ΙΔΟΥ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΔΙΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΟΣΩΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΗΕΜΡΟΛΟΓΙΟ. -- Του Θεολόγου κ. Χαριλάου Ι. Στουραΐτη

Δυστυχώς, τόσο οι νεοημερολογίτες, όσο και οι Ακακιακοί συνεχίζουν να παραποιούν την αλήθεια. Οι μεν νεοημερολογίτες να ομιλούν περί πλαστών Συγγιλίων, οι δε Ακακιακοί [όχι Φλωρινικοί] να αναμένουν Πανορθόδοξο Σύνοδο για να καταδικάσει τους καινοτόμους, ενώ αυτό έχει συμβεί πλείστες φορές.

1η Ἀπόφασις τῆς Συνόδου τοῦ 1583, ἡ ὁποία ὑπογράφεται ἀπό τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Ἱερεμία, Ἀλεξανδρείας, Σίλβεστρο, Ἱεροσολύμων, Σωφρόνιο καί ἀπό τούς ὑπόλοιπους παρόντες Ἀρχιερεῖς: Κανών Ζ': " Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἐθέσπισαν, καί το  Ἅγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς τῶν Πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι. Ἐσεῖς δέ οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μένετε ἐν οἷς ἐμάθετε, ἐγεννήθητε καί ἀνετράφητε καί, ὅταν τό καλέσῃ ὁ καιρός καί ἡ χρεία, καί αὐτό τό αἷμα σας νά χύνετε, διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον πίστιν καί ὁμολογίαν σας καί νά φυλάγεσθε ἀπό τῶν τοιούτων, καί προσέχετε, ἵνα καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός σᾶς βοηθᾶ, ἅμα καί ἡ εὐχή τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν." 1583 Ἰνδικτίων ιβ΄, Νοεμβρίου κ' ".

------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Αὐτά εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστά, διό καί ἦτο ἀπολύτως δικαιολογημένη, ἀλλά καί ἐπιβεβλημένη, ἡ ἀποτείχισις τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τούς καινοτόμους τό 1924. Ἀποτείχισις καί ἀγών διά τήν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου διά τήν διευθέτησιν τοῦ ζητήματος καί τήν καταδίκην τῶν καινοτόμων. Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος στάσις ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως. Αὐτό ἀκριβῶς ἔκαμε ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ἄν καί χρειάσθηκε 11 ὁλόκληρα χρόνια διά νά πληροφορηθῇ περί τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος. Δυστυχῶς, ὁ τσαρλατανισμός τοῦ Μ. Καρπαθάκη, ὁ ὁποῖος ἐσφετερίσθη τά δικαιώματα Πανορθοδόξου Συνόδου, αὐτο-ανεκηρύχθη ὡς ... ὁ μόνος Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος εἰς τήν Οἰκουμένην(!) καί, ἀντί ἀποτειχίσεως, ἐδημιούργησε ἰδικήν του «ἐκκλησίαν» καί ἄρχισε ν' ἀναθεματίζῃ τούς πάντας, ἐτίναξε εἰς τόν ἀέρα τό πλέον ἁγνόν Ὀρθόδοξον κίνημα τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Αὐτό ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικήν ἐκτροπήν καί δημιουργίαν σχίσματος. Τό κακόν αὐτό παράδειγμα τοῦ Καρπαθάκη ἠκολούθησαν ἀργότερον καί οἱ ἄλλες παρατάξεις τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.), ἐπιδιδόμενες εἰς συνεχεῖς διαιρέσεις καί εἰς τήν εἰσαγωγήν νέων αἱρέσεων, ὅπως εἶναι ἡ ὑπαγωγή εἰς τόν νόμον 4301/2014 καί ἡ ἵδρυσις «Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων» (ΘΝΠ). Ἔτσι, ἐχάθη καί ἡ τελευταία ἐλπίς διά τήν ὑλοποίησιν τοῦ ὁράματος τοῦ μεγάλου Ἁγίου καί Ὁμολογητοῦ τοῦ 20οῦ αἰῶνος πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τό ὁποῖον ἦτο ἡ ἐπαναφορά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν θριγγόν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀπό τούς ὁποίους ἐξέκλινε τό 1924. Ἡ ματαίωσις αὐτοῦ τοῦ ὁράματος ἦτο ἐν πολλοῖς ἔργον τῶν Ματθαιϊστῶν.

-------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Σας έχω ήδη γράψει κ. Χατζηνικολάου, ότι τσαρλατάνος και αρνητής της Πίστεως είναι εκείνος ο οποίος άλλα έλεγε το 1935, άλλα το 1937, άλλα το 1940, άλλα το 1944, άλλα το 1950 και άλλα το 1951. Φαίνεται ότι δεν θέλετε να καταλάβετε, κ. Καθηγητά. Από Πανορθόδοξες Συνόδους κατεδικάσθη και αναθεματίσθη το νέο ημερολόγιο.

Βεβαίως και ήταν ο μόνος Ορθόδοξος Επίσκοπος ο Άγιος Ματθαίος Καρπαθάκης.
Συνεπής στην Ομολογία του 1935, συνεπής και όχι θεομπαίκτης.

2η Ἀπόφασις τοῦ 1593, ἡ ὁποία ὑπογράφεται ἀπό τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Ἱερεμίαν, Ἀλεξανδρείας, Μελέτιον Πηγᾶν, Ἀντιοχείας, Ἰωακείμ καί Ἱεροσολύμων, Σωφρόνιον καί τήν περί αὐτούς Ἱεράν Σύνοδον τῶν Ἀρχιερέων: "Ἀπαρασάλευτον διαμένειν βουλόμεθα τό τοῖς πατρᾶσιν διορισθέν περί τοῦ Ἁγίου καί σωτηρίου Πάσχα. Ἔχει δέ οὕτως: Ἅπαντας τούς τολμῶντας παραλύειν τούς ὅρους τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς πρώτης Συνόδου, τῆς ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθείσης ἐπί παρουσίᾳ τοῦ εὐσεβοῦς καί Θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου περί τῆς ἁγίας ἑορτῆς τοῦ Σωτηρίου Πάσχα, ἀκοινωνήτους καί ἀποβλήτους εἶναι τῆς Ἐκκλησίας, εἰ ἐπιμένειν φιλονικώτερον, ἐνιστάμενοι πρός τά καλῶς δεδιδαγμένα. Καί ταῦτα ἡγήσθω περί τῶν λαϊκῶν. Εἰ δέ τις τῶν προεστώτων τῆς Ἐκκλησίας Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος, μετά τόν ὅρον τοῦτον, τολμήσειεν ἐπί διαστροφῇ τῶν λαῶν καί ταραχῇ τῶν ἐκκλησιῶν ἰδιάζειν, καί μετά τῶν Λατίνων καί Ἰουδαίων ἐπιτελεῖν τό Πάσχα, τοῦτον ἡ ἁγία Σύνοδος ἐντεῦθεν ἤδη ἀλλότριον ἔκανε τῆς Ἐκκλησίας. Δεῖ δέ στοιχεῖν τῷ τῶν Πατέρων κανόνι, μέχρι καί σήμερον Θεοῦ χάριτι, ὅ, καθ' ὅ δεῖ καί τά λοιπά ἡ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία διαφυλάττει. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ, Ζρα΄: αφηγ,΄ Φεβρουαρίου ιβ΄ 1593."

2 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Αὐτά εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστά, διό καί ἦτο ἀπολύτως δικαιολογημένη, ἀλλά καί ἐπιβεβλημένη, ἡ ἀποτείχισις τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τούς καινοτόμους τό 1924. Ἀποτείχισις καί ἀγών διά τήν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου διά τήν διευθέτησιν τοῦ ζητήματος καί τήν καταδίκην τῶν καινοτόμων. Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος στάσις ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως. Αὐτό ἀκριβῶς ἔκαμε ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ἄν καί χρειάσθηκε 11 ὁλόκληρα χρόνια διά νά πληροφορηθῇ περί τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος. Δυστυχῶς, ὁ τσαρλατανισμός τοῦ Μ. Καρπαθάκη, ὁ ὁποῖος ἐσφετερίσθη τά δικαιώματα Πανορθοδόξου Συνόδου, αὐτο-ανεκηρύχθη ὡς ... ὁ μόνος Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος εἰς τήν Οἰκουμένην(!) καί, ἀντί ἀποτειχίσεως, ἐδημιούργησε ἰδικήν του «ἐκκλησίαν» καί ἄρχισε ν' ἀναθεματίζῃ τούς πάντας, ἐτίναξε εἰς τόν ἀέρα τό πλέον ἁγνόν Ὀρθόδοξον κίνημα τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Αὐτό ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικήν ἐκτροπήν καί δημιουργίαν σχίσματος. Τό κακόν αὐτό παράδειγμα τοῦ Καρπαθάκη ἠκολούθησαν ἀργότερον καί οἱ ἄλλες παρατάξεις τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.), ἐπιδιδόμενες εἰς συνεχεῖς διαιρέσεις καί εἰς τήν εἰσαγωγήν νέων αἱρέσεων, ὅπως εἶναι ἡ ὑπαγωγή εἰς τόν νόμον 4301/2014 καί ἡ ἵδρυσις «Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων» (ΘΝΠ). Ἔτσι, ἐχάθη καί ἡ τελευταία ἐλπίς διά τήν ὑλοποίησιν τοῦ ὁράματος τοῦ μεγάλου Ἁγίου καί Ὁμολογητοῦ τοῦ 20οῦ αἰῶνος πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τό ὁποῖον ἦτο ἡ ἐπαναφορά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν θριγγόν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀπό τούς ὁποίους ἐξέκλινε τό 1924. Ἡ ματαίωσις αὐτοῦ τοῦ ὁράματος ἦτο ἐν πολλοῖς ἔργον τῶν Ματθαιϊστῶν.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Σας έχω ήδη γράψει κ.Χατζηνικολάου, ότι τσαρλατάνος και αρνητής της Πίστεως είναι εκείνος ο οποίος άλλα έλεγε το 1935,άλλα το 1937,άλλα το 1940,άλλα το 1944,άλλα το 1950 και άλλα το 1951 .Φαίνεται ότι δεν θέλετε να καταλάβετε, κ.Καθηγητά.Από Πανορθόδοξες Συνόδους κατεδικάσθη και αναθεματίσθη το νέο ημερολόγιο.

Βεβαίως και ήταν ο μόνος Ορθόδοξος Επίσκοπος ο Άγιος Ματθαίος Καρπαθάκης.
Συνεπής στην Ομολογία του 1935,συνεπής και όχι θεομπαίκτης.