Ἡ μεγάλη πτῶσις τῆς Εὐρώπης

Ἡ πνευματικὴ πτῶσις τῆς Εὐρώπης δὲν ἔχει προηγούμενον. Αἱ ἀξίαι, αἱ ὁποῖαι διέκρινον τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἤπειρον δὲν ἔχουν οὐδεμίαν ἀξίαν. Δὲν εἶναι μόνον αἱ ἐκτρώσεις, ἤτοι αἱ δολοφονίαι ἀγεννήτων τέκνων. Εἶναι ἡ μεθοδικὴ προώθησις τοῦ πανσεξουαλισμοῦ καὶ τοῦ πανηδονισμοῦ, διὰ τῶν ὁποίων προωθεῖται ἡ κοινωνία τῶν Σοδόμων. Προσφάτως εἰς τὸν Εὐρωπαϊκὸν διαγωνισμὸν τραγουδιοῦ ἀνεδείχθη νικητὴς ἡ «Conchita» ἤτοι ἕνας ἄνδρας, ὁ ὁποῖος συμπεριφέρεται - ἐνδύεται ὡς γυναῖκα. Ἡ νίκη τῆς «Conchita» ἐχαιρετίσθη ἀπὸ τὰ περισσοτέρας πολιτικὰς ἡγεσίας τῆς Εὐρώπης, διότι διὰ τοῦ προσώπου αὐτοῦ πλήττεται ἡ παράδοσις καὶ προβάλλετται τὸ νέο πρότυπο τοῦ ἄρρενος. Εἰς τὴν Ἀμερικὴν ἀναγνωρίζεται ἡ ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσιολογικὸς τρόπος ζωῆς καὶ θὰ ἀπαγορεύεται ἡ προσφώνησις «μπαμπά», διότι προφανῶς ὅλοι θὰ εἶναι «μαμάδες» μὲ υἱοθετημένα τέκνα.
Εἰς τὴν Γερμανίαν εὑρίσκονται ἐν λειτουργίᾳ περισσότεροι ἀπὸ ἑκατὸν πεντήκοντα οἶκοι ἀνοχῆς, εἰς τοὺς ὁποίους συνευρίσκονται ἄνθρωποι (ἀρσενικοὶ) μετὰ κυνῶν (κτηνοβασίαι ἢ «γουρονοποίησις» τοῦ πολιτισμοῦ). Εἰς τὴν Δανίαν ὁ παραλογισμός, ἡ κτηνοβασία ἔλαβε καὶ νομικὴν ὑπόστασιν, ἀφοῦ τὸ Ἀνώτατον Δικαστήριον τῆς Κοπεγχάγης ἀνεγνώρισε τὸ δικαίωμα μίας ἀκτιβίστριας 28 ἐτῶν νὰ νυμφευθῆ τὸ ἄλογό της. Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ ἀνοίγει τὴν ὁδὸν διὰ τὴν ἐπισημοποίησιν τῆς κτηνοβασίας εἰς τὴν Δανίαν διὰ λόγους «κοινωνικοὺς» καὶ τουριστικούς. Εἶναι πλέον φανερὸν ἡ Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἐγαλουχήθη μὲ τὰς χριστιανικὰς ἀξίας εὑρίσκεται εἰς προχωρημένην πνευματικήν - πολιτιστικὴν πτῶσιν. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει ὅτι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ κατοικία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μὲ τὸν πολιτισμὸν τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Κτηνοβατῶν συνεχίζει νὰ κατοικῆ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου; Μᾶλλον ὄχι ὡς καταδεικνύουν αἱ οἰκονομικαί, πολιτικαὶ καὶ κοινωνικαὶ ἐξελίξεις εἰς τὴν Εὐρώπην. Μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν αἱ κοινωνίαι ὁδηγοῦνται πρὸς τὴν καταστροφήν, ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης πνευματικῆς πτώσεως. Παρόμοιος πτῶσις περιγράφεται εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην μὲ ὀδυνηρὰς ἐπιπτώσεις διὰ τὴν ἀνθρωπότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: