Σχόλιο του xristianorthodoxipisti.blogspot.gr

 xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

Τὸν Μάϊον τοῦ 1935 προσεχώρησαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα προβλέπουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, τρεῖς Μητροπολίται: α) ὁ Δημητριάδος Γερμανὸς Μαυρομάτης, β) ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, καὶ γ) ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος Δημητρίου, ἀφοῦ, δημοσίως καὶ ἐγγράφως καὶ πρωτίστως διὰ Δικαστικοῦ Κλητῆρος, ἀπεκήρυξαν τὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισματικὴν καὶ στερουμένην τῆς Θείας Χάριτος ἤτοι ΕΝΕΡΓΕΙᾼ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ. Κατόπιν προέβησαν εἰς τὴν χειροτονίαν τεσσάρων ἐπισκόπων: α) τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ Βαρυκοπούλου, β) τοῦ Μεγαρίδος Χριστοφόρου Χατζῆ, γ) τοῦ Διαυλείας Πολυκάρπου Λιώση, καὶ δ) τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Καρπαθάκη.
Ἡ Σχισματικὴ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου προέβη εἰς καθαίρεσιν καὶ τῶν ἑπτὰ ἐπισκόπων, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἐπέβαλεν πενταετεῖς ἐξορίας ἢ περιοριστικὰ μέτρα.
Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος ἐδήλωσεν ἀμέσως μετάνοιαν καὶ μεταμέλειαν διὰ τὰς πράξεις του καὶ ἀπεκατεστάθη εἰς τὴν Μητρόπολίν του.
Ὁ Μεγαρίδος Χριστόφορος καὶ ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος ἀπεδέχθησαν τὴν ὑπὸ τῆς Νεοημερολογιτικῆς Συνόδου καθαίρεσιν καὶ τὸν ὑποβιβασμόν των εἰς τὴν τάξιν τοῦ Ἱερέως, καὶ ἀπεσύρθησαν ἰδιοτεύοντες ὡς Νεοημερολογῖται ἱερεῖς ἐπὶ δεκαετίαν.
Οἱ Δημητριάδος καὶ πρώην Φλωρίνης ἔπειτα ἀπὸ 4 μὲ 5 μῆνας ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴν ἐξορίαν κατόπιν μυστικῆς συμφωνίας μὲ τὴν Σχισματικὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν καὶ σύντομα ἤρχισαν νὰ διακηρύττουν νέαν δοξασίαν, ὅτι ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία εἶναι μόνον Δυνάμει Σχισματικὴ καὶ ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισματική. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου δὲν κατέστησε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ὄντως Σχισματικήν, ἤτοι Ἐνεργείᾳ Σχισματικὴν καὶ ἄμοιρον τῆς Θείας Χάριτος. Μπορεῖ ὅμως, ὡς ἔλεγον, νὰ κηρυχθῇ ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία Σχισματικὴ ὑπὸ μιᾶς μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου. Δηλαδή, ἕως τότε θὰ εἶναι μόνον Δυνάμει Σχισματικὴ καὶ θὰ παραμένῃ Ὀρθόδοξος, Κανονική, Ταμειοῦχος τῆς Θείας Χάριτος, ἔχουσα ἔγκυρα τὰ Μυστήρια μὲ Χάριν Πνεύματος Ἁγίου καὶ παρέχουσα Σωτηρίαν!
Αὐτὴ ἡ δοξασία βεβαίως, ὡς ἐκ διαμέτρου ἀντίθετος, ἀναιρεῖ τὴν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν Πίστεως τὴν ὁποίαν διεκήρυξαν ἐπισήμως ὅταν προσῆλθον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸν Μάϊον τοῦ 1935. Τότε ἐχαρακτήρισαν τὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν Ἐνεργείᾳ Σχισματικὴν καὶ μάλιστα προέβησαν καὶ εἰς τὰς χειροτονίας τῶν τεσσάρων Ἐπισκόπων. Ἐὰν εἶναι μόνον Δυνάμει Σχισματική, τότε ἡ πράξις τῶν χειροτονιῶν αὐτῶν ἐπέσυρε Κανονικὴν Καθαίρεσιν. Μετὰ ἀπὸ ὀλίγους μῆνας ἠρνήθησαν αὐτὴν τὴν Ὁμολογίαν καὶ ἐχαρακτήρισαν τὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν μόνον Δυνάμει Σχισματικήν. Πότε ἐσκέπτοντο Ὀρθοδόξως, ὅταν ἐκήρυττον τὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν Ἐνεργείᾳ Σχισματικὴν καὶ ἔκαναν χειροτονίας ἢ ὅταν τὴν ἐκήρυττον Δυνάμει Σχισματικήν; Σύμφωνα μὲ τὴν νέαν των διακήρυξιν, ὅτι ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία εἶναι μόνον Δυνάμει καὶ ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισματική, τότε εἶναι Κανονικὴ Ἐκκλησία καὶ αἱ Καθαιρέσεις τὰς ὁποίας τοὺς ἐπέβαλε τὸν Ἰούνιον τοῦ 1935 εἶναι Κανονικαὶ καὶ ἔγκυροι. Ὁπότε αὐτοὶ ἀπὸ τὸ 1935 δὲν εἶναι Ἐπίσκοποι ἀλλὰ Μοναχοί, καὶ ἐξαπατοῦν τοὺς ἑαυτούς των καὶ τὸν λαόν.
Αὐτὴ ἡ ἀντίφασις ἀποτελεῖ καὶ ἰδιάζοντα παραλογισμόν, διότι θεωρεῖ Πανορθόδοξον μίαν μέλλουσαν Σύνοδον εἰς τὴν ὁποίαν θὰ συνεδριάζουν Ἐκκλησίαι τοῦ Νέου Ἡμερολογίου καὶ Ἐκκλησίαι τοῦ Παλαιοῦ κοινωνοῦσαι μετ᾽ αὐτῶν διὰ νὰ δικάσουν τὴν ἀποδοχὴν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου. Εἶναι δυνατὸν οἱ ὑπόδικοι νὰ γίνουν δικασταὶ καὶ νὰ δικάσουν τὸν ἑαυτόν των κατὰ πόσον εἶναι ἔνοχοι; Τοιαύτη Σύνοδος βεβαίως δὲν ἔχει συγκληθῆ ἕως σήμερον, ἀλλὰ καὶ ἐὰν συνεκαλεῖτο δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ ἀνακαλέσῃ τὰς Καταδίκας τῶν προηγουμένων Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου αἰῶνος. Ἐὰν τὰς ἀνεκάλει, θὰ ἦτο ΛΗΣΤΡΙΚΗ. Ἀλλὰ καὶ πάλιν, διατὶ ζητοῦν μέλλουσαν Πανορθόδοξον Σύνοδον αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν σέβονται καὶ ἀγνοοῦν τὰς Ἀποφάσεις τῶν προηγηθεισῶν τριῶν μεγάλων Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου αἰῶνος; Ἐμπαίζουν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους.

----------------------

Ο/Η The Cave Dweller είπε...

Ερωτήσεις Προς Ματθαϊκό ιστολόγιο :

1.Τί είναι σχίσμα ;

2.Τί είναι αίρεση ;

3.Σύμφωνα με την εκκλησιολογία σας το ΝΗ ποιο έτος έγινε εν ενεργεία σχίσμα και ποιο έτος εν ενεργεία αίρεση ;

---------------------

Ο/Η xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

The Cave Dweller

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.com/2018/07/blog-post_13.html

----------------------------

 Ο/Η The Cave Dweller είπε...

Αγαπητέ το link που αναφέρετε δεν δίνει ορισμό στο 1ο και 2ο ερώτημα.

Λέει τις γνωστές γοχικές θέσεις περί ΝΗ...Έχουμε χορτάσει να τις ακούμε !

Θα το κάνω όμως πιο απλό το ερώτημά μου :

Το σχίσμα μπορεί να διατυπωθεί γραπτώς με όρους δογματικούς ;

Ρητορικό το ερώτημα. Γραπτώς και με δογματικούς όρους μπορεί να διατυπωθεί μόνο η αίρεση.

Κατά συνέπεια αφού στο link που στείλατε υπάρχει αναφορά στη διάσπαση της ενότητας της Εκκλησίας και του συνεορτασμού με αιρετικούς (αμφώτερα θέματα δογματικά) τότε αυτό σημαίνει ότι από το 1924 το ΝΗ ήταν αίρεση.

Και το ερώτημα είναι: Ποιος Ορθόδοξος Επίσκοπος χειροτόνησε σε Επίσκοπο τον Ματθαίο ;

Υγ: Μη μου αναφέρετε την έννοια της σχισματοαίρεσης γιατί θα με απογοητεύσετε...

-----------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Τον Χειροτόνησαν οι τρείς επιστρέψαντες εκ του Νεοημερολογιτισμού Αρχιερείς, αφού πρώτα αποκήρυξαν αυτόν[Νεοημερολογιτισμόν] δια της Ορθοδόξου Ομολογίας του 1935.

Χαρίλαος Ι. Στουρα΄ί΄της.
Θεολόγος.

--------------------

 Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ο Γοχισμός απέτυχε.-

1. Οι φλωρινικοί με αυτά που πιστεύουν κι έπραξαν καταδίκασαν τον εαυτόν τους.
2. Οι ματθαιικοί με αυτά που πιστεύουν κι έπραξαν καταδίκασαν τον εαυτόν τους.

1. Εφόσον η διοικούσα δεν είναι καταδικασμένη, και αυτό θα το κρίνει μελλοντική μεγάλη σύνοδος, ειναι η εκκλησία του Χριστού με έγκυρα μυστήρια, και δεν χρειάζεται αναμύρωση κλπ. Τότε με ποιον κανόνα πηδαλίου οι φλωρινικοί χειροτόνησαν μητροπολίτες και αρχιεπίσκοπο στους θρόνους των κανονικών ιεραρχών και ΜΗ καταδικασμένων;;;
Με ποιον κανόνα ξαναχειροτονούν τους ιερείς της διοικούσας εφόσον δεν είναι καταδικασμένοι;;
Με ποιον κανόνα πηδαλίου εψησαν δικό τους μύρο εφόσον η διοικούσα δεν είναι καταδικασμένη;;
Πόσα άγια πνεύματα έχει ο Θεός;;
Κατά συνέπεια τα παραπάνω ειναι πράξεις κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως, κι εφόσον οι φλωρινικοί περιμένουν μελλοντική καταδικαστική απόφαση...τοτε βάσει πηδαλίου είναι οι ίδιοι καθηρημένοι γιατί ακριβώς έβγαλαν απόφαση χωρίς να έχουν καμία τέτοια αρμοδιότητα.

2. Οι ματθαιικοί που είχαν διαδοχή από τον μοναδικό ορθόδοξο επίσκοπο στον πλανήτη πήγαν μετα απο 21 χρόνια στους Οικουμενιστές της ΡΟΕΔ προκειμένου να τους αποκαταστήσουν τις χειροτονίες υφ ενός από Ματθαίο.
Για 50 χρόνια ελεγαν το παραμύθι της συγχωρητικής ευχής. Πριν ένα χρόνο δημοσίευσα τα πρακτικά της ΡΟΕΔ που γράφουν για χειροθεσίες επι σχισματικών και αντικανονικών. ( άλλωστε όταν στο συλλείτουργο σου παραδίδουν ωμοφόριο, μίτρα, εγκόλπιο, ποιμαντορική ράβδο και ο κόσμος φωνάζει άξιος τι άλλο σημαίνει από χειροτονία εξπρές (χειροθεσία = μυστική χειροτονία)
Το 1976 σε δικαστήριο επί αντιποίηση αρχής δήλωσαν ΔΙΑΔΟΧΗ από ΡΟΕΔ ήτοι ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
παραλειπόμενα
ακόμα και συγχωρητική ευχή να σου διάβασαν χρεώνεσαι αιρετικός γιατί έσκυψες το κεφάλι σε οικουμενιστή προκειμένου να σε αποκαταστήσει ( σαν να σου διαβάσει συγχωρητική ευχή ο Κύριλλος Μόσχας κ.ο.κ. )

Αυτά αρκούν για να καταλάβει ο πάσα ένας τι εστί γοχικός θεολογικός τσαρλατανισμός και πόσο πορωμένοι είναι οι οπαδοί τους... Γιατί δεν είναι με τον Χριστόν αλλά με τον εγωισμό τους.

Ιερ. Γρηγόριος Ζιωγος

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ξέχασα να αναφερθώ στον Μεσσία Κήρυκο ο οποίος από το 1971 έχει δόγμα την ανόθευτη αποστολική διαδοχή ( για αυτό εμπόδισε την ένωση με τους φλωρινικούς που έχουν διαδοχή από ΡΟΕΔ) και πριν 15 χρόνια ενώθηκε με δύο Ρουμάνους που έχουν διαδοχή από την αναθεματισμενη Ζώσα εκκλησία και ίσως αποκατάσταση από ΡΟΕΔ
Κι αυτή η ένωση έγινε χωρίς να τους κάνει χειροθεσία χωρίς χρίσμα, έστω συγχωρητικής ευχής. Επί ίσοις όροις.
Ο τόμος ενώσεως με τον Παχωμιο είναι η ανατροπή στα πιστεύω του.
Τέλος αγιοκατάταξε τον Ρουμάνο άγιο Ιωάννη του χοζεβά ο οποίος χειροτονήθηκε στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων το 1948 όταν ο Ματθαίος την ίδια χρονιά χειροτόνησε μόνος του γιατί δεν υπήρχε άλλος ορθόδοξος επίσκοπος στον πλανήτη.
Κατόπιν τούτων οι θεολογικές ναυαρχίδες του ( Γκουτζιδης και Μάρκου,) τον εγκατέλειψαν...κι αυτό μιλάει από μόνο του.

Ιερ. Γρηγόριος Ζιωγος

---------------------------

Ο/Η The Cave Dweller είπε...


Προς κο.Χαρίλαο :

Γράφετε :

"Τον Χειροτόνησαν οι τρείς επιστρέψαντες εκ του Νεοημερολογιτισμού Αρχιερείς, αφού πρώτα αποκήρυξαν αυτόν[Νεοημερολογιτισμόν] δια της Ορθοδόξου Ομολογίας του 1935."

Αν δηλαδή σήμερα ένας Νγτης αποκυρήξει τον Νγτισμό και έρθει στη Σύνοδό σας (όποια κι αν είναι αυτή) θα δεχτείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ την ομολογία του ;;; Δεν θα προχωρήσετε στην γνωστή διαδικασία ;;;

---------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Το σήμερα δεν είναι το 1935.
Ασφαλώς και θα προχωρήσουμε στην Κανονική-γνωστή διαδικασία, όπως λέτε.

-------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Πρός π. Γρηγόριο.
Ουδείς εκ του πληρώματος της Εκκλησίας ήκουσε, ενημερώθηκε και απεδέχθη κάτι που να στρέφεται κατά των καθ΄όλα Ορθοδόξων Χειροτονιών του Αγίου Βρεσθένης.
Ως γνωστόν, ο λαός του Θεού είναι αυτός που επικυρώνει και ακυρώνει αποφάσεις Συνόδων, και Συνοδική απόφαση δεν υπάρχει.
Τόσο ο Κάλλιστος όσο και ο Επιφάνιος, επιστρέφοντας από Αμερική, είπαν, ότι οι Ρώσσοι αποδέχθηκαν την Ομολογία μας και έγιναν Ορθόδοξοι. Ουδείς ανέφερε το παραμικρό για ΄΄χεροθεσία΄΄.
Δεύτερον, ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ αμέσως ο Κάλλιστος, αφ΄ότου ψέλλισε τα περί χειροθεσίας, και την γλίτωσε ο Επιφάνιος επειδή δεν τόλμησε να πεί κάτι παρόμοιο.
Τρίτον, διεκόπη η κοινωνία μαζί τους, όταν διεπιστώθη ότι δεν τήρησαν όσα είχαν υποσχεθεί.
Τέταρτον, το Απαλλακτικό Βούλευμα αφορούσε αποκλειστικά τον Νικόλαο Μεσσιακάρη, ο οποίος το κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό.
Όταν έγινε αυτό γνωστό, ο Μεσογαίας Κήρυκος, ο δεσπότης Αμφιλόχιος, ο καθηγητής κ. Γκουτζίδης και πολλοί άλλοι, το κατεδίκασαν στεντορείως.
Δυστυχώς, κάποιοι, τον αιρετικό Νικόλαο τον έκαναν, παρανόμως και αντικανονικώς, και ΄΄αρχιεπίσκοπο΄΄.
Πέμπτον, με την καταδίκη που έκανε με την υπ.αριθ.3280/2007 Εγκύκλιο η σύνοδος του αιρετικού και παρανόμου Νικολάου, ουσιαστικά, αποδέχθηκαν ότι ήσαν αιρετικοί και βλάσφημοι κατά του Αγίου Πνεύματος για 36 ολόκληρα χρόνια, χωρίς όμως να μας πούν, ποιός τους αποκατέστησε.
Έκτον, δυστυχώς, ο Μεσογαίας κ. Κήρυκος, υπέγραψε τον οικουμενιστικό και αιρετικό Τόμο Ενώσεως της 27ης Ιανουαρίου του 2019, ο οποίος, διά του Βίκτωρος Λέου, αναγνωρίζει τους Ρώσσους της Διασποράς ως Ορθοδόξους.
Επίσης ο αρχιεπίσκοπός τους, είναι ένας εξ΄αυτών που υπέγραψαν την 3280/2007 αιρετική εγκύκλιο και ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ.

Ο μόνος πραγματικά Ορθόδοξος Ιεράρχης, τούτη την στιγμή, είναι ο Λαρίσης και Τυρνάβου Αμφιλόχιος. Με ορθόδοξες θέσεις για το δογματικό θέμα των εικόνων, για το 1971, για τον Νικόλαο Μεσσιακάρη και για όλα τα υπόλοιπα.

Στουρα΄ί΄της Χαρίλαος.
Θεολόγος.

---------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Οι δικαιολογίες των ματθαιικων είναι γνωστές.

Ιδού τα αυτογκόλ

Το πλήρωμα της εκκλησίας δεν δέχτηκε τις χειροθεσίας για αυτό και εφευρέθηκε η συγχωρητικη ευχή.

Τα απεδεχθησαν όμως οι επίσκοποι οι οποίοι με την σειρά τους αποκαταστάθηκαν εν Ελλάδι δια συυχωρητικης ευχής. Ο αρχιεπίσκοπος Αντρέας εδώ στα Αθίκια στην σημερινή φλωρινικη αρχιεπισκοπή.

Ως γνωστόν ο Παχώμιος δήλωσε: είμαστε χειροτόνημενοι από χειροθετημενους. Κάτι το οποίο είχε σημαία ο Κήρυκος στους λόγους αποτειχισεως του.
Τα πρακτικά του 81 υπάρχουν...

Ο κάλλιστος που είπε την αλήθεια τον καθαιρεσατε ενώ ο Επιφάνιος που λουφαξε... συνέχισε την καριέρα του. Ο Θεός όμως δεν κοροιδευεται.

Η καταδίκη των χειροθεσιων το 2007 από την σύνοδο Νικολάου και σημερινού Στέφανου είναι η απόδειξη για όσα έγραψα
Τι ετι χρειαν έχομεν μαρτύρων;;;

Κι όπως έγραψες κι εσύ με αυτή την καταδίκη καταδίκασαν τον εαυτόν τους ως αιρετικούς οι οποίοι χρίζουν αποκαταστάσεως δια χειροθεσίας εντελως επιεικως.

Αυτά για να μην τα ξαναλέμε και πλατειαζουμε...

Ξέχασα το σημαντικότερο
Εφόσον ο Νικόλαος μεσιακαρης ενέργησε χωρίς την σύμφωνη γνώμη της συνόδου ( αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα ) και δήλωσε διαδοχή από ΡΟΕΔ και η σύνοδος ενημερώθηκε κατόπιν εορτής...έπρεπε να τον καθαιρεσουν αμέσως.

Κι όπως πολύ σωστά έγραψες ...αντ αυτού τον έκαναν αρχιεπίσκοπο.

Okay είναι κανείς που δεν κατάλαβε;;

Για τον Αμφιλόχιο και το 1971

Ισχύει το πρώτο σχόλιο
Και η συγχωρητικη ευχή ως αποκατάσταση επί της ουσίας είναι το ίδιο.
Εσκυψες το κεφάλι σε οικουμενιστες κλπ κλπ

π.
Γρηγόριος

-----------------------------------

Ο/Η The Cave Dweller είπε...

Κύριε Χαρίλαε,

Έχετε χειροθεσία από ΡΟΕΔ που είχε κοινωνία με όλα τα οικουμενιστικά-αιρετικά Πατριαρχεία (κατά την εκκλησιολογία σας)...και απαιτείται την κατά γράμμα εφαρμογή της γνωστής διαδικασίας ;;;

Ladies and Gents...σας παρουσιάζω την Ματθαϊκή σχιζοφρένεια !!!

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πόσο πολύ οι μέρες που ζούμε μας θυμίζουν το εξής:
Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους, 9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.

The Cave Dweller είπε...

Ερωτήσεις Προς Ματθαϊκό ιστολόγιο :

1.Τί είναι σχίσμα ;

2.Τί είναι αίρεση ;

3.Σύμφωνα με την εκκλησιολογία σας το ΝΗ ποιο έτος έγινε εν ενεργεία σχίσμα και ποιο έτος εν ενεργεία αίρεση ;

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

The Cave Dweller

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.com/2018/07/blog-post_13.html

The Cave Dweller είπε...

Αγαπητέ το link που αναφέρετε δεν δίνει ορισμό στο 1ο και 2ο ερώτημα.

Λέει τις γνωστές γοχικές θέσεις περί ΝΗ...Έχουμε χορτάσει να τις ακούμε !

Θα το κάνω όμως πιο απλό το ερώτημά μου :

Το σχίσμα μπορεί να διατυπωθεί γραπτώς με όρους δογματικούς ;

Ρητορικό το ερώτημα. Γραπτώς και με δογματικούς όρους μπορεί να διατυπωθεί μόνο η αίρεση.

Κατά συνέπεια αφού στο link που στείλατε υπάρχει αναφορά στη διάσπαση της ενότητας της Εκκλησίας και του συνεορτασμού με αιρετικούς (αμφώτερα θέματα δογματικά) τότε αυτό σημαίνει ότι από το 1924 το ΝΗ ήταν αίρεση.

Και το ερώτημα είναι: Ποιος Ορθόδοξος Επίσκοπος χειροτόνησε σε Επίσκοπο τον Ματθαίο ;

Υγ: Μη μου αναφέρετε την έννοια της σχισματοαίρεσης γιατί θα με απογοητεύσετε...

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Τον Χειροτόνησαν οι τρείς επιστρέψαντες εκ του Νεοημερολογιτισμού Αρχιερείς,αφού πρώτα αποκήρυξαν αυτόν[Νεοημερολογιτισμόν] δια της Ορθοδόξου Ομολογίας του 1935.

Χαρίλαος Ι.Στουρα΄ί΄της.
Θεολόγος.

Ανώνυμος είπε...

Ο Γοχισμός απέτυχε.-

1. Οι φλωρινικοί με αυτά που πιστεύουν κι έπραξαν καταδίκασαν τον εαυτόν τους.
2. Οι ματθαιικοί με αυτά που πιστεύουν κι έπραξαν καταδίκασαν τον εαυτόν τους.

1. Εφόσον η διοικούσα δεν ειναι καταδικασμένη, και αυτό θα το κρινει μελλοντική μεγάλη σύνοδος, ειναι η εκκλησία του Χριστού με εγκυρα μυστήρια, και δεν χρειάζεται αναμύρωση κλπ Τότε με ποιον κανόνα πηδαλίου οι φλωρινικοί χειροτονησαν μητροπολίτες και αρχιεπίσκοπο στους θρόνους των κανονικών ιεραρχών και ΜΗ καταδικασμένων;;;
Με ποιον κανόνα ξαναχειροτονούν τους ιερείς της διοικούσας εφόσον δεν είναι καταδικασμένοι;;
Με ποιον κανόνα πηδαλίου εψησαν δικό τους μύρο εφόσον η διοικούσα δεν ειναι καταδικασμένη;;
Πόσα αγια πνεύματα εχει ο Θεός;;
Κατά συνέπεια τα παραπάνω ειναι πράξεις κατοπιν καταδικαστικής αποφάσεως, κι εφόσον οι φλωρινικοί περιμένουν μελλοντική καταδικαστική απόφαση...τοτε βάσει πηδαλίου ειναι οι ιδιοι καθηρημένοι γιατί ακριβώς έβγαλαν απόφαση χωρίς να εχουν καμία τετοια αρμοδιότητα.

2. Οι ματθαιικοί που ειχαν διαδοχή απο τον μοναδικό ορθόδοξο επίσκοπο στον πλανήτη πήγαν μετα απο 21 χρόνια στους Οικουμενιστές της ΡΟΕΔ προκειμένου να τους αποκαταστήσουν τις χειροτονίες υφ ενός απο Ματθαίο.
Για 50 χρόνια ελεγαν το παραμύθι της συγχωρητικής ευχής. Πριν ενα χρόνο δημοσίευσα τα πρακτικά της ΡΟΕΔ που γράφουν για χειροθεσίες επι σχισματικών και αντικανονικών. ( αλλωστε οταν στο συλλείτουργο σου παραδίδουν ωμοφόριο, μίτρα, εγκόλπιο, ποιμαντορική ράβδο και ο κόσμος φωνάζει άξιος τι αλλο σημαίνει απο χειροτονία εξπρές (χειροθεσία = μυστική χειροτονία)
Το 1976 σε δικαστήριο επι αντιποίηση αρχής δήλωσαν ΔΙΑΔΟΧΗ απο ΡΟΕΔ ητοι ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
παραλειπομενα
ακόμα και συγχωρητική ευχή να σου διάβασαν χρεώνεσαι αιρετικός γιατί εσκυψες το κεφάλι σε οικουμενιστή προκειμένου να σε αποκαταστήσει ( σαν να σου διαβασει συγχωρητική ευχή ο Κύριλλος Μόσχας κ.ο.κ. )

Αυτά αρκούν για να καταλάβει ο πάσα ενας τι εστί γοχικός θεολογικός τσαρλατανισμός και πόσο πορωμένοι είναι οι οπαδοί τους... Γιατι δεν ειναι με τον Χριστόν αλλά με τον εγωισμό τους.

Ιερ. Γρηγόριος Ζιωγος

Ανώνυμος είπε...

Ξέχασα να αναφερθώ στον Μεσσία Κήρυκο ο οποίος από το 1971έχει δόγμα την ανόθευτη αποστολική διαδοχή ( για αυτό εμπόδισε την ένωση με τους φλωρινικους που έχουν διαδοχή από ΡΟΕΔ) και πριν 15 χρόνια ενώθηκε με δύο Ρουμάνους που έχουν διαδοχή από την αναθεματισμενη Ζώσα εκκλησία και ισως αποκατάσταση από ΡΟΕΔ
Κι αυτή η ένωση έγινε χωρίς να τους κάνει χειροθεσία χωρίς χρίσμα, έστω συγχωρητικης ευχής. Επί ίσοις όροις.
Ο τόμος ενώσεως με τον Παχωμιο είναι η ανατροπή στα πιστεύω του.
Τέλος αγιοκατάταξε τον Ρουμάνο άγιο Ιωάννη του χοζεβα ο οποίος χειροτονήθηκε στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων το 1948 όταν ο Ματθαίος την ίδια χρονιά χειροτόνησε μόνος του γιατί δεν υπήρχε άλλος ορθόδοξος επίσκοπος στον πλανήτη.
Κατόπιν τούτων οι θεολογικές ναυαρχίδες του ( Γκουτζιδης και Μάρκου,) τον εγκατέλειψαν...κι αυτό μιλάει από μόνο του.

Ιερ. Γρηγόριος Ζιωγος

The Cave Dweller είπε...


Προς κο.Χαρίλαο :

Γράφετε :

"Τον Χειροτόνησαν οι τρείς επιστρέψαντες εκ του Νεοημερολογιτισμού Αρχιερείς,αφού πρώτα αποκήρυξαν αυτόν[Νεοημερολογιτισμόν] δια της Ορθοδόξου Ομολογίας του 1935."

Αν δηλαδή σήμερα ένας Νγτης αποκυρήξει τον Νγτισμό και έρθει στη Σύνοδό σας (όποια κι αν είναι αυτή) θα δεχτείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ την ομολογία του ;;; Δεν θα προχωρήσετε στην γνωστή διαδικασία ;;;ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Το σήμερα δεν είναι το 1935.
Ασφαλώς και θα προχωρήσουμε στην Κανονική-γνωστή διαδικασία,όπως λέτε.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Πρός π.Γρηγόριο.
Ουδείς εκ του πληρώματος της Εκκλησίας ήκουσε,ενημερώθηκε και απεδέχθη κάτι που να στρέφεται κατά των καθ΄όλα Ορθοδόξων Χειροτονιών του Αγίου Βρεσθένης.
Ως γνωστόν,ο λαός του Θεού είναι αυτός που επικυρώνει και ακυρώνει αποφάσεις Συνόδων,και Συνοδική απόφαση δεν υπάρχει.
Τόσο ο Κάλλιστος όσο και ο Επιφάνιος ,επιστρέφοντας από Αμερική,είπαν, ότι οι Ρώσσοι αποδέχθηκαν την Ομολογία μας και έγιναν Ορθόδοξοι.Ουδείς ανέφερε το παραμικρό για ΄΄χεροθεσία΄΄.
Δεύτερον,ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ αμέσως ο Κάλλιστος ,αφ΄ότου ψέλλισε τα περί χειροθεσίας, και την γλίτωσε ο Επιφάνιος επειδή δεν τόλμησε να πεί κάτι παρόμοιο.
Τρίτον,διεκόπη η κοινωνία μαζί τους,όταν διεπιστώθη ότι δεν τήρησαν όσα είχαν υποσχεθεί.
Τέταρτον,το Απαλλακτικό Βούλευμα αφορούσε αποκλειστικά τον Νικόλαο Μεσσιακάρη,ο οποίος το κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό.
Όταν έγινε αυτό γνωστό, ο Μεσογαίας Κήρυκος,ο δεσπότης Αμφιλόχιος,ο καθηγητής κ.Γκουτζίδης και πολλοί άλλοι,το κατεδίκασαν στεντορείως.
Δυστυχώς ,κάποιοι,τον αιρετικό Νικόλαο τον έκαναν, παρανόμως και αντικανονικώς ,και ΄΄αρχιεπίσκοπο΄΄
Πέμπτον,με την καταδίκη που έκανε με την υπ.αριθ.3280/2007 Εγκύκλιο η σύνοδος του αιρετικού και παρανόμου Νικολάου,ουσιαστικά, αποδέχθηκαν ότι ήσαν αιρετικοί και βλάσφημοι κατά του Αγίου Πνεύματος για 36 ολόκληρα χρόνια,χωρίς όμως να μας πούν, ποιός τους αποκατέστησε.
Έκτον,δυστυχώς,ο Μεσογαίας κ.Κήρυκος,υπέγραψε τον οικουμενιστικό και αιρετικό Τόμο Ενώσεως της 27ης Ιανουαρίου του 2019,ο οποίος,διά του Βίκτωρος Λέου, αναγνωρίζει τους Ρώσσους της Διασποράς ως Ορθοδόξους.
Επίσης ο αρχιεπίσκοπός τους, είναι ένας εξ΄αυτών που υπέγραψαν την 3280/2007 αιρετική εγκύκλιο και ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ.

Ο μόνος πραγματικά Ορθόδοξος Ιεράρχης, τούτη την στιγμή, είναι ο Λαρίσης και Τυρνάβου Αμφιλόχιος.Με ορθόδοξες θέσεις για το δογματικό θέμα των εικόνων,για το 1971,για τον Νικόλαο Μεσσιακάρη και για όλα τα υπόλοιπα.

Στουρα΄ί΄της Χαρίλαος.
Θεολόγος.

Ανώνυμος είπε...

Οι δικαιολογίες των ματθαιικων είναι γνωστές.

Ιδού τα αυτογκόλ

Το πλήρωμα της εκκλησίας δεν δέχτηκε τις χειροθεσίας για αυτό και εφευρέθηκε η συγχωρητικη ευχή.

Τα απεδεχθησαν όμως οι επίσκοποι οι οποίοι με την σειρά τους αποκαταστάθηκαν εν Ελλάδι δια συυχωρητικης ευχής. Ο αρχιεπίσκοπος Αντρέας εδώ στα Αθίκια στην σημερινή φλωρινικη αρχιεπισκοπή.

Ως γνωστόν ο Παχώμιος δήλωσε: είμαστε χειροτόνημενοι από χειροθετημενους. Κάτι το οποίο είχε σημαία ο Κήρυκος στους λόγους αποτειχισεως του.
Τα πρακτικά του 81 υπάρχουν...

Ο κάλλιστος που είπε την αλήθεια τον καθαιρεσατε ενώ ο Επιφάνιος που λουφαξε... συνέχισε την καριέρα του. Ο Θεός όμως δεν κοροιδευεται.

Η καταδίκη των χειροθεσιων το 2007 από την σύνοδο Νικολάου και σημερινού Στέφανου είναι η απόδειξη για όσα έγραψα
Τι ετι χρειαν έχομεν μαρτύρων;;;

Κι όπως έγραψες κι εσύ με αυτή την καταδίκη καταδίκασαν τον εαυτόν τους ως αιρετικούς οι οποίοι χρίζουν αποκαταστάσεως δια χειροθεσίας εντελως επιεικως.

Αυτά για να μην τα ξαναλέμε και πλατειαζουμε...

Π Γρηγόριος

Ανώνυμος είπε...

Ξέχασα το σημαντικότερο
Εφόσον ο Νικόλαος μεσιακαρης ενέργησε χωρίς την σύμφωνη γνώμη της συνόδου ( αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα ) και δήλωσε διαδοχή από ΡΟΕΔ και η σύνοδος ενημερώθηκε κατόπιν εορτής...έπρεπε να τον καθαιρεσουν αμέσως.

Κι όπως πολύ σωστά έγραψες ...αντ αυτού τον έκαναν αρχιεπίσκοπο.

Okay είναι κανείς που δεν κατάλαβε;;

Π Γρηγόριος

Ανώνυμος είπε...

Για τον Αμφιλόχιο και το 1971

Ισχύει το πρώτο σχόλιο
Και η συγχωρητικη ευχή ως αποκατάσταση επί της ουσίας είναι το ίδιο.
Εσκυψες το κεφάλι σε οικουμενιστες κλπ κλπ

Π. Γρηγόριος

The Cave Dweller είπε...

Κύριε Χαρίλαε,

Έχετε χειροθεσία από ΡΟΕΔ που είχε κοινωνία με όλα τα οικουμενιστικά-αιρετικά Πατριαρχεία (κατά την εκκλησιολογία σας)...και απαιτείται την κατά γράμμα εφαρμογή της γνωστής διαδικασίας ;;;

Ladies and Gents...σας παρουσιάζω την Ματθαϊκή σχιζοφρένεια !!!

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Σας τονίζω για ακόμη μία φορά ,τα εξής:ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ Ο Κάλλιστος,χωρίς να πεί το ευνόητο πρός τους υπολοίπους Συνοδικούς,δηλαδή, γιατί με καθαιρείτε, αφού και σείς είστε χειροθετημένοι;Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο.

Οι επιστρέψαντες από Αμερική Αρχιερείς ορκίστηκαν ότι οι Ρώσσοι έγιναν ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ,ότι η ιεραποστολή εστέφθη με επιτυχία κτλ.


Η Σύνοδος,όταν διεπίστωσε ότι οι Ρώσσοι δεν τήρησαν τα όσα είχαν υποσχεθεί,διέκοψε ΑΜΈΣΩΣ ΠΑΣΑ πνευματική κοινωνία μαζί τους.
ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΧΕΙΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ,ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ;

Διακηρύσσουμε στεντορείως ότι οι Χειροτονίες του Αγίου Βρεσθένης ήταν πλήρεις Θείας Χάριτος.

Και κάτι άλλο π.Γρηγόριε και The Cave Dweller: Γνωρίζετε τους λόγους που διέκοψαν τότε
την κοινωνία οι του Αυξεντίου με τους Ρώσσους της Διασποράς ;

Ανώνυμος είπε...

Οι απαντήσεις συνεχίζονται στην καινούργια ανάρτηση του ιστολογίου

ΥΣ
Κάνε τον κόπο και γράψε για ποιον λόγο έκοψαν οι φλωρινικοί με την ΡΟΕΔ ( στην καινούργια ανάρτηση )

Π Γρηγόριος