ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ -- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΚΟΡΗ ΙΑΤΡΟΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ἀντιπρόεδρος τῆς Πολιτιστικῆς καί Κοινωνικῆς Κινήσεως «ΕΠΑΛΞΕΙΣ»

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ 5G

Ὕστερα ἀπό αὐτά τά ἐνημερωτικά στοιχεῖα, ἄς ἔρθουμε νὰ δοῦμε τί ἔγινε ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020 μέχρι σήμερα, γιά νά δοῦμε ὅτι τό ἴδιο πρωτόκολλο πού ἐφαρμόστηκε στήν πόλη Wuhan ἔχει τεθεῖ σέ ἐφαρμογή καί στήν Ἑλλάδα. Στήν πόλη Wuhan τῆς Κίνας, οἱ 10.000 σταθμοὶ βάσης 5G βρίσκονταν σέ λειτουργία. Τά σώματα τῶν ἀνθρώπων ἀντί νὰ ζοῦν σὲ ἕνα φυσικό περιβάλλον, βρέθηκαν πλέον νά ζοῦν σὲ ἕνα περιβάλλον ὑψηλῆς τάσης, τό ὁποῖο ἄρχισε νά ἐπενεργεῖ βαθειά καί σταθερά μέσα στό εὐαίσθητο ἀνθρώπινο ἀνοσοποιητικό σύστημα. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἡ ἀκτινοβολία πρωτίστως ἑστιάζει τίς καταστρεπτικές της ἐνέργειες στήν ἐγκεφαλική λειτουργία. Ἡ ἀκτινοβολία τούς χτύπησε πρῶτα-πρῶτα στό κεφάλι. Παράλληλα, ἡ ἄμυνά τους κατάρευσε, καί ἐνῶ περπατοῦσαν στούς δρόμους, ἄρχισαν νά πέφτουν κάτω, ἐνῶ ἤδη ζοῦσαν μέσα τους μιά κατάσταση ζάλης, σύγχυσης, ζέστης στό σῶμα, ναυτίας, ἀνορεξίας, δυσφορίας ψυχικῆς. Αὐτά εἶναι συμπτώματα τοῦ 5G.

Μπορεῖ λοιπόν κανείς νά ὑποφέρει, διότι ἔχει συμπτώματα πού ὀφείλονται στό 5G, νομίζοντας ὅτι ὀφείλονται σέ ἄλλη αἰτία, διότι τά προαναφερθέντα συμπτώματα μπορεῖ νά τά ἔχει καί ἕνας πού νοσεῖ ἀπό κορωνοϊό. Ὅπως ἀποδεικνύεται ἐπιστημονικά, καί θά τό ἐξηγήσουμε αὐτό ἀναλυτικά στή συνέχεια, δέν εἶναι ὁ κορωνοϊός αὐτός καθεαυτός πού μπορεῖ νά προκαλέσει θάνατο, ἀλλά ἡ ὑπερβολική ἀνοσολογική ἀπόκριση πού προκαλεῖ στό βεβλαμμένο ἀμυντικό σύστημα. Χρησιμοποιήθηκε, λοιπόν, ἡ ὁμοιότητα τῶν συμπτωμάτων πού προκαλεῖ ὁ κορωνοϊός μέ τά συμπτώματα 5G, γιά νά κρυφτοῦν πίσω ἀπό τόν κορωνοϊό οἱ θάνατοι πού τό 5G προκάλεσε στούς ἀνθρώ-13 πους πού δέχθηκαν σάν πειραματόζωα τήν ἀκτινοβολία αὐτή. Ἔτσι, πέτυχαν νά ἐμφανίσουν τόν κορωνοϊό ὡς ἐπιδημία τρομακτική. Ὅπως τότε μέ τό σύστημα 5G προκλήθηκαν οἱ θάνατοι πού ἀποδόθηκαν στόν κορωνοϊό, τό ἴδιο καί τώρα στήν Ἑλλάδα θά ἀκοῦμε ὅτι αὐξάνονται οἱ θάνατοι πού προκάλεσε ὁ κορωνοϊός, ἐνῶ θά προέρχονται ἀπό τό 5G. Ὄχι μόνον οἱ θάνατοι θά εἶναι πλέον πραγματικότητα, ἀλλά καί τό ἀνοσοποιητικό σύστημα τῶν ἀνθρώπων θά ἔχει καταστεῖ εὐάλωτο στήν γρίππη τοῦ κορωνοϊοῦ καί σέ κάθε γρίππη καί μικρόβιο καί ἰό. Εἶναι γνωστό ὅτι στήν διάρκεια τοῦ ἔτους 2020 σέ σχέση μέ τό ἔτος 2019, στήν Ἑλλάδα οἱ θάνατοι δέν αὐξήθηκαν. Δηλαδή, δέν προκάλεσε ὁ κορωνοϊός αὔξηση τῶν θανάτων στήν Ἑλλάδα, προφανῶς διότι βρῆκε τό ἀμυντικό σύστημα τῶν ἀνθρώπων ἰσχυρό ἀπέναντί του. Ὄχι ὅτι δέν πέθαναν ἄνθρωποι, ἀλλά πέθαναν ἐκεῖνοι πού θά πέθαιναν, διότι ἦταν ἡ ὥρα τους νά πεθάνουν. Ὅμως ἀπό τότε μέχρι σήμερα, τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Διότι χρησιμοποίησαν τόν κορωνοϊό ὡς ἀφορμή γιά νά κλείσουν μέσα στά σπίτια τους τούς ἀνθρώπους ὄχι μόνον γιά νά μήν τούς βλέπει ὁ ἥλιος καί νά ἀποδυναμώσει τό ἀμυντικό τους σύστημα, ἀλλά καί γιά νά μπορέσουν ἀνεμπόδιστα, μή ὑπαρχούσης ἀντιστάσεως, νά ἀνασκάψουν ὑπογείως τούς δρόμους τῆς Ἑλλάδος καί νά τοποθετήσουν τίς ὀπτικές ἴνες, τά καλώδια πού ἐπιτρέπουν τήν ἀγωγή τοῦ συστήματος 5G. Ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα καί στή συνέχεια, ἡ κατασκευή τοῦ συστήματος 5G προχώρησε ὥστε νά μπεῖ σήμερα σέ λειτουργία στίς μεγάλες πόλεις, Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη, ὅπου τοποθετήθηκαν καί οἱ σταθμοί βάσης σέ ἐξαιρετικά μεγάλη πυκνότητα. Ἀφοῦ ὅλα ἔγιναν ὅπως στήν πόλη Γιουχάν τῆς Κίνας, ἦρθε λοιπόν ἡ ὥρα γιά τήν πραγματική ἐπιδημία, ὄχι τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά τοῦ 5G, πού ἀποδυναμώνει τό ἀμυντικό σύστημα, πού προκαλεῖ λευχαιμίες καί δημιουργεῖ καρκίνους κύρια τοῦ ἐγκεφάλου. Μπήκαμε πλέον σέ φοῦρνο μικροκυμάτων, μπήκαμε σέ ζῶνες θανάτου, λένε οἱ ἐπιστήμονες πού περιγράφουν τό τί σημαίνει νά βομβαρδιζόμαστε μέ ἠλεκτρομαγνητικές ἀκτινοβολίες θανατηφόρες. Τό 5G εἶναι ἕνας καβαλλάρης θανάτου ὀδυνηροῦ, διότι οἱ ἠλεκτρομαγνητικές ἀκτινοβολίες προκαλοῦν τίς φοβερότερες διαταρα-14 χές τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, τίς πιό ἐπώδυνες, ὅπως καί τό βλέπουμε σέ videos πού ἔχουν κυκλοφορήσει μέ παιδάκια κοντά στό σχολεῖο τῶν ὁποίων εἶχε τοποθετηθεῖ κεραία 5G. Ἔπαθαν λευχαιμία, ἔπαθαν καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ πορεία πρός τόν θάνατο ἦταν ἐπώδυνη γιά τά παιδιά αὐτά, διότι εἶχε καταρεύσει ὅλο τὀ ἀνοσοποιητικό τους σύστημα. Τό ἐμβόλιο εἶναι ἕνα πολύ σοβαρό θέμα, ὅμως δέν πρέπει νά ἐπικεντρωθοῦμε μόνο στά ἐμβόλια καί νά ξεχάσουμε τόν καββαλάρη τοῦ θανάτου πού δέν κάνει διάκριση σέ κανένα, οὔτε σ᾿ αὐτούς πού ἀνεύθυνα συνήργησαν στήν ἐγκατάσταση τοῦ 5G, ἀλλά πού τρέχει ἀκάθεκτος γιά νά ἀφαιρέσει ἀπό ὅλους τήν ζωή καί τήν ὑγεία.

Συνεχίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: