Του Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου Ζιόμπολα:

 papaw Barh


Ὁποία ὄντως κατάπτωσις – ξεπεσμὸς εἰς τὸ ναδίρ. Νὰ εἴπωμεν γελοιότητες, παραλογισμός; Ὄντως ἐγγίζουν τὰ ὅρια τοῦ παραλόγου. Πρωτάκουστες ἐνέργειες μετὰ μίαν χιλιετίαν. Ὀρθόδοξοι Πατριάρχαι στὸν αἱρετικὸ Πάπα μὲ ἀλλοθρήσκους σὲ συμπροσευχή; Ἰδοὺ ἐκ τῶν πραγμάτων ἡ πορεία πρὸς τὴν πανθρησκεία καὶ πρωτίστως πρὸς ἐπιπολαίαν ἑνότητα Χριστιανῶν. Πατριάρχαι ἐκτὸς τρόπου καὶ χώρου. Ἀβίαστα ἔχουμε φοβερὴν κρίσιν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀσίγαστη γιὰ τὸ ποίμνιο κρίσις. Πλέον θέσιν καιρίαν ὁ λόγος Χριστοῦ: «ἐὰν τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθήσεται»; (Ματθ. ε´13). Τι πλέον ἐπικίνδυνον διὰ τὴν πίστιν ἀφοῦ ἡγέτες πανηγυρικὰ εὑρίσκονται εἰς τὸ «στόμα τοῦ λύκου»;


http://katanixis.blogspot.ca/2015/07/2.html#more

Eφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος» :

Ἡ χώρα ἀντιμετωπίζει προβλήματα ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Μέσῳ τῆς λαθρομεταναστεύσεως τὸ Ἰσλάμ ἐλέγχει τὴν χώραν καὶ μοιραίως τὴν ὅποιαν παραγωγήν. Ἕνα πολὺ σημαντικὸν τμῆμα τῆς δεσποτοκρατίας ἀρνεῖται ἠθελημένως νὰ ἴδη τὴν σκληρὰν αὐτὴν πραγματικότητα καὶ συμπλέει μὲ τὸ ἄθεον καὶ διαφθαρμένον πολιτικὸν σύστημα. Ἄς ἀναρρωτηθοῦν οἱ «Δεσποτάδες» αὐτοί: Πότε οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Μουσουλμάνων ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα (εἴτε παρανόμως εἴτε νομίμως εἴτε εἶναι γηγενεῖς), προέβησαν εἰς μίαν δήλωσιν ὑπέρ τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων ἤ κατεδίκασαν τὰς συκοφαντικὰς ἐπιθέσεις τῶν πολιτικῶν ἤ ἄλλων φορέων ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας; Οἱ Διοικοῦντες τὴν Ἐκκλησίαν μας Σεβ. Μητροπολῖται, ἐπιδεικνύουν μεγάλην εὐαισθησίαν ἔναντι τῶν αἰτημάτων ἀλλοθρήσκων καὶ αἱρετικῶν, φροντίζουν διὰ τὰς «Ἐκκλησίας» των διακηρύσσοντες μάλιστα ὅτι δὲν σώζει μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ αἱ «Ἐκκλησίαι» ἄλλων δογμάτων καὶ θρησκειῶν. Καὶ τὰ πράττουν ὅλα αὐτὰ ἐνῶ αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀδειάζουν ἀπὸ πιστοὺς καὶ ἡ Ἐκκλησία συκοφαντεῖται καὶ διασύρεται ἀπὸ τὴν πλειοψηφίαν τῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς. Εἰλικρινῶς εἶναι νὰ ἀπορῆ κανεὶς μὲ τὴν στάσιν πολλῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν διὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, τὴν κατάστασιν τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ὡς καὶ διὰ τὴν πνευματικὴν πτῶσιν τοῦ λαοῦ μας. 

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Το μαρτύριο της Αγ. Μαρίνης της μεγαλομάρτυρος

ΤΙ ΚΟΙΝΟΝ ΕΧΕΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ–ΠΑΠΙΚΩΝ;

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει ἀποφασίσει νά ἀναγορευθῆ καί
ἐπισήμως εἰς προδότην τῆς Πίστεως. Ἴσως αἱ λέξεις εἶναι βαρεῖαι.
Ἀλλά αἱ ἀποφάσεις του εἶναι βαθεῖα «μαχαιριά» εἰς τήν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν. Εἰς ἐποχήν καταρρεύσεως τῶν πάντων εἰς τόν πλανήτην
ἀντί νά ὑψώνη λάβαρα διαδόσεως τῆς Ἀληθείας τῆς Πίστεως, ὡς τήν
ἐκφράζει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, αὐτό πρωταγωνιστεῖ εἰς διαθρησκειακάς διασκέψεις, εἰς διασκέψεις μετά τῶν Παπικῶν καί τῶν Προτεσταντῶν, συμπροσεύχεται καί συλλειτουργεῖ ρίπτον εἰς τούς κάδους ἀπορριμάτων τήν οὐσίαν τῶν Ἱερῶν καί Ἀποστολικῶν Κανόνων ὡς καί τάς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Προκαλεῖ σύγχυσιν εἰς τόν πιστόν λαόν, ὁ ὁποῖος διαπιστώνει ὅτι ὀφείλει νά τηρῆ τούς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά τήν ἰδίαν ὑποχρέωσιν δέν ἔχει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικός Πατρι άρχης καί οἱ περί αὐτόν Ἅγιοι Συνοδικοί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον προσφάτως ἀπεφάσισε νά συγκαλέση διάσκεψιν εἰς τήν Ρόδον, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ρόδου κ. Κυρίλλου, διά τόν συντονισμόν τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τῶν
«ἐκκλησιῶν». Ἀλήθεια τί κοινόν ἔχει ἡ ποιμαντική διακονία τῶν Παπικῶν,
τῶν Προτεσταντῶν καί τῶν ὑπολοίπων αἱρετικῶν μετά τῆς Ὀρθοδοξίας; Τί κοινόν ἔχει τό δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τό ὁποῖον ἐκφράζει τήν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεώς μας καί εἶναι τό Φῶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας μετά τῶν δογμάτων τῶν αἱρετικῶν χριστιανῶν; Ἰσχύουν διά τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί διά τούς Ἁγίους Συνοδικούς τοῦ Φαναρίου οἱ Ἱεροί Κανόνες, οἱ Ἀποστολικοί Κανόνες, τά συγγράματα τῶν Ἁγίων Νεκταρίου, Νικοδήμου κ.λπ ὡς καί τό ρηθέν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά τήν πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Φαναρίου μέ τήν ἀπόφασίν των ὑπηρετοῦν τόν Λαϊκόν Κοινωνικόν Οἰκουμενισμόν ὡς τόν ἀνεκάλυψε τό Βατικανόν μετά τό ναυάγιον τοῦ διαλόγου διά τό πρωτεῖον τοῦ Πάπα εἰς τήν Κύπρον καί εἰς τήν Βιέννην. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὀφείλει 1ον) Νά ἀντιληφθῆ ὅτι εἰς καιρούς βαθυτάτης οἰκονομικῆς κρίσεως καί κρίσεως ἀξιῶν εἰς τήν Ἑλλάδα δέν ἔχει τό δικαίωμα νά δημιουργῆ προβλήματα νοθεύων τήν Πίστιν. Ὡς Ἕλλην ὀφείλει νά ἀποδείξη ὅτι εἶναι τό πνευματικόν κεφάλαιον, τό ὁποῖον ἐργάζεται διά τήν σφυρηλάτησιν τοῦ φρονήματος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί 2ον) Νά σεβασθῆ τήν Πίστιν τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία ἦτο ὁδηγός των εἰς τούς πνευματικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς καί ἐθνικούς ἀγῶνας. Ἄς παύση νά διασπᾶ τόν Ἑλληνισμόν μέ τήν συμπόρευσίν του μετά τῶν αἱρετικῶν.

ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ (†1861) --- Ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Μωυσέως

Σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, ἐμεῖς δέν θά πάψουμε ν᾽ ἀναφερόμαστε σέ ἱερές, ὁδηγητικές μορφές τοῦ παρελθόντος, πρός ἐνίσχυση, ἐνδυνάμωση καί ἀναψυχή. Συμπληρώνονται ἐφέτος 150 ἔτη ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ Παπουλάκου. Πολέμησε ὁλόψυχα ξένες ἐπιδράσεις, δυτικές παραδόσεις, ξένες πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Καυτηρίασε τόν ἑτερόδοξο μονάρχη, πού ἔκλεισε πολλά μοναστήρια καί γκρέμισε βυζαντινούς ἱ. ναούς. Γιά τά φλογερά κηρύγματά του, διώχθηκε, ταλαιπωρήθηκε, ἐξορίσθηκε καί φυλακίσθηκε. Οἱ τότε ἐκσυγχρονιστές τόν κατηγόρησαν ὡς ἀγύρτη, γιατί τούς ἐνοχλοῦσαν τά λόγια του. Ὁ λαός ἀκολουθοῦσε τόν ἄδολο μαχητή, τόν ἀκέραιο ἱεροκήρυκα, τόν ἀκτήμονα μοναχό, τόν ὁμολογητή ρασοφόρο. Ἀπό νωρίς ὁ Παπουλάκος, κατάλαβε καλά ὅτι ἡ δυτική θεολογία ἦταν ἀνορθόδοξη καί ἀντιορθόδοξη.

Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΩΠΙΝ ( Ὁ δῆθεν «ὅρκος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου»)* τοῦ κ. Ἀντωνίου Ἀ. ᾽Αντωνάκου,Καθηγητοῦ, Κλασσικοῦ Φιλολόγου, Ἱστορικοῦ-Συγγραφέως

* Παραθέτουμε τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Ἀντωνίου Ἀντωνάκου, μέ τό ὁποῖο ἀπομυθεύεται ὁ δῆθεν «ὅρκος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου», τόν ὁποῖον μᾶς σερβίρουν γιά πάνω ἀπό εἴκοσι χρόνια τώρα. [...] Ὅταν στά ἔτη 1992-1993 τό οὐσιαστικά ἀνύπαρκτο «μακεδονικό ζήτημα»  εἶχε κυριαρχήσει στήν καθημερινότητα τῶν Ἑλλήνων, ἡ προπαγάνδα τῆς παγκοσμιοποίησης,  παραποιώντας   κατά  τήν  γνωστή  της μέθοδο τά ἀληθῆ κείμενα, μέ τήν βοήθεια τότε  ἑνός  ἑλλαδικοῦ  «σουπερμάρκετ»  ἐξέδωσε καί μοίρασε σέ πολλές χιλιάδες ἀντίτυπα τόν  ὑποτιθέμενο «ὅρκο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στήν Ὤπιν». Ἡ παγκοσμιοποίηση, μέ ὅπλα της την ἐνδοτικότητα   τῶν   Ἑλλήνων,  τήν   παραποίηση   τῆς  Ἱστορίας, τόν  ἐθνικό ἀπογαλακτισμό τῶν Ἑλληνόπουλων στά σχολεῖα, τον  διορισμό μεγάλου ἀριθμοῦ «καθηγητῶν» στά πανεπιστήμια, ἐντεταλμένων ἀπό το  σύστημα νά «πρεσβεύουν» αὐτές τίς ἀπόψεις, τήν δημιουργία πανεπιστημιακῶν ἑδρῶν στις  ΗΠΑ γιά την  προώθηση    αὐτῶν  τῶν θέσεων καί κυρίως τήν προπαγάνδα, διέδωσε ὅτι  τάχα «ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐξεφώνησε ἕναν οἰκουμενικό λόγο στήν Ὤπιν, ἐνώπιον χιλιάδων στρατιωτῶν και ἀξιωματικῶν»!
Ἡ πλαστότητα αὐτοῦ τοῦ λόγου ἀποδεικνύεται  πανεύκολα,  ἄν  κάποιος ζητήσει παραπομπή. Τέτοια δέν ὑπάρχει.