Εναντίον του ΘΝΠ - ΓΟΧ --- του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αναπληρωτού Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ἀγαπητέ καί Σεβαστέ μοι Πάτερ,

Ἐπειδή ἀνεδημοσιεύσατε ἄρθρον πού χαρακτηρίζει «ὑποκριτάς», «συμφεροντολόγους», «φανατισμένους», «παρασυρμένους» κ.λπ. ὅλους ἐμᾶς πού ἀντιδροῦμε στόν καινοφανῆ ἐκκλησιαστικόν θεσμόν τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων (ΘΝΠ) τοῦ Ν. 4301/14, τόν ὁποῖον υἱοθέτησε καί ἐφήρμοσεν ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου, μάλιστα δέ καλοῦν εἰς μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν εἰς τήν Σύνοδον ὅλους ἐμᾶς πού ἀπετειχίσθημεν ἀπό αὐτήν ἐπειδή θεωροῦμε τόν ἐν λόγῳ θεσμόν δεινήν αἵρεσιν, αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος ν’ ἀπαντήσω. Σᾶς παρακαλῶ νά καταχωρήσετε τήν ἀπάντησίν μου.

Κατ’ ἀρχάς, ἄς σημειωθῆ ὅτι μέχρι τώρα δέν ἔχω ἀκούσει οὔτε ἕν σοβαρόν ἐπιχείρημα πού νά καταρρίπτῃ αὐτά πού ἔχω δημοσιεύσει ἐπανειλημμένως, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν περιτράνως ὅτι ἡ ὑπαγωγή εἰς τόν Ν. 4301/14 ἀποτελεῖ αἵρεσιν. Ἀφορισμοί τοῦ τύπου «εἶναι ἕν νομικόν περίβλημα, δέν εἶναι θέμα πίστεως» δέν μοῦ χρειάζονται.

 

Ἄς βγῇ, λοιπόν, ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι ἀποδεχομένη τό Ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/14 ἐννοεῖ ὅτι δέν εἶναι δογματικῶς ἡνωμένη μέ τούς προκαθημένους τῶν «ἐπισήμων ἐκκλησιῶν», λόγῳ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν ὁποίαν αὐτοί ἀνήκουν, ἀλλά, ὄχι μόνον εἶναι δογματικῶς ἡνωμένη μέ τά ἱστορικά Πατριαρχεῖα καί τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ὡς θεσμούς, ἀλλ' ἀποτελεῖ καί τήν συνέχειαν αὐτῶν, κατά τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὅτι «οἱ Π/Ηται δέν ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν Ἐκκλησίαν εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀλλ' εἶναι ἡ φρουρά πού θ’ ἀγωνισθῇ διά νά ἐπαναφέρῃ τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν θριγγόν τῶν ἱερῶν κανόνων ἀπ' ὅπου ἐξέκλινε».

 

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι δέν θά δεχθῇ ποτέ νά ὀνομάσῃ «ἐκκλησίας» τούς αἱρετικούς καί τούς ἀλλοθρήσκους, ὅπως ἀπαιτεῖ τόν Ἄρθρον 12 τοῦ Ν. 4301/14, συμφώνως πρός τό ὁποῖον ὅλοι αὐτοί δύνανται νά ἱδρύσουν τοὐλάχιστον τρία ΘΝΠ.

 

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι καταργεῖ τήν παράγραφον (ε) ἀπό τήν Ὁμολογίαν Πίστεως πού ὑπέβαλε τό 2014, προκειμένου νά ὑπαχθῇ εἰς τόν Ν. 4301/14, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν οἱ πιστοί «πείθονται προθύμως» πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ὡς νά ἦτο αὐτή ἀλάθητος!

 

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι θά ἐξέλθῃ τῶν ΘΝΠ, ἄν δέν τροποποιηθοῦν τά Ἄρθρα 2 καί 10 τοῦ Ν. 4301/14, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν τοὐλάχιστον 300 ἄτομα διά τήν ἵδρυσιν καί τοὐλάχιστον 100 διά τήν μή διάλυσιν ἑνός ΘΝΠ, διότι αὐτά καταργοῦν τό εὐαγγελικόν «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσω αὐτῶν» (Ματ. 18:20).

 

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι, φειδομένη τῆς σωτηρίας τοῦ ποιμνίου της, ἀπορρίπτει τά ἀντιχριστιανικά νομοθετήματα περί ὁμοφυλοφιλίας, περί τοῦ «γάμου» καί τῆς υἱοθεσίας ἐκ μέρους τῶν ὁμοφυλοφίλων, περί δῆθεν «ἀντιρατσισμοῦ», περί τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσεως τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου» κ.λπ., ἐπί ποινῇ ἀφορισμοῦ αὐτῶν πού τά δέχονται! Διότι πιστεύει ὅτι μέ τήν στάσιν της αὐτήν ὄχι μόνον δέν «διασαλεύει τήν δημοσίαν τάξιν», κατά τό Ἄρθρον 11 τοῦ Ν. 4301/14, ἀλλά τοὐναντίον πιστεύει ὅτι ἔτσι προστατεύει τήν εἰρήνην, τήν Ἑλληνικήν καί Ὀρθόδοξον ταυτότητα καί τήν συνοχήν τῆς κοινωνίας.

 

Τέλος, ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι δέν δέχεται τήν Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπ. Παιδείας μέ τίτλον «Πιλοτική ἐφαρμογή τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ μητρώου Θρησκευτικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων & Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν ...», ἡ ὁποία θεωρεῖ «ψευδολειτουργούς» τούς ἱερεῖς πού δέν δέχονται νά ὑπαχθοῦν εἰς κάποιαν ἀνεγνωρισμένην ἀπό τό Κράτος θρησκευτικήν ὀντότητα, ὅπως, παραδείγματος χάριν, εἶναι οἱ ἀποτειχισμένοι ἱερεῖς ἀπό τό νέον καί ἀπό τό παλαιόν ἑορτολόγιον.

 

Ἄς βγῇ, λοιπόν, ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅλ’ αὐτά, καί βεβαίως ν’ ἀρχίσῃ τήν ὑλοποίησιν αὐτῶν τῶν διακηρύξεων, καί τότε, ἀγαλλομένῳ ποδί, θά ἐπιστρέψω εἰς αὐτήν, φιλῶν τάς χεῖρας καί τούς πόδας τοιούτων Ἀρχιερέων τοῦ Ὑψίστου! Μία Σύνοδος πού ὄχι μόνον δέν ἀγωνίζεται γιά τίποτε ἀπ’ ὅλ’ αὐτά, ἀλλά καί ὑπήχθη οἰκειοθελῶς εἰς τόν Ν. 4301/14 πού τά ἐπιβάλλει, δέν εἶναι ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά «ἐκκλησία» τοῦ Ἀντιχρίστου!

 

Δημήτριος Χατζηνικολάου

Δεν υπάρχουν σχόλια: