Κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται µὲ τὶς 350.000 δολοφονίες ἐτησίως µέσῳ ἐκτρώσεων ἤτοι 1.000 φόνων Ἑλλήνων ἡµερησίως

Τὸ διεστραµµένο πολιτικὸ σύστηµα ἔφερε τὸν πολιτικὸ γάµο, τὸ συναινετικὸ διαζύγιο, ἀκολούθως τὸ σύµφωνο συµβίωσης ἑτεροφύλων, βολὲς χαριστικὲς γενοκτονίας γιὰ τὸ αὔριο τοῦ ἔθνους µας, ἀφοῦ οἱ θάνατοι ἤδη ὑπερέβησαν τὶς γεννήσεις. Κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται µὲ τὶς 350.000 δολοφονίες ἐτησίως µέσῳ ἐκτρώσεων ἤτοι 1.000 φόνων Ἑλλήνων ἡµερησίως, οὔτε µὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἔκθεση, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος σηµερινὸς πληθυσµός, µᾶλλον γερόντων, θὰ ὑπάρχει – ἂν ὑπάρχει – τὸ 2060, ἐνῷ ἡ ἐθνικὴ στατιστική µας ὑπηρεσία προβλέπει τὸ 2030 νὰ ἔχουµε 60% ἀλλοδαποὺς καὶ µόνον 40% Ἕλληνες µαθητὲς στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.

****

Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται µὲ τὶς 350.000 δολοφονίες ἐτ...":

ΓΕΙΑ ΣΑΣ,
ΕΓΩ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ,
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΩ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ,
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ.-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ἡ σημασία τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων

Ο ΙΟΥΝΙΟΣ εἶναι ὁ µήνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Στὶς 29 τοῦ µηνὸς ἑορτάζουµε τὴ µνήµη τῶν δύο πρωτοκορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ στὶς 30 τὴ σύναξη τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Ἡ Ἐκκλησία µας ἔχει θεσπίσει γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ νηστεία, ἡ ὁποία ποικίλει ὡς πρὸς τὴ διάρκειά της καὶ ἡ ὁποία καθορίζεται ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ∆ευτέρα µετὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ λήγει τὴν 28η Ἰουνίου. ∆ὲν πρόκειται γιὰ αὐστηρὴ νηστεία, διότι σὲ αὐτὴ καταλύεται ἡ βρώση ἰχθύος, ἐκτὸς τῆς Τετάρτης καὶ τῆς Παρασκευῆς. ∆ὲν καταλύουµε βεβαίως κρέας, γαλακτοκοµικὰ καὶ αὐγά. Ἡ νηστεία αὐτὴ εἶναι µέρος τῆς πνευµατικῆς προετοιµασίας µας, προκειµένου νὰ τιµήσουµε τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους. Κι’ αὐτὸ διότι αὐτοὶ οἱ µεγάλοι ἄνδρες ἀξιώθηκαν νὰ κληθοῦν ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Κύριό µας καὶ Λυτρωτή µας Ἰησοῦ Χριστό, νὰ γίνουν οἱ συνεχιστὲς τοῦ ἐπὶ γῆς σωτηρίου ἔργου Του. ∆ὲν προέρχονταν ἀπὸ τὴ νοµενκλατούρα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, οὔτε ἀπὸ τοὺς σοφοὺς καὶ σπουδαίους ἀνθρώπους, διότι ἐκεῖνοι ἐξέφραζαν τὴν παταγώδη χρεωκοπία τῆς προχριστιανικῆς ἐποχῆς. Ἦταν ἄσηµοι καὶ ἀγράµµατοι ψαράδες, τοὺς ὁποίους µεταµόρφωσε τὸ Πανάγιο Πνεῦµα σὲ φωστῆρες πολύφωτους, οἱ ὁποῖοι καταύγασαν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἄλλαξαν τὴ ροὴ τῆς ἱστορίας. Χάρις στὸ ἔργο τους καὶ τὰ µαρτύριά τους κατόρθωσαν νὰ γκρεµίσουν τὸν ἀρχαῖο ἐφιαλτικὸ κόσµο καὶ νὰ θεµελιώσουν τὴν «καινὴ κτίση» στὴ γῆ, τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁµολογοῦµε πίστη σὲ «Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία»!  Ἂς κάνει ὁ καθένας µας τὸν προσωπικό του ἀγῶνα αὐτὴ τὴν περίοδο, γιὰ νὰ ἔχουµε τὴν εὔνοια καὶ τὴν εὐλογία τους!


***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ἡ σημασία τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων":

Mε το νέον εορτολόγιον έχομεν κατάλυσιν ιχθύος καθ' όλην την εβδομάδαν. πλήν Τετάρτης κ'  Παρασκευής. Με το παλαιόν έχομεν μόνον το Σαββατοκύριακον. Το αυτό και δια την εορτήν των Χριστουγέννων.
Επίσης,  μας εξηγείτε την σπουδαιότητα της νηστείας των αγίων Αποστόλων αλλά τι γίνεται όταν το Άγιον Πάσχα πίπτει μήνα Μάϊον και ειδικώς 5 ή 8 όπου δεν υφίσταται δευτερόλεπτον νηστείας;

Ἐθνικὴ πορεία κατά κρηµνῶν;

Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΝ

Τοῦ κ. Παναγιώτου Β. ∆ηµακάκου, Ὁµοτ. Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Παν. Ἀθηνῶν


Ἡ οἰκογένεια ὡς θεοσύστατος θεσµός, τόσο παλιὸς ὅσο καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὑπῆρξε θεµελιῶδες κύτταρο καὶ ἀπεδείχθη βράχος ἀταλάντευτος στὴν πορεία τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας. Ἀποτελεῖ ἕνα ἠθικοθρησκευτικὸ καὶ ἐθνικοκοινωνικὸ πυρῆνα, µία «κατ’ οἶκον ἐκκλησία» µέσα στὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ Θεὸς δηµιούργησε µὲ ἀδιάσπαστη ἑνότητα, τὸ ἀνδρόγυνο, ἄρρεν καὶ θῆλυ, «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ καὶ «ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος µὴ χωριζέτω» (Μάρκ. ι΄, 9). Ὁ γάµος παρέµεινε µυστήριο µέγα, φυσικῆς συνυπάρξεως καὶ θησαυρὸς χριστιανικῆς παραδόσεως, ἕνωση παροµοία Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας ὡς τὸ διατυπώνει ὁ µέγιστος Ἀπ. Παῦλος «τὸ µυστήριον τοῦτο µέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. ε΄ 32). Σήµερα ἡ κοινωνία ἀγνοεῖ τὴν ἱερότητα τοῦ γάµου καὶ τὴν ὑψηλὴ ἀποστολὴ τῆς οἰκογένειας. Τὸ διεστραµµένο πολιτικὸ σύστηµα ἔφερε τὸν πολιτικὸ γάµο, τὸ συναινετικὸ διαζύγιο, ἀκολού- θως τὸ σύµφωνο συµβίωσης ἑτεροφύλων, βολὲς χαριστικὲς γενοκτονίας γιὰ τὸ αὔριο τοῦ ἔθνους µας, ἀφοῦ οἱ θάνατοι ἤδη ὑπερέβησαν τὶς γεννήσεις.

Father Josiah Trenham - Don’t Short-Circuit Your Metamorphosis: All Saints


Father Josiah Trenham - Don’t Short-Circuit Your Metamorphosis: All Saints (mp3-2015)


Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή της Πεντηκοστής

Τὰ Σόδοµα καὶ τὰ Γόµορρα εἶναι ἐδῶ!

ΑΝΑΡΩΤΟΥΝΤΑΙ κάποιοι πῶς φτάσαµε σὲ αὐτὴ τὴν κατάντια ὡς Χώρα. Ἡ ἀπάντηση εἶναι µία: λόγῳ τῶν ἁµαρτιῶν µας! Συναγωνιζόµαστε ἐπάξια τὶς διεφθαρµένες χῶρες, ὡς πρὸς τὴν ἔκλυ- ση τῶν ἠθῶν καὶ τὴν κατάρρευση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. ∆εῖτε µία πρωτοφανῆ, γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἤθη εἴδηση: «Τὸ πιὸ µεγάλο πάρτι ἀνταλλαγῆς συντρόφων διοργανώνει ἕνα ἀπὸ τὰ διασηµότερα swingers club τῆς Εὐρώπης, τὸ ὁποῖο ἐπέλεξε τὴν Κρήτη, γιὰ νὰ γιορτάσει τὰ 15 χρόνια λειτουργίας του. Ἀπὸ τὶς 18 Ἀπριλίου τὰ µέλη τοῦ ὁλλανδικοῦ swingers clubSDC” βρίσκονται σὲ ξενοδοχεῖο στὴν περιοχὴ τῆς Σταλίδας καὶ πρόκειται νὰ µείνουν στὸ ξενοδοχεῖο - φρούριο µέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς Μαΐου. Ὁ σεξουαλικὸς τουρισµὸς φαίνεται πὼς κερδίζει σιγὰ σιγὰ ἔδαφος στὴν Ἑλλάδα […] Πρόκειται γιὰ τουρίστες ὑψηλοῦ οἰκονοµικοῦ ἐπιπέδου οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν στὴν Κρήτη ἀπὸ διάφορα µέρη τοῦ κόσµου: ἀπὸ τὴν Ἀσία, τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀφρική. Σύµφωνα µὲ τὴ διαδικτυακὴ σελίδα τοῦ ὁλλανδικοῦ club ἡ ἐκδροµὴ βγῆκε γρήγορα sold out παρὰ τὸ ὑψηλὸ κόστος ποὺ ἀνέρχεται στὰ 1.000 εὐρὼ τὸ ἄτοµο τὴ βραδιὰ»! Τὰ Σόδοµα καὶ τὰ Γόµορρα «ἀναβίωσαν» στὸν ποτισµένο ἀπὸ τὸ αἷµα τῶν µαρτύρων καὶ τῶν ἡρῴων τόπο µας! Ὑπῆρχε περίπτωση νὰ µὴ φτάσουµε ἐδῶ ποὺ φτάσαµε; Ποιὸς ἀµφιβάλλει ὅτι θὰ πάθουµε καὶ χειρότερα ἂν δὲν µετανοήσουµε;

"Ο.Τ."