Κάθε Σάββατο ο Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν


Οι άλλοι δεν γνωρίζουν, αλλά ο Ουνίτης Πατριάρχης γνωρίζει οι προσευχές των εχθρών της Θεοτόκου και του Υιού Της για ειρήνη στην Παλαιστίνη, δεν μπορούν να ανέβουν...Νεκροί δύο Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά στη Γάζα...

27/6/2014

Νεκροί δύο Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά στη Γάζα

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Ανακομιδή λειψάνων αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, Παπίου, Παύλου και Μωϋσέως μαρτύρων.


«Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου· καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀθανασίας καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων καὶ παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης καὶ Εὐδοξίας».
Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κύρος καὶ Ἰωάννης, Ἀθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία († 31 Ἰανουαρίου) ἄθλησαν κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σήμερα ἑορτάζεται ἡ εὕρεση τῶν ἱερῶν λειψάνων αὐτῶν. Ἡ Σύναξή τους ἐτελεῖτο «ἐν τοῖς Φωρακίου καὶ ἐν ταῖς Ἀρκαδιαιναῖς».

ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ουδέποτε άλλοτε υπήρξε τόση σύγχυσις περί Ορθοδοξίας εις τον Ελληνικόν χώρον, όση υπάρχει σήμερον. Ζώμεν εις μίαν χώραν φωτός απλέτου, φωτός υπερφυσικού, όπου ανέτειλεν με τον Χριστιανισμόν και το αγνοούμεν. Επειδή δεν απεκτήσαμεν αίσθησιν δια την γεύσιν των πνευματικών ουσιών, αρνούμεθα να δεχθώμεν και την ύπαρξίν των και την υπεροχήν των. Πολλοί, όταν αναφέρουν την Ελλάδα, εννοούν ένα προχριστιανικόν φως της Αριστοτελικής ή Πλατωνικής φιλοσοφίας ή τους Πυθαγορίους ή την Στοάν και ένα καθαρόν φυσικόν και ακτινοβόλον φως, με το οποίον είναι προικισμένη η μεσημβρινή Πατρίς μας, όπου φωτίζει τα μαρμάρινα μνημεία μας και τας απαραμίλλους φυσικάς καλλονάς της. Ούτε καν υποψία, ότι έχομεν τον κατά παράδοσιν πάμφωτον Ορθόδοξον Χριστιανισμόν, τον οποίον επεξειργάσθη εις όλας του τας μορφάς, ως αλήθειαν, ως κάλλος, ως δόγμα, ως πνευματικότητα, ως υπερούσιον λειτουργικήν ζωήν και ως ρυθμόν τέχνης, η χορεία των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας κατ’ ιδίαν και εν Ιεραίς Συνόδοις τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Και διατί αυτή η τραγική άγνοια των θείων θησαυρών μας;

Οι Παπόδουλοι Οικουμενιστές αντί της λέξης Εκκλησία χρησιμοποιούν τη λέξη: Οικογένεια!... Έτσι έχουμε την Ορθόδοξη Οικογένεια, την Ρωμαιοκαθολική οικογένεια, την Αγγλικανική οικογένεια...
Τήν Πέμπτην, 6ην /19ην Ἰουνίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας καί εἰς τό ξενοδοχεῖον Marriott Συνάντησις τῶν Προέδρων τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.).
Τήν Ὀρθόδοξον Οἰκογένειαν εἰς τήν Συνάντησιν ταύτην ἐξεπροσώπησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου.
Τήν Ρωμαιοκαθολικήν Οἰκογένειαν ἐξεπροσώπησεν ὁ Πατριάρχης τῆς Συριακῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας  εἰς Ἀντιόχειαν κ. Ἰγνάτιος Γιοῦσεφ Γιουνάν καί  τήν Προτεσταντικήν Οἰκογένειαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος τῶν Λουθηρανῶν εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν. Ὁ Πρόεδρος τῆς Οἰκογενείας τῶν Προχαλκηδονίων Σεβασμιώτατος Ἀρμένιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀράμ δέν παρέστη αὐτοπροσώπως, λόγῳ ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων αὐτοῦ, ἐξιουσιοδότησεν ὅμως τούς Συμπροέδρους αὐτοῦ νά ἀποφασίσουν ἐξ ὀνόματος αὐτοῦ.
Κύριον θέμα τῆς Συναντήσεως ταύτης τῶν Προέδρων τῶν Οἰκογενειῶν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τήν ὁποίαν συνεκάλεσεν καί ἐφιλοξένησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας, διά τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου π. Μιχαήλ Τζαλάχ, ἦτο ἡ συζήτησις καί ἡ ἐκτίμησις τῆς τρεχούσης καταστάσεως τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς ἐν γένει.
 Εἰς τάς ἐναρκτηρίους συντόμους προσφωνήσεις αὐτῶν οἱ Πρόεδροι τῶν Οἰκογενειῶν ἐτόνισαν τήν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. διά τήν ἀνάδειξιν τῶν θεμάτων, τῶν ἀπασχολούντων τούς Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τάς προϋποθέσεις συμβιώσεως αὐτῶν μετά τῶν Μουσουλμάνων τῆς περιοχῆς αὐτῶν. Ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς π. Μιχαήλ Τζαλάχ ηὐχαρίστησε τούς Προέδρους διά τήν συμπαράστασιν αὐτῶν καί τήν ἀνταπόκρισιν τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν Συνάντησιν αὐτήν καί ἐνημέρωσεν αὐτούς ἐπί τῶν ἀπασχολούντων τό Συμβούλιον τρεχόντων θεμάτων, μάλιστα ἐφέτος κατά τήν τεσσαρακοστήν ἐπέτειον ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ.
Τά θέματα ταῦτα, τά χρῄζοντα ἐπιλύσεως εἶναι:
 1. Ἡ ὑπέρβασις τῶν οἰκονομικῶν καί διοικητικῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα διῆλθε προσφάτως τό Συμβούλιον.
 2. Ἡ διαφάνεια εἰς τά οἰκονομικά θέματα τοῦ Συμβουλίου θά ἐνισχύσῃ τήν ἐμπιστοσύνην τῶν χορηγῶν διά τήν ἐπανάληψιν τῶν χορηγιῶν αὐτῶν πρός εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ Συμβουλίου καί οἰκονομικήν συμβολήν αὐτῶν εἰς τάς ἀνάγκας τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
3.Ὑπεγραμμίσθη ἐπίσης ἡ σημασία τοῦ Συμβουλίου ὡς τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου τῆς συναντήσεως τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς ἀπολεσθείσης ἐμπιστοσύνης πρός αὐτό.
 Περί τούτων ὅλων τῶν θεμάτων ἐνημέρωσεν ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου π. Μιχαήλ Τζαλάχ δι’ ἐκθέσεως αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἐπῄνεσαν καί ἐνέκριναν οἱ Πρόεδροι τοῦ Συμβουλίου.
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Διευθυντής τοῦ ξενοδοχείου Marriott κ. Ναντίμ Μουάσιερ παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς Προέδρους καί τάς sυνοδείας αὐτῶν καί εἰς τούς προσκληθέντας Πρέσβεις ἐκ κρατῶν, ὡς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Ἑλλάδος, Λιβύης, Μαρόκου καί ἄλλων.
 Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος τούτου, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τούς προσκεκλημένους διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:http://www.jp-newsgate.net/en/2014/06/19/7626
Ἡ συνεργασία τῶν Προέδρων ἐσυνεχίσθη καί μετά τό γεῦμα ἕως καί τάς βραδυνάς ὥρας τῆς ἡμέρας.
Ἐπί τοῦ γεγονότος τῆς Συναντήσεως αὐτῶν, οἱ Πρόεδροι ἐξέδωσαν τό κάτωθι Ἀνακοινωθέν ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2014/06/19/7624

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

σ.σ. Αυτός μέσα από τα σίδερα σε ποια "Οικογένεια" ανήκει;;;


Στήβεν Ράνσιμαν : Ιστορία των Σταυροφοριών

 H λεηλασία τής Κωνσταντινουπόλεως δεν έχει το αντίστοιχό της στην ιστορία. Επί εννέα αιώνες η μεγάλη πόλη υπήρξε η πρωτεύουσα τού χριστιανικού πολιτισμού. Είχε γεμίσει με έργα τέχνης, πού είχαν επιζήσει από την αρχαία Ελλάδα και με τα αριστουργήματα των δικών της έξοχων καλλιτεχνών. Οι Ενετοί ήξεραν την αξία αυτών των πραγμάτων. Όσοι μπόρεσαν άρπαξαν θησαυρούς και τους μετέφεραν για να στολίσουν τις πλατείες και τις εκκλησίες και τα παλάτια της πόλεώς των. Αλλά οι Γάλλοι και οι Φλαμανδοί είχαν κυριευθεί από μία μανία καταστροφής. Ξεχύθηκαν ένας ωρυόμενος όχλος στους δρόμους και στα σπίτια, αρπάζοντας οτιδήποτε γυάλιζε και καταστρέφοντας ό,τι δεν μπορούσαν να κουβαλήσουν, σταματώντας μόνο για να σκοτώσουν και για να βιάσουν ή για ν’ ανοίξουν τα κελάρια για να πιουν. Δεν γλύτωσαν ούτε τα μοναστήρια, ούτε οι βιβλιοθήκες. Στη ίδια την Αγιά Σοφία έβλεπε κανείς μεθυσμένους στρατιώτες να σχίζουν τις μεταξωτές κουρτίνες και να γκρεμίζουν και να κομματιάζουν το μεγάλο ασημένιο εικονοστάσιο, ενώ ποδοπατούσαν ασεβέστατα άγιες εικόνες και ιερά βιβλία. Επί τρεις ημέρες εξακολούθησαν οι φρικιαστικές σκηνές της λεηλασίας και της αιματοχυσίας, ώσπου η τεράστια και ωραία πόλη έγινε ένα ερείπιο. Ακόμη και οι Σαρακηνοί θα είχαν δείξει περισσότερο οίκτο, αναφωνεί ο ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης και λέει την αλήθεια.

Τί μᾶς ἐμποδίζει νὰ γνωρίσουμε τὸ Θεὸ... Ἁγίου Σιλουανοῦ.

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=4&t=9707

Ἡ ἀπιστία προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια. Ὁ ὑπερήφανος ἰσχυρίζεται πὼς θὰ γνωρίσει τὰ πάντα μὲ τὸ νοῦ του καὶ τὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀνέφικτη γι᾿ αὐτόν, γιατὶ ὁ Θεὸς γνωρίζεται μόνο μὲ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ Κύριος ἀποκαλύπτεται στὶς ταπεινὲς ψυχές. Σ᾿ αὐτὲς δείχνει τὰ ἔργα Του, ποὺ εἶναι ἀκατάληπτα γιὰ τὸ νοῦ μας. Μὲ τὸν φυσικό μας νοῦ μποροῦμε νὰ γνωρίσουμε μόνο τὰ γήινα πράγματα, κι αὐτὰ μερικῶς, ἐνῷ ὁ Θεὸς καὶ ὅλα τὰ οὐράνια γνωρίζονται μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Μερικοὶ μοχθοῦν σ᾿ ὅλη τους τὴ ζωὴ γιὰ νὰ μάθουν τί ὑπάρχει στὸν ἥλιο ἢ στὴ σελήνη ἢ κάτι παρόμοιο, ἀλλ᾿ αὐτὰ δὲν ὠφελοῦν τὴν ψυχή. Ἂν ὅμως προσπαθούσαμε νὰ γνωρίσουμε τί ὑπάρχει μέσα στὸν ἄνθρωπο, τότε θὰ βλέπαμε στὴν ψυχὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ σκοτάδι καὶ κόλαση. Καὶ εἶναι ὠφέλιμο νὰ τὸ ξέρουμε, γιατὶ θὰ εἴμαστε αἰώνια εἴτε στὴ βασιλεία εἴτε στὴν κόλαση.

Κύριος ἔδωσε στὴ γῆ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Καὶ ὅσοι τὸ ἔλαβαν αἰσθάνονται τὸν παράδεισο μέσα τους.

Ἴσως πεῖς: «Γιατί λοιπὸν δὲν ἔχω καὶ ἐγὼ μία τέτοια χάρη;» Ἐπειδὴ ἐσὺ δὲν παραδόθηκες στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ζεῖς σύμφωνα μὲ τὸ δικό σου θέλημα.

Παρατηρῆστε ἐκεῖνον ποὺ ἀγαπάει τὸ θέλημά του: Δὲν ἔχει ποτὲ εἰρήνη στὴ ψυχή του καὶ δὲν εὐχαριστιέται μὲ τίποτα. Γι᾿ αὐτὸν ὅλα γίνονται ὅπως δὲν θὰ ἔπρεπε. Ὅποιος ὅμως δόθηκε ὁλοκληρωτικὰ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει τὴν καθαρὴ προσευχὴ καὶ ἡ ψυχή του ἀγαπάει τὸν Κύριο.

Ἔτσι δόθηκε στὸ Θεὸ ἡ Ὑπεραγία Παρθένος: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (Λουκ. 1:38).

Ἂν λέγαμε κι ἐμεῖς, «Ἰδοὺ ὁ δοῦλος Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα σου», τότε τὰ εὐαγγελικὰ λόγια τοῦ Κυρίου θὰ ζοῦσαν στὶς ψυχές μας, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θὰ βασίλευσε σ᾿ ὅλον τὸν κόσμο καὶ ἡ ζωὴ στὴ γῆ θὰ ἦταν ἀπερίγραπτα ὡραῖα.

Ἀλλὰ μολονότι τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἀκούγονται τόσους αἰῶνες σ᾿ ὅλη τὴν οἰκουμένη, οἱ ἄνθρωποι δὲν τὰ καταλαβαίνουν καὶ δὲν θέλουν νὰ τὰ παραδεχθοῦν. Ὁποῖος ὅμως ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς θὰ δοξαστεῖ καὶ στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ.

O "Ορθόδοξος" Ποιμένας και τα αποτελέσματά του!....
iereas-baptisi