Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. (Αφιερωμένη σε όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι  δια την Εκκλησίαν. Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας. Τουναντίον μάλιστα και έβλαψε ταύτην καιρίως παραγνωρίσασα όλως τον αληθή αυτής προορισμόν και θεωρήσασα εαυτήν μέχρι τούδε απλούν εργαστήριον δεσποτάδων και  παπάδων, ους στρατολογούσα συνήθως εκ της κοινωνικής υποστάθμης, άνευ ελέγχου παιδείας και ηθικής, εξαποστέλλει αυτούς ουχί ως ποιμένας, αλλ΄ ως λύκους βαρείς, μη φειδομένους του ποιμνίου του Κυρίου. Παρά τοιούτου σωματείου επαναλαμβάνομεν και πάλιν, ότι ουδέν απολύτως αγαθόν  έχομεν να προσδοκώμεν. Πάσας τας ελπίδας ημών αναθέτομεν εις την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν εκείνων, οίτινες ακμαίον έτι διασώζοντες αυτοί το θρησκευτικόν αίσθημα και κηδόμενοι της τιμής και αξιοπρεπείας της Εκκλησίας και της  θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως του Έθνους ημών θέλουσι και δύνανται να συντελέσωσιν εις ανύψωσιν του εκκλησιαστικού γοήτρου και εις αναρρίπισιν του θρησκευτικού παρ΄ ημίν αισθήματος.

"ΕΦΗΜΕΡΙΣ"  7-4-1888.

-----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό κείμενον αὐτό εἶναι ἄκρως ἐπίκαιρον, καθότι ἀκριβῶς τά ἴδια ἁρμόζουν καί διά τήν σὐγχρονον ἱεραρχίαν. Ὄντως, τίποτε τό ἀγαθόν δέν ἀναμένομεν ἀπό τούς σημερινούς λυκοποιμένας! Χάριν παραδείγματος, πρό ἡμερῶν, ὁ ἀφωρισμένος «πρωθυπουργός» «Ἐφιαλτάκης» (τοῦ Σπύρου Χατζάρα ὁ εὔστοχος αὐτός χαρακτηρισμός) ἐξεστόμισε τήν ἑξῆς ἀπίστευτον αἵρεσιν: «Σεβασμός στήν διαφορετικότητα», ἐννοῶν νά σεβώμεθα ὅλοι τήν ... βδελυράν ὁμοφυλοφιλίαν! Ὁ Χριστιανισμός διδάσκει μέν τήν ἀγάπην πρός τόν ἁμαρτωλόν, διότι ὅλοι εἴμεθα ἁμαρτωλοί, ἀλλά καί τό μίσος πρός τήν ἁμαρτίαν! Ἔ, λοιπόν, διά πρώτην νομίζω φοράν ἀπό ἐπίσημα χείλη, ἀκούσαμε τόν «Ἐφιαλτάκην» ν' ἀπορρίπτῃ τήν ὡς ἄνω Χριστιανικήν δοδασκαλίαν καί νά διδάσκῃ τά ἀκριβῶς ἀντίθετα, δηλαδή σεβασαμόν πρός τήν ἁμαρτίαν! Ἀκούσατε νά διαμαρτύρεται κάποιος «ἐπίσκοπος»; Δέν νομίζω, διότι δέν ὑπάρχει κανείς ἀληθινός Ἐπίσκοπος εἰς τήν Ἑλλάδα!

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ? --- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 

Τι λένε οι Πατέρες για το ποιοι επίσκοποι μνημονεύονται στις λατρευτικές συνάξεις.

Στο ζήτημα αυτό οι Πατέρες αποδίδουν τεράστια σημασία, γιατί η μνημόνευση του ονόματος του επισκόπου δηλώνει την υπάρχουσα «κοινωνία» των πιστών με τον επίσκοπο αυτό. «Κοινωνία» των πιστών με τον επίσκοπο ή επισκόπους υπάρχει μόνο αν ο επίσκοπος ή οι επίσκοποι είναι Ορθόδοξοι, αν «ορθοτομούν τον λόγον της αληθείας»! Όχι, όμως, αν είναι αιρετικοί!

Με το «μνημόσυνο» του ονόματος κάποιου επισκόπου, οι πιστοί που μετέχουν στη συγκεκριμένη αυτή λατρευτική σύναξη, ταυτίζονται μαζί του! Αυτό σημαίνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση ό,τι είναι ο επίσκοπος, το όνομα του οποίου μνημονεύτηκε, είναι και οι πιστοί! Αν, ο επίσκοπος το όνομα του οποίου μνημονεύτηκε είναι αιρετικός, αιρετικοί είναι και οι πιστοί, που εξακολουθούν να μετέχουν στη σύναξη, έστω και αν αυτοί, έχουν ορθόδοξο φρόνημα!
Η θεολογική αυτή τοποθέτηση των Πατέρων της Εκκλησίας εξηγεί το γεγονός ότι οι πιστοί στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες πρόσεχαν πολύ, ποια ονόματα επισκόπων μνημονεύονταν στους ναούς. Αν άκουγαν να μνημονεύεται όνομα κάποιου αιρετικού επισκόπου, έφευγαν αμέσως, για να μη θεωρηθούν ότι συμφρονούν με τον μνημονευόμενο επίσκοπο!

Τη ΚΖ΄ (27η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του Δεκαπολίτου.

Προκόπιος ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο κατά τους χρόνους του Ισαύρου Λέοντος Γ΄ του Εικονομάχου, του εν έτει ψιζ΄ -  ψμα΄ (717 – 741) βασιλεύσαντος. Και πρώτον μεν, γενόμενος Μοναχός, διήλθε πάσαν άσκησιν με ακρίβειαν, και εκαθάρισε πλήρως τον εαυτόν του από παντός πάθους και πάσης κηλίδος, ύστερον δε ήλεγξεν ανδρείως τους αιρετικούς εκείνους, οι οποίοι ηθέτουν την σάρκωσιν του Θεού Λόγου, ως μη προσκυνούντες την του Χριστού ένσωμον Εικόνα. Όθεν όχι μόνον εβεβαίωσε την αλήθειαν της Ορθοδοξίας, δια λόγων, αλλά και δια πολλών κακοπαθειών και θλίψεων. Εκ τούτων λοιπόν εφάνη μέγας Ομολογητής της Ορθοδόξου Πίστεως και αληθείας, πολλά δε θαύματα ποιήσας, και πολλούς δια της ενθέου διδασκαλίας αυτού ωφελήσας, προς Κύριον εξεδήμησε.

Σάλπιγξ Κακοδοξίας --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 


« 24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι' ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται. » (Ρμ. β΄), που παραπέμπει (Υπόμνημα, στίχοι 21-24) σέ :

1. Ψ. μθ΄ 17-19 : «17 σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω. 18 εἰ ἐθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αὐτῷ, καὶ μετὰ μοιχοῦ τὴν μερίδα σου ἐτίθεις. 19 τὸ στόμα σου ἐπλεόνασε κακίαν, καὶ ἡ γλῶσσά σου περιέπλεκε δολιότητα·»

2. Ησ. νβ΄ 5 : «5 καὶ νῦν τί ἐστε ὦδε; τάδε λέγει Κύριος· ὅτι ἐλήφθη ὁ λαός μου δωρεάν, θαυμάζετε καὶ ὀλολύζετε. τάδε λέγει Κύριος· δι᾿ ὑμᾶς διαπαντὸς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι.»

3. Ιζ. λς΄ 20-24 : «20 καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὰ ἔθνη, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον ἐν τῷ λέγεσθαι αὐτούς· λαὸς Κυρίου οὗτοι καὶ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ ἐξεληλύθασι. 21 καὶ ἐφεισάμην αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβήλωσαν οἶκος ᾿Ισραὴλ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ. 22 διὰ τοῦτο εἰπὸν τῷ οἴκῳ ᾿Ισραήλ· τάδε λέγει Κύριος· οὐχ ὑμῖν ἐγὼ ποιῶ, οἶκος ᾿Ισραήλ, ἀλλ' ἢ διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβηλώσατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθετε ἐκεῖ. 23 καὶ ἁγιάσω τὸ ὄνομά μου τὸ μέγα τὸ βεβηλωθὲν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὃ ἐβεβηλώσατε ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν ὑμῖν κατ' ὀφθαλμοὺς αὐτῶν. 24 καὶ λήψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ ἀθροίσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν γαιῶν καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν.»

Μτ. κγ΄ 3-4 : « 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. 4 δεσμεύουσιν γὰρ φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά.»

Σχόλιο στό «καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν.» :

Νίκος Αντωνιάδης : ΚΙ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ !!!

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ,

ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ,
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΒΙΝΤ ,
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΡΡΩΣΑΝΤΕΣ !!!
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ :
ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ,
ΟΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΑΚΗ ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΘΕΝΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΟ avgi.gr

https://www.facebook.com/495669723923221/posts/1820242141465966/?sfnsn=mo ,

ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ,
Ή ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ;;;;;;
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ;;;
ΑΠΛΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ,
ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΕΣ !!!!!!

“Η θεραπεία αντισωμάτων στην οποία υποβλήθηκα και εγώ, λαμβάνοντας πλάσμα από αναρρώσαντες ήταν καθοριστικό για τη θεραπεία μου και βέβαια συνιστά νίκη της επιστήμης κατά του Covid-19. Γι αυτό θεωρώ πως πρέπει και η θεραπεία να βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας συζήτησης και να εξασφαλιστεί η επάρκεια των νοσοκομείων να την προσφέρουν στους ασθενείς όταν χρειάζεται, με όλες τις διαθέσιμες και πιστοποιημένες μορφές που κυκλοφορεί” :
Αυτό το “και εγώ” χρειάζεται κάποια διευκρίνιση.
Και αυτές οι “διαθέσιμες και πιστοποιημένες μορφές που κυκλοφορεί”.
Της “νίκης της επιστήμης κατά του Covid-19″…
Δεν νομίζετε, κύριε Καλογήρου…;
Δεν νομίζετε, κύριοι Κικίλια & Μητσοτάκη…;
Δεν νομίζετε, κύριε διοικητά του Σωτηρία…;
Μην ξεχνάτε την μηνυτήρια αναφορά που έχω καταθέσει στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για το φάρμακο της Eli Lilly ,μετά το εξώδικο στο οποίο ποτέ δεν απαντήσατε, ούτε εσείς κύριε Κικίλια, ούτε εσείς κύριε Μητσοτάκη.

---------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ κ. Ἀντωνιάδης ἐπιτελεῖ ἀνιδιοτελῶς Ἐθνικόν Ἔργον. Οἱ ὑπηρεσίες πού προσφέρει μέ πολύν ζῆλον γιά τήν ἀποδόμησιν τῆς ἀπάτης τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι ἀνεκτιμήτου ἀξίας, καθότι ἡ ἀπάτη αὐτή εἶναι ἕν ἀκόμη ἐργαλεῖον στά χέρια τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας πού αὐτοί τό χρησιμοποιοῦν ἀποτελεσματικῶς διά νά καταστρέψουν ὁλοτελῶς τήν οἰκονομίαν, τήν ὑγείαν, τήν κοινωνίαν καί τήν Ἐκκλησίαν. Προσεύχομαι γι' αὐτόν νά τόν φυλάττῃ ἡ Παναγία μας νά διεκπεραιώσῃ τό θεάρεστον αὐτό ἔργον του καί ν' ἀποδειχθῇ τά πελώρια ψεύδη τῆς «κυβερνήσεως» (διάβαζε «τσίρκου») καί ὅσων τήν ὑπηρετοῦν, ὅπως εἶναι τά μεγάλα «κανάλια», πού παίζουν τόν ρόλον τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, καθώς αὐτόν τῶν Μέσων Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ (ΜΜΕ).

