π. Στυλιανός Καρπαθίου: Η Ιερά Σύνοδος εξαπατήθηκε από τον Μητροπολίτη Μεσογαίας!


 ----------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Κατά την γνώμη μου, δεν εξαπατήθηκε κανείς!
Συνοδοιπόροι στην άρνηση της Ορθοδοξίας, συνοδοιπόροι και στην υπεράσπιση των ολετήρων Παγκοσμιοποιητών και της Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Και στην τελική: είναι πολλά τα λεφτά.   
[Βλ.επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.]

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κατά την γνώμη μου ,δεν εξαπατήθηκε κανείς!
Συνοδοιπόροι στην άρνηση της Ορθοδοξίας,συνοδοιπόροι και στην υπεράσπιση των ολετήρων Παγκοσμιοποιητών και της Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Και στην τελική:είναι πολλά τα λεφτά.[Βλ.επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.]

Unexpected Opponent είπε...

EE , ήτοι , Eυρωπαικη - Eβραικη , αν π ρ ο τ ι μ α τ ε - Evωση : To άντρο των δ ι ε θ ν ω ν N τ α β α τ ζ η δ ω ν - μ α σ τ ρ ο π ω ν και Σ υ ν ω μ ο τ ω ν - E ω σ φ ο ρ ι σ τ ω ν οι οποίοι λ υ μ α ι ν ο ν τ α ι την Eυρωπαικη ήπειρο , είναι κ υ ν ι κ ο ι και Σ τ υ γ ν ο ι A π ο ι κ ι ο κ ρ α τ ε ς , T υ χ ο δ ι ω κ τ ε ς και g a n g s t e r s , πήραν μέρος από κ ο ι ν ο υ με τους A λ λ ο υ ς g a n g s t e r s , τους Aμερικανους , σε A v η λ ε η ,"A v θ ρ ω π ι σ τ ι κ ο" B o μ β α ρ δ ι σ μ ο στη μ α ρ τ υ ρ ι κ η Σερβία και το μ α ρ τ υ ρ ι κ ο Koσσοβο . Z η τ ο υ ν τηv δημιουργία I σ χ υ ρ ο υ Eυρωστρατου για την B ι α ι η Π α τ α ξ η των δ ι κ ω ν τ ο υ ς A v τ ι φ ρ ο ν ο υ ν τ ω ν . Yπ' όψιν ότι το ι δ ι ο Z η τ ο υ σ ε προ ετών για τη χώρα μας ένα A θ λ ι ο , A π α ν θ ρ ω π ο , μ ι σ α ν θ ρ ω π ο , λ α ο μ ι σ η τ ο Y π ο κ ε ι μ ε ν ο , A v θ ρ ω π ο ε ι δ ε ς , αν προτιμάτε : O Mπεγλιτης . EE : Α γ ρ ι α Σ υ μ μ ο ρ ι α των π ο λ υ ε θ ν ι κ ω ν και των μ ο ν ο π ω λ ι ω ν , A ρ π α κ τ ι κ ε ς Y α ι ν ε ς , π ρ ο ω θ ο υ ν τ' A v o μ α Σ υ μ φ ε ρ ο ν τ α τ ο υ ς σε Aγαστη Συνεργασία με τους Aσιατες ε π ι δ ρ ο μ ε ι ς , τους γ ε ν ο κ τ ο ν ο υ ς των πληθυσμών της ε υ ρ ύ τ ε ρ η ς περιοχής , φ ι δ ι α είναι , φ α ρ μ α κ ε ρ α , κ α ρ χ α ρ ι ε ς της Σ τ ε ρ ι α ς , κ α ρ χ α ρ ι ε ς της Ξ η ρ α ς . Avάμεσα στα "μ ε γ α λ ε π η β ο λ α" Σ χ ε δ ι α τ ο υ ς είναι η π ρ ο ω θ η σ η του Σ ο δ o μ ι σ μ ο υ - κ ι ν α ι δ ι σ μ ο υ , η ν ο μ ι μ ο π ο ι η σ η της ε υ θ α ν α σ ι α ς , και κ α θ ε είδους δ ι α σ τ ρ ο φ η ς . B o θ ρ ο ς T ε ρ α σ τ ι ω ν διαστάσεων γ ε μ α τ ο ς με Σ κ α τ α . Tιθεται επομένως το εξής ερώτημα , αναγνώστες και αναγνωστριες του άρθρου : T ι Z η τ α μ ε , ω ς χώρα , σε μια A γ ρ ι α Σ υ μ μ ο ρ ι α των π ο λ υ ε θ ν ι κ ω ν και των μ ο ν ο π ω λ ι ω v , ο π ω ς είναι η EE ? Aυτοι οι δ ι ε θ ν ε ι ς Σ υ ν ω μ ο τ ε ς ενδιαφέρονται για την υγεία των ανθρώπων ?

Unexpected Opponent είπε...

Bιβλιο με τίτλο : η αλήθεια για τις εκτρώσεις , των εκδόσεων 0ρθοδοξου Kυψελης .

Unexpected Opponent είπε...

Ας παρουμε μια ιδεα , T ι ειναι η Nέα Tάξη . Bιβλίο με τίτλο η Nεα Παγκόσμια Tάξη , έκδοση 1992 , Μπιμπης , Θεσσαλονίκη : Αν θέλετε να φανταστείτε το μέλλον , δείτε μια μποτα να σ υ ν τ ρ ι β ε ι ένα ανθρώπινο πρόσωπο . Τζορτζ Όργουελ . Όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο , συμπληρωνουμε : Όχι μόνο κ α θ ε άνθρωπος , αλλά κ α θ ε λαός , o οποιος A ρ ν ε ι τ α ι ν' A π α λ λ ο τ ρ ι ω θ ε ι στη Nέα Tάξη και να Y π ο τ α χ θ ε ί στα Σ χ έ δ ι α της , θα μάθει T ι κ ρ υ β ε τ α ι π ι σ ω από την A π α ι σ ι α μάσκα της Nέας Παγκοσμιας Tάξης . Οι ηγέτες της είναι Ξ ε κ α θ α ρ ο ι : η τομή του Ξ ι φ ο υ ς A ν α μ ε ν ε ι O π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε άνθρωπο A ν τ ι σ τ α θ ε ι στην ε γ κ α θ ι δ ρ υ σ η της . Ίσως χ ρ ε ι α σ θ ε ι να Σ τ α λ ο υ ν στηv Π ν ε υ μ α τ ι κ ή Δ ι α σ τ α σ η ( να ε ξ ο ν τ ω θ ο υ ν ) 2.500.000.000 άνθρωποι για να ε π ι τ ε υ χ θ ε ι η Nεα Παγκόσμια κυβέρνηση της Nεας εποχής .