Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου δέν ἔγινε γιά λόγους ἀστρονομικούς, ἀλλ' ἔγινε γιά τήν «ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν», διό καί ἀποκτᾶ δογματικόν χαρακτῆρα --- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ὁ νοῦς πολλῶν εἶναι τόσον ἐσκοτισμένος, ὥστε τούς λέμε 1+1 = 2, ἀλλ' ἐκεῖνοι ἐπιμένουν ὅτι 1+1 = 3! Διά 1000ήν φοράν, λοιπόν, ἡ ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου δέν ἔγινε γιά λόγους ἀστρονομικούς (ὥστε εἶναι θρησκευτικοί ἀπατεῶνες ὅσοι τό συνδέουν παραπλανητικῶς μέ τήν τήρησιν τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας, τό παραλληλίζουν μέ τόν 4ον ὅρον ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα κ.λπ.), ἀλλ' ἔγινε γιά τήν «ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν», διό καί ἀποκτᾶ δογματικόν χαρακτῆρα, ἐνῷ ἀφ' ἑαυτοῦ δέν εἶναι. Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν τρεῖς (3) ἀποφάσεις Πανορθοδόξων Συνόδων (1583, 1587, 1593), οἱ ὁποῖες ἀναθεματίζουν τό «Λατινικόν Καλεντάριον» καί ἀπαγορεύουν τήν εἰσαγωγήν του εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Παρά ταῦτα, οἱ Μασσῶνοι τό εἰσήγαγον τό 1924, διά νά δημιουργήσουν σχίσμα, ν' ἀποδυναμώσουν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί νά τήν ὑποτάξουν εἰς τόν «πάπαν», καθότι ὑπάρχουν πολλά ἱστορικά ντοκουμέντα πού ἐδημοσιεύθησαν πρίν ἀπό τό 1924, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος τῆς 25-1-1923 (Ἀρ. Φύλλου 24, Τεῦχος Α, παράγραφος 8), καί πού προβλέπουν τήν δημιουργίαν σχίσματος εἰς τήν περίπτωσιν υἱοθετήσεως τοῦ νέου ἡμερολογίου ἀπό μίαν τοπικήν Ἐκκλησίαν, χωρίς Πανορθόδοξον Συμφωνίαν.  σκόπιμος, λοιπόν, δημιουργία σχίσματος, πού προσβάλλει τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, συνιστᾶ δεύτερον λόγον διά τόν ὁποῖον τό ἡμερολογιακόν εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί συνεπῶς ἔχει ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ χαρακτῆρα. Οἱ διάφοροι «Νικόλαοι», «Πέτροι», «Ἄνακτες», Κοκκόρηδες, Χριστόδουλοι, Γιαννακουλόπουλοι, Ἀεράκηδες, Τρικαμηνᾶδες κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι ἀερολογοῦν ἐπί τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ ζητήματος, ὁμιλοῦντες γιά ἰσημερίες κ.λπ., ἤτοι «ἀφήνοντας τά μῆλα καί πιάνοντας τά φῦλλα», προκειμένουν νά προκαλέσουν σύγχυσιν, εἶναι μεγάλοι αἱρετικοί καί σχισματικοί.

-------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

6 Οκτωβρίου 2022 - 8:15 π.μ.

Ἕν ἀπό τά «ἐπιχειρήματα» τῶν καινοτόμον τό 1924 ἦτο ὅτι κατά τό προηγούμενον ἔτος, ὅταν ἡ Πολιτεία ἐχρησιμοποίει τό νέον καί ἡ Ἐκκλησία τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἐδημιουργήθη δῆθεν μεγάλη σύγχυσις. Αὐτό εἶναι ψέμμα! Αὐτό ἔγραψα, ὅτι οὐδέν πρόβλημα θά ἐδημιουργεῖτο ἄν ἡ Ἐκκλησία κρατοῦσε τό παλαιόν. Καλόν θά ἦτο, βεβαίως, νά μήν τό ἄλλαζε οὕτε ἡ Πολιτεία, ἀλλ' αὐτό εἶναι πιθανόν νά δημιουργοῦσε προβλήματα στίς συναλλαγές της μέ τίς ἄλλες χῶρες πού χρησιμοποιοῦσαν τό νέον. Ἐπειδή αὐτό δέν ἔθιγε ἐπ' οὐδενί τό δόγμα, οὐδείς ποτέ, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἐπέκρινε τήν Πολιτείαν διά τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν.ἡμ. Τοὐναντίον, ἐπειδή αὐτή μέ τό ΒΔ τῆς 25 Ἰανουαρίου 1923 (παράγραφος 8) κατωχύρωνε τό παλαιόν διά τήν Ἐκκλησίαν καί διά τήν τυχόν ἀλλαγήν ἔθετε ὡς ἀπαραίτητον ὅρον νά γίνῃ κατόπιν συμφωνίας μέ τήν τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, θεωρῶ ὅτι ἔπραξε συνετῶς, Ἐνῷ ἡ τότε ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἔπραξεν ἀσυνέτως.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θέλω να πείτε την άποψή σας: αν η Εκκλησία χρησιμοποιούσε το παλαιό ημερ.[ιουλιανό] αλλά το κράτος χρησιμοποιούσε το νέο, αυτό θα ήταν καλύτερο, θα ήταν σωστό?
Θα ήταν δογματική υπόθεση ή όχι;;
Δηλαδή, θα είχατε θέμα εάν η Εκκλησία πήγαινε με το παλαιό αλλά η πολιτεία με το νέο?;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Μή δίνετε βάση στα γραφόμενα του κ.Δ.Χ.

Ο άνθρωπος δηλώνει απερίφραστα ότι οι Νεοημερολογίτες βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία...

Ανώνυμος είπε...

Με την ίδια λογική: μην δίνετε βάση στα γραφόμενα του κ.Χ.Σ.
Ο άνθρωπος δηλώνει απερίφραστα ότι οι λίγοι που είναι με τον ψευδολαρίσης αμφιλόχιο σώζονται ενώ οι περισσότεροι επειδή είναι νεοημερολογ. Θα καούν στη κόλαση...
(Ενώ ο Χ.Σ είναι ο σχισματοαιρετικός ουχί οι νεοημερολογ. ή οι φλωρινικοί!!)

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 3 Οκτωβρίου 2022 - 12:17 μ.μ.

Δέν θά ὑπῆρχε κανένα ἀπολύτως πρόβλημα. Τό γνωρίζω διότι τά τελευταῖα 23 χρόνια ἀκολουθῶ τό π.ἑ. Μέ τήν εὐκαιρίαν αὐτήν, σημειώσατε ὅτι ὁ κ. Χαρίλαος Στουραΐτης εἶναι αἱρετικός.

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΟ Ή ΠΑΛΑΙΟ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX

Ανώνυμος είπε...

Πως δεν υπάρχει πρόβλημα,κ.Δημήτρη,αφού χωρίζεις κάθε χρόνο την ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ από την γιορτή του Ευαγγελισμού.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

6 Οκτωβρίου 2022 - 8:15 π.μ.

Ἕν ἀπό τά «ἐπιχειρήματα» τῶν καινοτόμον τό 1924 ἦτο ὅτι κατά τό προηγούμενον ἔτος, ὅταν ἡ Πολιτεία ἐχρησιμοποίει τό νέον καί ἡ Ἐκκλησία τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἐδημιουργήθη δῆθεν μεγάλη σύγχυσις. Αὐτό εἶναι ψέμμα! Αὐτό ἔγραψα, ὅτι οὐδέν πρόβλημα θά ἐδημιουργεῖτο ἄν ἡ Ἐκκλησία κρατοῦσε τό παλαιόν. Καλόν θά ἦτο, βεβαίως, νά μήν τό ἄλλαζε οὕτε ἡ Πολιτεία, ἀλλ' αὐτό εἶναι πιθανόν νά δημιουργοῦσε προβλήματα στίς συναλλαγές της μέ τίς ἄλλες χῶρες πού χρησιμοποιοῦσαν τό νέον. Ἐπειδή αὐτό δέν ἔθιγε ἐπ' οὐδενί τό δόγμα, οὐδείς ποτέ, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἐπέκρινε τήν Πολιτείαν διά τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν.ἡμ. Τοὐναντίον, ἐπειδή αὐτή μέ τό ΒΔ τῆς 25 Ἰανουαρίου 1923 (παράγραφος 8) κατωχύρωνε τό παλαιόν διά τήν Ἐκκλησίαν καί διά τήν τυχόν ἀλλαγήν ἔθετε ὡς ἀπαραίτητον ὅρον νά γίνῃ κατόπιν συμφωνίας μέ τήν τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, θεωρῶ ὅτι ἔπραξε συνετῶς, Ἐνῷ ἡ τότε ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἔπραξεν ἀσυνέτως.

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα δημιουργούσε πιθανότατα προβλήματα, θα δημιουργούσε σίγουρα πολλά προβλήματα αν η Ελλάς είχε το π.ημ και οι άλλες χώρες το νέο...

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω πως άλλη παρατήρηση έκανα και άλλη απάντηση έλαβα.Ίσως,αν διαβάσεις καλύτερα αυτό που έγραψα,θα καταλάβεις το λάθος σου.Εκτός και αν γιορτάζεις την Εθνική Εορτή του 1821(25 Μαρτίου)την ίδια ημέρα με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου(όπως κάνουν αυτοί που ακολούθησαν την μεταρρύθμιση).

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 6 Οκτωβρίου 2022 - 5:39 μ.μ.

Προσεπάθησα νά σοῦ ἐξηγήσω ὅτι ὁ χωρισμός τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου ἀπό τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου (πού ἐγώ ἑορτάζω τήν 7ην Ἀπριλίου μέ τό νέον ἡμερολόγιον) ἦτο μᾶλλον ἀναγκαῖον κακόν. Καί ἐπειδή δέν εἶναι ἐκκλησιαστικόν ζήτημα, δέν τό ἔχει θέσει κανείς μέχρι τώρα ὡς πρόβλημα.