Ὑπάρχει καὶ ἡ προσωπικὴ ἐπανάσταση!

Εἶναι πραγµατικά µοναδική, καλοί µου φίλοι, ἡ ἐπανάσταση τῆς τεχνολογίας, ὅπως τή ζοῦµε ὅλοι στίς µέρες µας. Τόσο µοναδική, πού δέν µπορεῖ νά τήν παρακολουθήσει πλέον ὁ µέσος ἄνθρωπος. Τόσο ἐπαναστατική πού δέν προλαβαίνει ἕνα προϊόν της νά βγεῖ στά καταστήµατα καί ἤδη ἔρχεται τό ἄλλο, πού εἶναι ἀκόµη πιό ἐξελιγµένο! Κι ἄς πάρουµε ὡς παράδειγµα τούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές. Γιατί οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές δέν εἶναι µόνο τό ἀποτέλεσµα τῆς ἐπαναστατικῆς ἐξέλιξης τῆς τεχνολογίας, περισσότερο εἶναι ἡ ἐπανάσταση σ’ αὐτή τήν ἴδια τήν ἐξέλιξη!
Ὁ πρῶτος P.C. τῆς IBM κυκλοφόρησε τό 1981. Ἦταν ἀξίας 2.000 δολλαρίων µέ τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: Ἔδινε ὑπολογιστική ἰσχύ µόλις 0,1 MIPS, εἶχε ἀποθηκευτικό χῶρο µόνο 20 σελίδων κειµένου καί µποροῦσαν νά τόν χρησιµοποιήσουν µόνο οἱ προγραµµατιστές! Τό τί διαθέτουν αὐτοί σήµερα, τό τί κάνουν ἀκριβῶς, ποιοί πανεύκολα τοὺς χειρίζονται, δηλαδή γιά τό πόσο ἔχουν ἐξελιχθεῖ, δέν τολµῶ νά τό γράψω, µήπως ὥσπου νά διαβαστεῖ τό κείµενο αὐτό εἶναι ἤδη ‑ ξεπερασµένο!!! Ὁπότε γράφω κάτι µόνο γιά τό σηµεῖο ἐκκίνησης‑ Ἄν τό αὐτοκίνητο εἶχε τήν ἴδια ἐξέλιξη µέ τούς ὑπολογιστές, θά ἔπρεπε – ὅπως πολύ χαρακτηριστικά λένε – τό µοντέλο τῶν 40 ἵππων πού εἴχαµε τό 1981 νά εἶχε γίνει σήµερα 400.000 ἵππων καί ἡ τιµή του νά ἦταν µόλις 3,7 δολλάρια! Κατά τόν ἴδιο τρόπο θά ἔπρεπε µέ τά ἴδια χρήµατα πού ἀγοράζαµε τό 1981 ἕνα δυαράκι 50 τετραγωνικῶν, τώρα νά µπορούσαµε νά ἀγοράσουµε ἕνα παλάτι 100.000 τετραγωνικῶν! Ἤ µέ τήν ἴδια εὐκολία πού τό 1981 ἕνα παιδί πήγαινε µία βόλτα µέ τό ποδήλατό του στήν παιδική χαρά, νά µπορεῖ τώρα νά πάρει τό διαστηµόπλοιό του καί νά πάει µία βόλτα στόν Ἄρη! Τό παράδειγµα τοῦ Scientific American εἶναι πολύ χαρακτηριστικό. Γράφει: «Ἄν ἡ ἐξέλιξη τῶν ἀεροπλάνων ἦταν ἰσοδύναµη µέ τήν ἐξέλιξη τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν τά τελευταῖα 25 χρόνια, σήµερα ἕνα ἀεροπλάνο θά κόστιζε 500 δολλάρια καί θά ἔκανε τό γύρο τῆς γῆς σέ 5 λεπτά, χρησιµοποιώντας καύσιµα ἀξίας 5 δολλαρίων»!!! Ἔ, λοιπόν, ναί! Ἡ ἐπανάσταση αὐτή στήν ἐξέλιξη τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν εἶναι ὁπωσδήποτε ἀξιοθαύµαστη, µά καί ζηλευτή. Νά µποροῦσε νά γινόταν κάτι ἀνάλογο καί στόν ἑαυτό µας! Πόσα δέν θά ἄλλαζαν µέσα µας καί γύρω µας! Πόσο θά βελτιωνόταν ἡ ζωή µας, ἡ σχέση µας µέ τούς ἄλλους, ἡ κοινωνία µας! Μία τέτοια ἐπανάσταση, καί µάλιστα διαρκής, ὅπως αὐτή τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ἀσφαλῶς θά µᾶς ἔκανε ὅλους καλύτερους, ἀνώτερους, ἁγιότερους. Κι ἡ ζωή µας θά ὀµόρφαινε πολύ. Ἆραγε µπορεῖ νά γίνει κάτι τέτοιο; Ἀσφαλῶς ναί! Ἀλλά πῶς; Τήν ἀπάντηση θά µπορούσαµε νά τήν δώσουµε καί µέ ἕνα ἀκόµη παράδειγµα, πού ἔχει κι αὐτό σχέση µέ τήν τεχνολογία. Στίς Η.Π.Α. κυκλοφορεῖ τό περιοδικό «Wired», πού ἐξειδικεύεται στήν ὑψηλή τεχνολογία τῆς λεγόµενης τηλεπληροφόρησης. Ὁ νεαρός ἐκδότης του, Louis Rosseto, ὅταν τό ξεκίνησε τό 1991, εἶχε µέν ὡραῖες ἰδέες, διέβλεψε τά τεκταινόµενα στό χῶρο τῆς ψηφιακῆς ἐπανάστασης, µέ τά ὁποῖα καί θά ἀσχολεῖτο, ὅµως δέν µποροῦσε νά βρεῖ τό ποσό τῶν 350.000 δολλαρίων, πού ἀπαιτοῦνταν γιά τήν ἔκδοσή του κάθε χρόνο. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι δέν µποροῦσε νά πείσει κανένα πρός τοῦτο ἐπιχειρηµατία, πρᾶγµα πού ἔγινε µετά ἀπό δύο χρόνια, ὁπότε κι ἐκδόθηκε τό πρῶτο τεῦχος (Μάρτιος 1993). Ἀπό τότε, ποτέ ἄλλοτε ἕνα ἔντυπο στή σύγχρονη ἱστορία τῶν Η.Π.Α. δέν γνώρισε τόσο µεγάλη ἐπιτυχία σέ τόσο µικρό χρονικό διάστηµα, καθ’ ὅσον: Σ’ ἕξι µῆνες µετά τήν ἔκδοσή του γίνεται κερδοφόρο, σ’ ἕνα χρόνο µετατρέπεται σέ µηνιαῖο, κυκλοφορεῖ σέ πάνω ἀπό 200.000 τεύχη καί σέ πολλές χῶρες τοῦ κόσµου, ἀποτελεῖ τό ἐκδοτικό ὄνειρο κάθε µεγιστάνα τοῦ τύπου, τά ἔσοδά του εἶναι πολύ µεγάλα κάθε χρόνο, µόνο ἀπ’ τίς διαφηµίσεις! Εἶναι φυσικό ὅλοι νά ρωτοῦν τόν ἐν λόγω ἐκδότη του: «Ποῦ βρίσκεται τό µυστικό τῆς ἐπιτυχίας σας, ὅταν ὑπάρχουν τόσα πολλά περιοδικά γιά τήν τεχνολογία στίς Η.Π.Α.;». ∆έστε τήν ἀπάντηση πού δίνει: «Ἡ µόνη µας ἐντολή στούς δηµοσιογράφους µας εἶναι: Καταπλῆξτε µας!». Καί συµπληρώνει µέ τά ἑξῆς: «Ξέρουµε ἤδη πολλά γιά τήν ψηφιακή τεχνολογία καί τήν ἔχουµε βαρεθεῖ! Πεῖτε µας κάτι πού δέν ἔχουµε ἀκούσει µέχρι σήµερα, µ’ ἕνα τρόπο πού δέν ἔχουµε δεῖ µέχρι σήµερα. Ἐάν προκαλεῖ τίς βασικές µας ἀρχές, ἀκόµα καλύτερα!». «Καταπλῆξτε µας!» Τί µυστικό, τί ὡραῖο σύνθηµα πού εἶναι, τί µηνύµατα περιέχει! Αὐτή εἶναι καί ἡ ἀπάντηση στό δικό µας ἐρώτηµα‑ Θά µποροῦσε νά τό ἀπευθύνει µία ἐπιχείρηση στούς ὑπαλλήλους της, µία βιοµηχανία στούς ἐργάτες της, ἕνα πανεπιστήµιο στούς φοιτητές του, ἕνα σχολεῖο στούς µαθητές του, µία οἰκογένεια στά παιδιά της! Θά µποροῦσε καί τό ἀντίθετο νά γίνεται! Νά τό ζητοῦν αὐτό ἐπίµονα οἱ πολίτες ἀπ’ τούς ἄρχοντές τους, ὅπως καί οἱ ἐργαζόµενοι ἀπ’ τούς ἐργοδότες τους ἤ οἱ µαθητές ἀπ’ τούς καθηγητές τους καί τά παιδιά ἀπ’ τούς γονεῖς τους. Γιατί ὄχι; Καταπλῆξτε µας! Αὐτό θά µποροῦσε, τελικά, νά ζητήσει κανείς ἐπίµονα καί ἀπ’ τόν ἑαυτό του τόν ἴδιο καί νά τό ζητάει ἀδιάκοπα! Στ’ ἀλήθεια, πόσα δέν θ’ ἄλλαζαν! Πόσο πρωτοποριακοί δέν θά γινόµαστε ἀµέσως ὅλοι, µοναδικοί, ἄφθαστοι, ἀξεπέραστοι! Θά ὑπερβαίναµε µέ µιᾶς τήν ἴδια µας τή µιζέρια, τήν κακοµοιριά, τή χαµοζωή, τήν καταφρόνια! Κατέπληξε τούς πάντες ὁ ληστής πάνω στό σταυρό, γι᾽ αὐτό καί µπῆκε ἀµέσως στόν Παράδεισο, ἐνῶ ὁ ἄλλος‑ Κατέπληξε τούς πάντες ὁ Ματθαῖος, ὅταν στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ ἄφησε ἀµέσως τό ταµεῖο καί τά πολλά χρήµατα πού εἶχε σ’ αὐτό, ἐνῶ οἱ ἄλλοι τελῶνες‑ Κατέπληξε τούς πάντες ὁ Παῦλος πού ἀπό φανατικός διώκτης ἔγινε Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ἐνῶ ἄν παρέµενε σ’ ἐκεῖνον τόν φανατισµό του‑ Κατέπληξε τούς πάντες ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ἐγκαταλείποντας µέ µιᾶς τίς πλούσιες ἡδονές πού ζοῦσε, γιά νά ζήσει 40 ὁλόκληρα χρόνια στίς ἀπόλυτες στερήσεις τῆς ἐρήµου, ἐνῶ οἱ ἄλλες πού ἦταν µαζί της‑ Κι εἶναι ἔτσι ἡ ἱστορία κάθε Ἁγίου‑ Εἶναι πραγµατικά πολύ µεγάλο, ἄφθαστο καί ἀνυπέρβλητο, νά ξεπερνᾶ κανείς τόν ἑαυτό του µέρα µέ τή µέρα, στιγµή µέ στιγµή. Νά ξεριζώνει τό κακό µέσα του, ν’ ἀνατρέπει τήν ἁµαρτία, νά ὑπερβαίνει τά πάθη, νά φτερουγίζει στῆς ἀρετῆς τούς αἰθέρες. Ἀκριβῶς γι’ αὐτό τόν λόγο ἦρθε ὁ Χριστός. Γιά νά φέρει τήν ἐπανάσταση στή ζωή µας! Σ’ αὐτό ἀκριβῶς ἀποβλέπει τό κήρυγµά Του. Γιά νά ἐγκαταστήσει τήν προσωπική ἐπανάσταση στήν ἱστορία τοῦ καθενός µας! Αὐτό ἀκριβῶς φέρνει ἡ µετάνοια πού µᾶς ζητᾶ. Γιατί εἶναι ἡ κορυφαία διατύπωση τοῦ «καταπλῆξτε µας»! Πόσο σηµαντική καί πραγµατικά µοναδική εἶναι ἡ προσωπική ἐπανάσταση, παιδιά. Αὐτήν πού µονάχα ὁ Χριστός, ναί µονάχα Αὐτός, δίνει στή ζωή µας. Αὐτή κι ἄν ὑπερβαίνει κάθε ἄλλη, πού θά µπορούσαµε καί νά φανταστοῦµε. Ὥς κι αὐτῶν τῶν ὑπολογιστῶν ἀκόµη.

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: