«ΣΕ ΚΛΑΙΕΙ ΛΑΟΣ...» -- Ἡ θυσία τοῦ Παύλου Μελᾶ διὰ τὴν Μακεδονίαν -- Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου, Ἐπιτ. Ἐπόπτου Δημοτ. Ἐκπαιδεύσεως


«Πλατειὰ τοῦ ὀνείρου μας ἡ γῆ καὶ ἀπόμακρη. Καὶ γέρνεις ἐκεῖ καὶ σβεῖς γοργά...».

Ἑκατὸν ἑπτὰ ὁλόκληρα χρόνια συμπληρώνονται ἐφέτος ἀπ᾽ τὸ θάνατο τοῦ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (1870 - 1904) στὴ Σιάτιστα τῆς Καστοριᾶς, θρυλικοῦ ἥρωα καὶ πρωτομάρτυρα τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα(1904-1908). Ἡ ἐπέτειος τῆς θυσίας του γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Μακεδονίας παρέχει τὴν εὐκαιρία νὰ προσφέρουμε φόρο τιμῆς, σεβασμοῦ καὶ θαυμασμοῦ στὸν Πατριδολάτρη καὶ Ἐθνικὸ Γίγαντα γιὰ τὴν ὕψιστη προσφορά του. Σὲ μιὰ κρίσιμη κατάσταση, ποὺ γίνεται κρισιμότερη, ὕστερα ἀπ᾽ τὴν πικρὴ δοκιμασία καὶ τὴν ἐθνικὴ συμφορὰ τοῦ 1897, ὁ φλογερὸς Ἀνθυπολοχαγὸς τῆς Ἀθήνας, θρεμμένος μὲ τὰ τραγούδια τοῦ Ρήγα καὶ τὶς ὁλοζώντανες παραδόσεις τοῦ ἐθνικοῦ μαρτυρολογίου, εὐαίσθητος καὶ ἄμεσος δέκτης τοῦ συνολινοῦ πατριωτικοῦ παλμοῦ, συνειδητὸς ἀγωνιστής, ἀποδύεται, κυριολεκτικά, στὸν ἱερὸ Μακεδονικὸ Ἀγώνα. Μέσα στὴν ψυχή του δουλεύουν ἄγρυπνες καὶ μυστικὲς δυνάμεις, ποὺ φανερώνονται στὶς μεγάλες ὧρες. Εἶναι ἡ ἀποτίμηση τῆς ζωῆς καὶ ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας. Ἡ σπίθα της γίνεται μέσα στὰ ἡρωϊκὰ στήθη του χείμαρρος πύρινος, πυρκαϊὰ καθαρτήρια καὶ βρίσκει τὸ εὔφλεκτο ὑλικό της, ποὺ παράγεται ἀπ᾽ τὴ συμπύκνωση τῶν ἀρετῶν του καὶ τὶς ὑπέρτατες θυσίες τῶν ἰδανικῶν μιᾶς Φυλῆς περίφανης καὶ μεγάλης, ποὺ στάθηκε καί δικαιωματικά θέλει νὰ στέκει ὁ φωτεινὸς κήρυκας τῶν μεγάλων πεπρωμένων τοῦ ἀνθρώπου.

Statement of the Holy Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia

New York: October 18, 2018
The Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia communicates to the plenitude of her clergy and faithful, and to her fellow Orthodox Christians throughout the world, her profound sorrow at the uncanonical undertakings perpetrated by the Church of Constantinople over the past days; in particular with regard to its Message of 11th October 2018. Simultaneously we express our complete support of the position taken by the Holy Synod of the Patriarchate of Moscow, following its meeting of 15th October 2018 and announced in its statement of the same date.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ -ΠΑΤΕΡΕΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Τη ΙΘ΄ (19η) του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Προφήτου ΙΩΗΛ.                                          

Ιωήλ ο ένδοξος Προφήτης ήτο από την φυλήν του Ρουβίμ, υιός Βαθουήλ, εκ του αγρού του καλουμένου Μεθομμορών. Ερμηνεύεται δε Ιωήλ, αγάπη Κυρίου ή απαρχή Θεού. Επροφήτευσεν ο Προφήτης ούτος δια την πείναν, την οποίαν έμελλον να λάβωσιν οι Ιουδαίοι και δια τον αφανισμόν των νομικών θυσιών και δια το πάθος δικαίου Προφήτου, δια του οποίου μέλλει να ανακαινισθή εις σωτηρίαν όλη η γη. Και ταύτα προφητεύσας, απέθανε και ετάφη εις την ιδικήν του γην. Προέλαβε δε ούτος την του Χριστού έλευσιν έτη ω΄ (800).

Ἕνα πολυδιάστατον θέμα - ΔΙΨΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στὸ πολύγλωσσο λεξιλόγιο τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἐλευθερία μοιάζει μὲ ἠλεκτροφόρο σύρμα. Εἶναι ἡ λέξη, ποὺ καὶ μόνο στὸ ἄκουσμά της, ἔχει τέτοια δύναμη, ποὺ ἀφυπνίζει συνειδήσεις, ἀναμοχλεύει αἰσθήματα καὶ θυμίζει ἐπανάσταση. Στὸ ἄκουσμά της, ὁ αἰχμάλωτος χαμογελάει ἐλπιδοφόρα· ὁ φυλακισμένος βλέπει μὲ τὴ φαντασία του, τὰ δεσμά του νὰ λύονται, οἱ πόρτες τῆς φυλακῆς ν᾽ ἀνοίγουν, κι᾽ αὐτὸς ν᾽ἀπολαμβάνει ξανὰ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς. Ὁ ἐθνικὰ ὑπόδουλος καὶ σκλάβος, γι᾽ αὐτὴ τὴν ἐλευθερία πολεμάει καὶ ἀγωνίζεται καὶ πεθαίνει. Χάρισμα Θεοῦ, ἡ ἐλευθερία. Χάρισμα μέγα καὶ ὕψιστο καὶ μοναδικό. Ἀποτελεῖ τὴ σφραγίδα τοῦ ἀνθρώπινου μεγαλείου. Ἄν προσθέσει κανεὶς τὸ νοῦ καὶ τὴ συνείδηση, τότε καὶ τὰ τρία μαζὶ ὑποστασιάζουν τὴν ἀληθινὴ «εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ.

Τη ΙΗ΄ (18η) Οκτωβρίου, μνήμη των Οσίων και θαυματουργών Πατέρων ημών ΣΥΜΕΩΝ και ΘΕΟΔΩΡΟΥ, και της Οσίας ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, των την αγίαν και θεομητορικήν Εικόνα ευρόντων, και την του Μεγάλου Σπηλαίου Μονήν συστησαμένων.

Συμεών και Θεόδωρος οι τρισόλβιοι και θεοφόροι Πατέρες ημών ήσαν αδελφοί κατά σάρκα, γεννηθέντες περί τας αρχάς του δ΄ αιώνος (310- 320) εν τη μεγαλουπόλει Θεσσαλονίκη της Μακεδονίας, από γονέων λαμπρών μεν κατά το γένος και την του πλούτου πολυτέλειαν, λαμπροτέρων δε κατά την ψυχήν και τον ακήρατον πλούτον των αρετών. Τοιούτοι δε όντες οι μακάριοι γονείς ηξιώθησαν παρά Κυρίου και τοιούτων κεχαριτωμένων παιδίων, άτινα εκ της βρεφικής αυτών ηλικίας ενέτρεφον εν φόβω Θεού και μετά πάσης επιμελείας, εκπαιδεύοντες εις τα ιερά γράμματα και την ιδίαν εαυτών ζωήν αρετής παράδειγμα προς μίμησιν προτιθέντες εις αυτά.

Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Του αποτειχισθέντος θεολόγου (με μικρό «θ» πάντοτε), Νικολάου Πανταζή

 Ο οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε άρθρο του με θέμα: «The problem of Oikonomia today» (το πρόβλημα της οικονομίας σήμερα) στο περιοδικό Kanon 6 (1983), της Εταιρείας για το Δίκαιο των Ανατολικών Εκκλησιών (Βιέννη Αυστρίας) μεταξύ άλλων αναφέρει:
 «α) όσον αφορά στην πρώτη αντίληψη (ότι απαγορεύεται η συμπροσευχή με αιρετικούς), οι υποστηρικτές της ερμηνεύουν κατά γράμμα συγκεκριμένους Ιερούς Κανόνες, που αναφέρονται σε συνθήκες και αιρέσεις οι οποίες εξαφανίστηκαν από καιρό. Σήμερα υπάρχει μία εκκλησιαστική πραγματικότητα γύρω μας η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο «όπου θέλει πνεί» (Ιω. 3,8) και δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορία του παρελθόντος είναι επίσης παρόν και ανάμεσα στους ετεροδόξους» (Oikonomia, σ. 46).
 Πρώτον, τους Ιερούς Κανόνες περί της απαγορευμένης συμπροσευχής με αιρετικούς, ΔΕΝ τους ερμηνεύουμε εμείς οι ίδιοι, ούτε κατά γράμμα -ούτε κατά πνεύμα… Τους ερμηνεύουν οι Πανιερότατοι Κανονολόγοι, οι μεγάλοι Ερμηνευτές των Κανόνων εν Αγίω Πνεύματι, οι οποίοι όλοι ομοφώνως ομολογούν ότι η συμπροσευχή με αιρετικούς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και δεν υπάρχει καμία εξαίρεση και καμία “οικονομία…” σε περίπτωση καμία!

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στα πλαίσια των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει Επιστημονικά Συνέδρια.
       Στα πλαίσια αυτά από 18 έως 20  Οκτωβρίου έχουν προγραμματισθεί οι εργασίες του Ζ’ Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα.
        Την Πέμπτη 18η Οκτωβρίου, λοιπόν, θα λάβει χώρα η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου με θέμα: «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως». Την ομιλία θα τιμήσει με την παρουσία του ο Εξοχώτατος κ.κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
          Στην επετειακή αυτή εκδήλωση έχουν κληθεί και οι Σεβ. Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας, μεταξύ αυτών δε και ο ημέτερος Ποιμενάρχης.
      Πλην  όμως ο Σεβ. κ. Αμβρόσιος ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Ο διάβολος φθονεί πάρα πολύ τον άνθρωπο πού προσεύχεται, και μεταχειρίζεται κάθε μηχανή για να διαφθείρει το σκοπό του. Δεν παύει λοιπόν να κινεί τις σκέψεις των πραγμάτων με τη μνήμη και να ανακατώνει όλα τα πάθη με τη σάρκα, για να μπορέσει να εμποδίσει την άριστη εργασία της προσευχής και την ανάβαση του νου στο Θεό.

Τη ΙΗ΄ (18η) Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων ΓΑΒΡΙΗΛ και ΚΥΡΜΙΔΩΛΗ των εν Αιγύπτω αθλησάντων εν έτει αφκβ΄ (1522).

Γαβριήλ και Κυρμιδώλης οι ένδοξοι Άγιοι Νεομάρτυρες ήσαν από την Αίγυπτον γεγεννημένοι από Χριστιανούς γονείς και καλώς ανατεθραμμένοι, εμαρτύρησαν δε εις αυτήν την πατρίδα των εις τον καιρόν του σουλτάνου Σουλεϊμάν, υιού του Οσμάν· η δε αιτία του μαρτυρίου αυτών ηκολούθησεν ούτως. Κατ’ εκείνας τας ημέρας ήτο Εμίρης τις, ονόματι Χάερ Μεκ, πρώτος εξουσιαστής της Αιγύπτου· εις τούτον λοιπόν επήγαν τινές από τους ασεβείς και εσυκοφάντησαν τους Αγίους Μάρτυρας, λέγοντες προς αυτόν·

Μιὰ σύγχρονη ἄποψη γιὰ τὴν ψυχολογία τοῦ ἄθεου; -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη (Ὅμ. Καθηγητού Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας καὶ Ἐξομολογητικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

Ἡ ἄρνηση τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ εἶναι μιὰ κοσμοθεωρητική τοποθέτηση πολύ γνωστή. Πολλοί ἄνθρωποι ἔχουν, ὅπως νομίζουν, μιὰ κατασταλαγμένη ἀντίληψη περί τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως πού κεντρικό χαρακτηριστικό της ἔχει τήν ἀπόρριψη τῆς ἰδέας, ὅτι ὑπάρχει ἕνα ὄν ἤ μία λογική δύναμη ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἀθεϊσμός, ὅπως εἶναι γνωστό, ἔχει μιὰ πολύ παλιά ἱστορία, τόσο παλιά ὅσο σχεδόν καί ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου.

Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος - Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος - Το απαράδεκτον των αντιπατερικών καινοτομιών (mp3)


Ομιλία κατά την Θεία Λειτουργία εις την Ιερά Μον ή Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος (18/10/2018)

Τη ΙΗ΄ (18η) Οκτωβρίου ο Όσιος Πατήρ ημών ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ο εν τω Ευφράτη ποταμώ, εν ειρήνη τελειούται.

Ιουλιανός ο Όσιος Πατήρ ημών, παραιτήσας τον κόσμον και τα εν κόσμω, επήγεν εις τας όχθας του Ευφράτου ποταμού· ευρών δε εκεί σπήλαιον διήγεν την ζωήν του μοναστικώς. Τούτον ύστερον και άλλοι πολλοί μιμηθέντες, μετέβησαν πλησίον εις εκείνο το σπήλαιον του Οσίου και κατεσκεύασαν καλύβας, γενόμενοι έως εκατόν τον αριθμόν· συνηγωνίζοντο δε με τον Όσιον, και τα αυτά φαγητά τα οποία έτρωγεν εκείνος έτρωγαν και αυτοί. Ούτος ο θαυμάσιος απήντησε ποτε δράκοντα, τον οποίον κατεξέσχισε και εθανάτωσε με το σημείον του Τιμίου Σταυρού. 

Μητροπολίτης Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ : ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝ ΤΗι ΟΡΘΟΔΟΞΩι ΚΑΘΟΛΙΚΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑι ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ;

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 18ῃ Ὀκτωβρίου 2018

Μέ ἀφορμή τήν ἐξέλιξη τοῦ Οὐκρανικοῦ λεγομένου ζητήματος τίθεται ἀναποδράστως τό ἀνωτέρω ἐρώτημα πρός διερεύνησι καί διασάφησι διότι ἀποτελεῖ τήν «λυδία λίθο» κατανοήσεως τοῦ προβλήματος ὅπως τίθεται σήμερον. Ἀσφαλῶς τό Σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως κατά τό Κανονικό Δίκαιο τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατά τούς θείους καί ἱεορύς κανόνας Γ΄ τῆς Β Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ΚΗ΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τά πρεσβεῖα τιμῆς μεταξύ τῶν Πατριαρχικῶν Θρόνων, μετά τόν Θρόνο τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης στήν Ἀδιαίρετη Ἐκκλησία.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΛΟΙΔΟΡΙΑ

Ο «α λα καρτ» θρησκευτικός σκοταδισμός από τα φερέφωνα του ανθελληνισμού

Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Η ψευδεπίγραφη αριστερή νοοτροπία λοιδορεί σκαιότατα την Ορθοδοξία, μολονότι το ελληνικό Σύνταγμά μας έχει αποδεδειγμένα και ακραιφνώς χριστιανικό χαρακτήρα και ανυπερθέτως ορθόδοξο, όπως εξάλλου τούτο προκύπτει από το προοίμιό του, το οποίο ρητώς αναφέρει «Εις το Ονομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας», σε συνδυασμό με το άρθρο 3 περί της επικρατούσας θρησκείας, καθώς και το άρθρο 13 περί της ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως, το άρθρο 14 παρ. 3 διά το επιτρεπτό κατασχέσεως εφημερίδων, διά προσβολή της χριστιανικής θρησκείας, το άρθρο 16 παρ. 2 περί του σκοπού της Παιδείας των Ελλήνων, μεταξύ άλλων η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως, το άρθρο 30 παρ. 2 και παρ. 3 περί της ορκωμοσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, το αυτό και διά τους βουλευτές κατ’ άρθρο 59 παρ. 1