ΛΟΓΟΣ Α΄ -- ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΛΟΓΟΣ Α΄ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Δαμασκηνού Μοναχού, του Υποδιακόνου και Στουδίτου                                                                         
Λόγος πεζή φράσει εις την κατά Σάρκα                                                                              
Αι εορταί της Εκκλησίας μας, ευλογημένοι Χριστιανοί, ομοιάζουν ωσάν μεγάλον και υπέρλαμπρον κήπον, εις τον οποίον υπάρχουν όλα τα άνθη· εντός δε του κήπου αυτού κάθηται Βασιλεύς λαμπροφόρος, όστις προσκαλεί πάντας τους ανθρώπους και συνομιλεί μετ΄ αυτών· όσοι δε εισέλθουν εις αυτόν, έχουν μεν χαράν, διότι ωσφράνθησαν τα ωραία εκείνα άνθη, αλλά περισσότερον χαίρονται, διότι επλησίασαν τον Βασιλέα και συνωμίλησαν μετ΄ αυτού· ούτως είναι και αι εορταί και αι μνήμαι των Αγίων. Κήπος είναι η Εκκλησία μας η Αγία και θεοτίμητος· άνθη είναι αι πανηγύρεις των Αγίων όλων, είτε Μαρτύρων είπης, είτε Ιεραρχών, είτε Αποστόλων, είτε Προφητών, είτε άλλου τινός. Βασιλεύς δε μέγας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι, ο λαμπρός, ο καθαρός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο ιατρός των ανθρώπων, ο ζωοδότης των κτισμάτων όλων.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ... -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

 Τη ΚΔ΄ (24η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και μνήμη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος ΕΥΓΕΝΙΑΣ.                                                         

Ευγενία η ένδοξος Οσιοπαρθενομάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Κομμόδου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 180- 192. Ο πατήρ της ωνομάζετο Φίλιππος και ήτο έπαρχος Αλεξανδρείας, επιφανής και πλουσιώτατος, η δε μήτηρ της εκαλείτο Κλαυδία, είχε δε και αδελφούς δύο Αβίταν και Σέργιον καλουμένους. Ήτο δε η μακαρία Ευγενία κατά το όνομα και την ψυχήν ευγενεστάτη, εις το κάλλος ωραία και πάγκαλος και εις την πολιτείαν θαυμάσιος. Ο δε Φίλιππος έχων την εξουσίαν πάσης της Αιγύπτου, αν και ήτο ειδωλολάτρης, όμως είχε γνώμην καλήν και εκυβέρνα τον λαόν δικαίως·

«Με αυτό θέλεις εύρει την ιατρείαν· γνώριζε όμως, ότι θέλεις υστερηθή τον μισθόν της υπομονής»

Όθεν παρεκάλει τον Θεόν και τον Άγιον, του οποίου ευρίσκετο εκεί το ιερόν λείψανον, να τον θεραπεύσουν. Βλέπει λοιπόν νύκτα τινά εις το όραμά του τον Άγιον εκείνον και του εδείκνυεν ένα βότανον, λέγων· «Με αυτό θέλεις εύρει την ιατρείαν· γνώριζε όμως, ότι θέλεις υστερηθή τον μισθόν της υπομονής»· αφού δε εξύπνησεν ο Όσιος, επροτίμησε να πάσχη πρόσκαιρα από το πάθος, παρά να χάση τον αιώνιον μισθόν, έως ότου ο Θεός, βλέπων την άκραν του υπομονήν, τον ιάτρευσεν ως εκείνος εγνώριζεν. 
Συναξαριστής τόμος Β: σελ. 211

Τοσαύτην οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτῶν ἔσχον εὐλάβειαν πρὸς τὸ μηδὲ μέχρι λόγου κοινωνεῖν τινι τῶν παραχαρασσόντων τὴν ἀλήθειαν

O Άγιος Ειρηναίος γράφει ότι: «Ἰωάννης τοῦ Κυρίου μαθητὴς ἐν τῇ Ἐφέσῳ πορευθεὶς λούσασθαι καὶ ἰδὼν ἔσω Κήρινθον ἐξήλατο τοῦ βαλανείου μὴ λουσάμενος, ἀλλ' ἐπειπών · “Φύγωμεν, μὴ καὶ τὸ βαλανεῖον συμπέσῃ, ἔνδον ὄντος Κηρίνθου τοῦ τῆς ἀληθείας ἐχθροῦ.” Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Πολύκαρπος Μαρκίωνί ποτε εἰς ὄψιν αὐτῷ ἐλθόντι καὶ φήσαντι· «Ἐπιγίνωσκε ἡμᾶς», ἀπεκρίθη · «Ἐπιγινώσκω, ἐπιγινώσκω τὸν πρωτότοκον τοῦ Σατανᾶ.» Τοσαύτην οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτῶν ἔσχον εὐλάβειαν πρὸς τὸ μηδὲ μέχρι λόγου κοινωνεῖν τινι τῶν παραχαρασσόντων τὴν ἀλήθειαν , ὡς καὶ Παῦλος ἔφησεν · «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼςὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ (ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ) Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΙ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


                                                                                                    23.12.2017
1.Ευχόμεθα και προσευχόμεθα καὶ οι πληγέντες ἀπὸ τὶς τελευταῖες καταιγίδες συνάνθρωποί μας (στὴ Μάνδρα Ἀττικῆς, στὴ Χαλκιδική, στὴ Πιερία καὶ παντοῦ ἀλλοῦ) νὰ ἔχουν ὑγεία καὶ σιγά –σιγὰ νὰ παίρνῃ ἡ ζωή τους τὸν κανονικὸ ρυθμό.
2.Τὸ τρισάθλιο κατεστημένο πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ κάνῃ καὶ σοβαρὰ ἔργα ὑποδομῆς,

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ


e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Ἀνακοινωθὲν
Ἡ ἱστορικὴ πλέον καὶ ἀγωνιστική «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», ποὺ συνέδεσε τὸ ὄνομά της μὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας, συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, στὴν νέα αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στὴν Θεσσαλονίκη. Ἔλαβαν μέρος μνημονεύοντες καὶ μὴ μνημονεύοντες κληρικοί, ἀποτειχισμένοι καὶ μὴ ἀποτειχισμένοι, πρᾶγμα ποὺ διαλύει τὶς ψευδεῖς καὶ συκοφαντικὲς φῆμες γιὰ σχισματικὲς τάσεις, καὶ μετὰ ἀπὸ συζήτηση ἀποφασίσθηκαν τὰ ἑξῆς: 
1. Νὰ συνεχισθεῖ ἐντονώτερα ὁ ἀγώνας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.
2. Νὰ ὀργανωθεῖ Ἡμερίδα στὴν Θεσσαλονίκη ποὺ θὰ παρουσιάσει τὰ θεολογικὰ καὶ κανονικὰ ἀτοπήματα τῆς «Συνόδου» τοῦ Κολυμπαρίου.
3. Νὰ κυκλοφορηθεῖ σχετικὸ φυλλάδιο γιὰ τὸν αἱρετικὸ χαρακτήρα τῆς «Συνόδου».
4. Μὲ σύνεση καὶ διάκριση νὰ παρακληθοῦν καὶ νὰ προτραποῦν Ἐπίσκοποι καὶ ἄλλοι κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ νὰ πυκνώσουν τὸ ὀρθόδοξο μέτωπο, ὥστε νὰ διαλυθεῖ τὸ σύννεφο τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ ἐπιλάμψει ὁ ἥλιος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως θὰ ἐπιλάμψει τὶς ἑπόμενες ἡμέρες μὲ τὴν Γέννησή Του ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ ἀνέτειλε στὸν κόσμο τὸ φῶς τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας. Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἀκύρωσε τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, αὐξάνει τὴν χαρὰ καὶ τὶς ἐλπίδες μας καὶ δικαιώνει ὅσους ἀγωνισθήκαμε ἐναντίον της. Ἀναμένουμε καὶ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες ἢ τουλάχιστον ἄλλοι Ἐπίσκοποι, κληρικοὶ καὶ μοναχοί, ἰδιαίτερα τὸ Ἅγιον Ὄρος, νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν τὴν θέση τους.
Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2017
Γιὰ τὴν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω Γατζέας Βόλου
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
https://katihisis.blogspot.ca/2017/12/blog-post_20.html
***

Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ": 

Διαβάζωντας προσεκτικά το πλήρες κείμενο της Αποφάσεως της Συνόδου της Ιεραρχίας της Ρωσικής Εκκλησίας συμπεραίνω ότι η Ρωσική Εκκλησία, ούτε Καταδικάζει τις επίμαχες Αποφάσεις της "Συνόδου" του Κολυμπαρίου, ούτε τις Αποδέχεται, απλά τις κάνει Ανεκτές, με όλες τις Εκκλησιαστικές συνέπειες που συνεπάγεται το γεγονός αυτό. Αυτό δεν σημαίνει Ακύρωση αλλά Ανοχή της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου.