Ἡ σύγχρονος βλάσφημος πλάνη τῆς «Οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος»

ΤΗΝ ΑΓΙΑ Πεντηκοστὴ ἑορτάζουμε τὴν ἐπιδημία τοῦ Παναγίου Πνεύματος στὸν κόσμο, γιὰ νὰ μείνει «εἰς τὸν αἰῶνα», ὁδηγώντας μας «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν.16,13), μοιράζοντάς μας χαρίσματα καὶ κάνοντάς μας κοινωνοὺς τοῦ Θεοῦ, μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγκρότησε τὸ θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ πύλη σωτηρίας, τὸ μοναδικὸ πνευματικὸ θεραπευτήριο γιὰ ὅσους θέλουν νὰ σωθοῦν. Καὶ ὅμως, στοὺς σύγχρονους χρόνους τῆς ἀποστασίας, τοὺς προδρομικοὺς χρόνους τοῦ Ἀντιχρίστου, πολλοὶ κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθμῶν καὶ θεολόγοι διέστρεψαν τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας περὶ Ἁγίου Πνεύματος. Ὡς προωθητὲς τοῦ συγχρόνου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ οἰκουμενισμοῦ, διετύπωσαν βλάσφημες θεωρίες. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ διαβόητη «Οἰκονομία τοῦ Πνεύματος», σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Ἅγιο Πνεῦμα «διεύρυνε» τὴν «Οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ», «ἐνεργοποιώντας» τὴ σωτηρία καὶ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ στὰ σχίσματα, στὶς αἱρέσεις καὶ στὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου!

Γιὰ νὰ στηρίξουν αὐτὴ τὴν δαιμονικὴ πλάνη ἐπικαλοῦνται τὸ χωρίο «τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ» (Ἰωάν.3,8), παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πνεῦμα αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλὰ ὁ ἄνεμος! Ὡς ἐκ τούτου, γιὰ τοὺς θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ, δὲν χρειάζεται πλέον κανένας εὐαγγελισμὸς καὶ ἱεραποστολὴ γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν πλανεμένων καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων στὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ μποροῦν νὰ «σωθοῦν» στὶς θρησκευτικές τους πίστεις! Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καθίσταται ἄσκοπη καὶ ἀνωφελής! Ἡ βλασφημία αὐτὴ κηρύσσεται «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», χωρὶς συνέπειες! Σημεῖα τῶν καιρῶν!

"Ο.Τ."

3 σχόλια:

ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...

Κανὼν ΙΓ´τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου

Μηδένα ἐπίσκοπον τολμᾶν ἀφ᾽ ἑτέρας ἐπαρχίας εἰς ἑτέραν μεταβαίνειν, καὶ χειροτονεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ τινὰς εἰς προαγωγὴν λειτουργίας, μηδὲ εἰ συνεπάγοιτο ἑαυτῷ ἑτέρους, εἰ παρακληθεὶς ἀφίκοιτο διὰ γραμμάτων τοῦ τε μητροπολίτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐπισκόπων, ὧν εἰς τὴν χώραν παρέρχοιτο. Εἰ δὲ μηδενὸς καλοῦντος ἀπέλθοι ἀτάκτως ἐπὶ χειροθεσίᾳ τινῶν, καὶ καταστάσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, μὴ προσηκόντων αὐτῷ, ἄκυρα μὲν τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ πραττόμενα τυγχάνειν, καὶ αὐτὸν δὲ ὑπέχειν τῆς ἀταξίας αὐτοῦ, καὶ τῆς παραλόγου ἐπιχειρήσεως τὴν προσήκουσαν δίκην, καθῃρημένον ἐντεῦθεν ἤδη ὑπὸ τῆς ἁγίας συνόδου.

Ερώτηση στον Ο.Τ.
Μεταξύ των  Πατριαρχείων  Μόσχας με Κωνσταντινουπόλεως, όπου υπάρχει σχίσμα και ακοινωνησία ποιός απο τους δυο έχει ανυπόστατα μυστήρια;;;

Οποιος έχει την απάντηση να ενημερώσει με μήνυμα στο τηλ. της ιστοσελίδας μου ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ιερομ. Γρηγόριος Ζιώγος

Silver είπε...

"Εἰ δέ ἀλλήλους δάκνετε καί κατεσθίετε, βλέπετε μή ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε"

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το ερώτημα για τα μυστήρια μεταξύ των δύο ομοιάζει πραγματικά με ένα Λαβύρινθο χωρίς καμία διέξοδο... Αναρωτιέμαι μόνο αν ο Μινώταυρος βρίσκεται πιο κοντά στην Μόσχα ή στην Κωνσταντινούπολη...