ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 -- ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ - ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ-- «Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ»

Σαλπίσματα μετάνοιας
Εισερχόμαστε με τη δύναμη του Πανάγαθου Θεού στο ευλογημένο στάδιο του Τριωδίου, το οποίο αποτελεί ευκαιρία για να εγκολπωθούμε στη ζωή μας βασικές πνευματικές αρετές και να αποκομίσουμε πλούσια εν Χριστώ καρποφορία. Ειδικότερα, τη σημαντική αυτή περίοδο του Τριωδίου ανοίγει η Εκκλησία μας με λατρευτικές ευκαιρίες που εκτοξεύουν τον άνθρωπο σε αναβάσεις πνευματικής ωφέλειας και καλλιέργειας. Άξονας βασικότατος γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η πνευματική ζωή είναι η μετάνοια του ανθρώπου, η οποία περνά μέσα από την αρετή της ταπεινοφροσύνης και την απόταξη της κακίας και του εγωισμού.

Η εμβέλεια της παραβολής
Η σημερινή πρώτη Κυριακή του Τριωδίου ονομάζεται του Τελώνου και του  Φαρισαίου από την ομώνυμη παραβολή.

Orthodox Hymns -- Ορθόδοξοι Ύμνοι από το Άγιον Όρος


Θεωρία καὶ πρᾶξις -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

Στις διάφορες συναντήσεις πού πραγµατοποιοῦν οἱ χριστιανοί συχνά γίνεται λόγος γιά ἐνάρετους ἀνθρώπους, πού εἶναι ἀνάµεσά µας καί προσφέρουν σηµαντικό πνευµατικό ἔργο. Περιγράφονται γεγονότα καί καταστάσεις µέ ἐνθουσιασµό καί ὑπερβολή καί δηµιουργοῦνται ἐντυπώσεις ἀδικαιολόγητες, γιατί ἡ πραγµατικότητα εἶναι διαφορετική. Αὐτό συµβαίνει, γιατί ἀγνοοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι ἄλλο εἶναι ἡ γνώση τῶν ἀρετῶν καί ἄλλο ἡ ἀπόκτησή τους. Οἱ θεολόγοι καί οἱ ἱεροκήρυκες µιλοῦν µέ ἄνεση καί ἐνθουσιασµό γιά τίς ἀρετές, ἀλλά γιά τόν κόπο καί τόν ἱδρώτα πού ἀπαιτεῖ ἡ ἀπόκτησή τους δέν κάνουν λόγο! Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέει ὅτι «ἀρετή πού δέν ἀσκεῖται ἔµπρακτα, γρήγορα, κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν διαφόρων περιστάσεων, ἐξαφανίζεται». Ἐνάρετος λοιπόν δέν εἶναι ὁ θεωρητικός τῆς ἀρετῆς, ἀλλά ὁ ἐργάτης τῆς ἀρετῆς. Ὄχι αὐτός πού µελετάει, µιλάει καί γράφει γιά τήν ἀρετή, ἀλλά αὐτός πού ταπεινά τηρεῖ τίς ἐντολές, δέν κάνει θόρυβο, συναισθάνεται τίς ἀδυναµίες του καί ζητάει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Αὐτός πού συνήθως δέν µπορεῖ νά περιγράψει ὅσα βιώνει, οὔτε προθυµοποιεῖται νά διδάξει σχετικά. Ὡστόσο ἡ ζωή του µιλάει στούς ἄλλους, τούς παραδειγµατίζει καί τούς διδάσκει. Τό περί ἀρετῆς θέµα εἶναι πολύ σοβαρό καί χρειάζεται προσοχή. ∆υστυχῶς, βλέπουµε καθηµερινά ἀνθρώπους µέ «ἀρετές» νά µᾶς ἀπογοητεύουν µέ τή συµπεριφορά τους καί τίς ἐπιλογές τους. Πέφτουµε ἀπό τά σύννεφα καί σκανδαλιζόµαστε. Εἶναι νευρικοί, ἀνυπόµονοι, φιλόδοξοι, ὑποκριτές, περίεργοι, φίλοι τῆς κατάκρισης ἀλλά καί τῶν ἀρνητικῶν καί µαύρων λογισµῶν. Ἐνῶ ἐµεῖς νοµίζαµε ὅτι εἶχαν ἀνέλθει καί τίς τελευταῖες βαθµίδες τῆς κλίµακας τῶν ἀρετῶν. Οἱ ἀδυναµίες τους ἀποκαλύπτονται, ὅταν ἀντιµετωπίζουν διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις ἤ ὅταν δέν ἔχουν τό πρῶτο λόγο στό περιβάλλον τους. Αὐτό φαίνεται περισσότερο στούς προβεβληµένους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι βιώνουν γεγονότα πού δέν τούς ἀρέσουν, ἀλλά κρύβουν τήν ἐνόχλησή τους καί ἐµφανίζονται ὡς ἀνώτεροι καί ἀνεπηρέαστοι. Ἔρχονται ὅµως ὧρες ὅπου τά τείχη τῆς ὑποκρισίας πέφτουν καί ἡ πραγµατικότητα ἐµφανίζεται σέ ὅλο τό µεγαλεῖο. Τότε ἡ ἀπογοήτευση εἶναι πικρή. Καί διερωτᾶται κανείς. Ποῦ εἶναι οἱ ἀρετές; Γιατί χάθηκαν τόσο ξαφνικά; Εἶναι ἀνάγκη νά χτίζουµε τήν πνευµατική µας ζωή σέ γερά θεµέλια, δηλαδή στήν ἀκριβῆ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Μόνο τότε θά ἔχουµε πραγµατική πρόοδο. Ἐάν ἡ θεωρία µας δέν εἶναι βιωµατική, οἱ «ἀρετές» µας θά ἐξανεµίζονται καί θά γινόµαστε χειρότεροι καί ἀπό τούς κοσµικούς.

