ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΡΥΠΥΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΜΜΕ  Κ.Α.

Θέμα: Περί της αγκυροβολίας πλοίων στον όρμο των Βατίκων

Όπως πληροφορηθήκαμε το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών συνέταξε Σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Λιμένα με το οποίο αποπειράται να νομιμοποιήσει την ως σήμερα ανεξέλεγκτη αγκυροβολία πλοίων στον όρμο των Βατίκων.
Η δημόσια διαβούλευση την οποία η τοπική Λιμενική Αρχή όφειλε να διεξάγει, δε μπορεί παρά να κριθεί ως εντελώς ανεπαρκής.  Δεν έχει ζητηθεί η άποψη σημαντικών και δραστήριων συλλογικών φορέων της περιοχής και έχουν περιφρονηθεί οι δυναμικοί αγώνες των κατοίκων της περιοχής της Ελαφονήσου και των Βατίκων για ένα πρόβλημα μείζονος σημασίας.
Η θέση του Συλλόγου Επιστημόνων Ελαφονήσου είναι, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, εντελώς ξεκάθαρη:

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ. 2015

http://apotixisis.blogspot.ca/


O π Έυθύμιος


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ,

Τροπάριον.
Σοφία Λόγος και Δύναμις, Υιός ων του Πατρός και απαύγασμα, Χριστός ο Θεός Δυνάμεις λαθών, όσας υπερκοσμίους, όσας εν γη, και ενανθρωπήσας ανεκτήσατο ημάς· ότι δεδόξασται.

Ερμηνεία.

Από διάφορα μέρη των θείων Γραφών ερανίζεται το Τροπάριον τούτο ο Ιερός Μελωδός· εκ μεν γαρ της προς Κορινθίους πρώτης του Παύλου επιστολής ερανίσθη το «σοφία και δύναμις»· γράφει γαρ εκείνος: «Χριστόν Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν» (α΄ Κορ. α: 24). Φανερώνει δε με τα λόγια ταύτα ο Απ. Παύλος, ότι ο Χριστός καθό Θεός είναι δύναμις και σοφία του Πατρός· σοφία όμως και δύναμις ουχί ανυπόστατος, καθώς είναι αι άλλαι επί Θεού ενέργειαι, αι οποίαι αν και είναι ουσιώδεις και φυσικαί, δεν είναι όμως και ενυπόστατοι: ήτοι δεν έχουν ιδίαν υπόστασιν, καθώς έχει ιδίαν υπόστασιν ο Πατήρ, ο Υιός, και το Πνεύμα το Άγιον· αλλ΄ είναι ο Υιός σοφία και δύναμις του Πατρός ενυπόστατος και τελείαν έχων υπόστασιν· διο και πρέπει πάντοτε να προστίθεται εις αυτά το, ενυπόστατος κατά τον Θεσσαλονίκης μέγαν Γρηγόριον.

O Συναξαριστής της ημέρας

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Κάρπου και Αλφαίου εκ των 70 αποστόλων, Συνεσίου επισκόπου Καρπασέων Κύπρου, Αλεξάνδου νεομάρτυρος (Θεσσαλονικέως 1794).

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Κάρπος ἔζησε τὸν 1ο αἰώνα μ.Χ. καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Τρωάδα τοῦ Ἑλλησπόντου. Φιλοξένησε στὴν οἰκία του τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ ἔγινε βοηθὸς αὐτοῦ στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ κομιστὴς τῶν ἐπιστολῶν ποὺ ἔστειλε ὁ Παῦλος πρὸς τὶς Ἐκκλησίες.
Ἀφοῦ περιόδευσε πολλὲς πόλεις καὶ κήρυξε μὲ ἱερὸ ζῆλο τὸ Εὐαγγέλιο, ἐγκαταστάθηκε ἀπὸ τὸν Παῦλο Ἐπίσκοπος Βεροίας τῆς Θράκης, ὅπου καὶ κοιμήθηκε ἀγωνιζόμενος μέχρι τὴν τελευταία του πνοὴ ὑπὲρ τῆς διαδόσεως τοῦ θείου λόγου.
Δεν γνωρίζουμε γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς Ἀλφαῖο πρόκειται. Κατ’ ἄλλους πρόκειται γιὰ τὸν Ἰάκωβο τὸν Ἀλφαῖο, ἕναν ἀπὸ τοὺς Δώδεκα Ἀποστόλους καὶ ἀδελφὸ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, καὶ κατ’ ἄλλους, τὸ ὁποῖο εἶναι καὶ πιθανότερο, γιὰ τὸν Ἀλφαῖο ἢ τὸν Κλεόπα, σύζυγο τῆς Μαρίας, συγγενοῦς τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος κατανάλωσε τὸ βίο του, μὲ τὴ σύζυγο καὶ τὰ τέκνα του, ἐργαζόμενος ὑπὲρ τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου.

Ερώτησε κάποτε ένας μοναχός τον αββά Παμβώ:

Αλήθεια γέροντα, θα αλλάξουν οι συνήθειες και οι παραδόσεις των χριστιανών και δεν θα υπάρχουν ιερείς στις εκκλησίες; Και ο Γέροντας απάντησε: «Εκείνο τον καιρό θα ψυχραθεί η αγάπη των πολλών και θα πέσει μεγάλη θλίψη. Θα γίνουν επιδρομές εθνών. Μετακινήσεις λαών, αστάθεια στους βασιλείς, ανωμαλία στους κυβερνήτες, οι ιερείς θα γίνουν άσωτοι και οι μοναχοί θα ζουν με αμέλεια. Οι ηγούμενοι θα αδιαφορούν για τη δική τους σωτηρία αλλά και του ποιμνίου τους. Θα είναι όλοι τους πρόθυμοι και πρώτοι στα τραπέζια και εριστικοί. Οκνηροί στις προσευχές αλλά πρόθυμοι στην καταλαλιά, έτοιμοι για κατηγορία. Δεν θα θέλουν ούτε να μιμούνται ούτε να ακούνε βίους και λόγους Γερόντων, αλλά κυρίως θα φλυαρούν και θα λένε «αν ζούσαμε κι εμείς στις μέρες τους, θα αγωνιζόμασταν και εμείς». Οι επίσκοποι πάλι των καιρών εκείνων θα δείχνουν δουλικότητα προς τους ισχυρούς, θα βγάζουν τις αποφάσεις ανάλογα με τα δώρα που θα παίρνουν και δεν θα υπερασπίζονται τους φτωχούς, όταν θα κρίνονται. Θα θλίβουν τις χήρες και θα καταταλαιπωρούν τα ορφανά. Ακόμη θα εισχωρήσει και στον λαό απιστία, ασωτία, μίσος, έχθρα, ζήλεια, φιλονικία, κλεψιά, μέθη, έξαλλες διασκεδάσεις, μοιχεία, πορνεία, φόνοι και διαρπαγές». 

Είπε τότε ο αδελφός: «Και τί θα μπορεί να κάνει κανείς σε τέτοιους δύσκολους καιρούς;»
Και ο Γέροντας απάντησε: «Παιδί μου, σε τέτοιες ημέρες θα σωθεί εκείνος που θέλει και προσπαθεί να σώσει την ψυχή του και αυτός θα ονομαστεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών».

"ΛΥΚΟΙ" ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ;;;

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=14&t=10936


Πίστιν δεν έχουν, γνώσιν ή βίωσιν;   Τρία είναι τα αίτια μορφώσεως ορθοδόξων φρονημάτων: η πίστις, η γνώσις και η βίωσις. Εάν δεν συνέλθουν επί το αυτό τα τρία ταύτα, αδύνατον να αποφύγωμεν τας πλάνας και τας αιρέσεις. Παρατηρήσατε τους Αγιορείτας και τους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος που εις τας προδοτικάς ενεργείας του Πατριάρχου τον μνημονεύουν και κοινωνούν μαζί του. Εις κάποιαν των τριών τούτων προϋποθέσεων χωλαίνουν. Ή εις την πίστιν ή εις την γνώσιν ή εις την βίωσιν. Αδύνατον Ορθόδοξος Χριστιανός έχων πίστιν εις τον Χριστόν, γνωρίζων την διδασκαλίαν της Εκκλησίας και τους βίους των Αγίων Πατέρων και βιών κατά το δυνατόν με ακρίβειαν, να μη εξεγείρεται, από την αναφανδόν υποστηριζομένην καθολικήν αίρεσιν της συμφωνίας του Σαμπεζύ ή της συμφωνίας του Μπαλαμάντ ή του Φαναρίου το : Κωνσταντίνου η πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε άγει εορτήν λαμπροφόρον δεχομένη τον Πρόεδρον, Ρωμαίων Εκκλησίας της σεπτής. Ή το : Ναυς, η πάντιμος Ορθοδοξίας αγλαΐζεται νυν δεχομένη, εκ Δυσμών σεπτόν Ποιμένα και Πρόεδρον. Ή το : Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου. Ή το :  Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και άλλα συναφή!!! Ας ερωτήσουν εαυτούς οι Αγιορείτες και οι Ποιμένες της Εκκλησίας μας, διατί τον μνημονεύουν και κοινωνούν μαζί του, και δεν ύψωσαν φωνήν διαμαρτυρίας κατά της ψυχολέθρου νοθείας της πίστεως. Πίστιν δεν έχουν, γνώσιν ή βίωσιν; Πως ανέχονται το οικουμενιστικό τούτο κήρυγμα του Οικουμενικού Θρόνου χωρίς συγκλονισμόν, αφού μόνον δι΄ αυτό είναι αρκετόν να χάσωμεν τας ψυχάς μας; Εάν δεχθώμεν τον Πάπα ως Αγιώτατον Επίσκοπον Ρώμης, τότε ανατρέπομεν την δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας, απορρίπτομεν τους βίους και τους αγώνας των αγίων και οικοδομούμεθα κατά τρόπον λατινικόν, δηλαδή αντιπνευματικόν, που μόνον εις τον Χριστόν δεν οδηγεί. Διότι όλοι οι αγώνες των Αγίων Πατέρων υπέρ της διαφυλάξεως αλωβήτου της δογματικής διδασκαλίας, εγένοντο δια την προστασίαν της θεώσεως του ανθρώπου. Χωρίς ορθά δόγματα, θέωσις δεν επιτυγχάνεται......

Εκκλησία και Κόσμος 25/05/2015

Ευχαριστούμε τον αδελφό μας Ιουστίνο για την βοηθειά του!


Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή του Τυφλού - Άγιος Αθανάσιος ο Νέος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως

Father Josiah Trenham - Heart is Where the Home is: The Blind Man

Father Josiah Trenham - Heart is Where the Home is: The Blind Man (mp3-2015)


Στρατηγός Μακρυγιάννης: Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα.

Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον.


Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάμουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερα κακά από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Το Μεγάλο Χάσμα --- του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση


Ορθόδοξος Τύπος: Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ράσκας κ. Αρτέμιος κυρίως διώκεται, διότι είναι αυστηρός αντιοικουμενιστής.

 Μάλιστα από ετών ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έχει απαγορεύσει εις τον κ. Αρτέμιον να επισκέπτεται το Άγ. Όρος, επειδή ακριβώς είναι αντιοικουμενιστής και ο μόνος ακολουθών την αυστηρήν γραμμήν του αντιοικουμενιστού Γέροντός του μακαριστού Ιουστίνου Πόποβιτς.

Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος : εστί μεν Εκκλησία αγίων και Εκκλησία οσίων, αλλ΄ εστί κατά τον ψαλμόν και Εκκλησία πονηρευομένων

«Λοιπόν δεν είναι πάντοτε σεπτόν και τίμιον το της Συνόδου όνομα. Αλλ΄ εκείνη μεν είναι σεπτή και τιμία, η αγία Σύνοδος, η στοιχούσα τοις τε εγγράφοις και αγράφοις παραδεδομένοις υπό των αγίων Αποστόλων και της Κοθολικής Εκκλησίας. Και της τοιαύτης Συνόδου κατά χρέος τας αποφάσεις δεχόμεθα και φυλάττομεν· των δε αλλοτρίων την φωνήν, ούτε γινώσκομεν, ούτε πειθόμεθα αυτή.                                                                                                                                      
Δυνάμεθα εντεύθα ν΄ απαριθμήσωμεν πολλάς τοιαύτας Συνόδους, αλλ΄ ίνα μη χρονοτριβώμεν περιττώς, ας ίδη ο αναγνώστης τον Β΄ τόμον των Συνοδικών και θέλει εύρει αυτάς, όπου και ρητώς ληστρικαί επιγράφονται. Και το χειρότερον όπου όχι μόνον τοπικαί και ολιγάριθμοι αστάθησαν τοιαύται, αλλά και οικουμενικαί πολυάριθμοι, οία η εν Εφέσω το δεύτερον, η συμφωνήσασα τω μονοφυσίτη Ευτυχεί και τον ευσεβέστατον και αγιώτατον Φλαβιανόν τον Κων/λεως αποκτείνασα. Μετά ταύτην η επί Κοπρωνύμου πολυαριθμοτάτη, η φριάξασα κατά των αγίων εικόνων. Ομοίως και η επί Βασιλείου του Μακεδόνος οικουμενική ονομασθείσα, παρανομωτάτη δ΄ αναφανείσα, ως καθελούσα και αναθεματίσασα τον αγιώτατον Φώτιον. Περιττόν δε είναι ν΄ αναφέρω το εν Φλωρεντία οικουμενικόν μεν, ληστρικώτατον δε συνέδριον. Λοιπόν πάλιν λέγομεν, δεν είναι πάντοτε σεπτόν και τίμιον το της Συνόδου όνομα, καθώς ουδέ το της Εκκλησίας, καθ΄ ότι, εστί μεν Εκκλησία αγίων και Εκκλησία οσίων, αλλ΄ εστί κατά τον ψαλμόν και Εκκλησία πονηρευομένων».        

(από το ανέκδοτον αυτού έργον: «Δἠλωσις της περί των εν Αγίω Όρει ταραχών αληθείας»).       

Ο telemaxos doumanis άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Κύριοι Aντι-οικουμενιστές, που οδηγείτε τους Ορθοδ...":

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23):  Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, Ουαί υμίν, οδηγοί τυφλοί, μωροί και τυφλοί! τις γαρ μείζων εστίν ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν;
Άλλη μία φρενοβλαβής ?? υποκριτική ?? ανακοίνωση των λεγόμενων αντιοικουμενιστών !!!
Δεν φοβούνται τον Θεό ?? ή μήπως δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό ,αλλά στην δική τους στρεβλή λογική??
Επαινούν τον Αρτέμιο για την αντιοικουμενιστική του στάση ?? αλλά ταυτοχρόνως τον μέμφονται διότι αποσχίστηκε από την εκκλησία της Σερβίας και διότι χειροτόνησε μόνος του επίσκοπο!!
Μωροί και τυφλοί , διαστρεβλώνετε τον 15ο κανόνα περί αποτειχίσεως και τον προσαρμόζετε στα μέτρα σας , και στην ορθολογιστική λογική σας !!!
Ο 15ο κανόνας , δίνει την δυνατότητα σε οιονδήποτε ορθόδοξο χριστιανό , εάν κάποιος επίσκοπος κάποιας συνόδου κηρύξει αίρεση, να αποτειχίζεται ο χριστιανός από τον αιρετίζοντα επίσκοπο, και να προσφεύγει στην σύνοδο καταγγέλλοντας τον, έως ότου επανέλθει στην ορθόδοξο ομολογία και πράξη !!!
Όταν όμως όλοι οι επίσκοποι των συνόδων των λεγομένων ορθοδόξων εκκλησιών έχουν εκπέσει ΕΔΩ ΚΑΙ 67 ΧΡΟΝΙΑ της ορθοδόξου ομολογίας και αιρετίζουν, είτε διότι είναι οπαδοί του αντίχριστου οικουμενισμού, είτε διότι έχουν πλήρη κοινωνία –επικοινωνία μετά των οικουμενιστών και πασών των αιρετικών, τότε τι πρέπει να κάνει ο κάθε ορθόδοξος πιστός ?? είτε είναι κληρικός είτε λαϊκός ?? να περιμένει την σύγκληση ορθοδόξου συνόδου ?? από ποιους ?? από τους ήδη εκπεσόντας αιρετικούς επισκόπους και πατριάρχες ?? όπως ομολογούν οι ίδιοι οι << αντιοικουμενιστές>>??
Δεν γνωρίζουν ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι και δεν αποτελείται από το πλήθος των επισκόπων με τα χρυσά άμφια και τις λιμουζίνες , αλλά από όσους κληρικούς ή λαϊκούς , πιστεύουν , ακολουθούν , και πράττουν , όλα όσα μας διδάσκει η ορθόδοξος Εκκλησία και Παράδοση !! έστω και εάν είναι μόνο ένας άνθρωπος , διότι μόνο αυτός είναι ενωμένος με την θριαμβεύουσα Εκκλησία , με τον Χριστό !!
Ο επίσκοπος Αρτέμιος αποτειχίστηκε από την εκκλησία της Σερβίας, και, δεν αποδέχθηκε την καθαίρεση του, διότι την κήρυξε αιρετική λόγο του οικουμενισμού και την συμμετοχή της στο Π. Σ. Ε. Έκανε όμως τρία τρομερά λάθη :
1ον. Από πότε η εκκλησία της Σερβίας εξέπεσε της ορθοδόξου πίστεως ?? αυτό δεν έγινε σήμερα αλλά εδώ και 60 χρόνια ! πως λοιπόν θεωρεί τον εαυτό του ως ορθόδοξο επίσκοπο έχοντα αποστολική διαδοχή όταν έλκει την χειροτονία του από αιρετικούς επισκόπους ??
2ον. Ενώ καταγγέλλει το πατριαρχείο της Σερβίας ως εκπεσόντα, και διέκοψε την κοινωνία μαζί του , παραδόξως ενώθηκε με τον άλλο << αγωνιστή>> νεοημερολογίτη κληρικό Ευθύμιο Τρικαμηνά. Δεν γνωρίζει ότι το νέο ημερολόγιο και όσοι το ακολουθούν είναι καταδικασμένο και αναθεματισμένο ?? τρικυμία εν κρανίο ?? κάτι άλλο ?? δεν γνωρίζω!!
3ον. Εάν πιστεύει ότι η Σερβική εκκλησία έχει εκπέσει της θείας χάριτος και έχει καταστεί αιρετική , τότε έπρεπε να ψάξει να βρει ( γνωρίζει που υπάρχουν και ποιοι είναι ) ορθοδόξους επισκόπους, με γνήσια αποστολική πίστη και διαδοχή , και να ενωθεί μαζί τους, προς αποκατάσταση πρώτα της δικής του ιεροσύνης και κατόπιν εάν ήτο ανάγκη να προβεί μαζί τους σε χειροτονία επισκόπου!!
Η περίπτωση του επισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη ( που αναφέρεται χλευαστικώς από τους κατηγόρους του ) δεν έχει καμία σχέση με την δική του περίπτωση ! Η χειροτονίες του επισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη ήταν καθ΄ όλα ΝΟΜΙΜΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ, ΕΓΚΥΡΕΣ, ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΤΗΤΕΣ, δια την συνέχιση της αποστολικής διαδοχής στην Εκκλησία του Χριστού! Για την ιστορία και την αλήθεια περί των χειροτονιών του αειμνήστου Ματθαίου Καρπαθάκη, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει εδώ:
http://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2015/05/1948.html