Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος -- ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΑΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΑΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑ! «ΑΡΠΑΧΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ»

«ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ, 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΑΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ! 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Σ' ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ! 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ:

«Μελλήσετε δέ ἀκούειν πολέμους καί ἀκοάς πολέμων· ὁρᾶτε μή θροεῖσθε· δεῖ γάρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστί τό τέλος. ἐγερθήσεται γάρ ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, καί ἔσονται λιμοί καί λοιμοί καί σεισμοί κατά τόπους· πάντα δέ ταῦτα ἀρχή ὠδίνων». (Ματθ. κδ’, 6-8)
«Ὅταν δέ ἀκούσητε πολέμους καί ἀκαταστασίας, μή πτοηθῆτε· δεῖ γάρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τό τέλος. τότε ἔλεγεν αὐτοῖς·ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους καί λιμοί καί λοιμοί ἔσονται, φόβητρά τε καί σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται».(Λουκ. κα’, 9-11)

******
_____Αγαπητοί μου Αδελφοί - Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 

_______Τον τελευταίο καιρό όλο καί πιό συχνά συμβαίνουν εντελώς παράδοξα πράγματα! Φωτιές εδώ, πλημμύρες εκεί, σεισμοί πάρα πέρα, αρρώστειες εδώ και εκεί! Επίσης η θάλασσα βγαίνει έξω από τα όριά της και πλημμυρίζει τους δρόμους στη  στεριά! Καί όλα αυτά συμβαίνουν όχι σε μια συγκεκριμένη περιοχή ΑΛΛΑ Σ' ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος Συγκαλεί Μοναστική Σύναξη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἐλπιδοφόρος ἐπιθυμὼν  νὰ προβάλει ἔτι περισσότερο τὴν ἀξία καὶ τὴν σημασία τοῦ μοναχισμοῦ στὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας καὶ στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν πιστῶν, ἀποφάσισε νὰ συγκαλέσει Μοναστικὴ Σύναξη μεταξὺ 21­-22 Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νεκταρίου.
Στὴ Σύναξη αὐτὴ θὰ συμμετάσχουν ὅλοι καὶ ὅλες οἱ ἡγούμενοι καὶ ἡγουμένες τῶν ἐν ΗΠΑ Ἱερῶν Μονῶν τῆς δικαιοδοσίας μας, καθὼς καὶ Ἱεράρχες τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Τὸ πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως θὰ περιλαμβάνει εἰσηγήσεις Ἱεραρχῶν καὶ ἡγουμένων καὶ θὰ ὁλοκληρωθεῖ διὰ πανηγυρικῆς Θ. Λειτουργίας τὴν Κυριακήν, 22αν τοῦ ἰδίου μηνὸς στὸ Καθολικὸ τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς. Ἡ εὐθύνη τῆς διοργανώσεως ἔχει ἀνατεθεῖ στὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Μηδείας κ. Ἀπόστολο, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ... -- Orthodox Hymns


Τη ΚΔ΄ (24η) Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ.

Χριστίνα η χριστώνυμος, πάνσεμνος και καλλιπάρθενος δούλη του Χριστού, έζη κατά τους χρόνους του βασιλέως Σεβήρου εν έτει σ΄ (200) γρννηθείσα εις την Τύρον, πόλιν της Συρίας, από γονείς εις μεν το γένος πλουσίους, εις δε την ψυχήν πένητας, επειδή ήσαν δαιμόνων θεραπευταί και ομότροποι. Ο πατήρ αυτής ήτο στρατηγός, βλέπων δε το αμήχανον κάλλος της κόρης, έκτισε πύργον υψηλόν και πλούσιον, έκλεισε δε εις αυτόν την Χριστίναν με υπηρετρίας πολλάς, δια να την υπηρετούν, της έδωκε δε και είδωλα δια να προσεύχεται εις αυτά, και όσα άλλα πράγματα εχρειάζετο της αφήκε, δια να μη εξέρχεται ποσώς, να την βλέπουν οι άνθρωποι. Και ταύτα μεν ετέλεσεν ο Ουρβανός, ήτοι ο κατά σάρκα πατήρ της Χριστίνης, ο ανόητος. Ο δε Χριστός, ως αγαθός Θεός και σοφώτατος, την εσόφισεν αοράτως, και την ψυχήν αυτής αφανώς εφώτισε με την χάριν του Παναγίου Πνεύματος και προς θεογνωσίαν ωδήγησεν.

Ἀθεΐα, τὸ καύχημα τῆς ἐποχῆς μας -- Φώτη Κόντογλου

Ἀθεΐα! Τίτλος μεγάλος καὶ καύχημα γιὰ τὸν σημερινὸν ἄνθρωπο. Ὅποιος τὸν ἀποχτήσει (καὶ γιὰ νὰ τὸν ἀποχτήσει, φτάνει νὰ χειροτονηθεῖ μοναχός του ἄπιστος), γίνεται παρευθὺς στὰ μάτια τῶν ἄλλων σοφός, κι᾿ ἂς εἶναι ἀμόρφωτος, σοβαρός, κι᾿ ἂς εἶναι γελοῖος, ἐπίσημος κι᾿ ἂς εἶναι ἀλογάριαστος, ὑπεράξιος κι᾿ ἂς εἶναι ἀνάξιος, ἐπιστήμονας κι᾿ ἂς εἶναι κουφιοκέφαλος.
Δὲν μιλῶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει πόθο νὰ πιστέψει, μὰ δὲν μπορεῖ, μὲ ὅλο ποὺ κατὰ βάθος πάντα ἡ αἰτία τῆς ἀπιστίας εἶναι ἡ περηφάνεια, αὐτὴ ἡ ὀχιά, ποὺ κρύβεται τόσο ἐπιτήδεια μέσα στὸν ἄνθρωπο, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν καταλάβει.

Αυτή είναι γενναία Ορθόδοξος Ομολογία!

... Ο δε γενναίος Ακάκιος αφόβως προς αυτόν απεκρίθη: «Εγώ είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος και κατάγομαι από την Θεσσαλονίκην. Όταν δε ήμουν παιδίον εννέα χρόνων την ηλικίαν, απατηθείς από σας ηρνήθην αφρόνως τον Χριστόν και Θεόν μου και υπετάχθην εις τον αντίχριστον διάβολον, λατρεύσας αυτόν και τον πρόδρομον αυτού Μωάμεθ και έλαβον την μιαράν σφραγίδα της περιτομής. Μετά δε παρέλευσιν εννέα χρόνων εσυλλογίσθην και γνωρίσας την πλάνην, εις την οποίαν υπέπεσα, πληροφορηθείς δε καλώς τα μιαρά σας έθιμα και τας δεισιδαιμονίας, ως και την απάτην της πεπλανημένης θρησκείας σας, επέστρεψα πάλιν εκ καρδίας εις την πατροπαράδοτον και αγίαν Πίστιν μου και εγνώρισα τον Κύριόν μου Ιησούν Χριστόν Θεόν αληθινόν, και ομολογώ και πιστεύω εις την Παναγίαν και Ομοούσιον Τριάδα, εις Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τα τρία πρόσωπα και υποστάσεις, μίαν δε Φύσιν και Ουσίαν, ηνωμένην ούσαν και αχώριστον Θεότητα ομολογουμένην και πιστευομένην, ένα Θεόν, τον μόνον Θεόν, ποιητήν ουρανού και γης των τε ορωμένων και νοουμένων κτισμάτων. Αρνούμαι δε όλην την πλάνην και ασέβειαν των Αγαρηνών και ομολογώ και κηρύττω τρανώς, ότι είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και Ορθοδόξων γονέων γέννημα, βεβαπτισμένος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος». Συναξ. Ε :48

«Γερμανία και Γαλλία έκαναν τον Νότο αποθήκη ψυχών»

Επιστολή-καταπέλτης από Σαλβίνι για το μεταναστευτικό. «Η Ιταλία δεν θα δεχθεί όλους όσοι έρχονται στην Ε.Ε.»

Από τη  Θεανώ Καρούτα

Νέα επίθεση κατά του Βερολίνου και του Παρισιού για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης εξαπέλυσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι, μέσω επιστολής που απέστειλε στον Γάλλο ομόλογό του Κριστόφ Καστανέρ και την οποία ανάρτησε στον λογαριασμό του στο facebook. 
«Η Γαλλία και η Γερμανία δεν μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους για τη μεταναστευτική πολιτική αγνοώντας τα αιτήματα των χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο πρόβλημα αυτό, όπως η Ιταλία και η Μάλτα» εκτίμησε ο Σαλβίνι και κατηγόρησε τις δύο χώρες ότι μετατρέπουν τον ευρωπαϊκό Νότο σε «αποθήκη ψυχών».
«Φτάνει πια με τις επιλογές που γίνονται αποκλειστικά στο Παρίσι και το Βερολίνο. Η Ιταλία δεν είναι πλέον διατεθειμένη να δέχεται όλους τους μετανάστες που φτάνουν στην Ευρώπη» έγραψε στο facebook ο Σαλβίνι, συνοδεύοντας το μήνυμα αυτό με την επιστολή που έστειλε στον Καστανέρ.