"Ο.Τ"

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Λέοντος επισκόπου Κατάνης, Αγάθωνος πάπα Ρώμης, Σαδώκ ιερομάρτυρος, Διδύμου, Ευτροπίου μαρτύρων, Βησσαρίωνος οσίου του θαυματουργού, Ιωάνου νεομάρτυρος (1575).

Ὁ Ἅγιος Λέων γεννήθηκε στὴ Ραβέννα τῆς Ἰταλίας ἀπὸ γονεῖς εὐλαβεῖς καὶ εὐγενεῖς. Ἀφοῦ σπούδασε, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στὴ Ραβέννα καὶ ἀργότερα ἐξελέγη γιὰ τὴν καθαρότητα καὶ πνευματικότητα τοῦ βίου αὐτοῦ Ἐπίσκοπος Κατάνης τῆς Σικαλίας. Ἔγινε προστάτης τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν χηρῶν, δίδασκε καὶ νουθετοῦσε τὸ ποίμνιό του καὶ ἔκτισε τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Λουκίας († 13 Δεκεμβρίου). Ὁ Ἅγιος διακρίθηκε, ἐπίσης, γιὰ τοὺς ἀγῶνες του κατὰ τῶν αἱρετικῶν, τοὺς ὁποίους νίκησε καὶ ντρόπιασε ὄχι μόνο μὲ λόγια ἀλλὰ καὶ μὲ κείμενα.
Ὁ Ἄγιος Θεὸς τὸν προίκισε μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Καὶ τὸν μάγο Ἡλιόδωρο ποὺ εἶχε πλανέψει πολλοὺς μὲ μαγεῖες, μετὰ ἀπὸ προσευχὴ τὸν κατέκαψε μὲ τὴ φωτιά, ἐπειδὴ καυχιόταν ὅτι μποροῦσε νὰ κάνει τὰ πάντα καὶ ὅτι δὲν φοβόταν τὴ φωτιά. Βλέποντας οἱ πιστοὶ τὸ θαῦμα αὐτὸ καταπλάγηκαν. Ἀμέσως τὸ περιστατικὸ αὐτὸ διαδόθηκε στὴ Βασιλεύουσα. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὁ Ἅγιος προσκλήθηκε ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς Λέοντα Δ’ (775 – 780 μ.Χ.) καὶ Κωνσταντῖνο ΣΤ’ (780 – 798 μ.Χ.) στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἀξιώθηκε πολλῶν τιμῶν.
Ὁ Ἅγιος Λέων κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ 785 μ.Χ. καὶ τὸ σεπτὸ λείψανό του ἐνταφιάσθηκε στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Λουκίας.

π.Θεόδωρος Ζήσης, Η Συνένευξη στη Μολδαβία - Σε 40' η διδασκαλία της Ορθοδοξίας [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο 79ο νηπιαγωγείο των Σεπολίων όταν γιόρτασαν το μπαϊράμι…

Διαβάστε το αναδημοσιευμένο άρθρο που μας τάραξε και μας σήκωσε την τρίχα κάγκελο! Η είδηση που μεταφέρουμε, μπορεί να κάνει τον κάθε έναν να βγει από τα ρούχα του. Έτσι όπως ακριβώς συνέβη στον αγανακτισμένο γονέα, ο οποίος μας την μετέφερε.
Στο 79ο νηπιαγωγείο της περιοχής των Σεπολίων, την ημέρα που οι μουσουλμάνοι κατέλαβαν τις πλατείες της Αττικής για να προσευχηθούν, οι δασκάλες αποφάσισαν να διδάξουν τους μικρούς μαθητές τι εστί μπαϊράμ.Όχι, δεν κάνετε λάθος. Κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να μάθουν στα παιδιά ηλικίας τεσσάρων-πέντε ετών για το μπαϊράμ, δηλαδή τη μουσουλμανική γιορτή.
Και αυτό γιατί ανάμεσα στα 30 συνολικά παιδάκια, τα τρία ήταν μουσουλμανόπαιδα… Έτσι, αντί για μάθημα, τα παιδάκια «μυήθηκαν» στη μουσουλμανική θρησκεία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάποια στιγμή, εμφανίστηκαν στον παιδικό σταθμό οι γονείς των μουσουλμανόπαιδων, για να προσευχηθούν μαζί τους!

Ερώτησε κάποτε ένας μοναχός τον αββά Παμβώ:

Αλήθεια γέροντα, θα αλλάξουν οι συνήθειες και οι παραδόσεις των χριστιανών και δεν θα υπάρχουν ιερείς στις εκκλησίες; Και ο Γέροντας απάντησε: «Εκείνο τον καιρό θα ψυχραθεί η αγάπη των πολλών και θα πέσει μεγάλη θλίψη. Θα γίνουν επιδρομές εθνών. Μετακινήσεις λαών, αστάθεια στους βασιλείς, ανωμαλία στους κυβερνήτες, οι ιερείς θα γίνουν άσωτοι και οι μοναχοί θα ζουν με αμέλεια. Οι ηγούμενοι θα αδιαφορούν για τη δική τους σωτηρία αλλά και του ποιμνίου τους. Θα είναι όλοι τους πρόθυμοι και πρώτοι στα τραπέζια και εριστικοί. Οκνηροί στις προσευχές αλλά πρόθυμοι στην καταλαλιά, έτοιμοι για κατηγορία.

Αι θέσεις του π. Γεωργίου Μεταλληνού: Αισθάνομαι προδομένος, διότι άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.

Εις την συνέντευξίν του προς την εφημερίδα «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» (27. 5. 01) ο Πρωτοπρεσβύτερος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Γεώργιος Μεταλληνός εξέθεσε τα της στάσεώς του έναντι της επισκέψεως του Πάπα και τα των σχέσεών του με τον Αρχιεπίσκοπον. Μεταξύ άλλων ανέφερε και τα ακόλουθα: Ο Πάπας τα πήρε όλα και έφυγε. Η στάση μας ήτο ουνιτίζουσα. Παραδεχθήκαμε την ηγεσία του. Κι αυτό σημαίνει καταξίωση του πιο δικτατορικού και απολυταρχικού συστήματος του κόσμου. Ο στόχος του ήταν να αναγνωριστεί και να νομιμοποιηθή υπό την διπλή του ιδιότητα: Ως αρχηγός Εκκλησίας (και μάλιστα ως αρχηγός όλων των θρησκειών του κόσμου), αλλά και ως κοσμικός πολιτικός άρχοντας. Εμείς τον καταξιώσαμε στη πράξη συμβολικά και με τις δύο ιδιότητες. Οι κορυφές της πολιτειακής μας ηγεσίας τον είδαν μόνο μία φορά και η εκκλησιαστική ηγεσία τρεις φορές. Μελετήσαμε τα κείμενα, που αντηλλάγησαν από θεολογικής πλευράς και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει υπέρβαση ορίων ακόμη και στο θέμα της συμπροσευχής. Γιατί όταν στο κοινό ανακοινωθέν ευχόμεθα, αυτό είναι προσευχή, για μας τους θεολόγους. Αλλά και η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στη νουντσιατούρα είναι καταξίωση του κονκορδάτου. Τώρα πιστεύω θα αρχίσουν να βλαστάνουν τα προβλήματα. Θα τα δείτε σιγά – σιγά. Αισθάνομαι προδομένος, διότι άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. 
***
Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αι θέσεις του π. Γεωργίου Μεταλληνού: Αισθάνομαι π...": 

"Περσινά τσίπουρα, φετινές ρακές". Ο απεσταλμένος του οικουμενικού Βαρθολομαίου στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας, που μίλησε "ασκητικά" σε ορθόδοξους μετανάστες της Γερμανίας - ήταν ο ιερομόναχος π. Νίκων - τους συνέστησε να κάνουν κομποσχοινάκι, να λένε τη νοερά ευχή και άλλο τίποτα δεν χρειάζεται. Ο Κύριος μεριμνά για την Εκκλησία και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

Υποθέτω, τα ίδια θα άρχισε να λέει και ο πάπας μετά το Σχίσμα στους πιστούς, τα ίδια τους λέει και τώρα (
creo en el amor), πιάνουν τόπο αυτά. Οι πιστοί δεν πολυπραγμονούν εις τα της πίστεως. Λένε οι κομμώτριες, οι υδραυλικοί, οι νταλικιέρηδες κλπ. "Αφού το λέει ο πάπας, αυτό και ισχύει. Τι να κάθομαι εγώ και να ασχολούμαι. Εις πολλά έτη Δέσποτα, εσύ ξέρεις, κι εμείς συμφωνούμε". Κι έτσι βλάστησε το δέντρο της αθεϊας με τα φρούτα των "ενδοτριαδικών σχέσεων" του πατρός ημών Ζηζιούλα.

Μουσουλμάνοι της Αγγλίας - Πήραμε τον έλεγχο της χώρας


Ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης, έγραψε το 1965:

«Από το 1920 έχομεν συρροήν «βλασφημιών», δια του καινοτόμου Μεταξάκη, και του Ωριγενιστού Βασιλείου, αι οποίαι απεκορυφόθησαν δια του νυν Πατριάρχου κ. Αθηναγόρου. Οποίαι και οπόσαι βλασφημίαι!
Από το 1949 μέχρι σήμερον και τι δεν ηκούσαμεν από του στόματός του! Προς τι να τας επαναλάβωμεν; Προς τι να είπωμεν δια την «φιλτάτην του πατρίδα, την Τουρκίαν δια τας άνευ ανάγκης γλοιώδεις κολακείας προς το Ισλάμ, το ότι «ένα Θεόν πιστεύομεν πάντες» ή «όταν περιέρχωμαι εις αμηχανίαν, στρέφω το βλέμμα μου προς την εικόνα του Ατατούρκ και φωτίζομαι», τας ιδιοτύπους συλλειτουργίας μετά των Αρμενίων, τα τελούμενα μνημόσυνα επί νεκρών Τούρκων, αι συμφωτογραφήσεις μετά ελεεινών γυναικών, η αντικατάστασις του «μέτρου αληθείας ο Θεός», δια του «μέτρου ο άνθρωπος», η σιωπή του επί επιμόνου κατηγορίας ως μασόνου, η κατόπιν τόσου σκανδάλου, απειλήσαντος την ενότητα του Πατριαρχείου, προώθησις του μασόνου Ιακώβου εις Αμερικήν;
Προς τι να υπομνήσωμεν τα τόσον γνωστά γεγονότα των τελευταίων χρόνων;
Ποίος ποτέ Πατριάρχης Κ/πόλεως εδέχθη να γίνη όργανον μεγάλης εγκοσμίου δυνάμεως, δια να επιτύχη μίαν ψευδένωσιν των Εκκλησιών εις βάρος της Ορθοδόξου Πίστεως; Ποίος ελάλησε τόσον φιλελεύθερα και αντορθόδοξα, ως ούτος ο άνθρωπος;…. Ποίος άλλος είπε, ότι «μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων δεν υπάρχουν διαφοραί»; Ποίος άλλος ετραυμάτισε την εθνικήν μας φιλοτιμίαν με τον νοσηρόν  φιλοτουρκισμόν του; Ποίος προσέφερε «γην και ύδωρ» εις τον πάπαν;
Ποίος εδίχασε το πλήρωμα της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας, εις ενωτικούς και ανθενωτικούς;
Ποίος περιήγαγεν εις τόσον ταπεινωτικήν θέσιν το κύρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δια μιάς αχρείου Ορθοδόξως και φιλολατινικής πολιτικής;

Διατί, λοιπόν, όλα αυτά δεν αποτελούν «βλασφημίας κατά του αγίου Πνεύματος» και τα δεινά τα οποία υπέστη το Πατριαρχείον μας και ο εις την Τουρκίαν λαός μας δεν αποτελούν «ένδικον μισθαποδοσίαν» υπό του Θεού μη φειδομένου και προ αυτού εκ του ολοκληρωτικού εκ της βασιλίδος «ξεριζώματος»;

Σωματεῖον «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»-- ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ … ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ …   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 19.2.2016 Ἀγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ,

ΕΚΚΛΗΣΙΣ - «ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΟΥΚ ΕΧΩ»
1. Χρόνια ὁλόκληρα τονίζομεν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην οἱ διάφοροι φίλοι νὰ μὴ εἶναι «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ νὰ μὴ ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικόν: «ἀγρὸν ἠγόρασα… ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… γυναῖκα ἔγημα… ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18-20)
καθὼς καὶ τὸ ἕτερον Γραφικόν : «…ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…» (Ἰωάν. 5,7).

2. Μέχρι τοῦδε χιλιάδες φίλοι μᾶς παρηγοροῦν μὲ λόγια, ἀλλὰ ἐλάχιστοι μὲ ἔργα. Οἱ περισσότεροι δυστυχῶς, ἐνῷ ἔχουν γνωριμίες, διασυνδέσεις, ἐπαφὲς καὶ συνεργασίες μὲ πολλοὺς ἰθύνοντες, ἐν τούτοις πολὺ ἐλάχιστοι συνειδητοποίησαν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ μᾶς συνδράμουν ἐμπράκτως. Οἱ περισσότεροι κρατοῦν ὅλες αὐτὲς τὶς γνωριμίες μὲ ὑψηλὰ ἱστάμενα πρόσωπα διὰ τόν «ἑαυτούλη» των, τοὺς συγγενεῖς των καὶ τὸ στενότατον περιβάλλον των...

Η «προσφορά» των παπικών στην Κύπρο γράφτηκε με το αίμα των Ορθοδόξων

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διακηρύσσει ότι η Παπική παρασυναγωγή είναι αδελφή Εκκλησία, ενώ για τον Πάπα λέγει ότι είναι ο Προκαθήμενος της αδελφής Εκκλησίας και είναι κανονικός Επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης . 

Το 1192 πάτησε το πόδι του στην Κύπρο το ανάλγητο παπικό τάγμα των Ναϊτών. Το Πάσχα του ίδιου έτους κατέσφαξαν, εντός του Ορθοδόξου Ι. Ναού της Παναγίας της Λευκωσίας, τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες, που κατέφυγαν εκεί για να σωθούν. Οι διάδοχοι των Ναϊτών, Λουϊζιάνοι, έμειναν στην Κύπρο 300 χρόνια, διώκοντας σκληρότατα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επί των ημερών τους πλημμύρησε η Κύπρος από μοναχούς παπικών ταγμάτων, κατήργησαν δεκατέσσερις Ορθόδοξες Επισκοπές, περιορίζοντάς τες σε τέσσερις και τις έθεσαν υπό την δικαιοδοσία τους. Το 1260 ο πάπας Αλέξανδρος απαγόρευσε την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Παράλληλα, οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι έπρεπε να δίνουν όρκο πίστης στον Πάπα, ενώ οι ορθόδοξοι ιερείς χειροτονούνταν με έγκριση των παπικών. Το 1231 δεκατρείς μοναχοί της Καντάρας αρνήθηκαν να υποταγούν στον πάπα και φυλακίστηκαν για τρία έτη. Ο ένας εξ αυτών κοιμήθηκε στη φυλακή, εξ αιτίας των άθλιων συνθηκών. Οι παπικοί έσειραν κατόπιν το λείψανό του στις πλατείες της Λευκωσίας και στο τέλος το έκαψαν. Τους άλλους δώδεκα πατέρες τούς έδεσαν σε μουλάρια, που τα άφησαν νε τρέξουν στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου. Τα σώματά τους ξεσχίστηκαν και κατόπιν τα έκαψαν σε πλατεία της Λευκωσίας. Τέλος, τα ανακάτεψαν με οστά ζώων για να μη τα λάβουν οι Ορθόδοξοι.  


