Ἡ νομιμοποίησις μιᾶς οἱασδήποτε ἁμαρτίας ἀποτελεῖ ἀνατροπήν τοῦ Εὐαγγελίου, τοὐτέστιν αἵρεσιν.

 Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου,

πρ. Ἀν. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων

   Ἡ νομιμοποίησις μιᾶς οἱασδήποτε ἁμαρτίας ἀποτελεῖ ἀνατροπήν τοῦ Εὐαγγελίου, τοὐτέστιν αἵρεσιν. Συνεπῶς, οἱ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβάλλοντες εἰς τήν ὑπερψήφισιν τοῦ νομοσχεδίου – ἐκτρώματος διά τόν «γάμον» τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἤτοι οἱ ὑπέρμαχοι τοῦ νομοσχεδίου, οἱ πονηρῶς ἀπέχοντες ἀπό τήν ψηφοφορίαν, οἱ προπαγανδισταί ψευδο-δημοσιογράφοι κ.ἄ., πρέπει ὅλοι ν’ ἀφορισθοῦν.

Οἱ «ἐπίσκοποι» πού ἀρνοῦνται νά τούς ἀφορίσουν εἶναι καί αὐτοί ἐν δυνάμει ἀφωρισμένοι, κατά Ε՛ Οἰκουμενικήν Σύνοδον (βλ. Πρακτικά τῶν Ἁγίων καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τ. Β΄, σ. 343, Ἔκδ. Καλύβης Τιμ. Προδρόμου, Ἱ. Σκήτης Ἁγ. Ἄννης, Ἅγ. Ὄρος, Αὔγ. 1986). Τά περί δημοψηφίσματος, δημοσκοπήσεων καί τά ἄλλα ἀντορθόδοξα πού ψελλίζουν μερικοί ψευδεπίσκοποι εἶναι ὅλα προϊόντα τῶν αἱρέσεων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ «Δυνητισμοῦ» κ.ἄ., εἰς τάς ὁποίας ἀνήκουν, θέτοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ εἰς ψηφοφορίαν. Θυμίζουν τήν αἵρεσιν πού ἐκήρυξε πρό τινων ἐτῶν ὁ «Ἀλεξανδρουπόλεως» Ἄνθιμος: «Ἐγὼ θὰ πῶ αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν. Θὰ ἀφουγκραστῶ τοὺς χριστιανοὺς τί λένε, ποιὸ θεωροῦν σωστό. Ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ οἱ χριστιανοὶ μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἐγὼ θὰ ὑπερασπιστῶ αὐτὸ ποὺ λένε οἱ χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοὶ μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία»! Ἐάν, λοιπόν, ἡ Διοικοῦσα «Ἱεραρχία» ἀρκεσθῇ εἰς τάς γνωμοδοτήσεις διά τό αὐτονόητον καί δέν προβῇ εἰς ἀφορισμούς, τότε θά συμβάλλῃ καί αὐτή εἰς τήν ἐπικειμένην νομιμοποίησιν τῆς καταστροφῆς τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καί, διά μίαν εἰσέτι φοράν, θ’ αὐτοκαταργηθῇ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: