Τοσαύτην οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτῶν ἔσχον εὐλάβειαν πρὸς τὸ μηδὲ μέχρι λόγου κοινωνεῖν τινι τῶν παραχαρασσόντων τὴν ἀλήθειαν

Άγιος Ειρηναίος γράφει ότι: «Ἰωάννης  τοῦ Κυρίου μαθητὴς ἐν τῇ Ἐφέσῳ πορευθεὶς λούσασθαι καὶ ἰδὼν ἔσω Κήρινθον ἐξήλατο τοῦ βαλανείου μὴ λουσάμενοςἀλλἐπειπών · “Φύγωμενμὴ καὶ τὸ βαλανεῖον συμπέσῃἔνδον ὄντος Κηρίνθου τοῦ τῆς ἀληθείας ἐχθροῦ.” Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Πολύκαρπος Μαρκίωνί ποτε εἰς ὄψιν αὐτῷ ἐλθόντι καὶ φήσαντι· «Ἐπιγίνωσκε ἡμᾶς», ἀπεκρίθη · «Ἐπιγινώσκω, ἐπιγινώσκω τὸν πρωτότοκον τοῦ Σατανᾶ.» Τοσαύτην οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτῶν ἔσχον εὐλάβειαν πρὸς τὸ μηδὲ μέχρι λόγου κοινωνεῖν τινι τῶν παραχαρασσόντων τὴν ἀλήθειαν , ὡς καὶ Παῦλος ἔφησεν · «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼςὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος».

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὄντως, τό θέμα τῆς ἀποτειχίσεως εἶναι ξεκάθαρον ἀπό τήν Ἀποστολικήν ἐποχήν, ὅτι δηλαδή δέν πρέπει νά ἔχωμεν πνευματικήν κοινωνίαν μέ ἄνδρας λαλοῦντας διεστραμμένα! Παρά ταῦτα, οἰ Οἰκουμενισταί καί οἱ ὀπαδοί των σήμερα θεωροῦν τήν ἀποτείχισιν σχίσμα!!!