Του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού εις το Γενέσιον της Θεοτόκου:

«Ὦ ζεῦγος λογικῶν τρυγόνων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα τὸ σωφρονέστατον. Ὑμεῖς τὸν τῆς φύσεως νόμον, τὴν σωφροσύνην, τηρήσαντες τῶν ὑπὲρ φύσιν κατηξιώθητε· τετόκατε γὰρ τῷ κόσμῳ Θεοῦ μητέρα ἀπείρανδρον. Ὑμεῖς εὐσεβῶς καὶ ὁσίως ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει πολιτευσάμενοι, ὑπὲρ ἀγγέλους καὶ τῶν ἀγγέλων δεσπόζουσαν νῦν θυγατέρα τετόκατε. Ὦ θυγάτριον ὡραιότατον καὶ γλυκύτατον· ὦ κρίνον ἀναμέσον τῶν ἀκανθῶν ἐκφυὲν ἐξ εὐγενεστάτης καὶ βασιλικωτάτης ρίζης δαβιτικῆς… Ὦ ρόδον ἐξ ἀκανθῶν τῶν Ἰουδαίων φυὲν καὶ εὐωδίας θείας πληρῶσαν τὰ σύμπαντα. Ὦ θύγατερ Ἀδὰμ καὶ μήτηρ Θεοῦ. Μακαρία ἡ ὀσφὺς καὶ ἡ γαστὴρ ἐξ ὧν ἀνεβλάστησας· μακάριαι αἱ ἀγκάλαι αἵ σε ἐβάστασαν καὶ χείλη τὰ τῶν ἁγνῶν φιλημάτων σου ἀπολαύσαντα, μόνα τὰ γονικά, ἵνα ᾖς ἐν πᾶσιν ἀειπαρθενεύουσα».

This came from Fr Alypios at Kapsala/Agion Oros


Στή Χειμάρρα βγαίνει ο ήλιος, άρχηγός ο Σπύρος Μίλιος. Σπύρος Μίλιος στη Σπηλαία μέ Σταυρό καί μέ σημαία.

Στή Χειμάρρα βγαίνει ο ήλιος, άρχηγός ο Σπύρος Μίλιος. Σπύρος Μίλιος στη Σπηλαία μέ σταυρό καί μέ σημαιά. Τά βαπόρια είχαν ράξει βγάνανε στρατό με τάξη, την ...

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 19/2/2016

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ


Ἡ πρόσφατη ἀποκάλυψι τοῦ εἰδεχθοῦς ἐγκλήματος δολοφονίας στήν Σιάτιστα Κοζάνης τοῦ νεαροῦ Κωνσταντίνου Πολύζου δημοσιοποίησε ἕνα ἐκπληκτικό γεγονός πού δυστυχῶς πέρασε ἀσχολίαστο καί τό ὁποῖο συντρίβει καί κονιορτοποιεῖ τό ἀθεϊστικό κοσμοείδωλο καί τίς ληρώδεις ἀνοησίες τῶν δῆθεν προοδευτικῶν ριζοσπαστῶν «διανοουμένων» ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόνο ὅ,τι φαίνεται καί ὅτι προέρχεται ἀπό τό πουθενά καί τήν τυχαιότητα καί βαδίζει στήν ἐκμηδένιση καί τήν ἀνυπαρξία, ἕνας τυχαῖο καί ἀνερμάτιστος κρῖκος σέ μία τυχαία καί ἀνερμάτιστη, ἄλογη καί ἀσυνείδητη διαδικασία ἐξέλιξης.
Τό συγκλονιστικό γεγονός ἐρείδεται στήν μαρτυρία τοῦ κ. Σαράντη Λιάκου κυνηγοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν διάρκεια κυνηγητικῆς ἐξορμήσεως ὁδηγήθηκε ἀπό τούς κυνηγητικούς του σκύλους στήν διαμελισμένη σορό ἀπό ἄγρια ζῶα τοῦ θύματος τῆς δολοφονίας Κων/νου Πολύζου, τήν ὁποία θεώρησε ὅτι ἀνήκει σέ ἀποθανόντα μετανάστη καί δέν ἐνημέρωσε αὐθωρεί τίς Ἀρχές. Ὅπως ὁ ἴδιος ὅμως κατέθεσε σέ ὄνειρό του ἐμφανίσθηκε τό θύμα τῆς δολοφονίας καί τοῦ ἀπεκάλυψε τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητός του, παρακινόντας τον νά ἐνημερώσει τίς Ἀστυνομικές Ἀρχές τῆς χώρας καί ἔτσι νά ξεκινήσει ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἀγρίου καί φοβεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος. Τό ἀνωτέρω ἐκπληκτικό γεγονός δέν σχολιάστηκε ἀπό τούς «εἰδικούς» τῆς ἐνημέρωσης καί θεωρήθηκε ὡς ἀνάξιο προσοχῆς. Εἶναι ὅμως ἐξαιρέτως συγκλονιστικό καί ἀποδεικτικό τῆς ὑπάρξεως τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πού ὑπερβαίνει τό φυσικό θάνατο καί δέν ἐγκλείεται στήν ὑλική διάσταση τῆς ζωῆς.
Τό συγκεκριμένο γεγονός πού κατέθεσε ὁ ἀξιόπιστος κ. Λιάκος ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς ἀναρίθμητες ἀποδείξεις γιά τήν ὕπαρξη τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πού ἐπιμαρτυρεῖ τήν ἀλήθεια τήν ὁποία διακηρύσσει διαχρονικά ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία.
Οἱ πνευματικές ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί οἱ ἀποδείξεις γιά τήν ἰδιαιτέρα ὑποστασή της εἶναι βέβαια τό ἐνσυνείδητο πνεῦμα μας καί τό ἐνσυνείδητο ἐγώ μας. Ἡ συνείδησι καί ἡ συνειδητή ἀντίληψη τῶν ἐννοιῶν τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ καθήκοντος τοῦ δικαίου καί τοῦ ἀντιστρόφου τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν. Ἡ μεταβολή σέ ἰδέες ὅλων τῶν ἐπί τοῦ σώματός μας ὑλικῶν ἐπιδράσεων καί ἐντυπώσεων ἐνδοοργανικῶν καί ἐξωτερικῶν, ἡ δυνατότητα τῆς μή ἱκανοποιήσεως διά τῆς βουλήσεως καί τῆς θελήσεώς μας ὅλων τῶν ἐπί τοῦ σώματός μας ἐπιδράσεων. Ἡ συνειδητή καί δυναμική ἐπίδραση ἐπωφελῶς καί ἐπιβλαβῶς τῆς πνευματοβολίας τῆς ψυχῆς μας στό ἴδιο μας τό σῶμα ἀλλά καί σέ ἄλλα πρόσωπα καί ἀντικείμενα, ἡ ὑποβολή εἰδική ἀλλά καί ὁμαδική, ἡ ἑκούσια συνειδητή βασκανία, ἡ τηλεπάθεια, ὁ προφορικός λόγος καί ὁ ἐνδιάθετος λόγος, ἡ συνειδητή μνήμη ἡ ἀνάπλασι καί ἡ ἀναγνώρισι καί ἡ συνειδητή προσοχή, γνώσις, ἐπιστήμη καί φαντασία, ἡ πνευματική ἱκανότης, ἰδιοφυΐα καί μεγαλοφυΐα ἀσχέτως τῶν διαστάσεων καί τοῦ βάρους τοῦ σώματος καί τοῦ ἐγκεφάλου, τά ὄνειρα καί ἰδίως τά προγνωστικά καί προφητικά ὀράματα, οἱ σέ ἔκσταση ὀπτασίες καθώς καί οἱ συναισθηματικές καί ἠθικές ἀτέλειες καί ἀνεπάρκειες τῆς παρούσης ζωῆς πού δέν μποροῦν νά αἰτιολογήσουν τήν ὑφισταμένη νομοτέλεια.
Ἐπιπρόσθετες ἀποδείξεις γιά τήν ἰδιαιτέρα ὑπόσταση τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς a contrario (ἐκ τοῦ ἐναντίον) ἀπό τήν ὑποστατικότητα τῶν πονηρῶν πνευμάτων, εἶναι ἡ τηλενέργεια καί τηλεκινησία, ὁ ὑπνωτισμός, ἡ γοητεία καί ἡ κατάρα, ἡ νοομαντία, ἡ ἐνδοσκοπία καί ἡ αὐτόματος γραφή, ἡ ἐξωπλασία ἤ τηλεπλασία (ἐκτόπλασμα), ἡ μαγεία, ἡ καταληψία, ἡ ἀκαΐα, ἡ αἰώρησι, ἡ διπλή ἤ πολλαπλή προσωπικότης, ἡ ξενογλωσσία τῶν διαμέσων, ἡ ἰδεοπληγία-ἰδεοπλασία καί ἡ ψευδαίσθησι. Τό τραγικό θύμα τῆς εἰδεχθοῦς δολοφονίας Κων/νος Πολύζος μέ τήν μεταφυσική του παρέμβαση γιά τήν ἀποκάλυψη τοῦ εἰς βάρος του ἐγκλήματος, ἀπέδειξε γιά μιά εἰσέτι φορά ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει πλαστεῖ ἀθάνατος, μέτοχος τῆς αἰωνιότητος καί κοινωνός δυνάμει τῆς αἰωνίου ζωῆς τοῦ Δημιουργοῦ του.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

