Aπό το F/B Ρήματα Ζωής

Περπατούσα πριν καιρό στην λεωφόρο της ζωής. Μια μέρα είδα μια πινακίδα που έγραφε: «Σούπερ μάρκετ Ουρανού».
Καθώς ήρθα πιο κοντά η πόρτα άνοιξε και δίχως να το καταλάβω, βρέθηκα μέσα.
Είδα οικοδεσπότες Αγγελούδια που στέκονταν παντού. Ένα αγγελούδι με πλησίασε, μου έδωσε ένα καλάθι και μου είπε:
- Ψώνισε με σύνεση...
Όλα όσα ένας Χριστιανός χρειάζεται ήταν μες στο σούπερ μάρκετ. Όσα δεν μπορούσες να κουβαλήσεις σήμερα, θα μπορούσες να ξανά έρθεις πάλι.
Στο καλάθι μου πρώτα έβαλα λίγη «Υπομονή» και στην ίδια σειρά βρήκα την «Αγάπη» και πιο κάτω την «Κατανόηση».

Η καμπάνα πρόβλημα, ο μιναρές όχι !

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά το Ελληνικό Κράτος, ενω οφείλει την ύπαρξη του στην Ορθόδοξη Εκκλησία, της συμπεριφέρεται με τρόπο απαξιωτικό. 
Δεν σας προκάλεσε έκπληξη η εξάπλωση της πανδημίας στα μειονοτικά χωριά της Θράκης. Οι φερόμενοι ως ”ηγέτες” της μουσουλμανικής μειονότητας εδώ και καιρό ενεθάρρυναν τον τοπικό πληθυσμό να αψηφήσει τα μέτρα της Κυβέρνησης και να ακούσει μέσα από τις δορυφορικές τηλεοράσεις μόνο όσα τον ”νουθετεί” ο Σουλτάνος Ερντογάν. Πρώτοι αποκαλύψαμε το αντάρτικο που έκανε προς την ελληνική πολιτεία ο ψευδομουφτής Ιμπράμ Σερίφ δηλώνοντας ότι λαμβάνει εντολές από την Διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων του Σουλτάνου.
-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Καθαρός ρατσισμός τῶν «ἑλληνικῶν» ἀρχῶν κατά τῶν Ἑλλήνων!

ΤΟ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΝ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Όσοι εγεύθησαν την ανέκφραστον πνευματικήν γλυκύτητα της θείας εν Χριστώ ζωής, αυτοί μόνον ημπορούν να αντιληφθούν εις μίαν φωτεινήν πληρότητα, την αδιάρρηκτον σχέσιν της δογματικής και πνευματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου αγίας Εκκλησίας μας. Εάν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον, «ίνα σώση τον κόσμον» και «ίνα ζωήν έχωμεν και περισσόν έχωμεν», είναι προφανές ότι δεν ήλθε, δια να διδάξη απλώς δόγματα εις τους ανθρώπους, αλλά δια να αγιάση τους ανθρώπους δια των δογμάτων. Και ο αγιασμός αυτός είναι η ζωή. Πρέπει να ζήση κανείς την εν Χριστώ ζωήν, δια να αντιληφθή, να αισθανθή εν χάριτι, ότι όλα τα δόγματα της Εκκλησίας οδηγούν κατ’ ευθείαν εις την σωτηρίαν, την θέωσιν, εις την γνώσιν την μυστικήν, η οποία δεν αποτελεί κατηγόρημα διανοητικόν, αλλά μετουσίαν ψυχής, δια την γνώσιν της Αγίας Τριάδος, όπως είναι και το θέλημα του Θεού. «Αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν».

Αποτείχιση. Οικουμενισμός. Ψευδοσύνοδος. 15ος Κανόνας. Γέρων Σάββας λαυριώτης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=15323

ἐν ἡμέρᾳ γνόφου καί νεφέλης -- Tου ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

«καὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου.»
«Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις», είπε ο πρόγονος Αντισθένης καί όπως όλα δείχνουν, φαίνεται ότι ο κερασφόρος ιός κατενίκησε τόν στεφανηφόρο μέ τό ακάνθινο στεφάνι. Αλλά δέν συμβαίνει αυτό. Κορονοϊός δέν σημαίνει "ιός μέ κορώνα". Όπως έγραψα, σημαίνει "ιός μέ κέρατo" (corne = κέρατο) (1)
Οι καθαροί στό σώμα, αλλά ρυπαροί (απερίτμητοι) κατά τόν νούν ( : καρδία) υπέταξαν τούς ρυπαρούς κατά τό σώμα, αλλά καθαρούς ( : πνεύματι περιτετμημένοι) κατά τόν νούν.
Σύμμαχοι τών καθαρών κατά τό σώμα καί οι ρυπαροί σώματι καί καρδία.
Οι εκκλησιές έκλεισαν, ενώ έπρεπε νά είχαν αδειάσει από καιρό. Η υποκρισία τής δόξης τού αγίου Θεού - διάβαζε, ένας θεός γιά όλους - ώφειλε νά τερματισθεί. Ο Καίσαρας έδωσε τήν εντολή καί οι ιερείς συμφώνησαν : «15 ... λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.» (Ιν. ιθ΄)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ


Τη Α΄ (1η) Απριλίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΜΑΡΙΑΣ της Αιγυπτίας.

Μαρία η Οσία Μήτηρ ημών ήτο εκ της Αιγύπτου, ακμάσασα κατά τους χρόνους του μεγάλου Ιουστινιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη φκζ΄ - φξε΄ (527 – 565). Έζησε δε πρότερον αύτη ακολάστως και προκαλούσα εις όλεθρον ψυχικόν πολλούς ανθρώπους δια της αισχράς ηδονής, επί δεκαεπτά έτη, διότι παιδιόθεν εκρημνίσθη εις τας πονηράς πράξεις της σαρκός και έμεινεν εις αυτάς καθ’ όλον αυτό το διάστημα. Ύστερον επεδόθη η μακαρία εις άσκησιν και αρετήν, και τοσούτον υψώθη δια της απαθείας, ώστε περιεπάτει επί των υδάτων και των ποταμών, χωρίς να καταβυθίζηται και όταν προσηύχετο, ίστατο υπεράνω της γης, μετέωρος εις τον αέρα. Η δε αιτία της μεταβολής αυτής και μετανοίας είναι η εξής:

Ανεπαίσθητη διαστρέβλωσις -- του Στάρετς Ανατόλιου της Όπτινα

Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα ενεργεί με πονηρία, με σκοπό να ελκύσει εντός της αιρέσεως εάν ήτο δυνατόν ακόμη και τους εκλεκτούς. Δεν θα αρχίσει κατ΄ ευθείαν ωμά να απορρίπτει τα δόγματα, αλλά θα αρχίσει ανεπαίσθητα να διαστρεβλώνει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της Εκκλησίας και το πραγματικό νόημά τους, όπως μας παρεδόθησαν από τους Αγίους Πατέρες εν Αγίω Πνεύματι. Ολίγοι θα αντιληφθούν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, εκείνοι μόνον οι πλέον πεπειραμένοι εις την πνευματικήν ζωήν. Οι αιρετικοί θα πάρουν την εξουσία της εκκλησίας και θα τοποθετήσουν ιδικούς τους υπηρέτες παντού, οι δε πιστοί θα καταφρονούνται… γι΄ αυτό παιδί μου, όταν δεις την παράβαση της πατερικής παράδοσης και της Θείας τάξεως, που εγκαθιδρύθη από τον ίδιο τον Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και προς το παρόν μπορεί να αποκρύπτουν την ασέβειά τους. Ακόμη θα διαστρέφουν την Αγία Πίστη μας ανεπαίσθητα με σκοπό να παραπλανήσουν τους άπειρους στα δίκτυά τους. Να αναγνωρίζεις αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτου από τις υπερήφανες διαθέσεις τους και από την αγάπη τους για εξουσία…
--------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Σοφώτατον καί προφητικώτατον κείμενον! Αὐτά ἀκριβῶς συμβαίνουν στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 1924 καί ἐντεῦθεν. Παρά ταῦτα, μερικοί «ἀντι-οικουμενισταί» (διάβαζε «κρυπτο-οικουμενισταί», τοῦ τύπου π.Ε.Τ.) ἀγωνίζονται μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις ν' ἀποδείξουν ὅτι οἱ τοῦ π.ἑ. κακῶς ἀπετειχίσθησαν τό 1924 ἀπό τούς αἱρετικούς, καί ἄρα ἔκαναν τάχα σχίσμα, διότι ἡ ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου δέν ἔθιγε δῆθεν τό δόγμα! Ὅταν ἔχῃς τέτοιους «ἀντι-οικουμενιστάς», τότε δέν χρειάζονται Οἰκουμενισταί γιά νά προωθήσουν τόν Οἰκουμενισμόν!

42 εκατ. αμβλώσεις το 2019 παγκοσμίως

Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ολοένα και πιο δραματικά: Οι εκτρώσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως! Μέσα σε αυτά τα τραγικά στατιστικά η Ορθοδοξία σε όλον τον κόσμο ενώνει τη φωνή της ενάντια σε αυτή τη μάστιγα που έχει λάβει μορφή γενοκτονίας.
Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη υπηρεσία Worldometers περισσότετα από 42 εκατομμύρια αγέννητα μωρά δεν μπόρεσαν να δουν το φως το 2019. Σύμφωνα με την έρευνα ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 41% του συνόλου των θανάτων καθιστώντας την άμβλωση πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο.
----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὁ Κοροναϊός, τόν ὁποῖον ὁ ἀσθενής ΔΕΝ ἐπιλέγει, καί δέν θά μποροῦσε νά τόν ἀποφύγῃ, θά σκοτώσῃ μερικές δεκάδες, ἴσως καί ἑκατοντάδες χιλιάδες, ἄτομα εἰς ὁλόκληρον τήν γῆν, διό καί διά τήν ἀντιμετώπισίν του ἔχουν «κατεβάσει ρολά» ὅλες οἱ χῶρες τοῦ Πλανήτου καί ἔχουν ληφθῆ δρακόντεια διοικητικά μέτρα! Ἀντιθέτως, ἡ ἔκτρωσις, τήν ὁποίαν μία γυναῖκα ἐπιλέγει νά κάνῃ, καί φυσικά θά μποροῦσε νά τήν ἀποφύγῃ, καί ἡ ὁποία σκοτώνει πολλά ἑκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο, εἴδατε τίς «κυβερνήσεις» καί τίς «ἐκκλησίες» νά κινητοποιοῦνται, νά τίς ἀπαγορεύουν μέ νόμον, νά κάνουν καμπάνιες καί κηρύγματα, νά προσφέρουν οἰκονομικήν βοήθειαν ἤ ἄλλην ὑποστήριξιν ὅπου χρειάζεται, προκειμένου ν' ἀποφευχθοῦν; Ὄχι, βεβαίως! Γιατί; Μά, οἱ ἐκτρώσεις ἔχουν πρό πολλοῦ ἐνταχθῆ στό Σιωνιστικόν σχέδιον μειώσεως τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ καί, τό κυριώτερον, εἶναι ἀρεσταί εἰς τό μέγα ἀφεντικόν τῶν «κυβερνήσεων» καί τῶν ψευδο-εκκλησιῶν, τοὐτέστιν τόν Διάβολον! Ὤ τῆς ὑποκρισίας καί τῆς ἐξωφθάλμου ἀσυνεπείας τῶν ἀνθρώπων!


--------------------------------------
Ανώνυμος είπε...
Δυστυχώς δε διορθώνεται η κατάσταση, ούτε διορθωνόμαστε. Μπορεί ο ιός αυτός να προκαλεί παγκόσμια ανησυχία, αλλά έχουμε ως ανθρωπότητα τόσα προβλήματα που αυτός ως προειδοποίηση εκ Θεού μοιάζει σαν χάδι. Καταστροφή του περιβάλλοντος, χιλιάδες νεκροί στα πεδία των μαχών στη Συρία, ξεχάσαμε την εκατόμβη των νεκρών 1.000.000 από τη καταιγίδα της ερήμου, εκατομμύρια νεογνά καταλήγουν στις χωματερές πριν καν δουν το φως του ήλιου. Θλίψη σε πιάνει και βαθιά απογοήτευση, αδιόρθωτοι είμαστε παρ΄ότι ο Χριστός μας παρέχει και τη λύση και το φάρμακο και τους τρόπους της ίασης. Δε μπορούμε να συνεννοηθούμε σε τίποτα, ούτε στα στοιχειώδη, μπάχαλο και σ΄αυτά τα κάνουμε. Ακόμη και η Εκκλησία διαιρεμένη πάντες εξέκλιναν πάντες εξηχρειώθησαν ηχεί στ΄αυτιά μας ο ψαλμικός λόγος.
-----------------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

42 εκατομμύρια αμβλώσεις, εφάμιλλο μέ 42 εκατομμύρια θυσίες στο βωμό του Σατανά, κοινώς 42 εκατομμύρια ανθρωποθυσίες.
Γι αυτό ο διάβολος έχει βγει από το καυκί του, και μας αλωνίζει όλους, και έχει καταφέρει νά σβήνει το επί Γης Άγιο Θυσιαστήριο.
Όσο κοιμόμαστε τόσο προχωράνε τα σχέδια του Σατανά.
Αμήν ο Κύριος να μάς στερεώνει στην Αγία Ομολογία Τής Πίστεως.
Γιά εμάς τούς Χριστιανούς, ανοίχτηκε το θησαυροφυλάκιον τής Ομολογίας, για να έχουμε θησαυρούς, για την Δευτέρα Παρουσία Τού Χριστού.

Ύπάρχει δόγμα ἑορτολογικῆς ἑνότητος καί ἡ διάσπασίς της τό 1924 ἀποτελεῖ δογματικήν παράβασιν -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἡ ἑορτολογική ἑνότης, βασίζεται στό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας («Εἰς Μίαν, Ἁγίαν ...»), τά κύρια χαρακτηριστικά τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κοινή πίστις, κατά τό «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα» (Ἐφεσ. 4:5), ἡ κοινή λατρεία καί ἡ κοινή διοίκησις, κατά τόν 56ον Κανόνα τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου, ὁ ὁποῖος, ἀκόμη καί γιά δευτερεύοντα ζητήματα, ὅπως εἶναι οἱ τροφές πού πρέπει νά ἤ νά μή καταναλίσκουν οἱ Ὀρθόδοξοι κατά τάς Τεσσαρακοστάς, παραπέμπει εἰς τήν ΑΥΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ἐάν δέν ὑπάρχῃ κοινή λατρεία καί κοινή διοίκησις (λόγῳ σχισμάτων), τότε ἡ «ἑνότης» εἶναι προφανῶς κενή περιεχομένου!

Εἰς τὰς ἡμέρας μας Ο ΙΟΥΔΑΣ ΞΑΝΑΖΗ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἐάν ὑπάρχει καί ἐπιζεῖ μιά ἀπαίσια καί τραγική μορφή στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, αὐτή ἡ τρομακτική μορφή εἶναι σίγουρα, ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης. (Τό ὄνομά του δείχνει τήν καταγωγή του, καί σημαίνει: ἀπό τήν Καριώθ). Ἰούδας! Ὄνομα συνώνυμο τῆς προδοσίας. Τό ἀρχέτυπο τῆς πιό ἐπαίσχυντης πράξης στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἡ πιό προσβλητική λέξη στά στόματα τῶν ἀνθρώπων–κι αὐτῶν ἀκόμα τῶν παιδιῶν–ὅταν προφέρεται σάν ὕβρις: «Ἰούδα»! Ὄνομα καί πρόσωπο, πού προκαλεῖ ἀποστροφή καί ἀπέχθεια. Κι αὐτοί ἀκόμα οἱ ἱεροί εὐαγγελιστές, δέν ἀσχολοῦνται καθόλου μέ τό πρόσωπό του. Ἀκόμα καί γιά τήν προδοσία του, σημειώνουν πολύ λίγες λέξεις. Ὁ μέν Ματθαῖος γράφει: «Τότε πορευθείς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρός τούς ἀρχιερεῖς εἶπε· τί θέλετέ μοι δοῦναι, καί ἐγώ ὑμᾶς παραδώσω αὐτόν;
------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Καὶ νῦν Ἰοῦδαι πολλοὶ γεγὸνασιν! (Κατά τό «καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγὸνασιν», Α' Ἰω. 2:18).

Ἐπιστολή τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου στόν πρωθυπουργό γιά σταλινικές μεθόδους


Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Πιστεύετε ότι τέτοιες εικόνες (αστυνομική επιχείρηση με περιπολικό και έξι αστυνομικούς «για προληπτικούς λόγους»!) έξω από Ι. Ναό κατά την ώρα των Χαιρετισμών σάς τιμούν ως Πρωθυπουργό Ευρωπαϊκής, Δημοκρατικής και Ορθόδοξης χώρας;
Τόσος μεγάλος κίνδυνος υπάρχει από τους… Χαιρετισμούς ή απλώς θέλετε να αποδείξετε την αποφασιστικότητά σας σε 20 ανυπεράσπιστους πιστούς;

Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και αυτός ο Στάλιν όταν κινδύνεψε η χώρα του άνοιξε τις Εκκλησίες που ο ίδιος είχε κλείσει…
Μην ξεχνάτε το απόσταγμα της εκκλησιαστικής εμπειρίας αιώνων: «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χείρας Θεοῦ ζῶντος»… ή το αρχαιοελληνικό σχήμα ότι μετά την Ύβρη ακολουθεί η Νέμεση…

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους μας!

Πάτρα 28.3.2020

Με τιμή και ευχές

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών

6945-377621, agotsopo@gmail.com

Κοινοποίηση: Βουλευτές Αχαΐας ΝΔ για τις δικές τους ενέργειες:

-----------------------------------
Ο/Η πατήρ Iλαριων είπε...

Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!

Έφτασαν ως εδώ: Συνελήφθη ιερέας που έκανε το καθήκον του κοινωνώντας πιστό σε χωριό του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων -- Γράφει ο αδελφός μας Σπύρος

Χαίρετε εν Κυρίω
Ο κενόδοξος τρόμος, οι φίλαυτες φοβίες, η νεοταξική πλύση και αποσύνθεση του εγκεφάλου από την τηλεόραση, οι αντιχριστιανικές εμμονές των ανθρώπων (βλέπε στάση δημάρχου, και καταγγέλλοντος που θυμίζει κατοχικό "χίτη") σε συνδυασμό με τους προετοιμασμένους αντίχριστους διωκτικούς νόμους και την άφωνη στάση της ιεραρχίας, συνέλαβαν ιερέα ο οποίος έκανε το αυτονόητο.
Κοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων ηλικιωμένο πιστό ο οποίος ζήτησε να κοινωνήσει. Κανείς δεν νοιάζεται αν είναι ετοιμοθάνατος ή έχει άλλο σοβαρό θέμα που του επέβαλε την επίσπευση της Θείας Μεταλήψεως.
Πρέπει όλοι μας ιεραρχία και πιστοί να πάρουμε θέση, εκτός και αν αποδεχτήκαμε τον διωγμό αμαχητί
Σπύρος
-----------------------------
πατήρ Iλαριων είπε...

Η απορία μου είναι, δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού; Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά, είχαν ασθένειες, θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους, μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους. Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία, η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους. Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή, αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια, απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!

---------------------------------------
Unexpected Opponent είπε...
O υ δ έ π ο τ ε ακούστηκε ή δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσήματος από τη θεία ευχαριστία, στη θεία ευχαριστία βρίσκεται ο Ί δ ι ο ς ο Χριστός , ο Ίδ ι ο ς ο Θεός, ο οποίος είναι π υ ρ   κ α τ α ν α λ ί σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aπόστολος των εθνών. Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι από το Άγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ έ ν ε ς  σ άρ κ ε ς του Kυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησού Xριστού, είναι μ υ σ τ ήρ ι ο A σ ύ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ώ π ι ν η λογική, δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο μυαλό μας. Ό μ ω ς από τη σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ ή π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων.
-----------------------------------
πατήρ Iλαριων είπε...
Είμαι 89 ετών ιερέας. Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το έιτζ (AIDS) ήταν στο αποκορύφωμά του, μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε: πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω, έφερα και κουταλάκι. Εγώ του είπα, φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατέλυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα, άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο. Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια. Όσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή, γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;
____________________


Ἡ προδοσία τῆς πίστεως αἰτία τῆς λειτουργικῆς ἀπαγόρευσης ~ Ἀρχιμ Σάββα Ἁγιορείτου


 
Xρόνια πολλά και ευλογημένα για τη σημερινή μεγάλη εορτή, που είναι διπλή εορτή.Είναι εορτή της ελευθερίας μας από τον διάβολο και από την αμαρτία, γιατί η σάρκωσις Του Θεού Λόγου είναι η αρχή της σωτηρίας μας...
Και, βεβαίως, εορτάζουμε και την εθνική Παλιγγενεσία, την Επανάστασή μας κατά των Τούρκων και την απελευθέρωσή μας. Βεβαίως, για τις αμαρτίες μας πάλι σκλαβωθήκαμε και είμαστε υπόδουλοι στούς διαφόρους δικτάτορες της Ευρώπης,(...), οι οποίοι μισούν την Πατρίδα μας και ο Θεός να δώσει να μετανοήσουμε για να ελευθερωθούμε... 
Και να ζήσουμε πάλι την λειτουργική μας ζωη, όπως συνήθως. Βεβαίως, οι αμαρτίες μας και κατεξοχήν βέβαια των Αρχιερέων αλλά και των Ιερέων και του λαού μάς οδήγησαν σε αυτό το σημείο, με τα μεγάλα ατοπήματα και τις προδοσίες της πίστεως που διαπράξαμε...
Το 2016 που αναγνωρίσαμε τους αιρετικούς ως ''εκκλησίες'' και ελάχιστοι διαμαρτυρήθηκαν... 
Και  μάλιστα ακόμη πιο βαρύ το 2019, που αναγνωρίσαμε αυτήν την λεγόμενη ''εκκλησία'' που δεν είναι εκκλησία.Αυτό το συνονθύλευμα των αχειροτονήτων στήν Ουκρανία...
Και δυστυχώς  κάποιοι Αρχιερείς και Ιερείς  συλλειτούργησαν μαζί τους. Και τώρα ο Θεός, με την άπειρη δικαιοσύνη Του, τους παιδαγωγεί και δεν τους επιτρέπει να λειτουργήσουν... Όλους αυτούς τους Αρχιερείς που ενέπαιξαν τον Θεο και εμπαίζουν τον Θεο στήνοντας δίπλα τους ανθρώπους αχειροτόνητους. 
Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να γίνει έλεος και να μας συγχωρέσει και ταπεινά παρακινούμε εαυτούς και αλλήλους εις μετάνοια, και τους Αρχιερείς μας και τους Ιερείς μας και τον λαό, ο οποίος δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά τα μεγάλα της πίστεως...
Όχι όλος βέβαια, αλλά στήν συντριπτική του πλειοψηφία. Αλλά δυστυχώς και πολλοί από τους Αρχιερείς και τούς Ιερείς. Αλλά αυτά είναι τα μεγαλύτερα ατοπήματα...
Το ατόπημα απέναντι στήν Πίστη. 
Και, βεβαίως, όταν κανείς σφάλει ως πρός την Πίστη, μετά θα σφάλει και ως πρός την ζωή. 
Ο Κύριος μας παιδαγωγεί τώρα... (επιτρέπει δηλαδή τις πράξεις των αντιχρίστων να προχωρούν και να γευθούμε τις συνέπειες της αποστασίας μας) και Τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει..
Έτσι ώστε να έρθει πάλι η Ανάσταση στην Εκκλησία μας και στην πατρίδα μας.

Tῷ δέ Θεῷ ἡμῶν δόξα!