Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν ανθρώπινοι συναισθηματισμοί.

Αείποτε η Εκκλησία του Χριστού «δια τους λόγους των χειλέων Του εφύλαξεν οδούς σκληράς». Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή πιστεύομεν ή δεν πιστεύομεν. Ή ο από δέκα αιώνων Καθολικισμός περιέπεσεν εις αιρέσεις, οπότε πρέπει να τας αποβάλη και κατόπιν να έλθη προς ένωσιν Δογματικήν και Εκκλησιαστικήν ή δεν έχει αιρέσεις οπότε η Εκκλησία μας πλανάται επί δέκα αιώνας. Και όχι μόνον δέκα αιώνας, αλλά πλανάται μεθ' όλων των Οικουμενικών Συνόδων και των αγίων Πατέρων, και τα πάντα γίνονται άνω κάτω. Και κατά συνέπειαν πρέπει να διορθώσωμεν Ιερούς Κανόνας, να συμπληρώσωμεν το Σύμβολον της Πίστεως, να διασκευάσωμεν τα λειτουργικά μας βιβλία, να χρίσωμεν με ασβέστη τους τοιχογραφημένους αγίους Πατέρας μας και να καύσωμεν τας φορητάς εικόνας των, αφού επλανήθησαν και πλανούν και ημάς τόσους αιώνας. Πρέπει να παύσωμεν του λοιπού να λέγωμεν εις τας προσευχάς  μας «δι' ευχών των αγίων Πατέρων ημών». Πρέπει να κλαύσωμεν δια τα πλήθη των Ομολογητών, που εμαρτύρησαν ματαίως και προ του σχίσματος και μετά το σχίσμα. Και πρέπει να σβήσωμεν πλέον και την ιεράν κανδήλαν, που καίει ακοίμητα εις την είσοδον του Ναού του Πρωτάτου, επάνω εις τα άγια λείψανα των Αγιορειτών Πατέρων, που εμαρτύρησαν από τους Ενωτικούς του 13ου αιώνος, διότι δεν εδέχθησαν το μνημόσυνον του Πάπα. Εάν δεν είναι αιρετική η παπική Εκκλησία, τότε τα θαύματα των αγίων Ομολογητών της Ορθοδοξίας είναι δαιμονικαί απάται. Εάν δεν είναι οι Λατίνοι αιρετικοί, πρέπει να καύσωμεν όλους τους αντιλατινικούς λόγους του Μ. Φωτίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Καβάσιλα, Ιωσήφ Βρυεννίου, Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Γενναδίου του Σχολαρίου και τόσων ιερωτάτων θεολόγων μέχρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ως και τας Συνοδικάς αποφάσεις. Τότε τι χρειάζονται το «Πηδάλιον», το «Ωρολόγιον», το «Τριώδιον»; Να τα ρίψωμεν εις το πυρ και να ομολογήσωμεν ότι επλανήθημεν! 

------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Κάποτε ευσεβείς κληρικοί δεν ήθελαν να γίνουν επίσκοποι διότι έτρεμαν το αξίωμα και πήγαιναν να κρυφτούν σε ερήμους και όρη, τους έβρισκε όμως ο πιστός κλήρος και λαός και με το ζόρι γινόντουσαν επίσκοποι και έχουμε αγίους στην εκκλησία μας.
Τώρα, έχουμε επισκόπους αναξίους, που "γλείφουν" για να επισκοποιηθούν. Αυτό από μόνο του λέει πολλά για τα έσχατα χρόνια που θα ζήσουμε...

-----------------

Ο/Η Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον είπε...

Αδελφέ, είτε ήδη τα ζούμε είτε παίρνουμε μία "γερή τζούρα"( καλή ποσότητα)-προγευόμαστε δηλαδ- από τα έσχατα χρόνια που όντως θα έρθουν. Η Υπεραγία Θεοτόκος να προστατεύει την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες της Διασποράς κι να δέεται στον Κύριο να είμαστε στο πλευρό Του για πάντα! Αμήν δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κάποτε ευσεβείς κληρικοί δεν ήθελαν να γίνουν επίσκοποι διότι έτρεμαν το αξίωμα και πήγαιναν να κρυφτούν σε ερήμους και όρη, τους έβρισκε όμως ο πιστός κλήρος και λαός και με το ζόρι γινόντουσαν επίσκοποι και έχουμε αγίους στην εκκλησία μας.
Τώρα, έχουμε επισκόπους αναξίους, που "γλείφουν" για να επισκοποιηθούν. Αυτό από μόνο του λέει πολλά για τα έσχατα χρόνια που θα ζήσουμε...

Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον είπε...

Αδελφέ, είτε ήδη τα ζούμε είτε παίρνουμε μία "γερή τζούρα"( καλή ποσότητα)-προγευόμαστε δηλαδ- από τα έσχατα χρόνια που όντως θα έρθουν. Η Υπεραγία Θεοτόκος να προστατεύει την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες της Διασποράς κι να δέεται στον Κύριο να είμαστε στο πλευρό Του για πάντα! Αμήν δόξα τω θεωι πάντων ένεκεν!