π. Νικόλαος Μανώλης, ο Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ & ο κοσμήτορας του Αριστοτελείου κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου


Έρχονται ... Hot spot στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Τα παραμύθια τέλειωσαν.

Ο εχθρός δεν είναι μόνον εντός των πυλών. Είναι δίπλα στο σπίτι σου. Δίπλα στην γυναίκα και τα παιδιά σου. 

Βλέπεις τόσα χρόνια σε παρακαλούσαμε να συμμετέχεις σε οποιαδήποτε αντίδραση αλλά ήσουν απασχολημένος, με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.. Έπρεπε να πας την κόρη στα αγγλικά, στην ρυθμική γυμναστική και στο κολυμβητήριο. Είχατε γενέθλια και επισκέψεις.

Τώρα; Τι θα κάνεις τώρα;;;


Τώρα συνεχίζονται υποτονικές οι αντιδράσεις των "επιτροπών κατοίκων"..
 
300 ειρηνικοί πολίτες δεν είναι σε θέση να ματαιώσουν κανένα σχέδιο και καμία άνωθεν εντολή.


Οι λαθροεισβολείς σε λίγες μέρες θα κυκλοφορούν ανενόχλητοι στην γειτονιά σου. 
Με δωρεάν (πληρωμένη από εσένα)  διαμονή και διατροφή στο hotspot. Βλέπεις τι ωραία δουλεύει το κράτος όταν θέλει; Σε λίγες μέρες έτοιμα όλα.


Δείτε και τα επόμενα βίντεο. Πάντως μην γκρινιάξετε ποτέ.
 
Εμείς από την πρώτη στιγμή σας ενημερώσαμε (δες εδώ). 
Σας καλέσαμε να ξυπνήσουμε. 
Στο τέλος δεν μας έπαιζαν ούτε τα ελληνορθόδοξα ("ρωμαίικα" αυτοαποκαλούνται!) ιστολόγια.


Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
  Αν δεν είναι ήδη αργά.
Από δω και πέρα ας τα βγάλει πέρα, ο καθένας μόνος του.

Ιστολόγιο Ομάδας Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Δες τα βίντεο τώρα: