Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ» ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ -- του Νικολάου Πανταζή, Αποτειχισθέντος θεολόγου

“Οι υιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμώτεροι
εις την εαυτών γενεάν
παρά τους υιούς του φωτός” (Λουκ. 16, 8).

Ο Βολταίρος που ήταν και ΑΘΕΟΣ, «υιός του σκότους», είπε κάτι που ανοίγει τα εμπαθή μάτια πολλών «υιών του Φωτός», και «ρεζιλεύει» τη Νέο-ορθόδοξη, Αντι-οικουμενιστική πρόοδο, στηλιτεύει την παραβιασμένη και πολύ περιορισμένη ελευθερία λόγου και αντι-λόγου, κονιορτοποιεί την υποτιθέμενη «δίκαιη και αδέσμευτη έκφραση», και ξεσκεπάζει την ατιμία, υποκρισία και ψευτιά των ΠΛΕΙΣΤΩΝ “ορθοδόξων” Ιστολογίων.
Τι είπε ο Βολταίρος;;;
«Μπορεί να διαφωνώ με τη γνώμη σου και να μισώ αυτό που πρεσβεύεις, αλλά θα έκανα το παν και θα υπεράσπιζα και με το τίμημα της ζωή μου ακόμη, το δικαίωμά σου να εκφράζεις ελεύθερα αυτό που πρεσβεύεις!»
Αυτό ισχύει απόλυτα και ταιριαστά για όλα τα ορθόδοξα κατά τα άλλα Ιστολόγια, κατευθυνόμενα και λογοκρισιακά, τα οποία μεν μονομερώς αναρτούν άρθρα επιθετικά, καταδικαστικά και συκοφαντικά από πρόσωπά τους φιλικά – ιερείς και θεολόγους – εναντίον των Αποτειχισθέντων εν Χριστώ αδελφών τους, πεισματικά όμως και για τους ίδιους υποβιβαστικά, αρνούνται ύποπτα και δουλικά, δειλιάζουν, φοβούνται και μεροληπτούν να αναρτούν, όπως οφείλουν, ΔΙΚΑΙΩΣ, επί ίσοις όροις, τα δικά μας άρθρα, τις δικές μας απολογίες, απαντήσεις και ανταποκρίσεις. Τι κακότητα και ιταμότητα… τι κρίμα!
Αυτή η ατιμωτική για τους ίδιους ανισότητα, αυτή η απεχθής και διαβρωτική τους εμπάθεια, αυτή η γελοία και φθηνή, ευτελίζουσα και εξευτελιστική μονομέρεια, η πανένοχη και παντελής αδικοκρισία, η πρωτοφανής προκατάληψη και μεροληψία, αποτελεί στοιχείο καταπτώσεως, δείγμα διαβρώσεως και αφάτου δουλοπρεπείας. Συνιστά σημείο συγκλονιστικό συγχρόνου συμβιβασμού, εκκλησιαστικής δικαιοσύνης πλήγμα και ακριβέστατο Στίγμα Σιγονταρο-οικουμενισμού…
Όσα και να πει ο υποφαινόμενος, λίγα είναι και πτωχά. Για αυτό και θα προστρέξω ξανά, στον ανεξάντλητο Θεολογίας Πλούτο της του Χρυσοστόμου Γλώττης. Το καταπληκτικό δε είναι ότι ολόκληρο το κείμενο μεταφέρεται αυτούσιο και είναι τόσο επίκαιρο που ταιριάζει τέλεια στην περίπτωση. Οι παρενθέσεις δικές μου. Αντικατέστησα μόνο τη λέξη γυναίκα με «ιστοσελίδα» και ας μου το συγχωρέσει ο Πάγχρυσος…

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Λόγος περί Πίστεως αγ. Συμεών νέου θεολόγου [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Σχόλιο του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά για τη διένεξη με το Παλαιό Ημερολόγιο

Καὶ δυὸ λόγια γιὰ τὸ νέο βιβλίο τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου

Ἐπειδή ἐνημερώθηκα ἀπό κείμενα τά ὁποῖα ἀναρτήθηκαν στό διαδίκτυο καί πού μοῦ ἔδωσαν ἀδελφοί σχετικά μέ  κάποιες διαμαρτυρίες ἤ καί σκανδαλισμούς ἀποτειχισμένων πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν γνώμη ὅτι δέν χρειάζονται τώρα αὐτές οἱ συζητήσεις καί ἀντιπαραθέσεις μέ τούς ΓΟΧ  ἤ ὅτι δέν ἔχουν νά ὠφελήσουν σέ τίποτα κλπ., ἐνημερωτικά ἀναφέρω ὅτι ἐγώ προσωπικά δέν ἄρχισα τώρα αὐτές τίς δημόσιες συζητήσεις.
Οὔτε εἶναι πρόσφατη αὐτή ἡ ἀντιπαράθεσις, ἀλλά ἡ ἀρχή της τοποθετεῖται πρίν ἀπό πολλά ἔτη καί μάλιστα στήν δεκαετία τοῦ 1980-1990, ὅταν δηλαδή ὁ γέροντάς μου κατετάγη εἰς τίς τάξεις τῶν ΓΟΧ καί ἐγώ ἀπομακρύνθηκα ἀπό αὐτόν.  Ἀπό τότε εὐκαίρως -ἀκαίρως διαλέγομαι μέ τούς ΓΟΧ, προσπαθώντας μέ τίς φτωχές μου γνώσεις νά πείσω καί διαφωτίσω γιά τό ποῦ ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια ὡς πρός αὐτό τό ζήτημα τοῦ Ἡμερολογίου.
Ἐπί πλέον, ἔχω τή γνώμη ὅτι, ἐφ’ ὅσον διαλεγόμεθα περί τῆς ἀληθείας τῶν πραγμάτων καί μάλιστα σέ μία περίοδο κατά τήν ὁποία πολλοί προβληματίζονται, ἄν θά πρέπει στήν ἀποτείχισι ἀπό τήν αἵρεσι νά προσθέσουν καί τήν ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου, πρᾶγμα τό ὁποῖο διδάσκουν οἱ ΓΟΧ, εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἀνάγκη, ἀλλά ἀδήριτη καί ὁλοφάνερη καί ἐπιτακτική ἡ ἐνημέρωσις τῶν ἀδελφῶν, ὥστε νά μή δυσκολεύσωμε τήν ἀποτείχισί των καί τήν ἀκυρώσωμε, προσθέτοντας βάρη μή ἀναγκαῖα καί περιττά. Ἄν πάλι θά πρέπει ἐπί  τοῦ θέματος τούτου νά τηρηθῆ μία ἄλλη στάσις, ὡς προσωρινή λύσις αὐτοῦ, νομίζω ὅτι αὐτό θά πρέπει νά εἶναι ἀπόφασις τῆς Συνάξεως τῶν Ἀποτειχισμένων καί ὄχι ἐπιβολή τῆς γνώμης κάποιων πατέρων.
Ἡ δέ ὁριστική λύσις τοῦ θέματος τοῦ Ἡμερολογίου, ἄν δηλαδή θά πρέπει ν’ ἀκολουθήσωμε τό Νέο ἤ τό Παλαιό Ἡμερολόγιο, θά δοθῆ ἀπό  μία Πανορθόδοξο καί ὄντως Ὀρθόδοξο Σύνοδο.

Εξομολογείσθε τω Κυρίω~Ψαλμός ΡΛΕ'.135 -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος.

Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας, ἕνας ἐκ τῶν 12 Μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου, ἦταν υἱὸς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ μνήστορος Ἰωσὴφ Ἀλφαίου καὶ τῆς συγγενοῦς τῆς Θεοτόκου Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ τοῦ ἐπίσης Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἐπιλεγομένου Ἀδελφοθέου. Πρὸς διάκριση ἐκ τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτου, στὸ μὲν τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο (6, 16) καὶ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (1, 13) ἀποκαλεῖται Ἰούδας Ἰακώβου (ἀδελφὸς δηλαδὴ τοῦ Ἰακώβου), στὸ δὲ τὸ κατὰ Ματθαῖο (10, 3) καὶ Μάρκο (Γ’, 18) ὀνομάζεται Θαδδαῖος ἢ Λεββαῖος. Ὁ συγγραφέας τῆς Ἐπιστολῆς Ἰούδα χαρακτηρίζεται σαφῶς «Ἰούδας... ἀδελφὸς δὲ τοῦ Ἰακώβου». Ἡ ζωή του κατὰ τὴν ἐπὶ τῆς γῆς παρουσία τοῦ Κυρίου καὶ μέχρι τῆς Πεντηκοστῆς ἦταν ὅμοια μὲ αὐτὴ τῶν λοιπῶν Ἀποστόλων.

Από τη Διακήρυξη της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους: Ο παπισμός καταστρεπτικός θεσμός

...Κατά την χειροτονίαν του πάπα, μάλλον στέψιν, τιθεμένης εις την κεφαλήν του της τριστεφούς παπι­κής τιάρας (τριερέγκνουμ) λέγονται τα απίστευτα αυ­τά: «Λάβε την δια τριών στεφάνων κεκοσμημένην τιάραν και γνώριζε ότι συ είσαι ο πατήρ των βασιλέων και των πριγκήπων, ο ποιμήν της οικουμένης και ο α­ντιπρόσωπος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί της γης»!

Το σύμβολο της καρδιάς και η γενικότερη ιστορία που αυτό περιλαμβάνει. -- του αδελφού μας Αλέξανδρου Τζούπη

Α Ιω. 4,8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν.

Αυτή η ρήση ταυτίζει ουσιαστικά την αγάπη με την ίδια την ΟΥΣΙΑ του Θεού. Η Αγία Τριάδα, είναι κοινωνία ομοούσιων προσώπων. Είναι επομένως αγάπη, επειδή κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αγαπά προαιωνίως και ανάρχως τα άλλα δύο πρόσωπα, ενώ αγαπάται προαιωνίως από αυτά.

Στην σημερινή όμως εποχή, δυστυχώς ισχύει μία νέα θρησκευτική εξίσωση: Η εξίσωση: αγάπη =  = καρδιά (από γεωμετρικής απόψεως είναι το σχήμα του ανάποδου τριγώνου (το οποίο κατά κόρον διαφημίστηκε παγκοσμίως και μέσω των ταινιών Superman με το γνωστό τρίγωνο με το S στο στήθος )!
Αυτό είναι το σύμβολο του σύγχρονου “θεού των Οικουμενιστών” και της δικής του αγάπης.... Οι "αγαπησιάρικες", οι "τρυφερές", οι "γλυκές" και "ρομαντικές" καρδιές-σύμβολα για την ζωή την ίδια και την υγεία είναι τα διασημότερα παγκόσμια σύμβολα της νέας εποχής!

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς : Όσοι δεν ευρίσκονται στην Αλήθεια, αυτοί δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού·

και τόσο περισσότερο, όσο ψεύδονται μεταξύ τους, καλούντες και καλούμενοι ιεροί ποιμένες και αρχιποιμένες· διότι ο Χριστιανισμός δεν χαρακτηρίζεται βάσει των προσώπων, αλλά βάσει της αληθείας και της ακριβείας της πίστεως. 

Η τριπλή δύναμη της Εκκλησίας!

Βασίζεται στην πίστη και την προσευχή, στο ποίμνιο και στα σοβαρά επιχειρήματά της

Προσφάτως οι απόψεις της Εκκλησίας και των ορθόδοξων χριστιανών επιστημόνων ακούστηκαν δυναμικά και με τεκμηριωμένο λόγο για δύο θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα: Την «ταυτότητα φύλου» και τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας εν όψει της αναθεωρήσεως του Συντάγματος.
Συγκεκριμένα: Ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου μία ομάδα χριστιανικών σωματείων διοργάνωσε ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο (28/5/2017) με θέμα: «Ταυτότητα φύλου - Μία διεπιστημονική προσέγγιση». Η ημερίδα είχε ως θέμα το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, με το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αλλάζει φύλο με απλή εμπιστευτική δήλωση ενώπιον δικαστηρίου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ιατρού ή ψυχολόγου.

Δια σου πάσα δόξα, τιμή και αγιωσύνη!


Tρία γνωρίσματα της Εκκλησίας -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η γιορτή της Πεντηκοστής καθιστά επίκαιρο τον λόγο περί Εκκλησίας, η οποία ούτως ή άλλως βρίσκεται πάντοτε στην επικαιρότητα, αφού Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, ο αιώνιος και αναλλοίωτος Ιησούς Χριστός (Εβρ. 13: 8), και όλοι οι εν αυτώ ζώντες. Κι επειδή ένας είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, εξυπακούεται ότι μία και μοναδική είναι και η Εκκλησία του, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Το σώμα της απαρτίζουμε όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί, στο μέτρο που πιστεύουμε και αποδεχόμαστε τον Ιησού Χριστό και ζούμε εν αυτώ την εν Χριστώ ζωή.                                                                                                                                         
Δεν πρόκειται να επιχειρήσω εδώ μία θεολογική ή δογματική ανάλυση της έννοιας της Εκκλησίας. Θέλω απλά και πρακτικά να μοιρασθώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που θα μας βοηθούν να νιώσουμε τι είναι η Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε, τι μας προσφέρει η σχέση μαζί της και πως θα αξιοποιήσουμε την σχέση αυτή.