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ «ΟΡΑΜΑΤΑ» ΤΟΥ -- Αθωνικά άνθη

Η από ετών εξαγγελθείσα και αναμενομένη μετ’ ενδιαφέροντος έκδοσις των «Ὁραμάτων» του πολυάθλου Στρατηγού Μακρυγιάννη, αποτελεί ήδη πραγματικότητα. Το Μορφωτικόν Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, έθεσεν εις κυκλοφορίαν εις ένα καλαίσθητον τόμον τα κατάλοιπα αυτά του εθνικού τούτου ανδρός, υπό τον τίτλον «ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ». Η έκδοσις έτυχεν επιστημονικής επιμελείας υπό ειδικών επί των χειρογράφων και ούτως επετεύχθη η αντιμετώπισις αρκετών γλωσσικών και γραφολογικών προβλημάτων, που ανέκυπταν από την μη υπακούουσαν εις ουδένα παλαιογραφικόν τύπον ή κανόνα «απελέκητη» μακρυγιάννειον, φωνητικήν μάλλον, (ρουμελιώτικην) γραφήν. Διο και αποβαίνουν λίαν διαφωτιστικά, ο εκτεταμένος Πρόλογος του μακαρίτου Λίνου Πολίτου, η Εισαγωγή του μεταγράφοντος το στρυφνώτατον κείμενον, επίσης μακαρίτου Αγγ. Παπακώστα, αι Σημειώσεις, το Γλωσσάριον και το Επίμετρον. Ήτο από δεκαετιών γνωστόν μεταξύ των λογίων, ότι τα χειρόγραφα των «Οραμάτων» ευρίσκοντο εις χείρας του Βλαχογιάννη—προς τον οποίον οφείλεται τιμή και εθνική ευγνωμοσύνη, δια την ανακάλυψιν όλων των χειρογράφων του μεγάλου Μακρυγιάννη—τα οποία κατά το γήρας του παρέδωκεν εις τον φιλόλογον Α. Παπακώνσταν. Με τα «Οράματά» του, ο Μακρυγιάννης των «Απομνημονευμάτων», αποκτά νέας και πνευματικάς διαστάσεις και τοποθετείται εις υψηλότερα βάθρα. Διότι, αποκαλύπτεται, ότι δεν είναι μόνον ο χαρισματούχος Στρατηγός, ο ηρωϊκός επαναστάτης του ’21, ο εντιμότατος και δημοκρατικώτατος Έλλην, ο πατριωτικώτατος πολίτης, ο ηθικώτατος άνθρωπος, ο πιστότατος χριστιανός, ο υπερασπιστής των αδικουμένων, ο «πατριδοφύλακας», ο προστάτης των χηρών και ο πατήρ των ορφανών. Είναι και ο αγιώτατος Ορθόδοξος, που ενθυμίζει τους δικαίους Στρατηγούς της Παλαιάς Διαθήκης, του οποίου αι αδιάλειπτοι και πολύωροι προσευχαί, αι πολυάριθμοι και κατανυκτικαί γονυκλισίαι, τα συνεχή ικετήρια δάκρυα υπέρ της Πατρίδος και της Ορθοδοξίας, η συνεχής μνήμη του Θεού και η αίσθησις της αδιακόπου κοινωνίας του μετ’ Αυτού, μετά της Θεοτόκου και των Αγίων, τον αναδεικνύουν προφήτην.

Οι αιρέσεις, που έχουν εισχωρήσει στο φρούριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ο «οικουμενισμός» και ο «παπισμός»!

Το πώς έγινε αυτό, δεν είναι δυνατό να αναπτύξουμε εδώ. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, όλα αυτά έχουν ιδεί το φως της δημοσιότητας, όπως η λεγόμενη «Ένωση των Εκκλησιών», που υπόγραψε το 1965 ο Αθηναγόρας με τον πάπα Παύλο ΣΤ΄.

Η διείσδυση του «οικουμενισμού» και «παπισμού» στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας παρέλυσε τα «αντανακλαστικά» των Ορθοδόξων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό που θα μπορούσε να συμβεί ποτέ στην Ορθοδοξία! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, φθάσαμε στο σημερινό ελεεινό κατάντημα. Και άλλοτε η Ορθοδοξία είχε φτάσει σε ελεεινό κατάντημα, αλλά ποτέ τόσο μεγάλο.
΄Ένα τέτοιο θλιβερό κατάντημα που θα έφτανε σε λίγο η Εκκλησία, περιγράφει ο Μέγας Αντώνιος, όταν, την εποχή του αρειανισμού, είδε σε όραμά του, ημίονοι να κυκλώνουν την αγία Τράπεζα! Είδε δηλ. πέριξ της αγίας Τράπεζας να στέκονται μουλάρια, αντί των λειτουργών ιερέων και αρχιερέων, πράγμα το οποίο κατ’ εξοχήν συμβαίνει και σήμερα.
• Να, πως διηγείται ο ίδιος ο άγιος Αντώνιος το όραμα αυτό:
«Πρόκειται, λέγει, να καταλάβει την Εκκλησία οργή και να παραδοθεί εις ανθρώπους ομοίους με τα άλογα κτήνη! Είδα, λέγει, την αγία Τράπεζα του ναού και γύρω από αυτή να στέκονται κυκλικά από παντού ημίονοι, δηλ. μουλάρια! Άκουσα κάποια φωνή που έλεγε: Θα γίνει βδέλυγμα το θυσιαστήριό μου».

«Τῆς πατρώας δόξης σου ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως»

Η ΔΕΥΤΕΡΗ Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου εἶναι ἀφιερωμένη στὴν μετάνοια, στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ τῆς εὐαγγελικῆς παραβολῆς. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν τὴν ἡμέρα αὐτὴ νὰ ἀναγιγνώσκεται στοὺς ναοὺς ἡ πασίγνωστη παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, τὴν ὁποία κήρυξε ὁ Χριστός, γιὰ νὰ μᾶς γνωρίσει τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴ δύναμη τῆς μετάνοιας. Νὰ μᾶς παρουσιάσει μία ἄλλη «εἰκόνα» καὶ ἀντίληψη τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ αὐτὴ ποὺ εἶχε ὁ πτωτικὸς προχριστιανικὸς κόσμος ὥς τότε: τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, τοῦ οὐράνιου Πατέρα, ὁ Ὁποῖος «φλέγεται» ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸ ἐκλεκτὸ πλάσμα Του, γι’ αὐτόν, ὁ ὁποῖ­­ος, μὲ δική του εὐθύνη, ἐγκατέλειψε τὴν «πατρικὴ στέγη» καὶ δραπέτευσε σὲ ἀλλότριες «χῶρες», γιὰ νὰ «γευτεῖ» τοὺς δηλητηριώδεις καρποὺς τῆς ἁμαρτίας. Γιὰ πρώτη φορά ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται, διὰ τοῦ σαρκωμένου Υἱοῦ Του, ὡς Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν καὶ φιλανθρωπίας. Ἡ θαυμάσια παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ μᾶς δίνει τὴ διαβεβαίωση ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ, παρὰ τὴν ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ Αὐτὸν καὶ περιμένει τὴν ἐπιστροφή μας, γιὰ νὰ μᾶς συγχωρήσει καὶ νὰ μᾶς ἀποκαταστήσει στὴν μεγάλη καὶ ἁγία Του οἰκογένεια.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ) WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) Δρ. Ολγα Σαραντοπούλου Γραμματέας

Βιέννη, 26.02.2021

Αξιότιμον Υπουργόν Εξωτερικών

κ.Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια

κοιν: Αξιότιμον Πρωθυπουργό της Ελλάδος

κύριον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αξ.Υφυπουργό Εξωτ.αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό

κ.Κωνσταντίνο Βλάσση

Αξ.Πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

κ.Κωνσταντίνο Γκιουλέκα

Αξ.Πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς

κ.Σάββα Αναστασιάδη

Αξ.Γενικό Γραμματέα Πολιτιστικής Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού

Κον Ιωάννη Χρυσουλάκη

Μέλη των Επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Πολιτικά Κόματα Ελλάδος

Ομογενειακές Οργανώσεις

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επ’ ευκαιρία της κατάθεσης και συζήτησης στην Βουλή του νομοσχεδίου για την οργάνωση του ΥΠΕΞ και ειδικότερα για την ανασύσταση του Σύμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το νομοσχέδιο τα άρθρα που αφορούν στο ΣΑΕ, την επαναλειτουργία και τους σκοπούς του, μέχρι να διορθωθεί και να βελτιωθεί.

Η ατυχής απουσία εκπροσώπων τη Ομογένειας στην συζήτηση και ψήφιση ενός τόσο σημαντικού θέματος, όπως και η παντελής έλλειψη διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της Ομογένειας είναι ο λόγος που ζητούμε ν' ανάθεωρηθεί το Νομοσχέδιο για το ΣΑΕ.

Μεταθανάτια Κρίση : «Εσύ πώς έζησες ; Κατ΄ επιφάνεια ή περιστρεφόμενος ;» --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Από ιστοσελίδα (τοίχο) φέησμπουκ


Κυπριανός Χριστοδουλίδης
Φαίνεται, άν τό σκεφθεί κανείς από άποψη τής μεταθανάτιας κρίσης όλων τών ανθρώπων, ότι θά μάς (τούς) τεθεί τό ερώτημα από τόν Κριτή : «εσύ, πές μου, τί πιστεύεις ή πίστευες, όταν ζούσες, ότι η γή είναι επίπεδη ή ότι η γή είναι στρογγυλή ;».

Υποτίθεται, η σωστή απάντηση σέ στέλνει στόν Παράδεισο, η λάθος ( : η γή είναι επίπεδη) στήν Κόλαση ! Τόση βλακεία υπάρχει στόν κόσμο. Λές καί τό ζήτημα αυτό ( : γή σφαιρική ή επίπεδη) άπτεται τής σωτηρίας τής ψυχής. Πάντως, όπως καί νά τό κάνουμε, τά χρόνια τής ζωής μας τά διανύουμε ... κατ΄ επιφάνεια καί όχι περιστρεφόμενοι. Ή μήπως κάνω λάθος ;

Καί δύο Σχόλια
-
Miltiadis Sarakinos
Kyprianos Christodoulides Συμφωνώ ότι υπάρχει πολλή βλακεία στον κόσμο. Η μεγαλύτερη είναι να πιστεύει κανείς ότι κάποιος κριτής θα τον ρωτήσει τι πίστευε και ότι υπάρχει παράδεισος και κόλαση.
-
Kyprianos Christodoulides
Σύμφωνοι ! Όσο υψηλότερος ο δείκτης ευφυΐας, τόσο υψηλότερος καί ο δείκτης βλακείας. Καί όσο χαμηλότερος ο δείκτης
IQ, τόσο χαμηλότερη η βλακεία. Τό λένε καί διαφορετικά : Ο μεγάλος σοφός κάνει μεγάλα λάθη, ο μικρός σοφός κάνει μικρά λάθη.
Διευκρίνιση : -
Kyprianos Christodoulides
« Όσο υψηλότερος ο δείκτης ευφυΐας, τόσο υψηλότερος καί ο δείκτης βλακείας.», σέ παρένθεση, βλέπε περίπτωση Λιαντίνη.
Καμιά φορά τά αυτονόητα, δέν είναι καί τόσο αυτονόητα ... .

https://kyprianoscy.blogspot.com/