Η ΑΓΙΑ ΗΜΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.

«Έλαμψεν η χάρις σου Κύριε· έλαμψεν ο φωτισμός των ψυχών ημών· ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας· αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός…». Από την Υμνολ. Του Τριωδίου.

Ουδεμία άλλη περίοδος ευρίσκεται εγγύτερον προς τον χαρακτήρα και την φύσιν της αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, όσον η περίοδος της αγίας και Μ. Τεσσαρακοστής. Διότι ο κύκλος της περιόδου αυτής, αποτελεί την επί το αυστηρότερον ανακεφαλαίωσιν των σκοπών της Εκκλησίας, οίτινες συμπυκνούμενοι εν τη αγία Τεσσαρακοστή, εκφράζονται δυναμικώς εις την πρακτικήν των πιστών ζωήν. Η φύσις της Εκκλησίας είναι πολεμική, και χωρίς την διαρκή στρατείαν, χωρίς τους πνευματικούς αγώνας, χωρίς τον προς πάσαν μορφήν Κακού πόλεμον, Εκκλησία δεν νοείται. Ο αγωνιστικός χαρακτήρ της, είναι εκείνο εις το οποίον ευρίσκει δικαίωσιν η ύπαρξίς της, εκείνο, δια του οποίου εκφράζει το περιεχόμενόν της, εκείνο, όπερ εξηγεί και δικαιολογεί την ίδρυσίν της.

Πῶς θ’ ἀντιδράσουμε σ’ ἕνα διωγμό τῆς Ἐκκλησίας; -- π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου


Το αλάνθαστο κριτήριο -- Αλεξάνδρου Καλόμοιρου

Μέσα στό χάος και την υποκρισία του σύγχρονου κόσμου δεν είναι εύκολο να διακρίνη κανείς την Εκκλησία του Χριστού και να την πλησιάση. Γιατί δεν αρκεί να ονομάζεται Ορθόδοξη μια Εκκλησία για να είναι και στην κυριολεξία. Η αποστασία δυστυχώς υπάρχει και κάτω από το τυπικώς ορθόδοξο ράσο, και κάτω από τους ορθόδοξους θόλους, και μέσα στον θρησκευτικό λαό. Αυτό εξ άλλου δεν είναι κάτι το καινούργιο· το εγνώρισε η Εκκλησία από τα πρώτα της βήματα. Μόνο που τώρα έχει πάρει απίθανες διαστάσεις.
Την Εκκλησία πρέπει να μάθουμε να την διακρίνουμε πίσω από τα φαινόμενα.
----------------------------------------

Ανώνυμος είπε...
Η διαρκής βιωματική εμπειρία είναι ο αλάνθαστος οδηγός ποιά είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι η πίστη στο Χριστό, η παράδοση της Εκκλησίας πάνω στα χνάρια των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας χωρίς νοθεύσεις και συσχηματισμούς με το πνεύμα του κόσμου στο πέρασμα του χρόνου..
-----------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Όποιος θέλει να βρει την Αγία Εκκλησία, θα τού την αποκαλύψει ο Κύριος μέσα σε μία ημέρα κατά τον πόθο του, όπως την ζήτησα και εγώ και μου την έδειξε την πρώτη ημέρα, όχι την δεύτερη, και ας ήμουν στο πουθενά, ούτε σε νέο ούτε πουθενά και η βιωματική μου εμπειρία ήταν μόνο η αμαρτία όπως η ζωή τής Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Πόσο βίωμα και ενάρετη ζωή είχε η Αγία Μαρία, και της αποκάλυψε η Κα Θεοτόκος τον τρόπο της ασκήσεως;
Ένα πράγμα θέλει, ειλικρίνεια στον πόθο για την Αγιότητα, και αυτή θα γεννήσει την ταπείνωση, για να αξιωθούμε οι ανάξιοι και να δούμε με τα μάτια της Πίστεως, την Αλήθεια της Μίας Αγίας Εκκλησίας Τού Χριστού.

Όλοι έχουμε πολύ εγωισμό, γι αυτό μπερδεύουμε τα ζητήματα της Αλήθειας.

Δεν είναι το βίωμα, είναι της Χάριτος Δωρεά, ο Πόθος γιά τον Κύριο.

ΥΜΝΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ -- Orthodox Hymns


Τη ΣΤ΄ (6η) Απριλίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΥΤΥΧΙΟΥ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ευτύχιος ο μέγας άνθρωπος του Θεού και λαμπρός Αρχιερεύς έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστινιανού Α΄ του μεγάλου, βασιλεύσαντος κατά τα έτη φκζ΄- φξε΄  (527 – 565), κατήγετο δε εκ χωρίου της Φρυγίας καλουμένου Θεία Κώμη. Οι γονείς αυτού ήσαν λαμπροί και περίβλεπτοι κατά τε τον πρόσκαιρον πλούτον και τον της αρετής, μάλιστα δε τούτου επλούτουν περισσότερον, εκαλούντο δε Αλέξανδρος και Συνεσία, ήτο δε ο πατήρ αυτού τετιμημένος με το αξίωμα του Σχολαρίου.

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Προς τις Κατακόμβες... -- Νικολάου Μάννη, εκπαιδευτικού

Σε μια από τις τελευταίες συζητήσεις που είχαμε με τον πολύ αγαπητό, μακαριστό πλέον, π. Γεώργιο Μεταλληνό, μου είχε επισημάνει πως η εμφάνιση και αλματώδης ανάπτυξη του Μοναχισμού κατά τις αρχές του Δ΄ αιώνος, οφειλόταν στην αναγνώριση της Εκκλησίας από την Πολιτεία επί Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Οι Μοναχοί θέλησαν δηλαδή με την αναχώρησή τους να διαφυλάξουν την μυστηριακή ουσία της Εκκλησίας, η Οποία ανδρώθηκε στις Κατακόμβες και ποτίστηκε με τα αίματα των -  ανυπάκουων στους αντιχριστιανικούς νόμους της ειδωλολατρικής Πολιτείας - Μαρτύρων.
--------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὡραιότατον καί ἄκρως ἐπίκαιρον καί ἀφυπνιστικόν ἄρθρον! Ἀπορῶ πῶς τό ἐδημοσίευσεν ἡ Ρομφαία, ἡ ὁποία, τοὐλάχιστον ὅταν τήν ἐδιάβαζα πρό μερικῶν ἐτῶν, ἔκλινε μεροληπτικῶς ὑπέρ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἐνῷ τό παρόν ἄρθρον τούς ἐξευτελίζει ὡς ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου! Μᾶλλον ἐπειδή τό ἄρθρον εἶναι τόσον ἐπίκαιρον καί ἐπειδή κάμνει πολλές ἀναφορές σέ πρόσωπα ἀδιαμφισβητήτου κύρους (Ρόουζ, Καντιώτης, Μυτηληναῖος, Μεταλληνός). Για τά περί τῆς ὠργανωμένης ἐπίσημης «ἐκκλησίας» πού γράφει, μοῦ θύμισε αὐτό πού λέγει συχνά στίς ὁμιλίες του ὁ γ. Μεθόδιος Ἐσφιγμενίτης, ὅτι ὅταν ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος (3ος αἰών), Πάπας Ρώμης, ἠρωτήθη ἄν θά ὑπάρχῃ ὠργανωμένη Ἐκκλησία κατά τήν ἐποχήν τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς: «Θά ὑπάρχῃ, ἀλλά θά εἶναι μέ τόν Ἀντίχριστον!!!»

------------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Ποιός τα γράφει αυτά; Το φερέφωνο της Νομικής θρησκευτικής αναγνώρισης των ΓΟΧ ΘΝΠ;
Όταν θέλεις νά έχεις αλήθεια στο λόγο σου, τότε καταδικάζεις πρώτα την Νομική Κρατική ετερόδοξη Εκκλησία ΓΟΧ ΘΝΠ, που υποστηρίζεις στα κείμενά σου, καί στο ιστολόγιό σου, και στη συνέχεια αρθρώσεις ελεύθερο λόγο. Εάν δεν γίνει το πρώτο, όλα τα υπόλοιπα έχουν άλλες σκοπιμότητες, δεν είναι επί του παρόντος.

Σε συνέχεια, λαμβάνω τμήμα εκ του παραπάνω κειμένου που αποτελεί την γνώμη του αρθρογράφου και λέγει,
"Με την μόνη διαφορά πως όταν αυτό συμβεί,
" θα" υφίστανται πλέον δύο ειδών Εκκλησίες· από τη μία, "θα" έχουμε τις φαινομενικές «Εκκλησίες», δηλαδή τους επίσημους και αναγνωρισμένους από την - κατ' όνομα χριστιανική, κατ' ουσία όμως νεοειδωλολατρική - Πολιτεία, «εκκλησιαστικούς οργανισμούς», που "θα" συναποτελούν μια ψεύτικη και πλήρως εκκοσμικευμένη «Εκκλησία», ενώ από την άλλη, "θα" υπάρχει η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, μη αναγνωρισμένη, μη οργανωμένη, αλλά διωκόμενη και ευρισκόμενη στην έρημο [1] ",

και θεωρώ πώς είναι λόγος ψευδής, προπαγανδιστικός, αλλοιώνει τον χαρακτήρα των ημερών.

Στις μέρες μας, δεν υπάρχουν τα "θα", έχουν καταργηθεί, η κατάσταση σήμερα είναι Κατακομβική, καί όποιος δεν το βλέπει είναι γιατί έχει άλλους πόθους, όχι την παρουσίαση της Αλήθειας.

Οι σημερινές γενικότητες και αοριστολογίες, περί της Κατακομβικής Εκκλησίας και περί της οργανωμένης Κρατικής Εκκλησίας, όπως αναφέρονται στο κείμενο, επί της 1ης παραπομπής, έχουν λάβει σάρκα και οστά, είναι ζωντανή αλήθεια,
έχει διαχωρίσει η ήρα από το σιτάρι, και η γενικευμένη τοποθέτηση όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά είναι τελικά μία θολωμένη αποφλοιωμένη κατασκευασμένη εικόνα, που ενέχει σκοπιμότητα στο συνεχίστε να κοιμάστε.

Σε αυτό το σημείο έχουν διαχωριστεί οι ρόλοι, και έχουν ονόματα.
Αυτοί που "δεν τα βλέπουν" είναι πάντοτε οι συστημικοί, καί αυτοί που τα βλέπουν έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, καί έχουν ορίσει την ζωή τους στην εν Χριστώ κοινωνία.

Υ/γ Ένας ζηλωτής Γέροντας Αγιορείτης, αφού του εξέθεσα τα τελευταία Εκκλησιαστικά νέα, μου είπε σήμερα το μεσημέρι, "καλά τι κάνει ο λαός, δεν μπορούμε να ξεσηκώσουμε τον λαό να πάμε να τούς βγάλουμε το τομάρι";

------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε, ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον συνεχάρην τόν συγγραφέα τοῦ ἄρθρου εἶναι ἀκριβῶς ἐπειδή νομίζω ὅτι μέ τό ἀκόλουθον ἀπόσπασμα:

«θα υφίστανται πλέον δύο ειδών Εκκλησίες· από τη μία, θα έχουμε τις φαινομενικές «Εκκλησίες», δηλαδή τους επίσημους και αναγνωρισμένους από την - κατ' όνομα χριστιανική, κατ' ουσία όμως νεοειδωλολατρική - Πολιτεία, «εκκλησιαστικούς οργανισμούς», που θα συναποτελούν μια ψεύτικη και πλήρως εκκοσμικευμένη «Εκκλησία», ενώ από την άλλη, θα υπάρχει η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, μη αναγνωρισμένη, μη οργανωμένη, αλλά διωκόμενη και ευρισκόμενη στην έρημο»

ἡ κριτική του ἀπευθύνεται καί στά ΘΝΠ, ἐφόσον καί αὐτά εἶναι «ἐκκλησιαστικοί ὀργανισμοί», οἱ ὁποῖοι θά παραμείνουν συσχηματισμένοι τῷ αἰῶνι τούτῳ καί δέν πρόκειται νά διωχθοῦν, ἐφόσον προσκυνοῦν ἤδη τόν Ἀντίχριστον. Σφάλλω;

------------------------------------
Ιωακειμίδου Ιωάννα είπε...
Συγχωρέστε κι εμένα για την γνώμη μου, τ' ότι ο Νικόλαος διέκοψε την λειτουργία του ιστολογίου ήταν για μένα μια ένδειξη των αποφάσεών του. Ελπίζω κι εύχομαι να καταδικάσει και τις ενέργειες της συνόδου του για να είναι ξεκάθαρη η μεταστροφή όπως την ονομάζει και ο Κος Σταύρος και να μην αφήνει καμία υπόνοια σκοπιμότητας για κανέναν.

Η Αποτείχηση είναι η φωνή του Θεού!

Η αποτείχιση είναι το ευλογημένο φραγγέλιο με το οποίο η Εκκλησία απεμάκρυνε πάντοτε ό,τι νόθο υπήρχε μέσα Της.
Αν κοιτάξουμε βαθύτερα τα γεγονότα, θα δούμε ότι η αντίδραση των χριστιανών με την αποτείχιση εναντίων του Οικουμενισμού, είναι ό,τι ωραιότερο, ζωντανό, ορθόδοξο, παραδοσιακό, αν θέλετε ό,τι έχει μείνει όρθιο μέσα εις την Εκκλησία. Είναι η γλυκειά ελπίδα δια το ξεκαθάρισμα των γνησίων από των νόθων, των λειτουργών από των επαγγελματιών, των χριστοφόρων από των χριστεμπόρων, των φιλοθέων από των φιλοδόξων, των ποιμένων από των λυκοποιμένων. Είναι η φωνή του Θεού, δια την οποία δεν ιδρώνει το αυτί των Οικουμενιστών. Είναι το ευλογημένο φραγγέλιο με το οποίο η Εκκλησία απεμάκρυνε πάντοτε ό,τι νόθο υπήρχε μέσα Της.
-------------------------------
Ανώνυμος είπε...
Διακρίνω επιμονή στην αποτείχιση ως να είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δεν αντιλέγω αλλά ποιός ακούει πλέον; Οι περισσότεροι ακολουθούν τον Απολλώ και σε όσα εκείνος λέει! Αυτό ισχύει για τους χριστιανούς, ενώ για τους αναρίθμητα πολλούς δε σημαίνουν τίποτα είτε ακολουθεί κανείς τον Απολλώ είτε σε ό,τι εντέλλεται ο Χριστός οι απόστολοί του και μαθητές του. Αλλά και ως αποτείχιση ήδη συνέβη, αλλά ποιός ακούει; Κανένας. Φωνασκούν αποτείχιση εδώ και τώρα, έστω και αργά, έστω και την ενδεκάτη ώρα καλό είναι, αλλά ποιός ακούει; Άραγε εν έτει κορωνόπληκτων πόσοι θα αντιληφθούμε ότι ο Θεός με τούτο το γεγονός μας αποδοκιμάζει όλους ώστε να επιστρέψουμε στη γραμμή των προγενέστερων πατέρων της Εκκλησίας;

Η ΥΒΡΙΣ -- ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἐξητάσθησαν, ἐζυγίσθησαν καί ἐβρέθησαν ἐλλειπεῖς.
Τρομακτική ἡ ὕβρις. Κύριος δώῃ κατά τάς καρδίας αὑτῶν.
Ὅταν οἱ ἀνθρώπινες ἀρετές, ἑνωθοῦν μέ τή δαιμονική ὑπερηφάνεια, ἀχρηστεύονται.
Ἡ δαιμονική ὑψηλοφροσύνη συγκαταρρίπτει τήν ἐξυπνάδα ἀκόμη κι’ ἄν εἶναι ἀληθινή. Πόσο μᾶλλον ἄν εἶναι ἀπατηλή.
Πραγματικά, ὅπως ὁ διάβολος εἶναι ἡ ἴδια ἡ ὑπεροψία, καί ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι τό ἰδιαίτερο κακό πρόσωπό του, γι’αὐτό καί συναπτόμενη -ἡ ὑπερηφάνεια- μέ ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη ἀρετή, τήν νικᾶ καί τήν καταρρίπτει.
Τά δάκρυα καί ὁ πόνος πολύς. Ἐξάλλου, γιά τίποτε ἄλλο δέν μπορεῖ νά κλάψει ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός, παρά μόνο γιά τήν ἐπικείμενη ἀπώλεια αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων.
Φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος.

                                                                     Ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
                                                                 Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μηνάς 

ΥΣ : Ἔτσι ἡ ταπείνωσις ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀρετή τῶν ἀγαθῶν ἀγγέλων καί νικᾶ κάθε ἀνθρώπινη κακία πού παρουσιάζεται στόν πταίστη. Γιατί ἡ ταπείνωσις εἶναι τό ὄχημα τῆς ἀναβάσεως πρός τόν Τριαδικό Θεό καί τόν δοξασμένο Ἀναστάντα Ἰησοῦ Χριστό.
Ὅπως καί ἡ ἑορτή τῆς ἀγάπης, τό Πάσχα, συμπεριλαμβάνει ὅλες τίς ἄλλες ἀρετές ὡς αὐτήν τῆς εὐθύνης καί τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη, ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή.(Ἰωάν.14,6)

Θεοτόκε μου, τὸ ὑπερπόθητον ὄνομα !Οὐδὲν γὰρ τῆς σῆς βοηθείας ὀχυρώτατον τρόπαιον. Σὺ γὰρ ἀφεῖλες πᾶν δάκρυον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· Σὺ τὴν κτίσιν ἐνέπλησας παντοίας εὐεργεσίας. Τὰ οὐράνια εὔφρανας, τὰ ἐπίγεια ἔσωσας· τὸ πλάσμα κατήλλαξας, ἐξιλάσω τὸν Πλάστην· τοὺς Ἀγγέλους ὑπέκλινας, τοὺς ἀνθρώπους ἀνύψωσας· τὰ ἄνω τοῖς κάτω δι’ ἑαυτῆς ἐμεσίτευσας· μετεσκεύασας ἄριστα τὸ πᾶν πρὸς τὸ βέλτιον. Διὰ Σοῦ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀψευδῆ τὰ σύμβολα κατέχομεν· διὰ Σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Αγία Βαρβάρα Ρόμα ορθόδοξοι χριστιανοί -- Αυτό από τον αδελφό μας Ιουστίνο


Στο χωριό Πούρνος: Συνελήφθη ιερέας που κοινώνησε πιστούς παρά την απαγόρευση - Τον άφησε ελεύθερο ο Εισαγγελέας ----- Αυτό από τον αδελφό μας ΣΤΑΥΡΟΣ Τ.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Κυριακής (29-03-2020)...

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ιερέας συνελήφθη από αστυνομικούς στο χωριό Πούρνος του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, μετά από καταγγελία ότι είχε ανοίξει την εκκλησία και κοινωνούσε λίγους πιστούς, παραβιάζοντας το σχετικό μέτρο για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Η καταγγελία έγινε από πολίτη, που τηλεφώνησε στη γραμμή εκτάκτου ανάγκης, 112.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιερέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων - Μεσσαπίων, ενώ λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εὐχαριστῶ τόν ἀδελφόν Σταῦρον διά τήν ἐνημέρωσιν. Πρός ἀποφυγήν παρερμηνείας τοῦ τίτλου, ὅτι «Τον άφησε ελεύθερο ο Εισαγγελέας», ἐπισημαίνω ὅτι αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἔχει λήξει τό θέμα, ἀλλ' ὅπως ἀναφέρει ἡ ἀνάρτησις, «σέ βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΣ -- ΑΓΡΥΠΝΟΥΝΤΕΣ ΓΝΗΣΙΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Ἀγαπητοί,
Χάριν τῆς ἡμέρας ἡ Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου Ξυλοκερίζης Κορίνθου σᾶς προτείνει νά ἐπισκεφθεῖτε τό ἱστολόγιο τοῦ μέλους μας καί Γραμματέως τῆς Ἐκκλ/κῆς μας Ἐπιτροπῆς ἀδ. Δημ. Κάτσουρα, Θεολόγου, ἐλπίζοντας ὅτι θά ἀποκομίσετε κάποια ὠφέλεια.
Ἡ ἠλεκτρονική διέυθυνση εἶναι: 

Καλό ὑπόλοιπο τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καί καλή ὑπομονή!

Μέ ἀδελφικούς χαιρετισμούς καί τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη 
ΑΓΡΥΠΝΟΥΝΤΕΣ ΓΝΗΣΙΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Εγώ δεν διαστρέφω τον λαόν, αλλά σεις, οίτινες αφήνετε την Παράδοσιν των Πατέρων και κάμετε ιδικά σας νεώτερα σαπρά και παράλογα δόγματα

....Απελθόντες εκείνοι εις το Μοναστήριον έφεραν ενώπιόν των τον Άγιον βασταζόμενον, επειδή δεν ηδύνατο να περιπατήση,  και τότε λέγει εις αυτόν (τον Όσιο και Ομολογητή Στέφανο τον Νέον), ο Επίσκοπος Εφέσου Θεοδόσιος : Διατί άνθρωπε του Θεού διαστρέφεις τον λαόν, ονομάζων πάντας ημάς αιρετικούς; Ο δε Άγιος με πραείαν φωνήν απεκρίνατο : Γνωρίζεις τι είπεν ο Προφήτης Ηλίας προς τον Αχαάβ, όταν του είπε, συ είσαι αυτός που διαστρέφεις τον λαόν; Δεν είμαι εγώ, είπεν ο προφήτης Ηλίας, όστις διαστρέφω, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου. Ούτω σας λέγω και εγώ, ότι εγώ δεν διαστρέφω τι, αλλά σεις, οίτινες αφήνετε την Παράδοσιν των Πατέρων και κάμετε ιδικά σας νεώτερα σαπρά και παράλογα δόγματα. Ταύτα ειπόντος του Αγίου εθυμώθη ο της Νικομηδείας Επίσκοπος Κων/νος, και εγερθείς του θρόνου ο αναιδέστατος ελάκτησε τον κατά γης καθήμενον Άγιον εις το πρόσωπον με πολλήν οργήν ο θεόργιστος, ο δε Άγιος από την αδυναμίαν του έπεσε κατά γης ύπτιος, έπειτα πάλιν τον εκτύπα εις την κοιλίαν συχνά με τους πόδας του. 

(Συναξ. τόμος ΙΑ σελ.703).

H μόνη οδός ενώσεως. Η οδός της αληθείας!

Όλαι αι κακοδοξίαι από το Πρωτείον προήλθον. Πρωτείον σημαίνει νόσον πνευματικήν, υποχώρησιν εις το πνεύμα του εωσφόρου. Επομένως η άρσις του Πρωτείου, θα οδηγήση ασφαλώς εις ταπεινώφρονα υποταγήν του παπισμού εις την διαφυλαττομένην διδασκαλίαν της Εκκλησίας. Και ούτως αφ’ εαυτής θα απελευθερωθή η Ρωμαϊκή Καθέδρα από το αλάθητον, το Filioque, το ράντισμα, το Καθαρτήριον, τον ουμανισμόν, τον ορθολογισμόν, δι’ ων κατέστη αιρετική, και θα επανέλθη εις την οικογένειαν των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, «ιματισμένη και σωφρονούσα» πλέον. Και ο Χριστός θα καταλάβη την θέσιν Του, αφ’ ης τον εξετόπισεν ο πάπας. Και εντεύθεν θα έχωμεν την ποθουμένην ένωσιν. Αυτή είναι η μόνη οδός ενώσεως. Η οδός της αληθείας!
------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὄχι μόνον οἱ ἑωσφορισταί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δέν ἀπαιτοῦν ἀπό τόν ἀρχιεωσφοριστήν τῆς Δύσεως «πάπαν» νά καταργήσῃ τό ψευδο-πρωτεῖον του, ἀλλ' ἐσχάτως ἔχουν ἀναλάβει τό ἐπιπλέον Ἐωσφορικόν ἔργον ν' ἀποδώσουν καί εἰς τόν ἑωσφοριστήν τῆς Ἀνατολῆς Βαρθολομαῖον ἐπίσης «πρωτεῖον»! Πρός τοῦτο, διδάσκουν τήν νέαν φοβεράν αἵρεσιν ὅτι δῆθεν ὁ Πατήρ Θεός εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων», ἡ ὁποία ἀναιρεῖ τό Δόγμα τῆς ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος! Καί οἱ «θεολόγοι», συμπεριλαμβανομένης τῆς κατά τά ἄλλα ἀγωνιστικῆς ΠΕΘ, κοινωνοῦν ἀκόμη μέ αὐτούς τούς ἑωσφοριστάς! Κάποιος πνευματικός μοῦ εἶπε πρό ἐτῶν ὅτι ἕνας ἅγιος (δέν ἐνθυμοῦμαι ποῖος) γράφει εἰς ἕν σύγγραμμά του ὅτι εἰς περιόδους τοιαύτης ἀποστασίας «ἔβλεπε» τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων νά πίπτουν εἰς τόν Ἅδην ὡς οἱ νυφάδες τοῦ χιονιοῦ!