Ζώσα Νεκρανάσταση --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Ζούμε σε πρωτόφαντες καταστάσεις  κρίσεως της δημοσίας υγείας η οποία ευρίσκεται κατ’ εξοχήν εις την σφαίρα της δικαιοδοσίας της Πολιτείας πλην όμως η Εκκλησία επιβάλλεται ασφαλώς να συνδράμει και να ευθυγραμμισθεί προς τις υποδείξεις με σκοπό την θωράκιση της δημόσιας υγείας και της επιτακτικής λήψεως δραστικών μέτρων δια την αντιμετώπιση της ταχείας μεταδόσεως της νόσου.
---------------------------------
Eυαγγελιον Iωαννου είπε...
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ

Ὅλοι γνωρίζουμε τό πόσο ταπεινώθηκαν οἱ Ἀπόστολοι γιά τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Β´ Κορ. δ´ 12,13). Δηλαδή, μᾶς βρίζουν καί μεῖς τούς εὐλογοῦμε, μᾶς καταδιώκουν καί μεῖς τούς ἀνεχόμεθα, μᾶς δυσφημοῦν καί μεῖς ἀπαντοῦμε μέ γλυκά λόγια. Γίναμε σάν καθάρματα καί τελευταῖοι τοῦ κόσμου, ἀποσπόγγισμα ἀκάθαρτο στά μάτια ὅλων ἕως τήν στιγμή αὐτή. Τί ταπείνωση! Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας εἶπε: «Ὅποιος ἔχει ταπείνωση, δέν ἐνδιαφέρεται γιά τόν χλευασμό, πού τοῦ κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Ἐπειδή τά ἴδια τά ἁμαρτήματά του, καθώς ἔρχονται στήν μνήμη του, γίνονται πανοπλία καί τόν προφυλάσσουν ἀπό τήν ὀργή καί τήν ἀνταπόδοση-ἐκδίκηση, γιά νά ὑποφέρη ἀγόγγυστα ὅσα τοῦ συμβαίνουν». Ἐπίσης ὁ Ὅσιος Νεῖλος εἶπε: «Μακάριος εἶναι ὁ Μοναχός ὅπου λογαριάζει τόν ἑαυτό του σάν κατακάθι ὅλων».

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ -- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

-------------------------------

Unexpected Opponent είπε...
Bιβλιο με τίτλο ο Oικουμενισμος δίχως μάσκες, των εκδόσεων Ορθόδοξου Tύπου. To περιεχόμενό του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό  με διαχρονική α ξ ί α .

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (Aθωνικά άνθη)

«Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Προσευχή Αγ. Γρ. Παλαμά.

Δια την σημερινήν εποχήν, η προβολή της Θεολογίας του αγίου Γρηγορίου, δημιουργεί ένα προβληματισμόν δια την εκπροσωπούσαν σήμερον την Θεολογίαν τάξιν και αυτομάτως συνιστά εν Ορθόδοξον αίτημα και ένα ορθόδοξον σκοπόν. Το αίτημα ως αφετηρίας της Θεολογίας και τον σκοπόν, ως οικείωσιν των επαγγελιών του Ι. Ευαγγελίου. Διότι, ομολογουμένως, η πορεία της Θεολογίας μας σήμερον, πόρρω απέχει από του να είναι ορθόδοξος, τόσον κατά την εφαρμογήν των Ορθοδόξων αιτημάτων, όσον και δια την ενατένισιν και εξάντλησιν των δυνατοτήτων του ανθρώπου της Χάριτος, μέχρις αυτής της θεώσεως, η οποία αποτελεί επηγγελμένον και υποχρεωτικόν αγαθόν. Τι είναι ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς; Ποία η Θεολογία του;

Ύμνοι Τριωδίου -- Orthodox Hymns


Τη ΛΑ΄ (31η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΥΠΑΤΙΟΥ Επισκόπου Γαγγρών.

Υπάτιος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τζ΄ - τλζ΄ (307 – 337), υπήρξε δε εις εκ των τριακοσίων δεκαοκτώ Θεοφόρων Πατέρων των εν Νικαία το πρώτον συνελθόντων, εν έτει τκε΄ (325). Πατρίς τούτου υπήρξεν η Κιλικία της Μικράς Ασίας, εγένετο δε Επίσκοπος της πόλεως Γάγγραι της Παφλαγονίας. Λόγω δε της εναρέτου και ενθέου πολιτείας του μεγάλα ετέλεσε θαύματα και πολλά πλήθη εκ των απίστων προσέφερεν εις τον Χριστόν, οίκον δε κατασκευάσας υπεδέχετο τους εκ του γένους αυτού προστρέχοντας προς αυτόν.

Ανοικτή επιστολή προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως


Σακελλαροπούλου: Ο αιφνιδιασμός Μητσοτάκη, το παρασκήνιο της ...
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:
1. Εξοχότατη Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Αικατερίνα Σακελλαροπούλου.
2. Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
                                    Πάτρα, 29.3.2020
-Πες μου παππού μου, Ηρόδοτε, ποια είναι τα θεμέλια για ένα Έθνος;
-Παιδί μου, το όμμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον και το ομόθρησκον (Ηροδότου Ιστ. 8. 144. 2).


Κυρία Πρόεδρε,
Με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα το μήνυμά σας για την Εθνική μας Παλιγγενεσία που απευθύνατε στον απόδημο Ελληνισμό. Έμεινα δε έκπληκτος με μια τοποθέτηση, η οποία κατά τη γνώμη πολλών ιστορικών είναι εσφαλμένη -εύχομαι να παρεισέφρησε στο μήνυμά σας εκ παραδρομής. Συγκεκριμένα αναφέρατε: «Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς,  τους απόδημους Έλληνες, για πρώτη φορά από την έναρξη της θητείας μου, με αφορμή την εθνική μας επέτειο. Στις 25 Μαρτίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτησαν για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, να ανακτήσουν την πολύτιμη ελευθερία τους και να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος,  ακολουθώντας το παράδειγμα της αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης».
            Άραγε, οι σκλαβωμένοι Έλληνες επαναστάτησαν επειδή μιμήθηκαν την αμερικανική και τη γαλλική επανάσταση; Εάν δεχθούμε τον παραπάνω ισχυρισμό, σημαίνει πως από την πτώση της Πόλεως (1453) μέχρι την έναρξη της Επανάστασης (1821) οι Έλληνες δεν είχαν εξωγενή πρότυπα επαναστάσεων και επομένως για τέσσερις αιώνες δεν έκαναν καμμία μικρή ή μεγάλη κίνηση για αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Όμως, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οι πάντες –επαΐοντες και μη– γνωρίζουν πως κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχαμε δεκάδες επαναστατικά κινήματα. Επομένως, ποιες ξένες επαναστάσεις και  ξένα κινήματα μιμήθηκαν οι προσπάθειες των Ελλήνων για Εθνική Ανεξαρτησία που προηγήθηκαν του 1821;
---------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐξαιρετική ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Ἀντωνοπούλου, πού ἐξευτελίζει τούς ἐθνομηδενιστάς, στούς ὁποίους, δυστυχῶς, ἔχουν περάσει ὅλες οἱ ἐξουσίες. Ἄραγε ὁ κόσμος ὄντως τούς ψηφίζει ἤ αὐτό ἀποτελεῖ «κατόρθωμα» τῆς Singular Logic; Κύριος γνωρίζει... Πάντως, εἶναι δύσκολον νά πιστεύσῃ κανείς ὅτι οἱ Σιωνισταί, πού ἐλέγχουν τόν Πλανήτην, θά ἄφηναν στήν «βούλησιν τοῦ λαοῦ» τίς ἐκλογές τῶν «κυβερνήσεων».

Ευγενία Ξεφτέρη Το τραγούδι του Καραϊσκάκη


Κοινωνική κουζίνα -- "Ο άλλος άνθρωπος"

Αν ξέρετε ανθρώπους που πεινάνε, έχουν οικονομικό πρόβλημα ή βλέπετε άπορους όταν βγαίνετε για δουλειά να τους ενημερώσετε πως κάθε μέρα μπορούν να τρώνε στον Κεραμεικό, Μ. Αλεξάνδρου 122 απ' την κοινωνική κουζίνα
"Ο άλλος άνθρωπος".
Παίρνουν το φαγητό απλά απ' έξω απ' τον χώρο τους εκεί σε πακέτο, τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής κατά την παρασκευή του.
Επίσης όποιος επιθυμεί να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια μπορεί να κάνει παραγγελία σε σουπερμάρκετ μέσω ίντερνετ με παράδοση στο χώρο της κοινωνικής κουζινας και με τηλέφωνο επικοινωνίας "ο Άλλος Άνθρωπος" 6940882355.
Οι ανάγκες είναι:

Τὸ ἀσκητικὸν βίωμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὦ, αἱρετικοί τῆς Δύσεως, καρδιές ἀπολιθωμένες! Ἀγγίξτε καί ἐσεῖς μέ τό μέτωπο ἤ τό στόμα, τό ἱμάτιο τουλάχιστον Ἐκείνου, ἔστω τό Σταυρό Του, τίς εἰκόνες Του, τούς τοίχους τοῦ ναοῦ Του ἤ ὁτιδήποτε εἶναι δικό Του καί θεραπευθεῖτε ἀπό τή σκέψη σας, τήν ὀλιγοπιστία καί τήν ἀπόκρυφη ἀπιστία σας. Ὀνομάστε μας —ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους—ὅπως θέλετε, μόνο μή ἐξισώνετε τό Εὐαγγέλιο μέ τά ἄλλα βιβλία, τούς νόμους καί τίς θρησκεῖες, μέ τίς φιλοσοφίες, γιατί τέτοιο δέν εἶναι καί οὔτε μπορεῖ νά γίνει», γράφει στά ἐμπνευσμένα κείμενά του ὁ μεγάλος νεώτερος θεολόγος καί ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἐπίσκοπος Ἀχρίδος. Οἱ Δυτικοί —Παπικοί καί Προτεστάντες— ἔχουν τόσο ἐκκοσμικεύσει τή χριστιανική τους πίστη καί ζωή, ὥστε τήν κατάντησαν σκιά καί γελοιογραφία! Ὁ χριστιανισμός τους εἶναι τόσο «συσχηματισμένος» μέ τόν «κόσμο», ὥστε τόν ἔχουν κάμει κακέκτυπο καί παραποιημένο. «Τήν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἀρνούμενοι» (Ἰούδα 4).

Εφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος»: Αυτοί που αντιστέκονται είναι λίγοι.

…ο φύλαξ της Ορθοδοξίας πιστός λαός δεν αντιστέκεται. Αυτοί που αντιστέκονται είναι λίγοι. Οι πολλοί είναι αδιάφοροι ή έχουν εσφαλμένη ιδέα, ότι μόνον την ψυχή μας πρέπει να αγωνιζώμαστε να σώσωμε. Τι κάνουν οι άλλοι και μάλιστα οι κληρικοί, δεν είναι δική μας δουλειά να τους κρίνωμε. Έτσι λένε και καθησυχάζουν. Με τέτοια νοοτροπία και χωρίς αντίσταση το κακό θα εξαπλώνεται ως γάγγραινα. Οι οικουμενιστές θα επιβάλλουν τη θέλησή τους παντού και οι λίγοι πιστοί θα υβρίζωνται ως ταλιμπάν, ως μικρόνοες, ως φανατικοί και άνθρωποι του μίσους, ως γραφικοί κλπ. Και ου θαυμαστόν: «Ει τον οικοδεσπότην Βεελζεβούλ εκάλεσαν, πόσον μάλλον τους οικιακούς αυτού»;

«Πολεμούμεν εναντίον της τυραγνίας» -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Έγραψε ο όντως σοφός Γέρος του Μοριά: «Ο κόσμος μάς έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν ήμεθα τρελοί, δεν θα εκάναμεν την Επανάστασιν, διότι ηθέλαμεν συλλογισθεί πρώτον δια πολεμοφόδια, καβαλαρία (ιππικό), πυροβολικό μας, πυριτοθήκες μας, τα μαγαζιά μας, ηθέλαμεν λογαριάσει την δύναμη μας, την τούρκικη δύναμη (…) Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτσια του και έπρεπε να κάνει κανείς δουλειά με αυτούς άλλον να φοβερίζει, άλλον να κολακεύει κατά τους ανθρώπους».
   Ανταγωνίζεται τον σοφό πολεμιστή ο μαχητής ποιητής με το εγερτήριο σάλπισμά του:
-----------------------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Θ. Κολοκοτρώνης: «Παναγία μου, βοήθησε και τούτην την φορά τους Έλληνες διά να εμψυχωθούν»
Μακρυγιάννης: «Κι' αν πεθάνωμεν πεθαίνομεν δια την Πατρίδα μας, δια την Θρησκείαν»
Ἀ. Παπανδρέου πρός Ἀδαμάντιον Πεπελάσην, Διοικητήν τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, διωρισμένος ἀπό τόν Ἀνδρέαν Παπανδρέου, ὅταν ὁ Ἀ. Πεπελάσης αρνήθηκε νά δώσῃ ἕν δάνειον, τό ὁποῖον ἐθεώρησε κακόν: «Καλά δέν ἀντιλήφθηκες ὅτι σέ διωρίσαμε γιά νά ὑπηρετῇς τήν οἰκογένεια Παπανδρέου; ... Ὅσον εἶσαι μαζί μας, θά κάνῃς τή δουλειά τῆς οἰκογένειας Παπανδρέου!!!»
Βαρθολομαῖος: «Δυστυχῶς, οἱ δύο λαοί [σ.σ. Ἕλληνες καί Τοῦρκοι] διέκοψαν τήν ὑπέροχον συμβίωσιν τῶν 400 χρόνων ὅταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι τό 1821 καί δημιούργησαν τίς γνωστές προστριβές»!
Κ. Σημίτης: «νά καῇ ἡ Ἑλληνική Σημαία»!
ΓΑΠ: «κυβερνῶ μία διεφθαρμένη χώρα»!
Τσίπρας: «Ἔχει καί ἡ θάλασσα σύνορα καί δέν τό ξέραμε;»
Μητσοτάκης: «Ὁ νατιβισμός πρέπει νά καταπολεμηθῇ», «Δέν φοβᾶμαι τό μπόλιασμα τῆς κοινωνίας μας μέ τούς μετανάστες... εἶμαι ὑπερήφανος ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω μιά κοινωνία ἡ ὁποία μετατρέπεται σέ πολυπολιτισμική σιγά-σιγά»!

Αὐτούς τούς ἄρχοντες ἐπιλέγουν σήμερα οἱ «ἕλληνες». Ὑπάρχει μέλλον γιά τήν Ἑλλάδα;

Τό 2002, ὁ τότε «πρωθυπουργός» Κωνσταντῖνος Σημίτης (κατ' ἄλλους, Ἀαρών Ἀβουρί) εἶπε καί τό ἑξῆς φοβερόν: ὅτι ἡ στρατιωτική δικτατορία «συνδέθηκε μέ τήν γελοιότητα τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ»! Πρός τιμήν της, ἡ ἐφημερίς «Ὀρθόδοξος Τύπος» (14-6-2002, σελ. 2) κατήγγειλε τόν κ. Σημίτην δι' αὐτήν τήν ἐξύβρισιν τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ. Βλ. καί https://www.dimokratianews.gr/content/102388/skeletoi-sto-arheio-toy-simiti

Γέρων Σάββας Λαυριώτης: για Κορωνοϊο, Κλείσιμο Ναών, Θεία Κοινωνία, Χάραγμα, Αντίχριστο

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=15320

“Thus, you will be saved by the pandemic” The orders of the Virgin for the elimination of the Covid 19; her miraculous appearance to a nun of Lady Saidnaya”s covent in Syria


On Sunday night, the official fb account of the Greek Orthodox Monastery of Holy Mother Saidnaya located in Damascus countryside in Syria, announced a great miracle and appearance of Virgin Mary, associated with the covid 19 pandemic.
A nun from Egypt called one of the sisters of the Covent of the Lady Saidmaya and told her what had happened to her.Τhe nun from Egypt said:
-------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Το ζήτημα δεν είναι ο κοροναϊός. Το ζήτημα είναι οι αιρέσεις και η αποστασία που επέτρεψαν τον κοροναϊό.
Όσο δεν διορθωνόμαστε, το να φύγει ο κοροναϊός είναι ζημιά στην ψυχή μας, διότι τώρα όσοι τουλάχιστον έχουμε επίγνωση της κατάστασης, θέλουμε δε θέλουμε είμαστε σε συναγερμό.
Ο κοροναϊός είναι ευλογία, οι ψευτο-δεσποτάδες των αιρέσεων είναι η αλογία.