Που βρίσκονται τα Δώρα των Μάγων;

Στον αγιασμένο τόπο του Αγίου Όρους, στο Περιβόλι της Παναγίας μας, βρίσκονται πραγματικοί θησαυροί: Τίμια Λείψανα, ιερές εικόνες, πολύτιμα κειμήλια, μοναδικοί κώδικες κ.ά.


Σε μια από τις πρώτες θέσεις βρίσκονται τα Δώρα των Μάγων, στην
 
Ιερά Μονή Αγίου Παύλου.

Ο χρυσός, ο λίβανος, η σμύρνα. Ο χρυσός βρίσκεται στη μορφή 28 επιπέδων πλακιδίων με καλλιτεχνική μικροεπεξεργασία. Ο λίβανος και η σμύρνα βρίσκονται ως μίγμα σε 62 περίπου σφαιρικές χάντρες μικρού μεγέθους.

Αλλά πώς βρέθηκαν εκεί αυτά τα πολύτιμα δώρα;

Η παράδοση και η ιστορία μας λένε ότι η Παναγία μας, πριν την Κοίμησή της, τα παρέδωσε μαζί με την Τιμία Εσθήτα, την Αγία Ζώνη της και τα σπάργανα του Χριστού μας στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Εκεί έμειναν ως το 400 μ.Χ.

Μετά ο αυτοκράτορας Αρκάδιος τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και έμειναν εκεί μέχρι την άλωσή της, το 1024 μ.Χ., από τους Φράγκους.

Στη συνέχεια φυλάχτηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας ως το 1453 μ.Χ., που την κατέλαβαν οι Τούρκοι.

Μετά την Άλωση, η ευλαβής Μάρω, σύζυγος του σουλτάνου Μουράτ Β’ και μητριά του Μωάμεθ Β’ του Πορθητή, που ήταν κόρη του Δεσπότη της Σερβίας Γεωργίου Βράγκοβιτς, του κτίτορα της Μονής του Αγίου Παύλου, τα μετέφερε αυτοπροσώπως στο Άγιο Όρος.

Κατά την αγιορείτικη παράδοση, η Μάρω, για να μην παραβιαστεί το άβατο του Αγίου Όρους, εμποδίστηκε από την ίδια τη Θεοτόκο να πλησιάσει στη Μονή. Αυτή ταπεινά υπάκουσε και παρέδωσε τα Τίμια Δώρα στους μοναχούς σ’ένα σημείο που μέχρι σήμερα λέγεται «Σταυρός της Βασιλίσσης». Στο αρχείο της Ι. Μονής φυλάσσεται και το σχετικό σουλτανικό έγγραφο παράδοσης των Δώρων.

Τα Δώρα των Μάγων ευωδιάζουν κατά διαστήματα και θαυματουργούν με τη χάρη του Θεού.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

«Δέσποτα, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, Παντοκράτορ, προσκυνητέ, ἄναρχε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε, ἀπερίγραπτε, ἀναλλοίωτε, ὁ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, πρόσδεξαι ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ ἐν καρδίᾳ συντετριμμένῃ καὶ πνεύματι ταπεινώσεως τήν δέησιν ἠμῶν ὑπέρ τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Πατρίδος ἠμῶν.
Ἐλθέτω ἡ βασίλεια Σου καὶ δίδαξον ἡμᾶς τὰ δικαιώματα τὰ Σὰ καὶ μὴ τὰ ἐμά.
Μνήσθητι, Κύριε, τῶν εὐσεβεστάτων Βασιλέων ἡμῶν καὶ ἀξίωσον αὐτοὺς τοῦ βασιλεύειν καὶ πάλιν κατὰ τὸ θέλημά Σου ἐπὶ τὴν Πατρίδα ἡμῶν. Χάρισαι αὐτοῖς ὡς καὶ πᾶσαν τὴν βασιλικὴν οἰκογένειαν τοῦ Γένους ἡμῶν βαθεῖαν καὶ ἀναφαίρετον εἰρήνην, λάλησον εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν ἀγαθὰ ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας σου καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, ἵνα ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν, ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.
Δός ἡμῖν, Κύριε ὁ Θεός ἠμῶν ἄνεσιν βίου, πάντα τὰ χρειώδη τῆς καθ' ἡμέραν ἐπὶ τῆς γῆς ἡμῶν διαβιώσεως, μετάνοιαν διὰ τὰς παραλείψεις καὶ ἁμαρτίας ἠμῶν, ἐλευθερίαν ἐκ τῶν πολλῶν δυσοιώνων λογισμῶν, πίστιν βεβαίαν πρός Σέ, ἐλπίδα ἐπὶ τὰ βελτίω τῶν ὀχληρῶν ἠμῶν καταστάσεων ἀκαταίσχυντον, χαρὰν ἐν ταῖς καρδίαις ἠμῶν σταθηρᾶν. Ἐξάγαγε ἠμᾶς ἐκ τῶν λυπηρῶν ἐπὶ τὰ θυμηδέστερα, ἐκ τῶν στενωπών τῆς ἀπελπισίας εἰς τὸν δίαυλον τοῦ θάρσους, ἐκ τῆς ὀλισθηρᾶς ὁδοῦ τῆς ἀπωλείας εἰς τὴν ἀτραπὸν τῆς σταθερότητος, ἐκ τῆς ἀπιστίας εἰς τὴν πίστιν, φανερῶν τοῖς πάσι τόν δρόμον τῆς ἀληθινῆς ζωῆς.
Παῦσον τὰ σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν, σβέσον τὰ φρυάγματα τῶν ἐθνῶν, τὰς τῶν αἱρέσεων ἐπαναστάσεις ταχέως κατάλυσον τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος.
Ἀνάπαυσον, Κύριε, ἐν σκηναῖς τῶν δικαίων Σου τὸν κοιμηθέντα δοῦλον Σου Κωνσταντῖνον Βασιλέα, ὡς καὶ πάντας τοὺς Βασιλεῖς, Πατριάρχας, Ἀρχιερεῖς, Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς, Μονάζουσας, γονεῖς, συγγενεῖς, συζύγους, τέκνα, ἀναδόχους καὶ κηδεμόνας, ὁμοεθνεῖς καὶ ἀλλοφύλους καὶ πᾶν ἁμάρτημα παρ' αὐτῶν πραχθὲν συγχώρησον ἐν τῇ μεγάλῃ καὶ ἀφάτῳ Σου φιλανθρωπίᾳ.
Πάντας ἡμᾶς πρόσδεξαι εἰς τὴν βασιλείαν σου, υἱούς φωτὸς καὶ υἱοὺς ἡμέρας ἀναδείξας, τὴν σὴν εἰρήνην, καὶ τὴν σὴν ἀγάπην χάρισαι ἡμῖν, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν· πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμῖν. Γενέσθω, Κύριε, ἐν πᾶσι τὸ σὸν θέλημα, καὶ μὴ τὸ ἡμέτερον, ὅτι εὐλογητὸς εἶ σὺν τῷ Μονογενεῖ Σου Υίῷ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ Ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εὶς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ανώνυμος είπε...

Καλό μήνα!
Καλή επιτυχία σε όλους όσοι δίνουν ή θα δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις!