Ιανός με δύο πρόσωπα και τριάκοντα αργύρια. -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Είναι πρόδηλο ότι δια της θεσπίσεως του ακαταδίωκτου ήτοι της προληπτικής ασυλίας των Λοιμοξιολόγων, δια πράξεων ή παραλείψεων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η Δημοκρατία έπνευσε τα λοίσθια και  ετάφη ανεκκλήτως και πραξικοπηματικώς η Συνταγματική νομιμότητα.

Περαιτέρω, όμως κατά την εφαρμογή των δρακόντειων μέτρων εις το ευρύτερο δημόσιο τομέα (αλλά εισέτι και τον ιδιωτικό) όπου εξαρτάται η άσκηση του υπαλληλικού καθήκοντος (αλλά και εν γένει η παροχή η εργασία των υπαλλήλων) από την καταναγκαστική επιβολή, εις μία ιατρική πράξη ‘self test, εν άλλοις λόγοις καταλύεται ευθέως, το δικαίωμα άρνησης συναίνεσης προς μία προδήλως αντισυνταγματική πράξη, όπου η Ιεραρχία της Διοικήσεως (Ιανός με δύο πρόσωπα),επιβάλλει στανικά, άνευ της συνοδευτικής προσήκουσας αιτιολογίας κατά το άρθρο 93 παρ. 3, ως οφείλει, πέραν της αορίστου και γενικής επικλήσεως, των  έκτακτων και εξαιρετικών λόγων δημοσίας υγείας, τα οποία όμως, ουδόλως εξειδικεύει εν πάσει περιπτώσει, με  συγκεκριμένα έγκυρα και εμπεριστατωμένα ιατρικά στοιχεία και εν γένει πραγματικά γεγονότα της βιοτικής πραγματικότητας ως έδει.

Ως εκ τούτου λοιπόν, καταλύεται καταδήλως το άρθρο 25 παρ. του του Ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017) του Υπαλληλικού Κώδικα, το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα ανυπακοής προς τον μία προδήλως Αντισυνταγματική διάταξη, η οποία άρνηση δεν κάμπτεται ούτε και έκτακτες συνθήκες και ερείδεται εις την ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος ήτοι εις το άρθρο 120 παράγραφος 2 και 4 όπου αποτελεί την επιτομή του Συνταγματικού Πατριωτισμού, καθότι το αναγορεύεται το η φιλοπατρία ως μέτρο της νομιμοφροσύνης των πολιτών, να αντισταθούν, μετερχόμενοι παν πρόσφορο μέσο, θεμιτό ή αθέμιτο προκειμένου να περιφρουρήσουν την λαϊκή κυριαρχία και την Συνταγματική Νομιμότητα.

Ως εκ τούτου λοιπόν, το δημόσιο προστάζεται αμελλητί και άνευ υπαίτιας καθυστερήσεως και επί ποινή απηνών πειθαρχικών διώξεων από την σιδηρά Ιεραρχία της Δημοσίας Διοικήσεως να εφαρμόσει αυθαιρέτως πρόδηλα Αντισυνταγματικούς Νόμους, χάριν της υπέρτερης πλην παντελώς αόριστης νομικής έννοιας της Δημόσιας υγείας με αποτέλεσμα,  να θίγεται κατάφωρα η αξιοπρέπεια των πολιτών, ήτοι προσβάλλεται βάναυσα και ιταμώς η προσωπικότητά τους, κατ’ άρθρο 57 του Α.Κ καθώς και του-άρθρου 11 παράγραφος 3 του Κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας, Ν. 3418/2005, επειδή τυγχάνει να αρνούνται ενσυνειδήτως,  να υποβληθούν εις τη βάσανο του ατομικού ελέγχου διάγνωσης περί του ιού-covid-19, (αυτοδιαγνωστικό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού που χορηγείται εκ των φαρμακείων).

Περαιτέρω καθίσταται, έκνομο, καταχρηστικό κατ’ άρθρο 281 του Α.Κ, και αντισυνταγματικό (κατ’ άρθρο 22 και 25 του Συντάγματος), να εξαρτάται η συμβατική παροχή εργασίας, από την εξαναγκαστική επιβολή μίας ιατρικής πράξης η οποία, το κράτος επιτάσσει να υποβληθώ άνευ της ρητής συγκαταθέσεως μου, η οποία αποτελεί μείζονα έκφανση της ελεύθερης διάθεσης αλλά και αποφάσεως περί της υγείας των πολιτών, καθώς και να αντιμετωπίζονται, υπό την εργοδοσία, μεροληπτικά μη ισότιμα, ρατσιστικά υποκείμενοι σε δυσμενή μεταβολή των συνθηκών εργασίας τους, εξαιτίας και συνεπεία της ελεύθερης ασκήσεως ενός Συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματός τους.

Εν κατακλείδι, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις όπου ο όρος της εργασίας ταυτίζεται με την επιβολή μίας ιατρικής πράξεως, δια την εγκυρότητα της οποίας απαγορεύεται η προβολή οιουδήποτε ιατρικού αντιλόγου, με συνέπεια οι συννόμως και ουχί καταχρηστικώς αντιφρονούντες να εξοβελίζονται αμελλητί εκ της εργασίας τους, ομοίως το αυτό λαμβάνει χώρα και εις τον τομέα της εκπαιδεύσεως, (άρθρο 16 του Συντάγματος) όπου τα παιδιά αποκλείονται από την εκ του σύνεγγυς και εκ του συστάδην παρακολούθηση, επειδή αρνούνται να συμμορφωθούν προς μία πρόδηλα αντισυνταγματική πράξη.

Η θεσμική κατάλυση αποτελεί μία ζοφερή πραγματικότητα, όπου ο δημοκρατία έχει ενταφιαστεί και αναδύεται μία νεοπαγή μορφή ολοκληρωτισμού, η οποία σήμερον με τον σφετερισμό της δημόσιας υγείας, διαχωρίζει ρατσιστικά τους ανθρώπους, ιδρύοντας στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξοντώνονται οι αρνητές των εμβολίων ως μιάσματα.

Η ανηλεή αυτής επίθεση προς τους θεσμούς και την δημοκρατία με την συναυτουργία απάντων ανεξαιρέτως των κοινοβουλευτικών κομμάτων συνιστά ανυπερθέτως μία απτή πραγματικότητα, δοθέντος ότι θα μπορούσε η Πολιτεία, αυτό άλλωστε επιτάσσει στεντορείως η πλουραλιστική Δημοκρατία μας, ήτοι την εκπαίδευση των παιδιών εξ αποστάσεως ομοίως και των υπαλλήλων που αρνούνται και όχι να δημιουργήσουν εξ αφορμής της φρενίτιδας με την υγεία και τις λοιπές συμπαρομαρτούσες υγειονομικές  συνθήκες, μία κοινωνία αποκλεισμού όποιου ασκεί Συνταγματικά κατοχυρωμένα Δημοκρατικά Δικαιώματα.

Ο Μεσαίωνας και η οπισθοδρόμηση της ανθρωπότητας επελαύνει, βιώνοντας μία σοβούσα παγκόσμια έκρηξη τρίτου παγκόσμιου πολέμου, με ειρηνικά μέσα, ο υβριδικός νεοπαγής πόλεμος, με το μέχρι τούδε άτρωτο όπλο την καθεστωτική τηλοψία, ήτοι τα εξωνημένα και τελούντα σε διατεταγμένη υπηρεσία μέσα μαζικής εξαπατήσεως και παρελκύσεως, αντί τριάκοντα αργυρίων.

 

Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεν υπάρχουν σχόλια: