Η ΦΙΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΑΤΗ ΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ! -- του θεολόγου Νικολάου Πανταζή

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, Φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου Πατροπαράδοτον Σέβας·ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα!»                                                                                Ἰωσὴφ Βρυέννιος (1350-1431) 

“Οὐκ ἀρνησόμεθά σε…” Πολύ εύκολα λέγονται τα λόγια τα μεγάλα, από μας τους μικρούς και μηδαμινούς… Πανεύκολα σκορπίζουμε περίτρανες ομολογίες και αποδεχόμαστε χειροκροτήματα και επευφημίες. Προβαίνουμε σε πρόωρες «αγιοκατατάξεις» εν ζωή και σε μεροληψίας μακαρισμούς προ τέλους. Ταύτα πάντα, «ποιητική αδεία». Καταντούμε αηδία με τον αυτοέπαινο, την φιλοφρόνηση και την κολακεία.

“Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία!” Οι μεγάλοι Πατέρες που τα είπαν, τα εννοούσαν και τα επισφράγισαν με τους διωγμούς τους, τα παθήματά τους, τις θυσίες τους και τα μαρτύριά τους τα οποία έπαθαν για την δική Του Αγάπη και την δική Του Αλήθεια. «Τας αλγηδόνας των Αγίων ας υπέρ Σου έπαθον…» Όλα όσα έλεγαν, τα βίωναν, τα ζούσαν. Την πράξη βρήκαν ως Θεόπνευστοι, «εις θεωρίας επίβασιν».

ΑΜΩΜΟΙ ΕΝ ΟΔΩ Α΄ΣΤΑΣΗ


 

ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΕ ΤΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ «ΣΤΑΥΡΩΘΗΤΩ». -- του Επισκόπου Ηλία Μηνιάτη

«Ἐγγίζει μοι ὁ λαός οὗτος τῷ στόματι αὑτῶν καί τοῖς χείλεσί με τιμᾷ·  ἡ δέ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ» (Ἠσαίας) 


«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ». Ἱωάνν. ιβ’ 13). Ὅταν ἐγώ βλέπω τόν Ἰησοῦν Χριστόν νά ἐμβαίνῃ μέ τόσην τιμήν, μέ τόσην δοξολογίαν, μέ τόσον θρίαμβον μέσα εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἠμπορῶ νά λογιάσω μέ δίκαιον λόγον, πώς ἀπό τόν φθόνον καί μῖσος τῶν ἀρχιερέων, τῶν πρεσβυτέρων καί γραμματέων δέν ἔχει πλέον νά φοβῆται κανένα κακόν. Ὦ πόλις ἁγία, ὄντως πόλις τοῦ Θεοῦ Ἱερουσαλήμ! «δεδοξασμένα ἐλαλήθη περί σοῦ» εἰς τούς περασμένους αἰῶνας, δεδοξασμένα θέλουσι λαληθῇ περί σοῦ καί εἰς τούς αἰῶνας τούς μέλλοντας, διά τήν εὐχαριστίαν καί ἀγάπην, ὅπου δείχνεις πρός τόν θεῖον σου εὐεργέτην! Εὐγνώμονες παῖδες Ἑβραίων, ἐπαινῶ τήν ἀγαθήν σας διάθεσιν· ἐσεῖς τώρα πιάνετε κλάδους ἐλαιῶν καί βαΐα φοινίκων, σύμβολα νίκης, μέ τά ὁποῖα προαπαντᾶτε, ὡς βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, τόν θαυματουργόν τοῦτον υἱόν Δαυΐδ· δείχνετε μίαν καρδίαν πώς εἶσθε ἕτοιμοι νά πιάσετε καί τά ὅπλα, διά νά τόν φυλάξετε κάθε καιρόν ἀπό τῶν ἐχθρῶν του τά μηχανήματα.
 
Ἰησοῦ μου, ἐδῶ μέσα εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ἐσύ πλέον δέν φοβεῖσαι· οὗτος δι᾽ ἐσέ εἶναι τόπος καταφυγῆς· καί ἄν ἐσείσθη ὅλη ἡ πόλις διά τήν εἴσοδόν σου, θέλει σεισθῇ πάλιν ὅλη ἡ πόλις διά τήν φύλαξίν σου.

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ~ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τη ΚΕ΄ (25η) του Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΤΑΡΑΣΙΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ταράσιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών εγεννήθη από γονείς ευγενείς και αξιωματούχους, οι οποίοι, καταγόμενοι από σειράν πατρικίων, εχρημάτισαν και αυτοί πατρίκιοι· και ο μεν πατήρ αυτού, Γεώργιος ονόματι, ανελθών μέχρι των θρόνων του κριτηρίου, απένειμεν εξ ίσου εις όλους, αδωροδοκήτως και αφιλοπροσώπως, το δίκαιον· η δε μήτηρ αυτού Ευκρατία ήτο πολύ θεοσεβής και ανέτρεφε τον υιόν της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, παραγγέλλουσα δε καθ’ εκάστην εις αυτόν να μη έχη καμμίαν συναναστροφήν με τους ατάκτους παίδας, αλλά να συναναστρέφηται με εναρέτους άνδρας, τον προσέφερεν εις τον κοινόν σεβασμόν, διότι, διάγων πολιτείαν σεμνήν και ενάρετον, εκρίνετο παρ’ όλων άξιος ευλαβείας και πάσης τιμής, ώστε ανήλθεν εις το αξίωμα των υπάτων, έγινε δηλαδή ύπατος, εκλεγείς και πρώτος μυστικοσύμβουλος, ήτοι πρώτος γραμματικός των μυστικών του βασιλέως, λάμπων ως αστήρ μέσα εις τα βασίλεια.

Στρατηγός Μακρυγιάννης : Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα.

 Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου στους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα: Δεν βλέπετε, που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτὰ τα γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτό που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας.

-------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἄκρως ἐπίκαιρον κείμενον, ὡς νά ἐγράφη πρό ὀλίγου! Οἱ ψευδο-κυβερνῆται τῆς «Ἑλλάδος» ἀγωνίζονται νυχθημερόν πῶς θά ξεπουλήσουν τήν χώραν εἰς τούς ἐχθρούς της, πῶς θά ἀντικαταστήσουν τούς Ἕλληνας μέ ἰσλαμιστάς Πακιστανούς, Μπαγκλαντεσιανούς κ.ἄ., πῶς θά «ἐκπουστεύσουν» καί «ἐκπουτανεύσουν» τά παιδιά μας, πῶς θά καταργήσουν τήν Ὀρθοδοξίαν (αὐτό τό κάμνουν ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μέ τούς ψευδεπισκόπους), πῶς θά διαστρέψουν τήν Ἱστορίαν, πῶς θ' ἀφανίσουν τούς Ἕλληνας μέσῳ τῆς καταστροφῆς τῆς ὑγείας καί τῆς οἰκονομίας κ.λπ. Αὐτό ἀκριβῶς ἐννοοῦν ὅταν λέγουν ἐπί δεκαετίας ὅτι «θά συνεργασθοῦν ἀκόμη καί μέ τόν Διάβολον διά τό καλόν τῆς Ἑλλάδος»! Πειθήνια ὄργανα τοῦ Σατανᾶ!

Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης: Hυχήθην τω Θεώ να είχομεν όχι μίαν, αλλά χιλίας Κερατέας

…Δεν θα λησμονήσω ποτέ το αίσθημα της ανακουφίσεως, όπερ ησθάνθην, ότε πέρυσιν επεσκέφθην την περιβόητον Μονήν Κερατέας. Βεβαίως η Μονή αύτη, και δογματικάς τινας πλάνας έχει, και υπερβολάς ασκητικάς ίσως, αλλά και σκάνδαλα οικονομικής υφής συνέβησαν εν αυτή, οφειλόμενα κυρίως εις ολιγάριθμον κλίκα καλογραιών. Αλλά η ωραία ι. Μονή με την απαστράπτουσαν καθαριότητα, με την βαθείαν σιωπήν, με την απόλυτον του βίου τάξιν, με τας σεμνοτάτας μοναζούσας, αι οποίαι νηστεύουσι και αγρυπνούσι και ψάλλουσιν αγγελικώς, εν προνομιούχω φυσικώ περιβάλλοντι, μοι έδωσαν τοιαύτην ψυχικήν ανάψυξιν, μετά βραχυτάτην παραμονήν εις το πάλαι ανθούν ιοστρεφές Άστυ, οίαν δοκιμάζει οδοιπόρος απεράντου ερήμου ότε πλησιάζει όασίν τινα. Και πράγματι. Εκεί μεν ύμνοι και ωδαί πνευματικαί· εδώ δε, άσματα πορνικά και ηλίθια· εκεί περισυλλογή, εργόχειρον και προσευχή· εδώ ασθμαίνουσα ενεργητικότης δια τα υλικά, σπουδή δια τα άσεμνα θεάματα, βλασφημίαι και ύβρεις· εκεί χαρά αληθής και θεία προσδοκία· εδώ βλακώδης γέλως και δεινή αθλιότης· εκεί ειρήνη Θεού και σωφροσύνη· εδώ ταραχή και ακολασία, δια ναφήσω τα λοιπά, «α αισχρόν εστι και γράφειν». Ένας κόσμος, όστις στρατεύεται κατά των κατωτέρων απολαύσεων και αγωνίζεται να ανυψωθή πνευματικώς, ασφαλώς είναι άξιος παντός σεβασμού και μιμήσεως. Είναι ένας κόσμος ωραίος, ηθικός και αληθινός. Και ηυχήθην τω Θεώ να είχομεν όχι μίαν, αλλά χιλίας Κερατέας, πέριξ κυρίως της Αττικής, όπου «πλεονάζει η αμαρτία δια να υπερπερισσεύση η χάρις…».

(Αθωνικά άνθη τομ. Α’ σελ. 273)

Η Αποτείχιση είναι η φωνή του Θεού!

Η αποτείχιση είναι το ευλογημένο φραγγέλιο με το οποίο η Εκκλησία απεμάκρυνε πάντοτε ό,τι νόθο υπήρχε μέσα Της.

Αν κοιτάξουμε βαθύτερα τα γεγονότα, θα δούμε ότι η αντίδραση των χριστιανών με την αποτείχιση εναντίων του Οικουμενισμού, είναι ό,τι ωραιότερο, ζωντανό, ορθόδοξο, παραδοσιακό, αν θέλετε ό,τι έχει μείνει όρθιο μέσα εις την Εκκλησία. Είναι η γλυκειά ελπίδα δια το ξεκαθάρισμα των γνησίων από των νόθων, των λειτουργών από των επαγγελματιών, των χριστοφόρων από των χριστεμπόρων, των φιλοθέων από των φιλοδόξων, των ποιμένων από των λυκοποιμένων. Είναι η φωνή του Θεού, δια την οποία δεν ιδρώνει το αυτί των Οικουμενιστών. Είναι το ευλογημένο φραγγέλιο με το οποίο η Εκκλησία απεμάκρυνε πάντοτε ό,τι νόθο υπήρχε μέσα Της.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ --- Της Λαμπρινής Ιω. Μαστρογιάννη, Εκπαιδευτικός – Θεολόγος.

Μεταπτυχιακά: α) στην Θρησκειολογία με ειδίκευση στη Φιλοσοφία και β) στην Χριστιανική Αγωγή, Ποιμαντική και Επικοινωνία με ειδίκευση στην Επικοινωνιακή Θεολογία.

 

Ο Άγιος Πατέρας μας επισημαίνει ότι οι Άγιοι είναι οι μοναδικοί Φωτιστές και Διδάσκαλοι ως Πνευματοφόροι. Με την Αγιότητά τους διώχνουν την αμαρτία από την άβυσσο της ανθρώπινης ψυχής και του σώματος. Φωτίζουν το δρόμο του κάθε ανθρώπου για να μεταβεί από την κοιλάδα του θανάτου στη γαλήνης της αθανασίας.

Οι Άγιοι παρηγορούν τα λόγια με τη διδασκαλία τους. Όσο υπάρχουν Χριστιανοί που πίστευαν και πιστεύουν, ο κόσμος δεν θα χαθεί γιατί οι προσευχές τους τον προστατεύουν με το να πιστεύουμε και να τηρούμε τις εντολές του Χριστού, κτίζουμε τους πνευματικούς μας φάρους και εγκαταλείπουμε το χοϊκό μας φρόνημα και βαδίζουμε προς την Επουράνια Βασιλεία.

Αγαπητέ Κώστα, --- Γράφει ο κ. Στέργιος Σμυρλής

Τί δεν καταλαβαίνεις από τα όσα τραγικά συμβαίνουν μετά την «μεταπολίτευση»; Σε ρώτησαν ποτέ, ως πολίτη, εάν θέλεις την ΕΕ; την νομισματική ένωση; Την συμφωνία του Δουβλίνου; Τις δανειακές συμβάσεις; Αποδόθηκαν ποτέ  ευθύνες πλην κατά του Τσοχατζόπουλου που τον θυσίασαν για λόγους που ξεφεύγουν  του παρόντος μηνύματος.

Ο Βαρουφάκης αφού εξασφάλισε την πληρωμή του Soros την κοπάνησε και σήμερα είναι υπέρ του εμβολιασμού (δεν γνωρίζω πώς και ποίοι εμβολιάζονται με placebo).

Ένα Δημοψήφισμα έγινε χωρίς την παρέμβαση της SINGULAR, και είχαμε το  σωστό αποτέλεσμα ανεξάρτητα της εκβάσεώς του. Αυτό αποδεικνύει ότι το πολιτικό σύστημα ελέγχεται πλήρως, άρα έχουμε ψευτο-δημοκρατία με τα κόμματα να έχουν τους ίδιους ΝΕΟΤΑΞΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ.

Τό "παγχνίδι" άρχισε --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Η Ουκρανία θά γίνει δεύτερη Συρία. Τό παιχνίδι, τρόπος τού λέγειν, μέ ζωντανό αίμα άρχισε. Η Γερμανία, χρήσιμος ηλίθιος τής τότε εποχής, άρχισε τόν πόλεμο εισβάλλοντας στήν Πολωνία. Τώρα, τήν πρόκληση κατά τής Ρωσίας - χρήσιμοι ηλίθιοι οι Ουκρανοί - ξεκίνησε η Ουκρανία. Στό τέλος, αυτεπίστροφο βέλος γιά τούς ηλιθίους, θά είναι αυτοί που τό προκάλεσαν συστηματικά τά τελευταία 60 χρόνια : Από Βιετνάμ καί ύστερα.

Στό Ελλάντα οι ημέτεροι χρήσιμοι ηλίθιοι καταδικάζουν τήν εισβολή στήν Ουκρανία, αναλογιζόμενοι τά τής Κύπρου. Πιό ηλίθιος δέν γίνεσαι, διότι δέν σκέφτονται "τό δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού κάθε λαού", τής κας. Χίλαρι Κλίντον. Η Ουκρανία επιθυμεί τόν αυτοπροσδιορισμό της ως " κράτος μέλος τού ΝΑΤΟ " καί όλα τά μέλη-κράτη τού ΝΑΤΟ, οφείλουν νά σέβονται τό δικαίωμα αυτό. Φυσικά, άν θέλουν νά δανείζονται ... γιά λόγους ανάπτυξης.