Ποίος είναι ο κερδισμένος της Συμφωνίας των Πρεσπών;

Τὴν Παρασκευὴ 25 Ἰανουαρίου 2019 τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο προέβη σὲ μία πράξη Ἐθνικῆς μειοδοσίας, ποὺ πρόδωσε καὶ ἀτίμασε τὴν Ἱστορία τοῦ τόπου, ὑπογράφοντας τὴν ἐπαίσχυντη Συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια. Ὅπως εἶναι φυσικὸ καὶ ἑπόμενο, ἡ ὑπογραφὴ αὐτὴ θὰ ἐπιφέρει μία σειρὰ ἀπὸ ἐξελίξεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ ὀνομασία τῆς Βαλκανικῆς. Στὰ Σκόπια σήμερα ὑπάρχουν δύο Ἐκκλησίες:

(α) ἡ αὐτοκέφαλη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, ποὺ ὑπάγεται στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καὶ εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Οἰκουμένης, καὶ
(β) ἡ σχισματικὴ καὶ αὐτοαποκαλούμενη «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» – Ἀρχιεπισκοπὴ Ὀχρίδος, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ κανένα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καί, πρόσ­φατα, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας.
Τὸν Μάιο 2005 ὁ τότε ἐπικεφαλῆς τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, Πατριάρχης τῶν Σέρβων κυρὸς Παῦλος, διέκοψε τὸν διάλογο μὲ τὴν αὐτοαποκαλούμενη «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Ἡ Ἱερὰ Σύν­οδος τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας προχώρησε στὴν ἐπανίδρυση τῆς «Ὀρθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἀχρίδος», τὴν ὁποία κήρυξε αὐτόνομη Ἐκκλησία στὰ Σκόπια καὶ τοποθέτησε σὲ αὐτὴν ὡς κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο, τὸν Μητροπολίτη Βελεσῶν καὶ Παραβαρδαρίου κ. Ἰωάννη. Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2005, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης ἐκρατήθη παράνομα ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς τῶν Σκοπίων γιὰ ὀκτὼ (8) –ἀπὸ τοὺς εἴκοσι ὀκτὼ (28) ποὺ τοῦ εἶχαν ἀρχικὰ ἐπιβληθεῖ– μῆνες στὴ φυλακὴ Ἰντρίζοβο. Μέχρι τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2006 φυλακίσθηκε σὲ ἄθλιες συνθῆκες, παρότι ἀσθενής, μὲ τὴν κατασκευασμένη καὶ ψευδῆ κατηγορία τῆς ὑποδαύλισης θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ μίσους στὰ Σκόπια.
Ἐπίσης, εἶναι συγκλονιστικὴ ἡ πρόσφατη ἀποκάλυψη[2] τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου, ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωρίδου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων προχώρησε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2018 στὴν δημιουργία μιᾶς νέας ἐπισκοπῆς, τῆς «Μητροπόλεως Πολυανῆς»(!). Ἡ προκλητικὴ κίνηση αὐτὴ τῶν Σκοπιανῶν ἔγινε δύο μόλις μῆνες ἀφ’ ὅτου ἐτέθη σὲ διαπραγμάτευση καὶ πρὸς ἐπικύρωση ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀλλὰ ἀποσιωπήθηκε ἔντεχνα ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὰ μισθοφορικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως τῆς Πατρίδος μας!
Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπικύρωση τῆς Συμφωνίας, ἀπὸ τὰ Κοινοβούλια τῶν Σκοπίων, καὶ τῆς Ἑλλάδος, οἱ Σκοπιανοὶ ἀνακίνησαν τὶς ἐνέργειες, ποὺ ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2018 σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία ὡς αὐτοκέφαλη καὶ μάλιστα μὲ τὴν ὀνομασία Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, ὡσὰν νὰ μὴν ὑπάρχει ἡ κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ ὑπάγεται στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας.
Τότε τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως εἶχε προβεῖ σὲ ἀνακοίνωση[3], μὲ τὴν ὁποία διαβεβαίωνε πώς θὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ ζητήματος, ἀδιαφορώντας(;) γιὰ τὶς πολιτικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς ἐνέργειας. Προσωπικὴ ἐκτίμηση τοῦ ἀρθρογράφου εἶναι πὼς δὲν πρόκειται γιὰ ἄγνοια τῶν συνεπειῶν, ἀλλὰ γιὰ σκόπιμη πολιτικὴ καὶ ὄχι Ἐκκλησιαστικὴ ἀπόφαση.
«Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, συνελθοῦσα σήμερον ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἐξήτασε τὸ αἴτημα τῆς ἐν σχίσματι Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, ὑποστηριζόμενον καὶ διὰ γράμματος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς FYROM Ἐξοχ. κ. Ζόραν Ζάεφ, περὶ ἀναλήψεως ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς πρωτοβουλίας ἐπαναφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς εἰς τὴν κανονικότητα ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν, καὶ ἀπεφάσισε νὰ ἐπιληφθῆ αὐτοῦ καὶ διενεργήση τὰ δέοντα ὑπὸ τοὺς ἀπαραβάτους Ὅρους τῶν ἱστορικοκανονικῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ προνομίων τοῦ πρωτοθρόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 30ῇ Μαΐου 2018
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συν­όδου».
Πιστεύουμε πὼς τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου, ποὺ ἐλλοχεύει στὴν περίπτωση ποὺ τελικὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς αὐτοκέφαλη ἡ σχισματικὴ Σκοπιανὴ Ἐκκλησία, εἶναι ὁρατὸ σὲ κάθε ἀντικειμενικὸ –καὶ ὄχι ἐμπαθῆ– παρατηρητὴ τῶν γεγονότων. Ἄλλωστε, ἀρκεῖ νὰ ἀναλογιστοῦμε τὴν ἀντικανονικὴ –τουλάχιστον πολιτικὰ– ἀναγνώριση τῆς ἀπόσχισης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γιὰ νὰ καταλάβουμε πὼς δὲν πρόκειται γιὰ ρύθμιση Ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ἀλλὰ γιὰ ἀπροκάλυπτη συμμετοχὴ σὲ βρώμικα καὶ ὕπουλα πολιτικὰ παιχνίδια.Στὴν Χώρα μας, δυσ­τυχῶς, τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως –ἐκτελώντας πιστὰ τὶς ὁδηγίες καὶ τὶς ἐντολές, ποὺ ἔχουν λάβει ἀπὸ τὰ κέντρα ἐξουσίας ποὺ βρίσκονται ἐκτὸς τῶν συνόρων μας– παρουσιάζουν ὡς «ἐπιτυχία» τῆς Συμφωνίας τὴν ἀπόσυρση τοῦ ὅρου Μακεδονία ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας.Ὡστόσο, ἀποσιωποῦν ὅτι ἡ Σκοπιανὴ Ἐκκλησία εἶναι τὸ πρόσχημα καὶ ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τῶν μελλοντικῶν διεκδικήσεων τῶν Σκοπίων, τόσο στὴν Σερβία, ὅσο καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἐπιπλέον, δὲν πρέπει νὰ ἀγνοήσουμε τὴν ἀναμενόμενη ἐμπλοκὴ τῆς Βουλγαρίας στὸ συγκεκριμένο ζήτημα, καθὼς σήμερα εἶναι ἡ μοναδική, ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν ψευδεπίγραφη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» ὡς κανονική.Οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἐπίκεινται, φανερώνουν αὐτό, ποὺ σαλπίζει ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἀρθρογραφίας της ἡ παροῦσα στήλη, ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα ζήτημα τὸ ὁποῖο νὰ εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴν ἀέναη μάχη γιὰ τὴν ἐπιβολὴ μιᾶς παγκοσμίου κυβερνήσεως. Τὰ ἐκκλησιαστικά, τὰ ἰδεολογικά, τὰ φεμινιστικά, τὰ οἰκολογικὰ ἢ περιβαλλοντολογικὰ καὶ τὰ πάσης φύσεως θέματα, εἶναι προφάσεις καὶ ἐπὶ μέρους τμήματα ἑνὸς πολὺ καλὰ δομημένου σχεδίου, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν παγκόσμια κυριαρχία.
Σημειώσεις:
[1] tinyurl.com/y8sasfz8 [2] youtu.be/OT1dW6 MANfQ?t=165[3] tinyurl.com/ycg4c8jq
Υ.Γ.: Τὸ παρὸν κείμενον τῆς στήλης εἶναι τὸ 23ον.
Μανώλης Βολουδάκης

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δείτε μία όχι κακή είδηση πόσο άσχημα την παρουσιάζουν:

https://www.pentapostagma.gr/2019/02/%CF%83%CE%BF%CE%BA-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BA.html

Αυτό δεν θα μπορούσε να σημαίνει ισχυροποίηση των δεσμών φιλίας και ενότητας και βήματα προς ένα κοινό μέλλον? Θα προτιμούσαν τον έλεγχο της εν λόγω περιοχής και την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων των Σκοπίων να τον αναλάμβανε η Τουρκία ή η Βουλγαρία για παράδειγμα?

Ανώνυμος είπε...

Δείτε και αυτό για προβληματισμό δεδομένου ότι απέναντί μας έχουμε μία μουσουλμανική ισλαμιστική Τουρκία που είναι περίπου 8 με 9 φορές μεγαλύτερή από εμάς πληθυσμιακά. Βουλευτίνα των Σκοπίων(ομοιάζει με Ελληνίδα στα χαρακτηριστικά) με σπουδές στην Φιλολογία και Βυζαντινολογία μιλάει ελληνικά και λέει: σας αγαπάμε πολύ και σας θέλουμε πολύ!!! Δείτε:

https://www.youtube.com/watch?v=Sx1nEQiOYPc