Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Δέν χομε μως ες τήν κκλησιαστική στορία παράδειγμα κατά τό ποο ες τόν καιρό τς αρέσεως νά πάρχουν ες να καί τόν ατόν τόπο καί νά λειτουργον παράλληλα δύο Σύνοδοι, τν ρθοδόξων δηλαδή καί τν αρετικν, πό τήν ννοια τι ο ρθόδοξοι ποτειχίστηκαν πό τούς αρετικούς καί τοποθέτησαν σέ λλες παράλληλες θέσεις πισκόπους, χωρίς φυσικά νά καταδικασθ αρεσις καί συνοδικς νά τοποθετηθον ατοί ο πίσκοποι.
ς κ τούτου ννοια τς ποτειχίσεως δέν σημαίνει τι φεύγω πό κε πού πάρχει αρεσις καί δημιουργ να λλο κκλησιαστικό σύστημα, νεξάρτητο καί ατόνομο , ν ατό χει δημιουργηθ, ντειχίζομαι ες ατό, λλά τι ποκόπτομαι πό τήν αρεσι διά τς διακοπς τς μνημονεύσεως καί τς κκλησιαστικς πικοινωνίας και γωνίζομαι διά τήν ποκατάστασι τς ρθοδοξίας καί τς συνοδικς καταδίκης τς αρέσεως. Στίς μέρες μας ντιθέτως πρός ατήν τήν διαχρονική Παράδοσι τς κκλησίας παρατηρεται τό ξς γεγονός. φ’ νός μέν ο ποτειχισθέντες λόγ τς λλαγς το μερολογίου δημιούργησαν αθαιρέτως καί περορίως Συνόδους, ες τρόπον στε νά φίστανται ο κκλησίες των καί νά λειτουργον πως κατά τόν καιρό τς ερήνης, κατατμημένες μως καί λληλοπολεμούμενες, φ’ τέρου δέ ο νησυχοντες καί ντιδρντες διά τά θέματα τς πίστεως νά συνοδοιπορον καί νά συναγελάζωνται μετά τν αρετικν Οκουμενιστν, ν πλήρει κκλησιαστικ κοινωνί, χοντες τρόπον τινά ς μόνο μέσο ντιδράσεως τόν προφορικό καί γραπτό λόγο. πάρχει πίσης καί μία συμφωνία, χι μόνο ς πρός τό νά κολουθήσουν τήν δη πάρχουσα Παράδοσι τς κκλησίας ν καιρ αρέσεως,
λλά καί ς πρός τήν μεταξύ των συνοχή καί μόνοια και τήν πό κοινο ντιμετώπισι το προβλήματος.

 Συνεχίζεται.

Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης :

«Έχουμε ανάγκη από πολλή ταπείνωση εφόσον με τη χάρη του Θεού φροντίζουμε για τη φύλαξη του νου. Ταπείνωση πρώτα απέναντι στο Θεό και έπειτα απέναντι στους ανθρώπους Με κάθε τρόπο και από παντού οφείλουμε να συντρίβουμε την καρδιά μας, μεταχειριζόμενοι κάθε τι που μας ταπεινώνει. Ταπεινώνουν την ψυχή μας οι πολλές ευεργεσίες του Θεού σε μας, όταν τις μετρούμε μία- μία και τις φέρνουμε στο νου μας».

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Αλλά με την αγίαν ζωήν των και με τα άγια πρόσωπά των οι άγιοι του Θεού, επιβεβαιώνουν κατά τρόπον πειστικόν και αληθινόν και όλα τα άλλα δόγματα, όπως: περί της Εκκλησίας, περί της χάριτος, περί των αγίων μυστηρίων, περί των αγίων αρετών, περί του ανθρώπου, περί της αμαρτίας, περί των ιερών λειψάνων, περί των αγίων εικόνων, περί της μελλούσης ζωής, περί όλων των άλλων, που αποτελούν την θεανθρωπίνην οικονομίαν της σωτηρίας. Ναι, οι «Βίοι των Αγίων» είναι η εμπειρική Δογματική. Είναι η βιωματική Δογματική, η Δογματική η οποία έχει γίνει βίωμα μέσα εις την αγίαν ζωήν των αγίων του Θεού ανθρώπων.                                                                                         
Εκτός αυτών, οι «Βίοι των Αγίων» περιέχουν και όλην την ορθόδοξον Ηθικήν,--το ορθόδοξον ήθος, εις ολόκληρον την λάμψιν του θεανθρωπίνου μεγαλείου του και της ακαταβλήτου δυνάμεώς του. Εις τους βίους των αγίων αποδεικνύεται και καταδεικνύεται κατά τρόπον πειστικόν και πραγματικόν, ότι τα άγια μυστήρια είναι αι πηγαί των αγίων αρετών, αι δε άγιαι αρεταί, καρποί των αγίων μυστηρίων της Εκκλησίας, διότι εξ αυτών γεννώνται, δι΄ αυτών αναπτύσσονται και τρέφονται και ζουν, δι΄ αυτών τελειοποιούνται και αιωνίζονται. Όλοι οι θείοι ηθικοί νόμοι πηγάζουν εκ των αγίων μυστηρίων και πραγματοποιούνται δια των αγίων αρετών. Δι΄ αυτό και οι «Βίοι των Αγίων» αποτελούν την βιωματικήν Ηθικήν, την εφηρμοσμένην Ηθικήν. Εξ άλλου, αυτοί πάλιν οι «Βίοι των Αγίων» βεβαιώνουν αναμφισβήτητα ότι η Ηθική δεν είναι άλλο, παρά μία εφηρμοσμένη Δογματική. Ολόκληρος η ζωή των αγίων συντίθεται από τα άγια μυστήρια και τας αγίας αρετάς, τα δε άγια μυστήρια και αι άγιαι αρεταί είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος, του ενεργούντος τα πάντα εν πάσι (Α΄ Κορ. 12,4,6,11).                                                                                                                

Συνεχίζεται.  

+π.Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : Ορθόδοξος και Βατικάνιος Συμφωνία περί Ουνίας Μπαλαμάντ Λίβανος, Ιούλιος 1993


     16) Κατά την διάρκειαν των ετών 1009 με 1046 οι Φραγκο-Λατίνοι αυτοκράτορες της Φραγκίας ίδρυσαν τον σημερινό Παπισμό σέ δύο στάδια: Πρώτα εγκατέστησαν δια πρώτη φορά αιρετικούς Ρωμαίους πάπες της Ρώμης. Δηλαδή οί εν λόγω πάπες απέκτησαν τους θρόνους τους υπό τον όρον ότι αποδέχονται την προσθήκην του Filioque στο Σύμβολον της Πίστεως. Το δεύτερον στάδιον άρχισε το 1046 όταν ο Φράγκος Αυτοκράτωρ Ενρίκος Γ' (1049-1056) αντικατέστησε τον Ρωμαίον πάπα Γρηγόριον ΣΤ' (1045-1046) με τον Φραγκο-Λατίνον πάπα Κλήμεντα Β' (1046-1047). Από τότε μέχρι σήμερον οι πάπες είναι σχεδόν όλοι Τεύτονες ανήκοντες στην τάξιν των Φραγκο-Λατίνων ευγενών κατακτητών της Δυτικής Ρωμαιοσύνης.

     17) Επομένως το λεγόμεγο σχίσμα μεταξύ Εκκλησιών Δύσεως και Ανατολής δεν έγινε μεταξύ Δυτικών και Ανατολικών Ρωμαίων, αλλά μεταξύ των Φράγκων κατακτητών των Δυτικών Ρωμαίων και των ελευθέρων Ρωμαίων της Δύσεως και της Ανατολής. Μάλιστα το 1054 οι Κέλτες και οι Σάξωνες της Αγγλίας και οι Ρωμαίοι της Αραβοκρατουμένης Ισπανίας και Πορτογαλίας ήταν Ορθόδοξοι.

  Συνεχίζεται.
Θα είναι ένα μεγάλο τέμενος και σχεδιάζεται να γίνει με κρατικά κονδύλια :


Ανοιχτό το θέμα τζαμιού στον Βοτανικό.Μια δήλωση από Κωνσταντινούπολη δημιουργεί ερωτήματαΕρωτηματικά δημιουργεί δήλωση που αποδίδεται στον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Νικόλαου Μαθιουδάκη από την οποία προκύπτει - αν έχει αποδοθεί σωστά - ότι η  Ελλάδα εξετάζει ξανά το θέμα του χώρου στον οποίο σχεδιάζεται να γίνει το τέμενος στην Αθήνα.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, μετέβη στην Τραπεζούντα για Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά  και - κατα την εφημερίδα Vatan - επισκέφθηκε τον Νομάρχη Τραπεζούντας κ. Ρετζέπ Κιζιλτζίκ  . Ο κ Μαθιουδάκης απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν υπάρχει κάποια εξέλιξη αναφορικά με το τέμενος που θα κατασκευαστεί στην Αθήνα, φέρεται να είπε : « Σχετικά με την κατασκευή του τεμένους έχει ληφθεί απόφαση από πολιτικής και διοικητικής πλευράς. Όμως συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με το που θα γίνει. Επιθυμούμε την κατασκευή όχι μόνο ενός τεμένους , αλλά και του περιβάλλοντα χώρου. Κατά συνέπεια θα είναι ένα μεγάλο τέμενος και σχεδιάζεται να γίνει με κρατικά κονδύλια».

 Από την αναφορά αυτή προκυπτει ότι τουλάχιστον επενεξεταζεται η επιλογή του Βοτανικού για το τέμενος και συγκεκριμένα η διάθεση ένος μέρους  χώρου που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό  όπου υπάρχει και  μια μεγάλη αποθήκη προς αξιοποίηση.Για τον Βοτανικό έχουν ήδη γίνει επίσημες ανακοινώσεις και δεν υπάρχει τίποτε νεώτερο.
Το πιθανότερο πάντως μπορεί είναι ότι ο Τουρκος δημοσιογράφος να μην  απέδωσε σωστά τις διατυπώσεις του πρόξενου , ο οποίος άλλωστε δεν έχει,υπηρεσιακά, καμία αρμοδιότητα αφού το θέμα αυτό ανήκει σε άλλα υπουργεία ( Παιδείας κλπ).Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί απλώς το θέμα επειδή αφορά τον αραβικό΄και μουσουλμανικό κόσμο, αλλά δεν έχει ρόλο ή λόγο. Οπότε μάλλον για παρεξήγηση θα πρόκειται.Εκτός...  
  
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Πάντως με αφορμή την σημερινή τρίτη λειτουργία στην Μονή Παναγίας Σουμελά ο   Οικουμενικός  Πατριάρχης κ Βαρθολομαίος- που χοροστατησε -  έστειλε ευχαριστήρια επιστολή πρός τον Τουρκο Πρωθυπουργό κ. προς Ερντογάν. 
Κατα την εφημερίδα  Haberturk ο Πατριάρχης  γράφει ότι η λειτουργία  στο ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά έχει πολύ μεγάλο νόημα για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς . Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε  και τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γκιουνάϊ και ευχήθηκε και τους μουσουλμάνους για την εορτή του Μπαϊραμίου του Ραμαζανίου που πλησιάζει.


http://www.onalert.gr/