Ἡ καταστροφή τῆς Ἑλλάδος μέ ἀφόρητα ψεύδη καί ἐκμαυλισμόν τῆς κοινωνίας

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, πρ. Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Κατά τάς τελευταίας δεκαετίας (πόσας ἆρά γε;), ἡ Ἑλλάς καί ἡ Ὀρθοδοξία βάλλονται πανταχόθεν, πρωτίστως ὅμως ἀπό αὐτούς τούτους τούς ταγούς των, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπιφέρει ἐθνικάς, πολιτιστικάς, θρησκευτικάς, ἠθικάς, φυσικάς καί οἰκονομικάς καταστροφάς, ὄχι ἀπό λάθη, ἀλλά ἀπό ἐσκεμμένας προδοσίας. Εἶναι τόσον πολλαί αἱ συμφοραί πού ἔχουν προκαλέσει, ἐσχάτως μάλιστα πολλάς μαζί ταυτοχρόνως, ὥστε εἶναι ἀδύνατον νά πιστεύσωμεν ὅτι αὐταί εἶναι τυχαῖαι. Προφανῶς, οἱ ταγοί «μας» ὑπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα, αὐτά τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων (ΝΤΠ)· καί μέ τάς συμφοράς πού προκαλοῦν στοχεύουν εἰς τό νά καταστήσουν πλήρως εὐάλωτον τόν Ἕλληνα, ὥστε νά δεχθῇ ἀδιαμαρτυρήτως τήν πλήρη ὑποδούλωσίν του εἰς τόν διεθνῆ Σατανισμόν, πού τοῦ ἑτοιμάζουν. Ἡ ΝΤΠ ἔχει ἀναθέσει τήν μέν πλήρη κατάργησιν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τούς ἐκκλησιαστικούς «ἡγέτας», οἱ ὁποῖοι ἔχουν προδώσει τήν Ὀρθοδοξίαν, προσχωρήσαντες εἰς πολλάς καί φοβεράς αἱρέσεις καί σχίσματα, τήν δέ πλήρη καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος εἰς τάς πολιτικάς μαριονέττας της.

            Χάριν παραδείγματος, εἰς τό θέμα τῶν «ταυτοτήτων», ἐάν ὑπῆρχεν Ὀρθόδοξος Ἱεραρχία εἰς τήν Ἑλλάδα, θά ἐξέδιδεν ἕν λιτόν δελτίον τύπου, ὅτι δέν δίδει εὐλογίαν εἰς τούς πιστούς νά τήν λάβουν. Διότι οἱ ἐπιστήμονες (οἱ ἀληθινοί ἐννοεῖται) μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι εἶναι Φασισμός νά μήν γνωρίζῃ ὁ κάτοχος τῆς «ταυτότητος» τό περιεχόμενον του πλινθίου (chip) ἤ τῶν πλινθίων πού αὐτή θά φέρῃ· ὅτι θά εἶναι ἀνασφαλεῖς (παρά τάς διαβεβαιώσεις τῆς «κυβερνήσεως» περί τοῦ ἀντιθέτου), καθότι θά «χακάρωνται» εὐκόλως ἀπό μικράν ἀπόστασιν· ὅτι θ’ ἀποτελοῦν τό πλέον ἀποτελεσματικόν ἐργαλεῖον φακελώματος τοῦ πολίτου· καί ὅτι ὁδηγοῦν εἰς τό ἄκρως φασιστικόν σύστημα «κοινωνικῆς πιστώσεως» τῆς Κίνας, ὅπου ὁ πολίτης παρακολουθεῖται καί βαθμολογεῖται συνεχῶς ὑπό τῶν ἀρχῶν, μέ τάς γνωστάς συνεπείας βεβαίως. Μόνον παράφρονες καί μισάνθρωποι Φασῖσται εἶναι ὑπέρ αὐτῶν τῶν «ταυτοτήτων», αἱ ὁποῖαι βεβαίως δέν εἶναι ταυτότητες. Μέ τό λιτόν αὐτό δελτίον τύπου τῆς «ἱεραρχίας», λοιπόν, ἡ «κυβέρνησις» θά ἠναγκάζετο ν’ ἀποσύρῃ πάραυτα τό μέτρον, διότι δέν θά ἤθελε νά ἔχῃ 10 ἑκατομμύρια «ἀντιρρησίας συνειδήσεως». Εἰς τήν «Θεωρίαν Παιγνίων», ἡ ἀποτελεσματική αὐτή στρατηγική εἶναι γνωστή ὡς preemptive behavior. Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅμως, ὅτι προϋποθέτει δύο ἀντιπάλους, ἐνῷ εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν, ὅπως καί εἰς προηγουμένας περιπτώσεις (ὅπως π.χ. εἰς τήν περίοδον τῆς «πανδημίας» καί τῶν «ἐμβολίων κατά τοῦ κοροναϊοῦ»), ἡ σεργιανιστική «ἱεραρχία» καί ἡ «κυβέρνησις» εἶναι σύμμαχοι ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἑλλάδος, μετερχόμεναι φοβερά καί ἄκρως βρωμερά ψεύδη. Ὁ «πρωθυπουργός» μάλιστα ὑπερέβη κάθε ὅριον ψευδολογίας, εἰπών δημοσίως ὅτι αἱ νέαι «ταυτότητες» δέν θά περιέχουν δῆθεν πλινθίον! Καί μόνον αὐτό τό πελώριον ψεῦδος ἀρκεῖ διά νά κατανοηθῇ εἰς ποῖον βάραθρον συγχύσεως καί προδοσίας εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος αὐτός! 

Τούτων οὕτως ἐχόντων, ἦτο ἀναπόφευκτον νά φθάσωμεν καί εἰς τήν πλήρη ἀπενοχοποίησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὥστε νά προωθῆται διά «πρωθυπουργός» φανερός ὁμοφυλόφιλος! Προφανῶς, ἡ ΝΤΠ ἔχει δώσει ἐντολήν εἰς τάς ὡς ἄνω μαριονέττας της νά ἐπιβάλουν τήν ὁμοφυλοφιλίαν ὡς πρότυπον εἰς τήν νεολαίαν μας! Ἡ «ἱεραρχία» προητοίμασε καταλλήλως τό ἔδαφος μέ τήν πρόσθεσιν μιᾶς ἐπιπλέον αἱρέσεως εἰς τήν «ἁλυσίδα» τῶν αἱρέσεων καί τῶν σχισμάτων, ὅπου εἶναι βυθισμένη. Πρό τινος, ὁ ψευδεπίσκοπος[1] Ἰωνίας ἐκήρυξε τήν φοβεράν αἵρεσιν ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι δῆθεν θεόσδοτος! Κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν, ὅμως, «ὃ Θεὸς οὐ βούλεται, οὐδὲ παραχωρεῖ» (βλ. Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Patrologia Graeca, J.P. Migne, Τόμος 94, σελ. 1092 B). Τοὐτέστιν, ὅ,τι δέν θέλει ὁ Θεός δέν τό δίδει. Τό ἐπιτρέπει, βεβαίως, ἄν τό ἐπιλέξῃ ὁ ἄνθρωπος, σεβόμενος τήν ἐλευθερίαν καί τό αὐτεξούσιόν του. Ἡ «ἱεραρχία» προφανῶς ἀπεδέχθη σιωπηρῶς τήν ἐν λόγῳ αἵρεσιν, ἐφόσον δέν καθῄρεσε τόν κήρυκά της.

Πολύ ἐνωρίτερον, τό 2014, ἄλλοι προδόται ἐπέβαλον τόν κατάπτυστον «ἀντιρατσιστικόν νόμον» (διάβαζε «ἄκρως ρατσιστικόν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ὀρθοδόξων»), ὥστε νά εἶναι δύσκολον νά ἐκφέρῃ τις ἀκριβῆ γνώμην ὑπέρ τῆς Ἀληθείας, χωρίς νά διατρέχῃ τόν κίνδυνον νά καταδικασθῇ εἰς τά ποινικά δικαστήρια! Ἔτι ἐνωρίτερον, τό 2010, ἄλλοι προδόται, ἤ μᾶλλον πράκτορες τῆς ΝΤΠ, ἐφρόντισαν νά πτωχοποιήσουν τούς Ἕλληνας καί νά διώξουν τά παιδιά των εἰς τά ξένα, ὥστε νά μήν ἔχουν δυνάμεις δι’ ἀντίστασιν εἰς τάς συμφοράς πού τοῦ ἐπεφύλασσον. Τά δέ ἐξωνημένα ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) προπαγανδίζουν ἀόκνως τήν ὁμοφυλοφιλίαν, τήν ἀλλαγήν φύλου κ.λπ., ἀντικείμενα πού διδάσκονται πλέον καί εἰς τά «σχολεῖα» (πρβλ. τήν ἀντικατάστασιν τῶν λέξεων «πατήρ» καί «μήτηρ» μέ τάς ἀνοησίας «γονεύς Α» καί «γονεύς Β»)!

Κάπως ἔτσι «ἐστρώθη τό χαλί» διά τόν δυνητικόν «πρωθυπουργόν» Σ. Κασσελάκην. Οἱ νέοι θά θεωροῦν πλέον «κανονικότητα» τήν ὁμοφυλοφιλίαν, ἄν ὄχι ἀνωτέραν τῆς ἑτεροφυλοφιλίας! Ὀρθῶς ἔχει λεχθῆ ὅτι ὁ Διάβολος ἐγύρισεν ὅλον τόν κόσμον καί ἐπέλεξε νά κτίσῃ τήν φωλεάν του εἰς τήν Ἑλλάδα! Οἱ σημερινοί «ἕλληνες» φαίνεται ὅτι «καταπίνουν» ἀκόμη καί τάς χονδροειδεῖς ἀνοησίας τοῦ Κασσελάκη, ὅτι εἶναι δῆθεν καλόν διά τήν Ἑλλάδα νά μεταναστεύουν οἱ νέοι μας εἰς τό ἐξωτερικόν! Ἐνῷ, εἰς τούς φοιτητάς τῶν οἰκονομικῶν σχολῶν, διδάσκομεν ὅτι ἡ οἰκονομική μεγέθυνσις ἀπαιτεῖ τήν αὔξησιν (καί ὄχι τήν μείωσιν) τοῦ ἀνθρωπίνου κεφαλαίου. Ἡ λέξις «ἐντροπή» εἶναι ὀλίγη διά νά χαρακτηρίσῃ τήν κατάστασιν. Ἡ σιωπή εἶναι συνενοχή, κατά τό παροιμιῶδες: «ὁ δυνάμενος κωλύσαι καί μή κωλύων, αὐτός ἐστίν ὁ ποιῶν» (ἑρμηνεία τοῦ 25ου Κανόνος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Συνόδου, βλ. Πηδάλιον, Ἐκδ. «Ἀστήρ», 11η Ἔκδ., 1993, σελ. 384). Ἀκούει ἡ «ἱεραρχία»;

Τέλος, ἕν ἀκόμη πελώριον ψεῦδος πού λέγεται διά τούς πολιτικούς «μας», πρός ἐξαπάτησιν τῶν μαζῶν, εἶναι ὅτι αὐτοί εἶναι δῆθεν «φιλελεύθεροι» ἤ «νεο-φιλελεύθεροι»! Οἱ ὅροι αὐτοί παραπέμπουν εἰς τήν οἰκονομίαν τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς, ὅπου τό κράτος ἔχει ἐλάχιστον ρόλον, μόνον διά τήν παραγωγήν ἐκείνων τῶν δημοσίων ἀγαθῶν πού εἶναι μέν ἀναγκαῖα, ἀλλά δέν θά τά παρήγαγε ὁ ἰδιωτικός τομεύς, ὅπως εἶναι π.χ. ἡ ἐθνική ἄμυνα. Ὡς γνωστόν, τό μέγεθος τοῦ κρατικοῦ τομέως μετρεῖται μέ τόν λόγον κρατικαί δαπάναι διά τήν ἀγοράν ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν πρός τό ἀκαθάριστον ἐγχώριον προϊόν. Μέ τάς πολλάς καί γελοίας ὑποχρεωτικότητας πού ἐπιβάλλουν αἱ «κυβερνήσεις μας», ὀλίγον διαφέρουν ἀπό τάς κομμουνιστικάς! Ὁ κάτοχος βραβείου Νόμπελ Milton Friedman ἔχει ἐξηγήσει πρό πολλοῦ ὅτι ἄν τό κράτος ὑποχρεώσῃ ἕνα πολίτην ν’ ἀγοράσῃ ἕν ἀγαθόν πού ὁ ἴδιος δέν θά ἠγόραζε ἄν ἀφίετο ἐλεύθερος, τότε εἶναι ὡσάν τό κράτος νά ἐπέβαλε εἰς τόν ἐν λόγῳ πολίτην φόρον ἴσον μέ τήν δαπάνην πού ἀπαιτεῖται διά τήν ἀγοράν αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καί κατόπιν προέβαινε εἰς τήν δαπάνην νά τοῦ τό χορηγήσῃ «δωρεάν»! Ἕν πρόσφατον παράδειγμα εἶναι ἡ εἴδησις ὅτι ἡ «ἑλληνική κυβέρνησις» θά ὑποχρεώσῃ τόν πολίτην ν’ ἀσφαλίσῃ τήν οἰκίαν του ἔναντι τῆς πλημμύρας. Αὐτό, ὄχι μόνον δέν εἶναι «φιλελευθερισμός», ἀλλά εἶναι ἀκραῖος καί ὕπουλος κρατισμός! Ἕν ἀκόμη ἀπό τά πολλά καί ἀσύστολα ψεύδη τῶν πολιτικῶν «μας»![1] Δανειζόμεθα τόν ὅρον «ψευδεπίσκοπος» ἀπό τόν 15ον Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Εἶναι ὁ ἐπίσκοπος πού κηρύσσει ἀπροκαλύπτως καταδεδικασμένην αἵρεσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: