτό γίνεται ευγνώμων, μη τολμώντας να κατακρίνη κανέναν, από ντροπή για τις πολλές ευεργεσίες του Θεού και τα δικά μας αμαρτήματα…». 

Ώρα για ένα μικρό διάλειμμα....


Τη ΙΓ΄ (13η) του μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ και ΟΡΕΣΤΟΥ.

Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους των αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλευσάντων κατά τα έτη σπδ΄- τε΄ (284- 305). Κατά την εποχήν εκείνην ολόκληρος η αυτοκρατορία των Ρωμαίων ήτο σχεδόν ένας ναός ειδωλολατρίας και πάντες είχον ζήλον άμετρον, ή μάλλον ειπείν μανίαν και λύσσαν μεγάλην, συναγωνιζόμενοι ποίος να προκόψη περισσότερον εις την λατρείαν των ειδώλων, και τούτο διότι έβλεπον ότι καθ΄ εκάστην εστέλλοντο βασιλικά προστάγματα προς τους ηγεμόνας και τους άρχοντας, εις πάσαν πόλιν και χώραν, παρακινούντα και προστάσσοντα πάντας, να προσφέρουσιν κατά τας διατεταγμένας εορτάς θυσίας εις τους θεούς αυτών·

Γιὰ ὅσους ὀρθοδόξους ἔχουν παιδιά ἢ/καὶ ἀσχολοῦνται μὲ γονεῖς καὶ παιδιὰ ἢ/καὶ χαίρονται τὰ ψυχωφελῆ κινούμενα σχέδια.

Τὰ πρῶτα εἶναι τὰ κατ’ ἐμὲ κορυφαῖα:
«Ἡ Παναγία τοῦ Τιχβίνσκ»:   https://www.youtube.com/watch?v=dtRple9YoJY
«Ὁ δικός σου σταυρός»:   https://www.youtube.com/watch?v=6pxHZjIK3t8
«Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιλογή μου»:   https://www.youtube.com/watch?v=0TW_g7RIk5k&t=241s
 «Περεσβέτ καὶ Ὀσλιάμπια»:   https://www.youtube.com/watch?v=RSnhZxwJUiU
Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ:   https://www.youtube.com/watch?v=Bw8UOvz9Y3o
Ἅγιος Γεράσιμος Ἰορδανίτης:   https://www.youtube.com/watch?v=5rXTun6QT2o
Απόστολος Παῦλος:   https://www.youtube.com/watch?v=z83Eg86KGfw&t=9s
Τὸ ἐν Χώναις θαῦμα τοῦ Ἀρχαγγέλου:   https://www.youtube.com/watch?v=ijP7iCC6bAc&t=18s

Τη ΙΒ΄ (12η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου ΙΩΑΝΝΟΥ Μητροπολίτου Ζιχνών και Κτίτορος της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, της κατά το Μενοίκιον όρος κειμένης.

Ιωάννης ο Θεοφόρος Πατήρ ημών ήκμασε κατά τους χρόνους Ανδρονίκου Β΄ του Παλαιολόγου, του ευσεβούς βασιλέως και αυτοκράτορος των Χριστιανών του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 1282- 1328, έφθασε δε και εις τους χρόνους του Ανδρονίκου Γ΄,  (1328- 1341) εγγόνου του προηγουμένου. Οι γονείς του υπήρξαν πιστοί και ευσεβείς Χριστιανοί, πριν όμως ο παις φθάση τα δύο έτη της ηλικίας του απέμεινεν ορφανός, στερηθείς των γονέων του. Τότε ο από τον πατέρα αυτού θείος, Μοναχός ων, ονόματι Ιωαννίκιος, έλαβεν αυτόν εις το κελλίον του και αναθρέψας επιμελώς και διδάξας τα ιερά γράμματα και παιδεύσας τας πνευματικάς νουθεσίας, τον εκούρευσε Μοναχόν και τον είχε μαζί του, εκπαιδεύων αυτόν και εις τον μονήρη βίον.

ο π. Θεόδωρος Ζήσης στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV για την ψευδοσύνοδο


Τη ΙΒ΄ (12η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων του Ιερομάρτυρος.

Αλέξανδρος ο των Ιεροσολύμων Αγιώτατος Αρχιεπίσκοπος, εχρημάτισε πρώτον Βοηθός Επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Ναρκίσσου (185-213), διότι εκείνος ήτο πολύ γέρων, τελευτήσας εις ηλικίαν 116 ετών. Μετά δε τον εκείνου μαρτυρικόν θάνατον (213) εψηφίσθη υφ΄ όλων των Επισκόπων Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ευρίσκετο δε εις τον θρόνον μέχρι των ημερών του ασεβεστάτου Δεκίου, όστις εβασίλευεν εις την παλαιάν Ρώμην κατά τα έτη σμθ΄-σαν΄ (249-251). Τότε ο τύραννος εκείνος εκίνησε μέγαν κατά των Χριστιανών διωγμόν και έστειλε προσταγάς βασιλικάς εις πάσαν χώραν, δια των οποίων προσέταξε να καταναγκάζωνται οι Χριστιανοί όπως θυσιάζωσιν εις τα είδωλα και όσοι δεν πείθονται εις τούτο να τιμωρώνται πρώτον με δεινάς τιμωρίας και έπειτα να στερώνται και της ζωής ταύτης με οδυνηρόν θάνατον.

Όμορφος κόσμος, ηθικός… -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Μοσκοβισί, Ντάισεμπλουμ, Ρέγκλινγκ εγκωμίαζαν προχθές τους δικούς μας για την άμεση ολοκλήρωση της «τεχνικής συμφωνίας». Δεν παρέλειψαν βεβαίως μαζί με τους επαίνους να επιδείξουν και το σκληρό τους πρόσωπο υπενθυμίζοντας τον σημαντικό όγκο των προαπαιτουμένων που πρέπει να ικανοποιηθούν τα μισά πριν από τα Χριστούγεννα και τα άλλα αμέσως μετά. Αυτά από 100 τα ανέβασαν αισίως στα 110! Είναι τα βαρίδια με τα οποία φόρτωσαν τα συνήθη ελληνικά υποζύγια. Για τον πολίτη μένει να σιγοτραγουδά προς τους περιβόητους «θεσμούς»: «Ό,τι είχα και δεν είχα μου τα μάσησες/και μπατίρη στο φινάλε μ’ απαράτησες»!

Τη ΙΒ΄ (12η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΣΥΝΕΤΟΥ.

Συνετός ο Άγιος Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Αυρηλιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σο΄ - σοε΄ (270-275), Αναγνώστης υπάρχων της των Ρωμαίων Εκκλησίας, προβεβλημένος υπό του Αγίου Πάπα Σίξτου. Βλέπων δε τον Αυρηλιανόν να προσφέρη εις τα είδωλα θυσίας, συνδιελέχθη μετ΄ αυτού και περιπαίζων αυτόν, υπεσχέθη να θυσιάση και αυτός. Επειδή όμως κληθείς προς τούτο δεν ήθελε να θυσιάση, αλλ΄ εφανερώθη ότι δι΄ εμπαιγμόν μόνον είπε τον λόγον, δέρεται με βούνευρα τόσον πολύ, ώστε εβάφη από τα αίματα όλη η πέριξ αυτού γη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ -- ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΑΜΜΕΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ
11.12.2017

Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχουμε τονίσει, ἔχουμε ὡς ἀρχὴ καὶ θέλουμε καὶ πρέπει νὰ παραμείνουμε εἰς αὐτὴ τὴν ἀρχή, νὰ μὴ εἴμεθα ἐγωιστές, ἀλλὰ νὰ προβάλλουμε καὶ σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς καὶ ἄλλων φορέων, διὰ σπουδαιότατα κοινωνικά, Ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ, ὡς παραδείγματος χάριν τὸν ὑπέρτατον ἀγῶνα τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων Ἀμερικῆς κλπ.

Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πιστεύω πως ο Άγιος Σπυρίδων δε θα μείνει με σταυρ...":

Τι κρίμα...δεν αξίζουν στον π. Νικόλαο ούτε στον π. Θεόδωρο τέτοιες ενέργειες.. πολύ κρίμα!!! Στεναχωρήθηκα και μόνο που το διάβασα, φαντάζομαι πόσο πικράθηκαν εκείνοι, αλλά ξέρει ο Θεός... Δεν ξέρω αν έχουν δίκιο ή άδικο για τη στάση που τηρούν, ειλικρινά δεν έχω τη δική τους σιγουριά, κάποτε και εγώ πίστευα πως αυτός (η αποτείχιση) ήταν ο σωστός, ο μόνος δρόμος, αλλά τώρα δεν γνωρίζω... Ναι στη θεία λειτουργία ακούγεται τον ορθοτομούντα τον λόγο της αληθείας, κακώς κατ' εμέ, ναι συμφωνούμε οι περισσότεροι πως δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι νεωτερισμοί στην εκκλησία, όμως δεν υπάρχει και το κατ' οικονομία..;  Πως μπορώ να αγνοήσω τα πρόσωπα κάποιων ιερέων που μνημονεύουν ακόμη αλλά έχουν ενεργή τη Χάρη του Θεού μέσα τους και αυτό βγαίνει και προς τα έξω ή κάποιους αγίους όπως ο Εφραίμ στην Αριζόνα κ.α.; Ελπίζω να δώσει ο Θεός να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πολύ θολούρα έχει πέσει βρε παιδάκι μου!

***
Αγαπητέ ανώνυμε, πως γνωρίζεις ότι ο πολυσέβαστος Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, μνημονεύει τους Οικουμενιστές;
***
Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ανώνυμος άφησε έ...":

Εάν είχε κάνει διακοπή δε θα είχε μαθευτεί..; Θέλω να πω γνωρίζω ανθρώπους που τον έχουν γνωρίσει, μου έχουν επιβεβαιώσει πως πρόκειται όντως για άγιο άνθρωπο αλλά δεν μου έχουν αναφέρει κάτι για διακοπή και κάτι έχω ακούσει από ομιλία του γέροντος Αγάθωνα πως όταν ο ίδιος θέλησε να διακόψει ο Εφραίμ της Αριζόνας δεν τον άφησε, αν είμαι λάθος παρακαλώ κάθε πληροφορία είναι χρήσιμη...
***
Αδελφέ, ήμουν πνευματικό τέκνο του Γέροντα Εφραίμ του Αριζονίτη έως το 2001. Μετά την υποδοχή του Πάπα στην αγιοτόκο Ελλάδα μας, έκανα αποτείχιση. Η οικογένεια μου-εκτός της συζύγου μου που κοιμήθηκε εν Κυρίω-συνεχίζει να ακολουθεί τον Γέροντα Εφραίμ. Τελευταία, τον Ιούλιο του 2016, τα τέκνα μου πήγαν πάλι στην Αριζόνα για να δούν τον Γέροντα Εφραίμ, αλλά εστάθη αδύνατον να έχουν κάποια επαφή μαζί του. Εκ των υστέρων μάθαμε από πηγή άριστα γνωρίζουσα, ότι είχε φύγει σε άλλο μέρος χωρίς ο κόσμος να πληροφορείται για την τοποθεσία. Τώρα η Αδελφότητα του Μόντρεαλ "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ"- όλοι τους πνευματικά τέκνα του Γέροντα Εφραίμ -  με πληροφορούν ότι ο Γέροντας Εφραίμ είναι στο Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα αλλά δεν είναι παρών στην Θεία Λειτουργία, ούτε στην τράπεζα όπως πάντα συνήθιζε, ούτε εξομολογεί κανέναν. 
Νάσαι πάντα καλά, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος

****