Ανίερου εμβολιασμού παρεπόμενα -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η κατάσταση την οποία έχουμε περιέλθει, μας παραπέμπει σε ευφάνταστες καταστάσεις μυθιστορήματος, όπου όλα άγονται και φέρονται από την τυχαιότητα των ιθυνόντων νοών της εγκαθιδρυθησόμενης Νέας Τάξης Πραγμάτων.

¨Ηδη βιώνουμε επί των ημερών μας, την ομολογία αποτυχίας της κυβερνήσεως ως προς τους αλυσιτελείς εγκλεισμούς μας, επί τόσους μήνες, με την λήψη αντιφατικών, καταφώρως αδίκων και προδήλως Αντισυνταγματικών μέτρων, ως προς την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας μας και την απρόσκοπτη δυνατότητα ελευθέρας μετακινήσεώς μας.

Ενώ δηλαδή, μας φαλκίδευσαν το θεμελιώδες τούτο δικαίωμα της προσωπικότητά μας, έκφανση της ανθρώπινης αξιοπρέπείας μας, χάριν του αφηγήματος της πανδημίας προς αποσόβηση δήθεν περαιτέρω διασποράς, επέτρεπαν την διεξαγωγή κινητοποιήσεων και πορειών επί καθημερινής βάσεως, από ετερόκλητης λογής απροσδιόριστων αριστεριστών.

Μεσούσης αυτής της άλογης καταστάσεως και της κατάδηλης εφαρμογής δύο μέτρων και δύο σταθμών, βιώσαμε δια ζώσης κατά την ημέρα της 25ης Μαρτίου, ήτοι, της αφετηρίας της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, την καθολική και δια αυστηράς αστυνομικής διατάξεως, απαγόρευση των ειρηνικών και δημοκρατικών συναθροίσεων, προς απότιση φόρου τιμής, προς την αδούλωτη ψυχή των θυσιασθέντων ηρώων προγόνων μας, Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, εν άλλοις λόγοις η κυβέρνησις επέδειξε το ανθελληνικό μένος της, προς τους άδολους αγνούς Πατριώτες, οι οποίοι εξεδήλωσαν διακαώς την θεάρεστον επιθυμία τους, προς μία ειρηνική προσέγγιση των προτομών των ηρώων, ως κορυφαία εκδήλωση της ελευθερίας εκφράσεως, του άρθρου 14 του Συντάγματος το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με το σύστοιχο μείζονος σπουδαιότητας δικαίωμα του συναθροίζεσθαι, ήτοι το άρθρο 11 του Συντάγματος.

Εν τω πλαισίω λοιπόν, αυτής της παραβίασης της αρχής της ισοτίμου μεταχειρίσεως, κατά των Ελλήνων και υπέρ των απροσδιόριστων αριστεριστών, (επί της ουσίας υποζύγια της Νέας Τάξης Πραγμάτων, τα οποία υπηρετούν κεκαλυμμένα και εργαλειακά την διάβρωση των θεσμών, τον κατακερματισμό του κοινωνικού ιστού, την καλλιέργεια ιδεολογικής τρομοκρατίας, την δια της βίας επιβολή του μηδενισμού ιδίως προς την ανερμάτιστη νεολαία) επιδιώκουν να προάγουν τον ανθελληνισμό και την απαξίωση προς θεμελιώδεις, διαχρονικές αρχές και αξίες.

Περαιτέρω, υπό τον μανδύα την πανδημίας, η παρούσα κυβέρνηση με την σύμπραξη των λοιπών συναιτίων, ανοχής της ιταμής επέμβασης της Νέας Τάξης πραγμάτων, προς τα Ελληνικά δρώμενα, εμπαίζουν και λοιδορούν την κοινή γνώμη, επισπεύδοντας την λήψη μέτρων οικονομικού στραγγαλισμού των Ελλήνων πολιτών, διότι αυτό το οποίο βιώνουμε συνιστά μία μορφή επιβολής καθολικής υποταγής, διαχείρισης του φόβου και της συλλογικής ανησυχίας, ως προς την προκείμενη επιβίωση μας πρωτίστως ως ανθρώπινα εύθραυστα όντα, εκδηλώνοντας αμέριστη εμπιστοσύνη προς τους βιαστάς των συνειδήσεών μας.

Η κατάργηση της ελευθερίας μας και η βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς μου άρχεται δια της υποχρεωτικής επιβολής μασκοφορίας, υπό την απειλή επιβολής ιδιαζόντως επαχθούς οικονομικού διοικητικού μέτρου και συνάμα την άσκηση ποινικής διώξεως δια τυχόν διασπορά του ιού, μετά ταύτα, (οι κυβερνώντες) αναστέλλουν την επαγγελματική δραστηριότητα των πολιτών, δηλαδή εγκαθιδρύεται μία ιδιότυπη πλην πρωτοφανής στυγνή δικτατορία υπό την επίφαση της δημοκρατίας.

Ο πολίτης, δεν έχει δικαιώματα, καθίσταται εξάρτημα του Κράτους, το οποίο ορίζει όλες τις λειτουργίες της ζωής του, υπαγορεύοντας του, πότε θα μετακινηθεί, διότι συντρίβοντας το αυτεξούσιο και την αυτονομία του, επιτυγχάνει τοιουτοτρόπως να του επιβάλλει, εκών άκων, χειροπέδηση με βαρύτατες αλυσίδες, αμαυρώνοντας την έννοια της δυναμικής του προσώπου, χάριν της ψευδεπίγραφης πανδημίας, δια την αντιμετώπιση της οποίας, υφίσταται διακριτική μεταχείριση υπό την κυβέρνηση προς τους πολίτες, εάν είσαι αριστερός, (πορείες εις το Εφετείο, τον Οκτώβριο του 2020, πορείες της 17 Νοεμβρίου, πολυπληθείς ωσαύτως πορείες για τον ισοβίτη αλλά και δια τα Πανεπιστημιακά νομοσχέδια), εάν δεν είσαι, πρόστιμα, διώξεις, ποινικοποίηση του φρονήματος.

Άρα λοιπόν, σήμερον οσονδήποτε βιώνουμε πρωτοφανείς παράλογες καταστάσεις, με μία Πολιτεία αντικρουόμενη, αφερέγγυα και μεροληπτική, πλήρως εναγκαλισμένη προς τις έξωθεν επιταγές «των ταγμάτων» της Παγκοσμιοποίησης, εν άλλοις λόγοις των μυστικών Σοφών Ιθυνόντων των υπερεθνικών διευθυντηρίων.

Εις επίρρωση αυτής της καταστάσεως, καταλύεται σφόδρα το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και η ακώλυτη ελευθερία αποφάσεως σχετικώς με την διάθεση της εν γένει της υγείας και του σώματος μας, πράγμα το οποίο κατακρημνίζει εκκωφαντικά το άρθρο 5 παρ. 2 και 5, το άρθρο 7 παρ. 2 του άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 25 του Συντάγματος καθώς επίσης και ομοίως, το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής, Συμβάσεως των δικαιωμάτων Ανθρώπου αλλά και «Το δικαίωμα εις την προσωπική Ελευθερία και Ασφάλεια» καθώς και την Σύμβαση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και την Βιοιατρική του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία έχει κυρωθεί με το Ν. 2619/1998, οι οποίοι έχουν υπερνομοθετική ισχύ κατά το άρθρο 28 του Συντάγματος.

Περαιτέρω, ο Ν. 2251/1994 περί προστασίας του Καταναλωτή,, ο Ν 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής δεοντολογίας και το Π.δ 216/2001 Κώδικας Νοσηλευτικής δεοντολογίας, τα οποία αναγνωρίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο, ως αυτόνομη προσωπικότητα, υποκείμενο δικαίου ως προς την πληροφόρηση αξιολόγηση και συναίνεση έναντι οιασδήποτε επιχειρούμενης επί της υγείας του Ιατρικής πράξεως αυτής καθ’ αυτήν, δοθέντος ότι ως λήπτης παροχής υγείας λογίζεται ως εξ ορισμού ευάλωτος ως προς της τυχόν Ιατρικές πράξεις, πλην όμως εις πάσα περίπτωση έχει το δικαίωμα, ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης, αξιολόγησης των ιατρικών πληροφοριών, ίνα συναινέσει έναντι οιασδήποτε ιατρικής πράξεως.

Ωσαύτως ο σεβασμός προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του λήπτη υπηρεσιών υγείας καθώς και το αναφαίρετο δικαίωμα προς της φυσική και ψυχική του ακεραιότητα, η προστασία της ιδιωτικής ζωής του σχετικός με τις ιατρικές πληροφορίες,-Ιατρικό απόρρητο- ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα καθώς και η αξία και αξιοπρέπεια του ασθενούς ενώπιον του θανάτου και του πόνου.

Σήμερον, βιώνουμε την ιταμή κατάλυση και ποδοπάτηση παντός ψήγματος νομιμότητας από τα θρασύτατα Μ.Μ.Ε (καθεστωτική τηλοψία), τα οποίας ως αυτόκλητοι δήθεν θεματοφύλακες της δημόσιας υγείας και ωσεί διαπρύσιοι κήνσορες της πανδημίας, ασκούν ανερυθρίαστα ψυχολογική βία, δια της ιδεολογικής τρομοκρατίας, καταρρακώνοντας ψυχικά τον κόσμο.

Εφόσον ενδιαφέρονται σφόδρα και υπέρμετρα για την υγεία μας, γιατί απέτυχαν τα μέτρα εγκλεισμού, γιατί επέτρεψαν εγκληματικά και ασύγγνωστα τις πολυπληθείς πορείες, οι οποίες κατά διδάγματα της κοινής πείρας, καθίστανται ικανές και πρόσφορες δια την άμεση μετάδοση του ιού, από ότι η δυνατότητα μετάδοσης από έναν μεμονωμένο πολίτη και ύστερα μας κουνούσαν τα χέρια, εν είδει νουθεσίας, δια ποιόν λόγο λοιπόν, διέταξαν την αποσυμπίεση των μέτρων, ενώ συγχρόνως ανακοινώνουν ανεπαίσχυντα το πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων.

Εν προκειμένω, λοιπόν υφίσταται μία θύραθεν συνωμοσία προς αποκλειστικόν σκοπόν την ηθική εξόντωση των πολιτών, δοθέντος ότι, ήδη εν ψήγματι, δια των δηλώσεών τους, οι πολιτικοί, προπαρασκευάζουν το έδαφος του ήδη ευάλωτου και καθημαγμένου ελληνικού λαού, προ της επικείμενης και δρομολογούενης επιβολής του τέταρτου πλέον κυοφορούμενου οικονομικού μνημονίου, δια το καλό μας και αυτό…!!!

Επιπροσθέτως και εις επίρρωση των ως άνω, εγκληματική ήτο και η κυνική ομολογία του Πρωθουπουργού στις 2-04-2021, ο οποίος ομολόγησε ότι, εις περίπτωση παραγγελίας του Ρωσικού εμβολίου «θα πέσει η κυβέρνησής», δηλαδή, παραδέχεται ευθέως και ιταμώς ότι η προώθηση συγκεκριμένης μερίδας εμβολίων, εξυπηρετεί πρωτίστως γεωπολιτικές και ασφαλώς οικονομικές πολιτικές και ότι δήθεν απαγορεύεται να προμηθευτούμε το Ρωσικό εμβόλιο λόγω κοινής Ευρωπαικής πολιτικής, εντούτοις όμως εψεύσθη εκ των περιστάσεων διότι ήδη η Ιταλία το παρήγγειλε  προσηκόντως.

Ημείς λοιπόν, αποδεδειγμένα ως απολειπόμενο επί της ουσίας Συντεταγμένο Κράτος, προτεκτοράτο και αποικεία χρέους, διοικούμενοι από τους εμφαινόμενους ελληνόφωνους και υποκρυπτόμενους ανθέλληνες, είμεθα καταδικασμένοι και ερωτώ ποιος νομιμοποιείται να μου στερήσει, αυταρχικώς, το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής εμβολίου, ποιος από τους περισπούδαστους προπαγανδιστές θα αναλάβει αστική και ποινική ευθύνη, δια τις τυχόν παρενέργειες των συγκεκριμένων εμβολίων καθώς και εν κατακλείδι, γιατί κατά παράβαση του Ελλαδικού Συντάγματος ως προεξέθεσα αλλά και των Διεθνών εν γένει συμβάσεων να μου απαγορεύεται ρητώς να επιλέξω ελεύθερα και ανεπηρέαστα το εμβόλιο το οποίο επιθυμώ, κατόπιν ενδελεχούς ιατρικής επιστημονικής έρευνας για την υγεία μου.

Αντίσταση λοιπόν εις τον φασισμό, της μαζικής εξόντωσης των λαών, ορθώνουμε το ανάστημα προς τους βιαστές της συνείδησής μας και προς αυτούς οι οποίοι  μας στερούν πραξικοπηματικά το στοιχειώδες δικαίωμα επιλογής ως προς το είδος του εμβολιασμό δια την εξυπηρέτηση της υγείας μας, ασφαλώς ομιλώ αμιγώς νομικά, δια το ιατρικό σκέλος, οι εξειδικευμένοι και έγκριτοι ιατροί καθίστανται επαΐοντες για την σύνθεση του περιεχομένου του εμβολίου.

Εν κατακλείδι, μία πρόσθετη μέγιστη αντίφαση περί της υγείας, συνιστά και η έννοια της κοινωνικής ευεξίας η οποία συνιστά θεμελιώδη έκφανση εν γένει της στενής έννοιας της υγείας, την οποία η κυβέρνηση φαίνεται να την αγνοεί, όπως και τα λοιπά κράτη παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι ανησυχίες μας για τα μελλούμενα.

Εν ολίγοις δηλαδή, ουδείς ομιλεί για τις παρενέργειες του εμβολιασμού, αφενός, ψυχολογικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, διότι βιώνουμε μία παρατεταμένη παρά φύση ανθρωποκτόνο κατάσταση αλλά και αφετέρου οικονομικά, άρα πώς είναι δυνατόν να γίνεται λόγος ακόμη και από τους ανεξάρτητους κυρίους κυρίους δικαστές, τους μύστες της δικαιοσύνης και τους διακόνους της αληθείας, όταν εκδίδουν αποφάσεις ως προς την δημόσια υγεία, εξοβελίζοντας προφανώς εκ παραδρομής, την έννοια της κοινωνικής ευεξίας των πολιτών, η οποία ευεξία αποτελεί δομικό συστατικό στοιχείο και κεντρική συνιστώσα, του επίσημου διεθνούς ορισμού της εννοίας του δημοσίου αλλά και ατομικού αγαθού της πολύτιμης υγείας μας.

Συνελόντι ειπείν, μπορεί ο Εωσφόρος να διεκδικεί τα πρωτεία και τα επίχειρα των υπερ-ανθρώπων της παγκόσμιας ελίτ, εντούτοις όμως ο Αληθινός Τριαδικός Θεός, είναι αυτός που ορίζει την Ζωή μας και το Φώς, άρα, συν Θεώ προσδοκούμε ενόψει της Περιλάμπρου εγγύς Αναστάσεως του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, να ανατραπούν τα ανρθωποβόρα σχέδια των κοσμο-εξουσιαστών, το γε νυν έχον, δεν ορροδούμε προ ουδενός.

 

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

www.katsibardas-dimitriadou.gr

210-3234919 και 6944-938836

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: