ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι.

λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· 

ἐγὼ μέν εἰμι του π. Ζήση

ἐγὼ δε του π. Σάββα, 

ἐγὼ δὲ του π. Τρικαμηνά, 

εγώ δε του π. Αγγελακάκη, 

ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.  

μεμέρισται ὁ Χριστός; 

(Α΄ Κορινθ. ....)

Δεν υπάρχουν σχόλια: