Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.

πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου

Εισαγωγικά.

Στο δημοσιευμένο άρθρο με τίτλο  –"Η Ομολογία-Αποκήρυξη των Αρχιερέων ΓΟΧ του 1935-, 31ος Αποστολικός Κανόνας και ο 15ος Κανόνας της ΑΒ Συνόδου" ανώνυμος σχολιαστής έγραψε τα εξής:

«Μέσα σ΄αυτή τη λεπτομερειακή ανάλυση που έκανε ο π. Δημήτριος του "διέφυγε" κάτι πολύ βασικό. Ο κα΄ κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, επικυρωμένος από Οικουμενική Σύνοδο, μας λέει:

''Τῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυγμάτων, τὰ μὲν ἐκ τῆς εγγράφου διδασκαλίας ἔχομεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα. ῞Απερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἔχει πρὸς τὴν εὐσέβειαν καὶ τούτοις οὐδεὶς ἀντερεῖ, ὅστις γε κἂν κατὰ μικρὸν γοῦν θεσμῶν ἐκκλησιαστικῶν πεπείραταιι''

Κι η 7η Οικουμενική δογματίζει

«Εί τις πάσαν παράδοσιν Εκκλησιαστικήν, έγγραφόν τε ή άγραφον αθετεί, ανάθεμα»

Λόγοι λοιπόν ευσεβείας (31ος Αποστολικός) είναι η καταπάτηση του Εορτολογίου, που είναι Ιερά Παράδοση. Κι είναι Ιερά Παράδοση, γιατί π.χ. με νέο εορτολόγιο η νηστεία Αγίων Αποστόλων είναι αρκετές φορές μικρότερη ακόμη και της μιας βδομάδας ή ανύπαρκτη, παραβαίνοντας τον σχετικό Αποστολικό Κανόνα.

Το γράφω γνωρίζοντας τις αμπελοφιλοσοφίες ότι παλιότερα ήταν μικρότερη η νηστεία αυτή (το οποίο στιγματίζει με ακραίες εκφράσεις ο Άγιος Νικόδημος στο Ιερό Πηδάλιο, για όσους συνεχίζουν να το ακολουθούν), ΠΟΤΕ όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη της βδομάδας»

Με αφορμή το σχόλιο αυτό δημοσιεύουμε το παρακάτω στο οποίο αποδεικνύεται.

Α. Πως καθιερώθηκε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων.

Β.Η χρονική διάρκεια της νηστείας.

Γ. Πως το νέο ημερολόγιο ΔΕΝ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ όταν χρησιμοποιείται και για τον καθορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα.(παράδειγμα το Πάσχα του 2024)

Δ. Πως με βάση τον τωρινό προσδιορισμό της εορτής του Πάσχα και μόνο με διόρθωση του σεληνιακού λάθους του Ιουλιανού ημερολογίου ΔΕΝ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων.(παράδειγμα το Πάσχα του 2024)

 

Σύντομα ιστορικά στοιχεία
Η 29η Ιουνίου είναι η εορτή των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Αν και  οι Απόστολοι αυτοί δεν μαρτύρησαν στο ίδιο έτος (ο μεν Πέτρος μαρτύρησε κατά την 20ην Ιουλίου του έτους 64 μ.Χ., ο δε Παύλος το έτος 67), η 29η είναι ημέρα της μετακομιδής των λειψάνων των δύο Αποστόλων, η οποία «μετά τινάς δεκαετηρίδας... θεωρήθηκε εορτή του μαρτυρίου αυτών» (Αρχιμ. Βασιλείου Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία, Αθήναι 1959, σελ. 316).

Η νηστεία των αγίων Αποστόλων κάνει την εμφάνισή της τον ΣΤ' αιώνα( Βλασίου Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία, σελ. 952).

Πρώτος ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρει νηστεία μιας εβδομάδος μετά την Πεντηκοστή. «Τη γαρ εβδομάδι μετά την αγίαν Πεντηκοστήν ο λαός νηστεύσας εξήλθε περί το κοιμητήριον εύξασθαι» (εγράφη περί το 357). Αυτός μεν αναφέρει την νηστεία αυτή αμέσως μετά την Πεντηκοστή, αλλά το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, το οποίο έχει γραφεί πενήντα περίπου έτη αργότερα και απηχεί αποστολοπαράδοτες εντολές και συνήθειες, την αναφέρουν μία εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, δηλαδή μετά την εορτή των Αγίων Πάντων. «Μετά ούν το εορτάσαι υμάς την Πεντηκοστήν εορτάσατε μίαν εβδομάδα και μετ’ εκείνην νηστεύσατε μίαν, δίκαιον γαρ και ευφρανθήναι επί τη εκ Θεού δωρεά και νηστεύσαι μετά την άνεσιν».

Όπως φαίνεται από το χωρίο των Αποστολικών Διαταγών, η νηστεία αυτή  σχετιζόταν με την χαρμόσυνη περίοδο από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, μετά την οποία έπρεπε να επέλθει κάποιας μορφής αντίδραση, ώστε να μετριασθεί η χαρμόσυνη διάθεση.

Επειδή οι Απόστολοι είχαν αρχίσει το κήρυγμα μετά την Πεντηκοστή, οι μετ’ αυτήν ημέρες ήταν αφιερωμένες σ’ αυτούς.

«Η νηστεία δε γε των αποστόλων διά την τούτων τιμήν. Και δικαίως• ότι πλείστων αγαθών δι' αυτών ηξιώμεθα• και ότι νηστείας ούτοι και υπακοής άχρι θανάτου και εγκρατείας εργάται ώφθησαν ημίν και διδάσκαλοι. Kαι Λατίνοι τούτο και άκοντες μαρτυρούσι, διά νηστείας εν ταίς μνήμαις αυτών τιμώντες αυτούς»( Συμεών Θεσσαλονίκης, Απόκρισις ΝΔ', PG 155, 901Α.).

 Όπως όλες οι νηστείες, έτσι και αυτή η νηστεία έχει ένα συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο θεσπίσθηκε : «Για τους ανθρώπους εκείνους, στους οποίους ανατέθηκε  από τον Χριστό το μεγάλο έργο διαδόσεως της διδασκαλίας Του, το οποίον και επραγμάτωσαν με κόπους, θλίψεις και μαρτύριον, αλλ' επιπροσθέτως με την εφαρμογή του τριπτύχου των αρετών: Νηστεία, εγκράτεια, υπακοή.(  Συμεών Θεσσαλονίκης, Απόκρισις Ν', PG 155,196ABC).

Όταν ορίστηκε 29 Ιουλίου ως ημέρα γιορτής των Πέτρου και Παύλου, θεωρήθηκε νηστεία ως περίοδος προετοιμασίας για τη συγκεκριμένη γιορτή και διάρκειά της έγινε ανάλογη της σύμπτωσης του Πάσχα . Αυτή τροποποίηση έγινε μεταξύ ζ' και η' αιώνα και πιθανότατα ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, οποία πρώτη δέχθηκε από τη Ρώμη τη γιορτή των Αποστόλων. Συριακές μονοφυσιτικές πηγές του στ' αιώνα ονοματίζουν τη συγκεκριμένη νηστεία ως «των άγιων Αποστόλων». Ισχύει για τη νηστεία των Αποστόλων εικασία πως υπήρχε κατά τον στ' αιώνα σε ορθόδοξα μοναστήρια.

Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, βεβαίως, δεν τονίζει τόσον την τιμή  στο πρόσωπο των Αποστόλων, όσον την νηστεία, την οποία έκαναν, προτού εισέλθουν στο αποστολικό τους κήρυγμα. «Την των αγίων Αποστόλων καλουμένην, γινομένην όχι διά τους αγίους μεν και κυρίως διά την προλαβούσαν επταήμερον άνεσιν(=η μη νηστεία της εβδομάδος της Πεντηκοστής)..., επομένως δε και κατά λόγον συμβεβηκότα, διατί οι θείοι Απόστολοι ενήστευσαν και ούτως επέμποντο εις το κήρυγμα» (Πηδάλιον, σελ. 93, σημ. 2).

Πριν αρχίσουν, συνεπώς, το έργον της κηρύξεως του Ευαγγελίου οι Απόστολοι, μετά την Πεντηκοστή, νήστευσαν. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει στις Πράξεις: «Λειτουργούντων δε αυτών τω Κυρίω και νηστευόντων είπε το Πνεύμα το Άγιον αφορίσατε δη μοι τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον εις το έργον ο προσκέκλημαι αυτούς. Τότε νηστεύσαντες και προσευξάμενοι και επιθέντες αυτοίς τας χείρας απέλυσαν» (Πραξ. 13, 2-3). Και ο Μ. Αθανάσιος λέγει: «Τη εβδομάδι μετά την αγίαν Πεντηκοστήν ο λαός νηστεύσας εξήλθε περί το κοιμητήριον εύξασθαι»( Μ. Αθανασίου, Απολογία περί φυγής αυτού, 6, PG 25, 652.).

Είναι, συνεπώς, βέβαιον, ότι η αναφορά της νηστείας των αγίων Αποστόλων γίνεται με παράλληλη αναφορά στην εβδομάδα της Πεντηκοστής, στην οποία δεν νηστεύουμε μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων, για να φανεί ότι μετά την ευφροσύνη που έζησαν οι άνθρωποι κατά την επιδημία του αγίου Πνεύματος, άρχιζε και πάλι η νηστήσιμος περίοδος, όπως την έζησαν και οι Απόστολοι. Και στις Αποστολικές Διαταγές παρατηρείται σαφώς αυτή η νηστεία: «Μετά ούν το εορτάσαι υμάς την Πεντηκοστήν, εορτάσατε μίαν εβδομάδα και μετ' εκείνην νηστεύσατε μίαν• δίκαιον γαρ και ευφρανθήναι επί τη εκ Θεού δωρεά και νηστεύσαι μετά την άνεσιν». Επιπροσθέτως, αυτή η νηστεία, μαζί με την νηστεία του σαρανταημέρου των Χριστουγέννων, αναφέρεται και εις τον ΙΘ' κανόνα του αγίου Νικηφόρου του Όμολογητού(. Συνεπώς, και κατ' αυτήν την νηστεία η Τετάρτη και Παρασκευή δεν επιτρέπουν λάδι και ψάρι. Εάν δε η κυριώνυμος ημέρα είναι Τετάρτη η Παρασκευή, γίνεται κατάλυση ιχθύος και ελαίου.

Σημειωτέον, όπως μας πληροφορεί ο Αναστάσιος Αντιοχείας, ότι η λεγομένη νηστεία των αγίων Αποστόλων διαρκούσε  μέχρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αποκόπηκε  όμως «δι' οικονομίαν» από τους αγίους Πατέρες για δύο λόγους: Πρώτον, διότι «περιέπιπτε» σε εθνικές νηστείες Αρμενίων, Ιακωβιτών κ.λπ. και δεύτερον, «διά την ολιγωρίαν και το απρόθυμον των ανθρώπων». Αποτέλεσμα ήταν να ορισθεί νηστεία από της Δευτέρας των αγίων Πάντων μέχρι της εορτής των αγίων Αποστόλων• να διακοπεί, και να γίνει πάλι  νηστεία «απ' αρχής Αυγούστου..., άχρι της κοιμήσεως της Θεοτόκου»( Ἀναστασίου Ἀντιοχείας, Περὶ τῶν ἁγίων τριῶν Τεσσαρακοστῶν, PG 89, 1397BC.).

Η χρονική διάρκεια της νηστείας σήμερα.

Η νηστεία ξεκινά την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγ. Πάντων και λήγει στις 28 Ιουνίου. Είναι κινητή εορτή που η διάρκεια της εξαρτάται από πότε είναι το Πάσχα.

Υπήρχαν προσπάθειες να γίνει μικρότερη η νηστεία ή και να καταλυθούν και άλλες τροφές όπως την περίπτωση του Οικ. Πατριάρχη Κωνσταντουπόλεως Ιερεμία Γ’ (1719 μ.Χ.) που προσπάθησε να περιορίσει τις μέρες νηστείας σε 12 επειδή στο Φανάρι, είχε καταργηθεί η νηστεία αυτή. Απέτυχε όμως αυτή η προσπάθεια επειδή εξεγέρθηκαν οι ψαράδες και μπακάληδες γιατί ζημιώνονταν αυτή τη περίοδο. Προσπάθησε πάλι κατά τη δεύτερη του πατριαρχεία ο Ιωακείμ ο Γ’ (1901-1912), κατά την νηστεία των Αγ. Αποστόλων, να γίνεται κατάλυση αυγών, γάλακτος και τυριού. Απέτυχε όμως αυτή η προσπάθεια λόγω της σθεναρής αντίστασης από τους μοναχούς του Αγ. Όρους.

Η χρονική διάρκεια αυτής της νηστείας είναι μεταβλητή επειδή η έναρξή της εξαρτάται από την κινητή εορτή του Πάσχα. Κατά το ισχύον (νέο) ημερολόγιο δεν υπερβαίνει ποτέ τις 30 ημέρες. Υπάρχει ακόμα και περίπτωση (όταν το Πάσχα εορτάζεται μεταξύ 5 και 8 Μαϊου) να μην έχουμε καθόλου νηστεία, όπως θα συμβεί το 2024.

Η νηστεία των  Αγίων  Αποστόλων  σε σχέση με το νέο  ημερολόγιο.

Ένα από τα επιχειρήματα των    ΓΟΧ υπερ  του Ιουλιανού ημερολογίου είναι ότι αυτό δεν καταργεί ποτέ την θεσμοθετημένη και πατροπαράδοτη νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αντίθετα το νέο ημερολόγιο (διορθωμένο Ιουλιανό και ΟΧΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ) ορισμένες χρονιές καταργεί την νηστεία οπότε δημιουργεί σοβαρό πνευματικό πρόβλημα και γι΄αυτό είναι απορριπτέο.

Στις παραπάνω ενστάσεις απαντούμε τα εξής.

Α. Ο Καθορισμός της ημερομηνίας της εορτής του Πάσχα γίνεται πάντα με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο και η ημερομηνία της εορτής του Πάσχα με το νέο  είναι:

(ημερομηνία εορτής του Πάσχα με το Ιουλιανό)  +13 μέρες .Έτσι το πρόβλημα δημιουργείται  και από τις 13 μέρες που έχουν σχέση με την διόρθωση της ισημερίας (ημερολογιακό σφάλμα), ώστε η ημερολογιακή και η αστρονομική ισημερία να συμπίπτουν την ίδια ημερομηνία.

Β. Τα λάθη του Ιουλιανού ημερολογίου (σεληνιακό και ημερολογιακό) παρασέρνουν και σε λάθη το νέο, οπότε  μερικές φορές μηδενίζεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αν διορθώσουμε μόνο το σεληνιακό σφάλμα του Ιουλιανού ημερολογίου που είναι  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΜΕΡΕΣ σήμερα, τότε δεν υπάρχει μηδενισμός των ημερών της νηστείας.

Ας δούμε σαν παράδειγμα για το τι συμβαίνει το έτος 2024.

(Στο έτος αυτό υπάρχει και ημερολογιακό και σεληνιακό σφάλμα στον υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα-περισσότερα σε μελλοντικό άρθρο).

 

Α.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (υποθετικό θέμα)

 Αν οι  υπολογισμοί  της ημερομηνίας του Ορθόδοξου Πάσχα  γινόταν  με το νέο ημερολόγιο τότε θα είχαμε τα εξής δεδομένα:

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ:21 ΜΑΡΤΙΟΥ (ν.η)

ΜΕΤΩΝΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ:25/3 -Δευτέρα

Α ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ:31/3-ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ: 31/3+57=26/5 .Οπότε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων είναι από 27/5 έως 28/6. (συνολικά.33 μέρες).

Συμπέρασμα. Με υπολογισμό του Πάσχα με  το  ΝΕΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (διορθωμένο Ιουλιανό)  ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (πραγματικό θέμα)

(Οι  παρακάτω υπολογισμοί γίνονται με το παλαιό ημερολόγιο)

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ (π.η)

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΜΕΤΩΝΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ:15/4 -Δευτέρα.

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΜΕΤΩΝΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ:15/4-4=11/4-Πέμπτη.

Α ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ:14/4-ΠΑΣΧΑ.(π.η)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (π.η) : 14/4 +57=10/6

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ:10/6+13=23/6

Επομένως η νηστεία των Αγίων Αποστόλων είναι από 24/6-28/6 (πέντε μέρες)  ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ.

Συμπεράσματα.

Α. Αποδείξαμε με βάση το Πάσχα του 2024, ότι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων ΔΕΝ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ, αν εφαρμόσουμε  για τον υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα ΜΟΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ η χρησιμοποιήσουμε το Ιουλιανό ημερολόγιο, με διορθωμένο το  ΜΟΝΟ το σεληνιακό σφάλμα προσδιορισμού της πανσελήνου.

Β. Αποκρύπτεται επιμελώς εκ μέρους των ΓΟΧ ότι:

-Ο φαινομενικός και όχι ο πραγματικός μηδενισμός των ημερών της νηστείας οφείλεται σε ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ με βάση το οποίο υπολογίζεται το ΠΆΣΧΑ. Δυστυχώς μένουμε στα φαινομενικά.

-Τα συσσωρευμένα λάθη του ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, όπως αποδείξαμε σε προηγούμενα άρθρα μας, μας οδηγούν να εορτάζουμε σε ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ το ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΣΧΑ παραβαίνοντας προκλητικά τις αποφάσεις της Α ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. Αυτό δεν τους προβληματίζει;;;;;;;;Αυτό δεν σημαίνει καταστρατήγηση της Ορθόδοξης παράδοσης; ;;;;;;; Τελικά τα της Ζ Οικουμενικής

««Εί τις πάσαν παράδοσιν Εκκλησιαστικήν, έγγραφόν τε ή άγραφον αθετεί, ανάθεμα» σε ποιους απευθύνονται ;;;

Οι Πατέρες της Α Οικουμενικής  Συνόδου με την απόφασή τους επέβαλαν την χρησιμοποίηση πραγματικών γεγονότων ισημερίας ή πανσελήνου και όχι πλασματικών. Αυτό δηλώνεται σαφώς από τον ίδιο το Θεό (Έξ. 12, 1-2, 11, 18) και το ίδιο αναφέρει και ο άγιος Αναστάσιος Αντιοχείας (PG 89. 1381).

Ο  έχων νουν νοείτω….

26 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Νο1
O π. Δημήτριος γράφει παλι ενα μακροσκελές κείμενο, το οποίο όμως πάλι χάνει από ουσία αλλά και οποιαδήποτε λογική. Αναφέρει ο ίδιος τον Αποστολικό Κανόνα περί επταήμερης νηστείας, αλλά το κείμενό του προσπαθεί με αστρολογικά επιχειρήματα να τεκμηριώσει ότι δεν μηδενίζεται η νηστεία κι όχι ότι δε γίνεται μικρότερη της βδομάδας (!!!)
Και μας εκπλήσει και με το νέο «επιχείρημά» του εβρισκόμενος εκτός θέματος (όπως προανέφερα), ότι τάχα ο μηδενισμός της νηστείας οφείλονται σε λάθος αστρονομική αντιμετώπιση (η οποία 100 χρόνια δεν έχει διορθωθεί και την αντιλήφθηκε εκείνος)
Παράλληλα, εμπλουτίζει το κείμενο με αρκετά Ιστορικά στοιχεία, που δεν τεκμηριώνουν το συλλογισμό του, ανάμεσά τους και κάποια άχρηστα π.χ. τις προσπάθειες του αιρετικού Πατριάρχη Ιωακείμ (που έστειλε τη γνωστή Οικουμενιστική Εγκύκλιο σε λοιπά Πατριαρχεία), να μειώσει τη νηστεία Αγ. Αποστόλων.

Ανώνυμος είπε...

Νο2
Μας αναφέρει λοιπόν τον αιρετικό Πατριάρχη Ιωακείμ αντί να εστίασει (όπως του τόνισα) στον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, ο οποίος στις σημειώσεις του 69ου Αποστολικού κανόνα αναφέρει ότι :
α) πρέπει να κρατούμε τη νηστεία των Αγ Αποστόλων, ως παράδοση των πατέρων, δια την μακρά συνήθεια, την αντί νόμου κρατούσαν (κι αναφέρει και σχετικό κανόνα Μεγ. Βασιλείου)
β) Όσοι νηστεύουν μονάχα μια βδομάδα σ΄αυτή τη νηστεία "ως παραβάτες της αρχαίας νομοθεσίας καταδικάζονται". Και συνεχίζει παρακάτω με τη μεγάλη σημασία της νηστείας αυτής, αναφέροντας κι άλλους λόγους Αγίων
γ) Το να γίνει κατάλυση ιχθύος τη Κυριακή των Βαϊων είναι "νεωτερίσματα αιρετικών"

Όταν λοιπόν ο Άγιος ονοματίζει "νεωτερίσματα αιρετικών" αυτούς που θα φάνε ψάρι των Βαϊων και "παραβάτες της αρχαίας νομοθεσίας", όσους νηστεύουν μόνο μια βδομάδα, τότε αντιλαμβανόμαστε πως θα χαρακτήριζε εκείνους που πετσόκοψαν 13 ημέρες από τη νηστεία και τελικώς αρκετές φορές γίνεται και μικρότερη της βδομάδας
Αλλά και μηδενίζεται κάποιες φορές, όπως βλέπουμε αυτά τα 100 χρόνια (θα γίνει αυτό και το 2024), που σύμφωνα με τον π. Δημήτριο αυτό οφείλεται σε λάθος υπολογισμούς. Όμως αυτό (αν μηδενίζεται) είναι δευτερεύον. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ούτε να ελαττωθεί, ούτε και να γίνει μικρότερη της βδομάδας

Ανώνυμος είπε...

Νο3
Για το ότι η εισαγωγή του νέου ημερολογίου διατάραξε την ενότητα της Εκκλησίας (για την οποία πάλεψαν τόσο οι Πατέρες στην Α΄Οικουμενική), έχει να απαντήσει κάτι ο π. Δημήτριος ?
Δεν αναφέρομαι στην ενότητα στον Ελλαδικό χώρο αλλά Παγκοσμίως.
Το ότι δεν αντέδρασαν δυναμικά οι λοιπές Εκκλησίες απέναντι στην Εορτολογική καινοτομία, εξηγείται πλήρως κι από τη στάση τους στον Οικουμενισμό

Για την απάντηση που έλαβε στο άλλο κείμενό του, ότι τάχα οι ΓΟΧ δεν πολεμούσαν τον Οικουμενισμό, έχει να πει κάτι ?

Δε τον γνώριζα τον π. Δημήτριο, τώρα τελευταία είδα αυτά τα κείμενά του και μ΄ αυτά που βλέπω και την απάντηση που έδωσε, βεβαίως και δεν θα καθίσω να αφιερώσω χρόνο για το άλλο που λέει ότι ανακάλυψε. Ότι δηλαδή τάχα το Ιουλιανό Ημερολόγιο αντιβαίνει σε αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής. Οι Άγιοι Πατέρες τόσους αιώνες φαίνεται δε το ανακάλυψαν και το βρήκε εκείνος….

fdathanasiou είπε...

ΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ
Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι χάνω τον χρόνο μου, αλλά θα σας απαντήσω σνολικά.
Α. Η ανωνυμία για τόσο σοβαρά θέματα δεν σας τιμά και δείχνει ότι δεν έχετε το θάρρος της ενυπόγραφης άποψης, όποια και αν είναι αυτή και παίζετε κρυφτό. Αρχικά θα σας προτείνω ν α ξαναδιαβάσετε ολοκληρωμένα το άρθρο και να απαντήσετε συνολικά και όχι σε αποσπάσματα που σας βολεύουν. Για να σας βοηθήσω γράφω τα εξής:
Α.Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων είναι ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ. Αλλιώς γινόταν αρχικά (διαρκούσε ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ) και τελικά κατέληξε στην υποχρεωτική τουλάχιστον εβδομάδα. Καμία Οικουμενική Σύνοδος δεν ασχολήθηκε με αυτή αλλά διασώθηκε από την παράδοση να αρχίζει μετά την εορτή των Αγίων Πάντων. Αυτές όμως οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στις νηστείες πόσα «δίκαια» και «αγανακτισμένα» σχίσματα δημιούργησαν; Κανένα! Πώς ανέχτηκαν οι άγιοι και οι Σύνοδοι και όλη η Εκκλησία «άλλοι να νηστεύουν κι άλλοι να τρώνε» και μόνο το 1924 είδαν προδοσία των ιερών παραδόσεων. Λειτουργική αταξία όμως υπάρχει και στο παλαιό ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατό να συμβεί ο εορτασμός της Υπαπαντής μαζί με την Καθαρά Δευτέρα ή άλλη μέρα της Σαρακοστής. Μία ημέρα δηλαδή χαρμόσυνη Δεσποτικής εορτής, να εορταστεί ταυτόχρονα με μία μέρα πένθους και νηστείας που μας εισαγάγει η Καθαρά Δευτέρα. Με το παλαιό ημερολόγιο επίσης μπορεί να τύχει η γιορτή του Ευαγγελισμού να εορταστεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, και να πρέπει να ψάλουμε ταυτόχρονα χαρμόσυνους ύμνους μαζί με πένθημους. «Σήμερον κρεμάται επι ξύλου…» και «Σήμερον χαράς ευαγγέλια…»! Αυτά όμως ποτέ δεν μπορούν να συμβούν με το «διορθωμένο Γρηγοριανό» των Νεοημερολογιτών!
Β. Σας απέδειξα ότι το αναθεματισμένο για σας ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ) όταν εφαρμοστεί σωστά για την ημερομηνία του Πάσχα ΔΕΝ ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ. Με παράδειγμα το 2024 σας απέδειξε ότι εκεί που φαίνεται ΜΗΔΕΝ ΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ στην πραγματικότητα είναι 33 ΜΕΡΕΣ. Αυτό το απωσιωπήσατε γιατί οι αποδείξεις αυτές ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΝ.
Γ. Σας απέδειξα επίσης για πολλοστή φορά ότι η διόρθωση μόνο του σεληνιακού λάθους του ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΟΝ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, μετατρέπει το ΜΗΔΕΝ ΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ αυτόματα ΣΕ ΠΕΝΤΕ (ΓΙΑ ΤΟ 2024).Αυτό πάλι σας ενόχλησε γιατί το ΠΕΝΤΕ δεν τουλάχιστον ΕΠΤΑ. Αποσιωπάτε όμως εντέχνως ότι αυτό γίνεται γιατί η ημερομηνία του νεου ημερολογίου υπολογίζεται:((ημερ.παχα ιουλιανου)+13.Δηλ.ο φαινομενικός μηδενισμός οφείλεται και στις 13 μέρες, που είναι η διόρθωση της ισημερίας του ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ..Αυτό είναι ένα ακόμα λάθος που ακολουθεί το ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.

fdathanasiou είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ.
Δ.Ο μασώνος Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ μην ξενάτε ότι χειροτόνησε σε διάκονο τον πρωην Φλωρίνης Χρυσόστομο (το γνωρίζετε αυτό;;).. Οπότε δεν κατάλαβα την ένστασή σας για τα γραφόμενα. Για τον Ιερεμία τον Γ γιατί δεν κανετε κάποιο σχόλιο αφού με το ίδιο θέμα ασχολήθηκε; Γιατί αυτός στο απυρόβλητο;
Ε. Το λάθος του Μέτωνα για την Πανσέληνο ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑ ΕΓΩ. Αν ανοίξετε βιβλία αστρονομίας που ασχολούνται με τα ημερολόγια θα το βρείτε πολύ εύκολα. Όσο ζούσε ο μακαρίτης ο αστρονόμος Δ.Σιμόπουλος του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΡΑΦΕ. Μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο θα σας πείσει.
ΣΤ. Το γιατί δεν ασχολήθηκαν οι ειδήμονες είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βολεύουν τα πλασματικά αστρονομικά δεδομένα όλους και δεν έχουν την τόλμη να το κάνουν. Θα το κάνουν οι Οικουμενιστές όμως και θα πείσουν και τον απλό κόσμο που μέχρι τώρα τον κοιμίζετε με τις κατασκευασμένες θεωρίες σας.
Ε. Ναι η Α ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ αποσκοπούσε με τις αποφάσεις της στην εορτολογική ενότητα των Χριστιανών. Προηγουμένως όμως με τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως που συνέταξε ήθελε .ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και μετά τα άλλα. Τι να την κάνω σήμερα την εορτολογική ενότητα όταν ΔΙΑΣΠΑΣΤΗΚΕ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ;;;Τι προσφέρει το ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ σήμερα στην ενότητα. ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ αφού την μεγάλη εορτή του Πάσχα την γιορτάζουν την ίδια ημερομηνία ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ (που ακολουθούν το Άγιο Ιουλιανό) και ΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ. Υπάρχει ενότητα πίστεως;
ΣΤ. Δεν γνωρίζω αν ανήκετε σε κάποια παράταξη ΓΟΧ. Αν ναι τότε γιατί τόσα κομμάτια; Το Άγιο Ιουλιανό δεν σας προστάτεψε στην ενότητα της πίστεως;
Ζ. Το σωστό δεν σας συμφέρει, το εν μέρει διορθωμένο λάθος σας ενοχλεί. Τελικά θέλετε να ζείτε με πλασματικά φαινόμενα για να παραμυθιάζετε τους ανίδεους με την λεγόμενη ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. Όμως οι ΟΥΡΑΝΟΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ…Δεν διηγούνται ΔΟΞΑΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ….Τα πραγματικά αστρονομικά φαινόμενα είναι ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Αν σας αρέσει να υποστηρίζετε τα ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ δικαίωμά σας, αλλά μην τυλίγετε τα εσκεμμένα λάθη σας με θεολογικό μανδύα. Το ημερολογιο είναι ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ και ΟΧΙ ΘΕΙΪΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ. Γι΄αυτό Α Οικουμενική Σύνοδος ΟΡΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ,ΟΧΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.
Η. Οι νηστείες των Χριστουγέννων, των αγίων Αποστόλων και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εμφανίζονται αρχικά στους Μοναχούς τον 6ο αιώνα. Αργότερα εξαπλώθηκαν στους λαϊκούς. Όμως μέχρι τον 12ο αιώνα ήταν αμφισβητούμενες για το αν έπρεπε να τηρούνται μόνο από τους Μοναχούς ή και τους λαϊκούς. Στα τέλη του 6ου αι., ο άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης αναφέρει ότι πολλοί Αρχιερείς δίδασκαν λανθασμένα τόσο για τον αριθμό των νηστειών του έτους, όσο και για τον αριθμό των ημερών της κάθε νηστείας.
Θ.. Λέει ο άγιος Φώτιος: «Αι Εκκλησίαι του Χριστού υποχρεωτικώς οφείλουσι τηρείν κυρίως τάς αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων, ενώ κατά τά άλλα, ώς εν τοις εθίμοις καί ετέραις διατάξεσι δύναται νά υπάρχη διαφορά άνευ βλάβης της ενότητος της πίστεως».( Μεγάλου Φωτίου, Ἐπιστολή β΄, βιβλίο α΄, P.G.102, 604CD. Και Φ. Βαφείδου, ό.ά. § 110, 3, σελ. 52.
ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Σταύρος Τ. είπε...

Kαταρχήν π. Δημήτριε θα σας έλεγα να ηρεμήσετε...
εάν τα στοιχεία είναι με το μέρος σας, ποιός ο λόγος της ταραχής σας ?

Και ξεκινήσατε πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα, περι ανωνυμίας, λες κι αυτό επηρεάζει τα επιχειρήματα και στοιχεία
Έχω γράψει αρκετά επώνυμα άρθρα (όχι απλώς σχόλια) και για να γράφω ανώνυμα προφανώς κάποιος λόγος θα υπάρχει.

Εχουμε μια κατάσταση 100 ετών, όπου συμβαίνουν τα γνωστά κακόδοξα στη νηστεία των Αγίων Αποστόλων στο νέο ημερολόγιο κι εσείς μου μιλάτε για άλλο διορθωμένο ημερολόγιο...
θέλετε να περιμένουμε κανά αιώνα ακόμη, να φτιάξουν τα πράγματα ?
Παλιότερα ένας άλλος νεο/της μου λεγε ότι δεν κόπηκε η νηστεία γιατί νηστεία σημαίνει αυστηρή νηστεία, που δεν είναι των Αγ Αποστόλων
Τώρα εσείς λέτε ότι δεν κόπηκε (παρότι συμβαίνει 100 χρόνια), γιατί υπάρχει αστρονομικό λάθος...έχω ακούσει κι άλλα μαργαριτάρια, καλά το πάτε

Οι εκφράσεις σας "σας απέδειξα πολλάκις" είναι άλλο παράδοξο, καθώς σας δήλωσα ότι ουδέποτε σας γνώριζα κι έκατσα να ασχοληθώ με τα κείμενά σας. Με τα αστρονομικά σας επιχειρήματα απ΄ ότι βλέπω κυρίως δηλαδή κι αναρωτιέμαι γιατί οι καινοτόμοι 3 αιώνες πάλευαν να εφαρμόσουν το νέο και δε το κάνανε με τις δικές σας αστρονομικές προτάσεις, ώστε να υπάρξουν πολύ λιγότερες αντιδράσεις....άλλο λογικό παράδοξο αυτό
Κι εκστομίζετε κι εκφράσεις ότι τάχα "αποσιωπώ εντέχνως" τα αστρονομικά σας επιχειρήματα, τα οποία ξεκάθαρα δήλωσα ότι δε θα κάτσω να τα παρακολουθήσω.
Είδα που γράψατε "5 ημέρες ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΕ"
οπότε έβγαλα το λογικό συμπέρασμα ότι είστε εκτός θέματος

Δεν μου απαντήσατε για το άλλο άρθρο σας, ότι τάχα οι ΓΟΧ δεν αντεδρασαν σε Οικουμενισμό, παρά πετάτε τη μπάλα στην εξέδρα, με τα γνωστά περί παρατάξεων ΓΟΧ, εμπλέκοντας με ειρωνεία και το ημερολόγιο. Μα είναι βασική αρχή των μαθηματικών ότι κάτι μπορεί να αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να συμβαίνει κάτι, όχι όμως και ικανή. Άλλο λογικό παράδοξο αυτό το "επιχείρημα" σας

Σταύρος Τ. είπε...

Σαφώς και γνωρίζω ότι η Σύνοδος του Ιωακειμ χειροτόνησε τον πρώην Φλωρίνης, όπως πολλά καλά και κακά έχουν κάνει αιρετικοί ή Μασώνοι. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς τον αναφέρατε ως κάποιο πρότυπο, επειδή προσπάθησε να μειώσει τη νηστεία, αντί να έχετε ως οδηγό τον Άγιο Νικόδημο

'Αλλο περιορισμένη λειτουργικη΄"αταξία" κι άλλο να κόβονται νηστείες, μη συγκρίνετε μήλα με πορτοκάλια....ο Αγιος Νικόδημος έγραψε πρόσφατα, τον 18ο αιώνα, ενώ ο Άγιος Φώτιος προφανώς και δεν αναφέρεται σε Ιερές Παραδόσεις....δεν θα μπορούσε να καταπατήσει τον σχετικό κανόνα της 7ης Οικουμενικής

Τέλος, τη δόξα Θεού που επικαλείστε τη βίωσαν στο πετσί τους οι πρώτοι ΓΟΧ, με τις μεσαιωνικούς διωγμούς που υπέστησαν. Και τη βλέπω και στο ύφος σας…

Σταύρος Τάκας

Σταύρος Τ. είπε...

Επίσης, διαβάζω τις αναφορές σας εναντίον του Οικουμενισμού, αλλά δε γνωρίζω εάν είστε αποτειχισμένος, δε βρίσκω κάτι σχετικό στην αναζήτηση....
ή μήπως η αποτείχιση είναι κι αυτή πλάνη των ΓΟΧ ?

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Δημήτριε,δεν είναι ανώνυμος αυτός που γράφει αυτές τις ανοησίες. Ονομάζεται Σταύρος Τάκας. Θεωρεί αλάθητο Πάπα τον Άγιο Νικόδημο(η εορτή των Βαΐων είναι ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ εορτή και καταλύεται ψάρι,μας λέει ο Στουδίτης Άγιος Θεόδωρος).Επίσης,διαστρέφει αυτά που γράφει ο Άγιος Νικόδημος(οι επτά ημέρες που γράφει ο Άγιος,άλλο νόημα έχουν).Σήμερα,πολλοί "Ορθόδοξοι" νηστεύουν μόνο επτά ημέρες(την Μεγάλη Εβδομάδα)στην νηστεία της Μ.Σ. και είναι δυνάμει αφορισμένοι από την Εκκλησία. Το ίδιο γινόταν και την εποχή που ζούσε ο Άγιος Νικόδημος.Και τότε νήστευαν μόνο επτά ημέρες στη νηστεία των Αγίων Αποστόλων πολλοί "Ορθόδοξοι".
Ο Τάκας έκανε αποτείχιση από την παράταξη του Καλλινίκου και έφτιαξε μία καινούρια.Θεωρεί δόγμα το ημερολόγιο και κάνει σχίσμα για χάρη του.

Κανονολόγος

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Για ακόμη μία φορά θα σας το πούμε,π.Δημήτριε,ότι η Ανοιξιάτικη Ισημερία με το Ιουλιανό Ημερολόγιο γινόταν ,γίνεται και θα γίνεται στις 8 Μαρτίου ,κι όχι στις 21 ,όπως ψευδώς κατεγράφη από τους αιρετικούς στις υποσημειώσεις του Πηδαλίου, κάτι που έχετε αποδεχθεί και εσείς.
Εκεί βρισκόταν και το 325,έτος συγκλήσεως της Α Οικουμενικής Συνόδου.

Συνεπώς,όλοι οι υπολογισμοί σας είναι λανθασμένοι,εξ΄αιτίας αυτού του γεγονότος.
[Γράφετε στο υποθετικό σας θέμα:Ανοιξιάτικη Ισημερία 21 Μαρτίου και Ανοιξιάτικη Πανσέληνο 25 Μαρτίου.
Όμως για να είναι η Πανσέληνος Εαρινή,πρέπει η πρώτη ημέρα από τις δεκατέσσερις της να ξεκινά η κατά την ημέρα της Ισημερίας η μετά από αυτήν.]

Οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι του 16ου αιώνος αναθεμάτισαν εκείνους που θα αλλάξουν το Μηνολόγιο -Ημερολόγιο [το οποίο δεν χρήζει καμμίας απολύτου διορθώσεως ] αλλά και εκείνους που θα το ακολουθήσουν.

Η αλλαγή του Ημερολογίου έγινε κατ΄εφαρμογή της Παναιρετικής Εγκυκλίου του 1920,η οποία έχει ως πρώτο βήμα για τον Οικουμενισμό ,αυτήν την αλλαγή ,η οποία έλαβε χώρα το 1924.[βλ.Εγκύκλιο του 1920]

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι,αφού αποχαρακτηριστούν τα σχετικά έγγραφα από τους ίδιους
τους Μασώνους,μαθαίνουμε για τα μέλη τους.
Αυτό συνέβη και με τους Πατριάρχες που αναφέρατε.

Η υμνολογία της Εκκλησίας είναι Σταυροαναστάσιμη.
Σταυρός και Ανάσταση,λύπη και χαρά συνυπάρχουν και αλληλοπεριχωρούνται.
Συνεπώς ,κανένα πρόβλημα με την Εορτή της Υπαπαντής και του Ευαγγελισμού.

Υ.Γ.Από τη μία,υπάρχουν τα μέλη της Εκκλησίας,το μικρό ποίμνιο ,το πιστό λείμμα και, από την άλλη, υπάρχουν οι εκτός Αυτής Νεοημερολογίτες και οι επίσης εκτός δεκατριμερίτες που ,ενώ ακολουθούν το Ιουλιανό , έχουν όμως κοινωνία μετά των Νεοημερολογιτών,όπως είναι οι Αγιορείτες και οι Ιεροσολυμίτες.
Επίσης εκτός βρίσκονται και οι αιρετικοσχισματικοί Παλαιοημερολογίτες,οι οποίοι καταπατούν τα Ορθόδοξα δόγματα και οι οποίοι κηρύσσουν κατεγνωσμένες αιρέσεις.Χαρίλαος Στουρα΄ί΄της.
Θεολόγος.

fdathanasiou είπε...

Επειδή κάποιοι αναγνώστες του ιστολογίου με χαρακτηρίζουν υπέρμετρα σχολαστικιστή σε αυτούς απαντώ.
Α. Σχολαστικισμός είναι η εμμονή στους τύπους και τις λεπτομέρειες (και όχι στην ουσία).
Β. Αν θεωρείται σχολαστικισμός η σωστή εφαρμογή των όρων εορτασμού του Πάσχα της Α Οικουμενικής Συνόδου, τότε η Συνοδική αυτή απόφαση είναι γι΄αυτούς τύπος και λεπτομέρεια.
Γ. Αν θεωρείται σχολαστικισμός η παρουσίαση και διόρθωση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ τότε θα πρέπει να βρεθεί άλλος Όρος για την έννοια ¨σχολαστικισμός» γιατί η επιστημονική γνώση είναι τύπος και λεπτομέρεια;;
Δ.Η εμμονή στην ημερολατρεία και δογματοποίηση του ημερολογίου, ενός ανθρώπινου κατασκευάσματος, δεν θεωρείται σχολακιστική ειδωλολατρία;;;;
Για τα υπόλοιπα μελλοντικά.

Ανώνυμος είπε...

όχι διορθωμένο πάτερ....προβιβάστηκε σε αναθεωρημένο κοινώς(update).
επίσης την εορτή του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστή (ο οποίος προείπε παραμονή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου,ότι αύριο αναχωρώ)με το αδιόρθωτο-μη αναθεωρημένο όπως λαλούν τελευταίως
οι ειδικοί,το πατριαρχείο τοποθέτησε την εορτή στις 16 αυγούστου Ν.Η.επειδή έτσι τους
αρέσει.δηλαδή ευθαρσώς ακυρώνουν την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ του γέροντος από την ίδια την Υπεραγία Θεοτόκο.
εκτός από τσαρλατανισμός,πως αλλιώς ονομάζεται αυτό πάτερ;
αναφορά στα νερά του Ιορδάνου,και στην Αγία Νεφέλη δεν κάνω,γιατί ο Θεός όντως διάλεξε ημερολόγιο.τα λοιπά είναι μονάχα επιστήμη πάτερ η οποία προφανώς δε συμβαδίζει με τη
του Θεού.αντιλαμβάνεστε ότι δεν παίζουμε το παιγνίδι σωστό ή λάθος;

Ανώνυμος είπε...

Ερώτηση στον κ.Τάκα:
Αν ελαττωθεί η νηστεία των Χριστουγέννων λόγω μιας νέας αλλαγής του ημερολογίου,έχουν υποχρέωση να διακόψουν την κοινωνία μεψτην Εκκλησία τους οι Ορθόδοξοι (π.χ.,όπως έκανε ο κ.Μάννης που διέκοψε την κοινωνία από την Σύνοδο Καλλινίκου);

Ανώνυμος είπε...

Ερωτήσεις στον κ.Σταύρο:
Α) Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επέτρεπε στους Μοναχούς να τρώνε ψάρι την Κυριακή των Βαΐων. Εσύ συμφωνείς με τον Θεόδωρο ή με τον Νικόδημο(τρως ψάρι την ημέρα αυτή;);
Β) Αν οι Ορθόδοξοι νηστεύουν οκτώ (8) ημέρες στην νηστεία των Αγίων Αποστόλων,δεν καταπατούν την Παράδοση(για την οποία μιλάει ο Άγιος Νικόδημος);Μήπως την εποχή του Αγίου κάποιοι νήστευαν μόνο επτά (7) ημέρες και καταπατούσαν την Παράδοση(όπως σήμερα,πλήθος κόσμου νηστεύει μόνο 7 ημέρες στην νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστή ς);

Ανώνυμος είπε...

Ο κ.Σταύρος Τάκας δεν γνωρίζει ΟΤΙ ΔΕΝ δημιουργήθηκε κανένα σχίσμα ανάμεσα στις τοπικές Εκκλησίες το 1924(ούτε εδώ και 2000 χρόνια); Δεν γνωρίζει ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ το έκαναν οι Παλαιοημερολογίτες; Δεν γνωρίζει ΟΤΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ δεν διατάραξε την κοινωνία των Ορθοδόξων,αλλά την κοινωνία την διατάραξαν οι Παλαιοημερολογίτες για ένα ευκολογιάτρευτο θέμα(το οποίο θέμα το έχουν λύσει οι κληρικοί μας με τις προτάσεις που έχον κάνει-μιλάω για τον π.Ευθύμιο Τρικαμηνά και τον π.Δημήτριο Αθανασίου).

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

[
συνέχεια]

Επίσης,π.Δημήτριε,το 2024,ναι,ο Νεοημερολογιτισμός θα καταργήσει την Νηστεία των Αγίων Αποστόλων,όπως έκανε το 1983,τότε που ΄΄εώρτασε΄΄ Πάσχα 8 Μα΄ί΄ου,το 2002,που ΄΄εώρτασε΄΄ Πάσχα 5 Μα΄ί΄ου,το 2013,που ΄΄εώρτασε΄΄ 5 Μα΄ί΄ου.

Ανώνυμος είπε...

επίσης και ο τίτλος είναι παραπλανητικός καθώς δεν υπάρχει ιουλιανό και νέο,αλλά
τα ημερολόγια έχουν όνομα πάτερ.
ΙΟΥΛΙΑΝΟ και ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ,διότι τα δημιούργησαν άνθρωποι.
εσείς ακολουθείτε το γρηγοριανό,πλήν της περιόδου αρχή ΤΡΙΩΔΊΟΥ έως Αγίων Πάντων
που ακολουθείτε το ιουλιανό, για να κάνετε Ανάσταση με τους ορθοδόξους.
να σας υπενθυμίσω τα σφιχταγκαλιάσματα και οι συνεορτασμοί των παπών δύσης και ανατολής,
γίνονται Πέτρου και Παύλου 29 Ιουνίου,Αγίου Ανδρέου 30 Νοεμβρίου,ενίοτε δε και
Χριστούγεννα στα Ιεροσόλυμα.άπασες οι εορτές με το γρηγοριανό,το οποίο ξεκίνησε με 10 ημέρες
αρχικώς,και προσέθεταν και κάθε 130 έτη συν μία ημέρα,με τελευταία το
2100 οπότε λύνεται το πρόβλημα του γρουσούζικου αριθμού 13 δια παντός, μιας και ο ήλιος
η σελήνη οι πλανήτες οι ώρες τα λεπτά τα δευτερόλεπτα για εμάς τους αγραμμάτους θα τακτοποιηθούν οριστικώς και αμετακλήτως,μόνο που δε θα είμαστε παρόντες για να πανηγυρίσουμε!

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τά μόνα σχόλια πού εἶναι λογικά καί Ὀρθόδοξα εἶναι τοῦ Σταύρου Τάκα. Οἱ ὑπόλοιποι εἶναι Τρικαμηνισταί καί Ματθαιϊσταί (ΧΣ), ἀμφότεροι ἀμετανόητοι αἱρετικοί καί διαστρεβλωταί τῆς Ἀληθείας. Δέν κάμνω πλέον «διάλογον» μετ' αὐτῶν, διότι ἔχει πολλάκις ἀποδειχθῆ ὅτι εἶναι ἀνώφελος. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι ὅπως οἱ παπισταί, οἱ ὁποῖοι, ὅπως τονίζει ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων εἰς τήν Δωδεκάβιβλον, ὄχι μόνον δέν γνωρίζουν τήν Ἀλήθειαν, ἀλλά καί δέν θέλουν νά τήν μάθουν!

Σταύρος Τ. είπε...

Στους γνωστούς αποτειχισμένους θα λεγα να μαθουν να διαβάζουν καλύτερα αυτά που είναι απολύτως σαφή
Όμως δεν είν αυτό πρόβλημα τους αλλά μια ατελείωτη σοφιστική μπουρδολογία
Είπα και προηγουμένως, άλλος μου λεγε παλιότερα τη σοφιστεία ότι δεν είναι κανονική (αυστηρή) νηστεία των Αγ Αποστόλων, σύμφωνα με τον ορισμό της λέξης νηστεία, οπότε δεν την αφορούν τα όποια επιτίμια
Τώρα ακούω βλακειούλες για 8 ημέρες νηστεία, λες και δε ξέρετε να διαβάζετε Ελληνικά

Έχετε όμως και καλό δάσκαλο στις σοφιστείες
Για τον Αγ. Θεόδωρο Στουδίτη, ο οποίος έζησε τον 8ο αιώνα, ας ρωτήσετε λοιπόν τον π. Ευθύμιο ....εκείνος που τον ακολουθούσε πιστά προ Κολυμπαρίου αλλά μετά το πήρε αλλιώς

Το ΠΝΕΥΜΑ που γράφει ο Αγιος Νικόδημος είναι σαφές αλλά επικεντρώνεστε σε επιμέρους συμβάντα προ αρκετών αιώνων, για να δημιουργήσετε τάχα επιχείρημα....
Ο Μέγας αυτός Κανονιολόγος της Εκκλησίας μας, καθότι έτυχε της τιμής να καταγράψει το Ιερό Πηδάλιο....μέχρι και της καταλύσεις προ της Καθαράς Δευτέρας στηλιτεύει χαρακτηριστικώς ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όλοι εσείς προσπαθείτε (μάταια) να υποβιβάσετε τη σημασία της νηστείας για να δικαιολογηθούν οι καινοτομίες που ακολουθείτε....ή να μας πείτε ότι φταίνε αστρονομικά λάθη

Δε θα ασχοληθώ άλλο ούτε με τα σοφιστείες σας (φτάνουν τόσα χρόνια), ούτε με εκείνους που με στόμφο κι ειρωνεία χλευάζουν τους ΓΟΧ, οι οποίοι τις πρώτες δεκαετίες μετά το Σχίσμα έζησαν Μαρτυρικώς.
Εκείνοι που όπως όλα δείχνουν ακολουθούν το
"κι η πίτα ολόκληρη κι ο σκύλος χορτάτος"
Εκτός κι αν επιτέλους βρείτε κάτι σοβαρό να πείτε

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει Ιερός Κανόνας που επιτρέπει την δίωξη των σχισματοαιρετικών από την Πολιτεία. Άρα, είχαν το δικαίωμα οι κληρικοί μας να συνεργαστούν με την Πολιτεία και να εξορίσουν ή να φυλακίσουν αυτούς που έκαναν σταματά.

fdathanasiou είπε...

ΠΡΟΣ κ.ΣΤΑΥΡΟ ΤΑΚΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.ΚΑΛΟΦΩΤΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ.
Χαίρομαι πλέον που συζητάμε επώνυμα και όχι παίζοντας κρυφτό.
. Για να καταλάβετε ποιος είμαι σας παραπέμπω στο άρθρο.
https://fdathanasiou-parakatathiki.blogspot.com/2023/05/blog-post.html
το οποίο έχει δημοσιεύσει και η Ορθόδοξη φωνή. Αναγκάστηκα να δημοσιεύσω το κείμενο αυτό, ώστε όποιοι διαβάζουν τα άρθρα μου να ξέρουν ποιος είμαι, γιατί μου έχουν σύρει πολλά υβριστικά. Τα δημοσιευμένα σχόλια το αποδεικνύουν αυτό.
Επί πλέον σας λέω ότι δεν είμαι ο Σωτήρας της Εκκλησίας γι΄αυτό οι προσωπικές επιλογές δεν δημοσιοποιούνται.
Για τα θέματα τώρα που θίξατε.
Α .Γράψατε τα παρακάτω.
Εχουμε μια κατάσταση 100 ετών, όπου συμβαίνουν τα γνωστά κακόδοξα στη νηστεία των Αγίων Αποστόλων στο νέο ημερολόγιο κι εσείς μου μιλάτε για άλλο διορθωμένο ημερολόγιο...
θέλετε να περιμένουμε κανά αιώνα ακόμη, να φτιάξουν τα πράγματα ?
Παλιότερα ένας άλλος νεο/της μου λεγε ότι δεν κόπηκε η νηστεία γιατί νηστεία σημαίνει αυστηρή νηστεία, που δεν είναι των Αγ Αποστόλων.
Τώρα εσείς λέτε ότι δεν κόπηκε (παρότι συμβαίνει 100 χρόνια), γιατί υπάρχει αστρονομικό λάθος...έχω ακούσει κι άλλα μαργαριτάρια, καλά το πάτε.
ΣΧΟΛΙΑΖΩ. Διακρίνω κάποια ειρωνεία στα γραπτά σας αλλά το παραβλέπω. Η κατάσταση των 100 ετών από κάπου ξεκίνησε. Και ξεκίνησε λάθος και συνεχίστηκε και συνεχίζεται το λάθος. Αυτό το παραβλέπετε και κοιτάτε το αποτέλεσμα και βολεύεστε με αυτό. Για να διορθώσουμε όμως κάτι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
Όπως έχω ξαναγράψει αρκετές φορές η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ έγινε με αντικανονικό και απαράδεκτο τρόπο όπως και ο,τι ακολούθησε στην συνέχεια. Το τελικό αποτέλεσμα ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ που τελικά ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΩΣΤΑ. Διατηρήθηκε για ποιμαντικούς λόγους το ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ και δεν υπολόγισαν οι ιθύνοντες τα προβλήματα που θα παρουσίαζε.
Το διορθωμένο Ιουλιανό είναι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΩΣΤΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ και αν εφαρμοστεί σωστά για τον υπολογισμό του Πάσχα και τους όρους της Α Οικουμενικής Συνόδου θα εφαρμόζει και την νηστεία των Αποστόλων δεν θα μηδενίζει. Δυστυχώς ο φανατισμός που καλλιεργήθηκε στον απλό κόσμο δημιούργησαν ο,τι δημιουργήθηκε. Το παράξενο είναι ότι οι αποφάσεις της ημερολογιακής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΗΓΕΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΓΟΧ.
Το άρθρο που δημοσίευσα σας απέδειξα πώς ρυθμίζει την νηστεία των Αγίων Αποστόλων του 2024 το διορθωμένο Ιουλιανό. Το προσπεράσατε αυτό ασχολίαστο (δεν συμφέρει ) και σχολιάζετε το δεύτερο που εξ αρχής γράφω ότι υπάρχει επιστημονικό λάθος (αλλά είναι μια πραγματικότητα) και διορθώνω το πιο ανώδυνο. Και αποδεικνύω ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟ ΛΑΘΟΣ. Ισχυρίζεστε ότι 100 χρόνια δεν τον είδαν και το είδα εγώ τώρα. Δεν γνωρίζω ποιες θύραθεν γνώσεις έχετε αλλά αν ασχοληθείτε με το θέμα θα βρείτε βιβλία πρίν από 100 χρόνια που τα γράφουν αυτά. Αν δεν τα γνωρίζετε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάχουν. Το ότι δεν ασχολήθηκε κανένας εκκλησιαστικός αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οι ημερολάτρες δημιούργησαν ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ χωρίς να γνωρίζουν τι λένε. Φανταστείτε κάποιοι να αναμόχλευαν το θέμα με διορθώσεις.
Όσον αφορά τα ισχυριζόμενα από άλλους μην ζητάτε από μένα εξηγήσεις.
-------------------------------------------------------------------------------------------συνεχιζεται..

fdathanasiou είπε...

ΠΡΟΣ κ.ΣΤΑΥΡΟ ΤΑΚΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Β. Γράψατε:
Δεν μου απαντήσατε για το άλλο άρθρο σας, ότι τάχα οι ΓΟΧ δεν αντέδρασαν σε Οικουμενισμό, παρά πετάτε τη μπάλα στην εξέδρα, με τα γνωστά περί παρατάξεων ΓΟΧ, εμπλέκοντας με ειρωνεία και το ημερολόγιο. Μα είναι βασική αρχή των μαθηματικών ότι κάτι μπορεί να αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να συμβαίνει κάτι, όχι όμως και ικανή. Άλλο λογικό παράδοξο αυτό το "επιχείρημα" σας
ΣΧΟΛΙΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Σας απάντησα και το επαναλαμβάνω με άλλα λόγια.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΟΙ ΓΟΧ .
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΟΧΙ.
Οι λόγοι διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας είναι ΜΟΝΟ ΛΟΓΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ (ΠΙΣΤΕΩΣ). ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων ούτε λόγος πίστεως είναι ούτε δικαιοσύνης.
Πουθενά στην ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΓΟΧ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ δεν αναφέρονται οι εγκύκλιο 1902 και 1920 που θα δικαιολογούσαν διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας. Τώρα αν σας ενοχλεί ότι τελικά το Άγιο Ιουλιανό δεν σας έδωσε την περιβόητη εκκλησιαστική ενότητα στους ΓΟΧ που τόσο κόπτεστε, ψάξτε να βρείτε γιατί.
Τελικά αποφασίστε ποια λογική θα υιοθετήσετε .Την μαθηματική ή την θεολογική ή και τις δύο. Προσωπικά προτιμάω και τις δύο με προϋποθέσεις.
-----------------------------------------------------------------------------
Γ. Γράψατε:
Σαφώς και γνωρίζω ότι η Σύνοδος του Ιωακειμ χειροτόνησε τον πρώην Φλωρίνης, όπως πολλά καλά και κακά έχουν κάνει αιρετικοί ή Μασώνοι. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς τον αναφέρατε ως κάποιο πρότυπο, επειδή προσπάθησε να μειώσει τη νηστεία, αντί να έχετε ως οδηγό τον Άγιο Νικόδημο
'Αλλο περιορισμένη λειτουργικη΄"αταξία" κι άλλο να κόβονται νηστείες, μη συγκρίνετε μήλα με πορτοκάλια....ο Αγιος Νικόδημος έγραψε πρόσφατα, τον 18ο αιώνα, ενώ ο Άγιος Φώτιος προφανώς και δεν αναφέρεται σε Ιερές Παραδόσεις....δεν θα μπορούσε να καταπατήσει τον σχετικό κανόνα της 7ης Οικουμενικής

ΣΧΟΛΙΟ.Η αναφορά μου στους Πατριάρχες Ιερεμία Γ και Ιωακείμ έγινε για καθαρά ιστορικούς λόγους και όχι να τους εμφανίσω ως πρότυπα, όπως γράφετε. Επειδή όμως η νηστεία είναι πνευματική πρακτική και η παράδοση της νηστείας (όπως των Αγίων Αποστόλων) περνάει και από ποιμαντικά μονοπάτια γι΄αυτό βλέπετε πως διαμορφώθηκε ιστορικά η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Ξεκίνησε από τρίμηνη και λιγόστεψε αρκετά. Οι παραδόσεις όμως που πρέπει να τηρούμε ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΑ (όπως λέει ο κανόνας της Ζ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ) αφορούν τις παραδόσεις στα θέματα πίστεως, όπως συνοπτικά αναγράφονται στο ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, που κατοχυρώθηκαν από Οικουμενικές Συνόδους .Εκεί δεν υπάρχουν οικονομίες.
Για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων καμία Σύνοδος δεν ασχολήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούμε τις νηστείες, αλλά ποιμαντικά τις προσαρμόζουμε, όταν χρειάζονται. Πάντως σας προτείνω, αν θέλετε να είστε πιστός στην παράδοση για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων να την εφαρμόσετε όχι όπως λεει ο Άγιος Νικοδημος, αλλά όπως την περιγράφουν οι Αποστολικές παραδόσεις.(τουλάχιστον τρίμηνη).Και να εφαρμόσετε ο,τι λεει ο Άγιος Νικόδημος για τις περιόδους των νηστειών.
Σας απέδειξα ότι με το ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ (ΝΕΟ) ημερολόγιο δεν δημιουργείται καμία λειτουργική αταξία. Τέτοια εμφανίζεται λόγω προσαρμογής του Πασχαλίου του Ιουλιανού στο νέο ημερολόγιο. Η πρότασή μου να γίνει μια μικρή διόρθωση στο λάθος του Πασχάλιου, ανώδυνη γενικά, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Τελικά απαντήστε ξεκάθαρα. Τα αναμφισβήτητα λάθη του Ιουλιανού ημερολογίου σας βοηθάνε να εφαρμόζεται σωστά τους όρους εορτασμού του Πάσχα; Σας απέδειξα σε προηγούμενες δημοσιεύσεις ότι αυτό δεν συμβαίνει.
Εδώ, που γίνεται αχρήστευση όρων Οικουμενικής Συνόδου με πλασματικά και όχι πραγματικά φαινόμενα, δεν ισχύει ο κανόνας της Ζ Οικουμενική για σεβασμό στις παραδόσεις ;;;;;;;Τελικά ποια είναι τα μήλα και ποια τα πορτοκάλια στην περίπτωση που εξετάζουμε;;;

fdathanasiou είπε...

ΠΡΟΣ κ.ΧΣ
Χρόνια πολλά και καλοφωτισμένα.Καλόν αγώνα.
Επιμένετε να δίνετε θεολογικές ερμηνείες σε αστρονομικά φαινόμενα. Εννοείτε ότι δεν συμφωνώ. Αν ανοίξετε οποιοδήποτε βιβλίο αστρονομίας η ψάξετε στο διαδίκτυο θα βρείτε τα εξής;
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ. Πανσέληνος ονομάζεται η σεληνιακή φάση κατά την οποία η Σελήνη, ο μοναδικός δορυφόρος της Γης, φαίνεται «πασιφαής», δηλαδή ολόκληρο το στραμμένο προς τη Γη ημισφαίριό της φαίνεται ως ένας πλήρης φωτεινός κυκλικός δίσκος. Στη φάση της Πανσελήνου η Σελήνη διέρχεται κατά το μεσονύκτιο από τον μεσημβρινό του τόπου που παρατηρείται, δηλαδή 12 ώρες ακριβώς μετά τη διάβαση του Ήλιου από τον ίδιο μεσημβρινό. Συνεπώς την ώρα που ανατέλλει η Πανσέληνος δύει ο Ήλιος. Αυτό αποδεικνύει πως η Σελήνη στη φάση αυτή βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της Γης απ' ό,τι ο Ήλιος, και όταν τα τρία αυτά σώματα βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία γραμμή, ή μάλλον όσο πλησιέστερα στη γραμμή αυτή είναι δυνατό. Στην αστρονομική «γλώσσα» λέμε ότι ο Ήλιος και η Σελήνη βρίσκονται σε συζυγία και πιο συγκεκριμένα σε αντίθεση. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, όπως φαίνεται από τους παρατηρητές πάνω στη Γη, το ημισφαίριο του φεγγαριού που βλέπει τη Γη φωτίζεται πλήρως από τον Ήλιο και εμφανίζεται στρογγυλό. Κατά τη φάση της πανσελήνου, η αθέατη πλευρά της Σελήνης, που δεν είναι ποτέ ορατή από τη Γη, είναι τελείως σκοτεινή (έχει νύχτα). Η πανσέληνος αποκαλείται στην κοινή γλώσσα ή στη λογοτεχνία και ολόγιομο φεγγάρι.
Επειδή ένας συνοδικός μήνας διαρκεί περίπου 29,53 γήινες ημέρες, η πανσέληνος «πέφτει» είτε τη 14η είτε τη 15η μέρα του σεληνιακού μήνα σε εκείνα τα ημερολόγια που αρχίζουν τον καινούργιο μήνα με τη φάση της Νέας Σελήνης.
ΕΑΡΙΝΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ: Η πανσέληνος που συμβαίνει αμέσως μετά την εαρινή ισημερία ή κατά την εαρινή ισημερία (21 Μαρτίου), λέγεται και πανσέληνος του Πάσχα ή πασχαλινή πανσέληνος. Η πανσέληνος αυτή αποτελεί το κομβικό σημείο για την ημερομηνία του Πάσχα
Τα υπόλοιπα αστρονομικα που γράψατε και σε προηγούμενα σχόλια δεν είναι αστρονομικά δεκτά από ειδικούς στους οποίους τα εθεσα υπόψη.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Όσον αφορά την νηστεία των Αγίων Αποστόλων σας απέδειξα με βάση ένα παραδειγμα (2024) ότι το ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ. Μηδενίζεται κάποιες χρονιές επειδή το πασχάλιο του Ιουλιανού με όλα τα λάθη του εφαρμόζεται στις ημερομηνίες του ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. Με μια μικρή διόρθωση όμως η νηστεία ΔΕΝ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ.

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει νηστεία των Αγίων Αποστόλων,κ.Στουραΐτη,διότι καταλύεται ψάρι. Νηστεία σημαίνει ξηροφαγία(και μάλιστα μόνο μια φορά την ημέρα).Ο Χριστός νηστεία έκανε 40 ημέρες χωρίς να φάει ψάρι. Τρώμε μπαρμπούνια και σαρδέλες στα κάρβουνα και νομίζουμε πως θα ξεγελάσουμε τον Θεό.Τρώμε σολομό και τσιπούρες στον φούρνο και νομίζουμε πως κρατάμε τις παραδόσεις. Καλοκαιριάτικα ο κόσμος θέλει να τρώει παγωτό και να πίνει τον καφέ του με παγωμένο γάλα. Και δυο ημέρες νηστείας(χωρίς λάδι) είναι αρκετές. Όταν μηδενίζεται αυτή η δήθεν νηστεία,τότε ο καθένας ας νηστεύει αργότερα δυο Δευτέρες χωρίς λάδι. Δεν είναι σωστό να φύγουν οι Ορθόδοξοι από την Εκκλησία επειδή θα νηστεύουν τρώγοντας ψάρι κάποιοι σούπερ ορθόδοξοι και κάποιοι θα τρώνε όπως ορίζει το Τυπικό.

Σταύρος Τ. είπε...

π. Δημήτριε το μοναδικό άξιο σχολιασμού από αυτά που γράφετε είναι το κάτωθι που απαντήσατε στην ερώτηση αν είστε αποτειχισμένος
''Επί πλέον σας λέω ότι δεν είμαι ο Σωτήρας της Εκκλησίας γι΄αυτό οι προσωπικές επιλογές δεν δημοσιοποιούνται''
(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

fdathanasiou είπε...

ΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ-ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ (4 Ιουνίου 2023 στις 9:47 π.μ.)
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
επίσης και ο τίτλος είναι παραπλανητικός καθώς δεν υπάρχει ιουλιανό και νέο, αλλά τα ημερολόγια έχουν όνομα πάτερ. ΙΟΥΛΙΑΝΟ και ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ,διότι τα δημιούργησαν άνθρωποι.
εσείς ακολουθείτε το γρηγοριανό, πλήν της περιόδου αρχή ΤΡΙΩΔΊΟΥ έως Αγίων Πάντων που ακολουθείτε το ιουλιανό, για να κάνετε Ανάσταση με τους ορθοδόξους. να σας υπενθυμίσω τα σφιχταγκαλιάσματα και οι συνεορτασμοί των παπών δύσης και ανατολής, γίνονται Πέτρου και Παύλου 29 Ιουνίου,Αγίου Ανδρέου 30 Νοεμβρίου,ενίοτε δε και Χριστούγεννα στα Ιεροσόλυμα.άπασες οι εορτές με το γρηγοριανό,το οποίο ξεκίνησε με 10 ημέρες αρχικώς,και προσέθεταν και κάθε 130 έτη συν μία ημέρα,με τελευταία το 2100 οπότε λύνεται το πρόβλημα του γρουσούζικου αριθμού 13 δια παντός, μιας και ο ήλιος η σελήνη οι πλανήτες οι ώρες τα λεπτά τα δευτερόλεπτα για εμάς τους αγραμμάτους θα τακτοποιηθούν οριστικώς και αμετακλήτως, μόνο που δε θα είμαστε παρόντες για να πανηγυρίσουμε
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Α. Βεβαια τα ημερολόγια τα δημιούργησαν άνθρωποι γι΄αυτό και είναι ΑΤΕΛΗ και έχουν ΛΑΘΗ. Μόνο που τα ονόματά τους δεν τα πήραν από αυτούς που το έφτιαξαν.
ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Στη δημιουργία του ημερολογίου ο Ιούλιος Καίσαρας είχε τη βοήθεια του Έλληνα αστρονόμου Σωσιγένη, από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο οποίος βασίστηκε στους υπολογισμούς του Ιππάρχου, σύμφωνα με τους οποίους η διάρκεια ενός έτους ισούτο με 365,242 ημέρες.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ: Το Γρηγοριανό ημερολόγιο είναι το ημερολόγιο που χρησιμοποιείται σήμερα στον Δυτικό Κόσμο και έχει επικρατήσει ευρύτερα παγκοσμίως. Είναι μία παραλλαγή του Ιουλιανού ημερολογίου, το οποίο βρισκόταν σε χρήση από τον 1ο αιώνα π.Χ., η οποία προτάθηκε από τον Ναπολιτάνο γιατρό Αλοΐσιους Λίλιους και θεσπίστηκε από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄, από τον οποίο πήρε το όνομά του.
Β. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/03/blog-post_9.html
υπάρχει αναλυτικότατο άρθρο για τα εν χρήσει εκκλησιαστικά ημερολόγια. Αν δεν γίνονται καανοητά αυτά τότε ΔΕΝ ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ.ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ.
Γ. Μην μπερδεύετε εορτολόγιο και οικουμενιστικές πρακτικές. Αν γινόταν αυτές με το Ιουλιανό ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ;;;;;;;Το 2100 τι ακριβως θα συμβεί;;;;