Ο αείμνηστος Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος για τη διακοπή μνημοσύνου και την αποτείχιση από τους οικουμενιστές

Ο αείμνηστος αγωνιστής Ιεράρχης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος (+1984), υπήρξε ο πρώτος, εκ των νεοημερολογιτών Επισκόπων της Ελλάδος, που είχε διακόψει το μνημόσυνο του ονόματος του αιρετικού πατριάρχου Αθηναγόρα. Αυτό συνέβη το 1970. Όπως και σήμερα πολεμούνται οι αποτειχιζόμενοι από τους οικουμενιστές ψευδοποιμένες, από δήθεν αδελφούς ορθοδόξους και μάλιστα "αντιοικουμενιστές", έτσι και ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος πολεμήθηκε την εποχή εκείνη, τόσο από την τότε Ιερά Σύνοδο της κρατούσης Εκκλησίας, όσο και από "θεολόγους" και "επιστήμονες" της εποχής. Ένας από αυτούς, ο Ιωάννης Παναγόπουλος, δικηγόρος, γνώστης τάχα και του κανονικού δικαίου της Εκκλησίας και φίλος του Αθηναγόρα, επέκρινε σφοδρότατα τον Αμβρόσιο, αλλά και τους άλλους δύο Επισκόπους που αποτειχίσθηκαν από τον Αθηναγόρα (Φλωρίνης Αυγουστίνο και Παραμυθίας Παύλο), χαρακτηρίζοντας τη διακοπή του μνημοσύνου ως αντικανονική και απαιτώντας την τιμωρία τους. Παραθέτουμε από την απάντηση του Μητροπολίτου Αμβροσίου (δημοσιεύθηκε στον "Ορθόδοξο Τύπο" στις 15-4-1971) ορισμένα αποσπάσματα προς ωφέλεια των αδελφών μας που έχουν πειστεί από τους σημερινούς πολέμιους της αποτείχισης ότι με τη διακοπή της κοινωνίας με τους οικουμενιστές ψευδεπισκόπους δήθεν τιθόμαστε εκτός Εκκλησίας.
---------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀμβρόσιος: «τότε και ημείς δικαιούμεθα (δικαιούμεθα ή υποχρεούμεθα, εκόντες άκοντες;) να ενεργήσωμεν αντιθέτως προς τον Παναγιώτατον!»

Ἐπειδή ὁ ἀείμνηστος Ἀμβρόσιος ἦτο φίλος τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἀρχηγοῦ τῶν αἱρέσεων τοῦ «Δυνητισμοῦ» καί τοῦ «ἀχρικαιρισμοῦ», εἰς τό ὡς ἄνω, ἐξαίσιον κατά τά ἄλλα, κείμενόν του, ὁμιλεῖ γιά «δικαίωμα» ἀποτειχίσεως πού δίδει ὁ 15ος Κανών τῆς ΑΒ Συνόδου. Ὡστόσον, εἰς τήν ὡς ἄνω παρένθεσίν του, βλέπομεν ὅτι θέτει τό (προφανῶς ρητορικόν) ἐρώτημα «δικαιούμεθα ή υποχρεούμεθα, εκόντες άκοντες;» Ἄρα ἐγνώριζε τήν ὀρθήν ἑρμηνείαν τοῦ ἐν λόγῳ Κανόνος, τοὐτέστιν τό ὑποχρεωτικόν τῆς ἀποτειχίσεως, κατά τούς γνωστούς ἑρμηνευτάς Βαλσαμῶνα καί Μίλας καί, βεβαίως, κατά τάς Γραφάς, τάς Συνόδους καί τούς Πατέρας.

Θά ἤθελα τώρα νά καταθέσω μίαν μαρτυρίαν. Ἐγώ κατάγομαι ἀπό τήν ἐπαρχίαν Παγγαίου Καβάλας καί ὁ Ἀμβρόσιος ἦτο ἐπίσκοπός μου. Μετά τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Σατανιστοῦ Ἀθηναγόρου ἀπό τούς Ἀμβρόσιον Ἐλευθερουπόλεως, Αὐγουστῖνον Φλωρίνης καί Παῦλον Παραμυθίας, εἶχε διαδοθῆ στήν περιοχήν μας ὅτι ὁ Ἀμβρόσιος καί ὁ Αὐγουστῖνος ἦσαν τρελλοί!!! Ἐγώ ὁ ἴδιος, 15 ἐτῶν τότε καί μή ἔχων τήν παραμικράν ἰδέαν περί ἀποτειχίσεως, διέδιδα εὐκόλως τήν ὡς ἄνω ψευδῆ εἴδησιν ὡς ἔγκυρον!!! Βλέπετε, λοιπόν, πῶς δουλεύει ἡ προπαγάνδα τῶν Οἰκουμενιστῶν; Ἔτσι κατεσκεύασαν καί τούς «ἁγίους» ὑμνητάς των, τό παγχνίδι των παίζουν καί οἱ προπαγανδισταί-σαχλαμαρολόγοι τοῦ διαδικτύου, οἱ ὁποῖοι καταστρέφουν τίς συζητήσεις μέ τά αἱρετικά φληναφήματά των.
Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί να υπάρχει τέτοια πολεμική ενάντια στην Αποτείχιση. Η απάντηση είναι απλή. Αποτείχιση και διακοπή μνημοσύνου σημαίνει για τον κληρικό που θα την τολμήσει καθαίρεση και στέρηση του κρατικού μισθού, για τον λαϊκό, όνειδος και περιφρόνηση. Οι "συντηρητικοί" "αντιοικουμενιστές" ελεγχόμενοι από την συνείδησή τους ως κοινωνούντες με τους οικουμενιστές, προσπαθούν να πείσουν τους ορθοδόξους χριστιανούς, μα περισσότερο τον ίδιο τους τον εαυτό, ότι η Αποτείχιση είναι άκρο, η διακοπή του μνημοσύνου παρεκτροπή από την "βασιλική οδό" που τάχα αυτοί βαδίζουν. Η εκκλησιαστική ιστορία και οι πράξεις των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας βοούν, όμως αυτοί στην καλύτερη περίπτωση κωφεύουν , αν δεν θεωρούν την προβαλλόμενη στάση των Πατέρων ως παλαιοημερολογιτικό τέχνασμα. Αφού δεν ακούν τους Πατέρες, ας ακούσουν έναν δικό τους Επίσκοπο, από τους λίγους αγωνιστές που έβγαλε η επίσημη Εκκλησία. 

Γράφει ο αείμνηστος Αμβρόσιος:

"...Διατί αγνοεί ο γνωμοδοτήσας ότι εν τη εκκλησιαστική ζωή και ιστορία επανειλημμένως η ευθιξία των Ορθοδόξων συνειδήσεων ωδήγησεν εις διακοπήν μνημοσύνου όχι μόνον προ Συνοδικής καταδίκης του ενόχου, αλλά και προ της διά ρητού Κανόνος παροχής τοιούτου δικαιώματος; Αναφέρω μίαν συγκεκριμένην περίπτωσιν. Όταν ο Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος απέρριψε τον όρον "Θεοτόκος", πολλοί των υπ' αυτών Κληρικών έπαυσαν αμέσως το μνημόσυνόν του, καίτοι ακόμη ούτε ο Νεστόριος είχε δικασθή, ούτε ο όρος αυτός είχε δογματισθή δι' επισήμου Συνοδικής αποφάσεως, ούτε καν υπήρχεν ο 15ος Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ο δίδων δικαίωμα της παύσεως μνημοσύνου διά κηρυσσόμενα αιρετικά φρονήματα. Οι Κληρικοί ούτοι κατεδικάσθησαν Συνοδικώς υπό του Νεστορίου, ως αντικανονικώς ενεργήσαντες (αυτό ακριβώς ζητεί και δι' ημάς ο γνωμοδοτών!). Τί συνέβη μετά ταύτα; Πρώτον: Ο Άγιος Κύριλλος και ολόκληρος η Εκκλησία Αλεξανδρείας ηγνόησαν τελείως την καταδίκην των εν λόγω Κληρικών, επήνεσον αυτούς δι' ό,τι έπραξαν και εδέχοντο αυτούς εις εκκλησιαστικήν κοινωνίαν. Δεύτερον: Η μετ' ολίγον συνελθούσα Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος, εξετάσασαν την διδασκαλίαν του Νεστορίου και ευρούσα αυτήν μη Ορθόδοξον, κατεδίκασεν μεν αυτόν, εδικαίωσε δε όσους είχον παύσει το μνημόσυνόν του προ Συνοδικής καταδίκης, ως ορθώς ενεργήσαντας. Και ταύτα επαναλαμβάνομεν αιώνας όλους πριν υπάρξει επίσημον κανονικόν θέσπισμα (ο 15ος Κανών της Πρωτοδευτέρας) το οποίον να παρέχει ρητώς δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου "προ Συνοδικής διαγνώσεως"! Τα αγνοεί αυτά ο γνωμοδοτήσας;
...Ο 15ος Κανών της Πρωτοδευτέρας δεν αξιοί να έχη καταδικασθή υπό Οικουμενικής Συνόδου μία διδασκαλία ως αίρεσις, ίνα θεμελιωθή δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου του κηρρύσοντος ταύτην. Λέγει απλώς: "Δι' αίρεσιν τινά παρά των αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην...". Αρκεί λοιπόν και η γνώμη των επί μέρους Πατέρων! (Άλλωστε ουκ ολίγα Δόγματα φέρονται εν τη ζωή και τη πράξει και τη διδασκαλία της Εκκλησίας και δεν έτυχον διατυπώσεως παρ' ουδεμιάς Οικουμενικής Συνόδου).
...Με ερωτά ο γνωμοδοτών:  Έπρεπεν ο Πατριάρχης να ηρωτήση προηγουμένως εμέ αν ενέκρινον τα διάφορα διαβήματά του; Βεβαίως όχι! Ποίος είμαι εγώ ώστε να με ερωτήση ο Πατριάρχης; Θα ήτο τραγική δι' εμέ τοιαύτη αξίωσις! Είχον όμως μίαν άλην αξίωσιν: Να ερωτήση τας Συνόδους του 867, του 879, του 1009, του 1054, του 1341, του 1347, του 1351, του 1440, του 1441, του 1443, του 1450, του 1484, του 1722, του 1727, του 1838, του 1848, του 1895, να ερωτήση τους αγίους Πατέρας και τους σοφούς Διδασκάλους της Εκκλησίας, να ερωτήση τον άγιον Φώτιον, τον ιερόν Θεοφύλακτον, τον άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν, Συμεών τον Θεσσαλονίκης, τον άγιον Μάρκον Ευγενικό, τον Ευγένιον Βούλγαριν, τον Νικηφόρον Θεοτόκην, τον άγιον Νικόδημον, τον άγιον Νεκτάριον και λοιπούς και λοιπούς και λοιπούς, να ερωτήση πολλώ μάλλον, τας σεπτάς και θεοκινήτους Οικουμενικάς Συνόδους, αι οποίαι διά των αγίων και ιερών Κανόνων των απαγορεύουν, επί ποινή καθαιρέσεως, (ή όχι κ. Παναγόπουλε;), πάσαν συμπροσευχήν μετά αιρετικών, σχισματικών ή και ακοινωνήτων, και αν όλοι ενέκρινον τα διαβήματά του, τας δηλώσεις του, τας συμπροσευχάς του, τους εν γένει τρόπους του, τότε μάλιστα! Ουδείς θα είχε δικαίωμα να διαφωνήση, ουδείς να διαμαρτυρηθή, ουδείς να εμποδίση. Όταν όμως ο Παναγιώτατος ενεργή αντιθέτως προς  Συνόδους, προς Πατέρας, προς Κανόνας, ως εάν πάντες αυτοί να μη είχον αληθινήν αγάπην και να μη ενδιεφέροντο διακαώς διά την πλήρωσιν του Κυρίου "ίνα πάντες εν ώσιν", αλλά να ήσαν πλήρεις μίσους και αδιαφορίας, τότε και ημείς δικαιούμεθα (δικαιούμεθα ή υποχρεούμεθα, εκόντες άκοντες;) να ενεργήσωμεν αντιθέτως προς τον Παναγιώτατον! Δι' ημάς υπέρ πάντα Πατριάρχην κείνται οι άγιοι Πατέρες, αι σεπταί Σύνοδοι, οι ιεροί Κανόνες. Και, ευρισκόμενοι τυχόν προ θλιβερών διλημμάτων υπακοής, θα προτιμήσωμεν (και ήδη προτιμώμεν) την υπακοήν προς τους Πατέρας, τας Συνόδους, τους Κανόνας! Λυπηρά και συγκλονιστικά τα οιαδήποτε διλήμματα, αλλ' όταν τίθενται, κάποια φευ! Η εκλογή πρέπει αφεύκτως να γίνη! Και δι' ημάς ερρίφθη ήδη ο κύβος! Ο Θεός μεθ' ημών!" 

3 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀμβρόσιος: «τότε και ημείς δικαιούμεθα (δικαιούμεθα ή υποχρεούμεθα, εκόντες άκοντες;) να ενεργήσωμεν αντιθέτως προς τον Παναγιώτατον!»

Ἐπειδή ὁ ἀείμνηστος Ἀμβρόσιος ἦτο φίλος τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἀρχηγοῦ τῶν αἱρέσεων τοῦ «Δυνητισμοῦ» καί τοῦ «ἀχρικαιρισμοῦ», εἰς τό ὡς ἄνω, ἐξαίσιον κατά τά ἄλλα, κείμενόν του, ὁμιλεῖ γιά «δικαίωμα» ἀποτειχίσεως πού δίδει ὁ 15ος Κανών τῆς ΑΒ Συνόδου. Ὡστόσον, εἰς τήν ὡς ἄνω παρένθεσίν του, βλέπομεν ὅτι θέτει τό (προφανῶς ρητορικόν) ἐρώτημα «δικαιούμεθα ή υποχρεούμεθα, εκόντες άκοντες;» Ἄρα ἐγνώριζε τήν ὀρθήν ἑρμηνείαν τοῦ ἐν λόγῳ Κανόνος, τοὐτέστιν τό ὑποχρεωτικόν τῆς ἀποτειχίσεως, κατά τούς γνωστούς ἑρμηνευτάς Βαλσαμῶνα καί Μίλας καί, βεβαίως, κατά τάς Γραφάς, τάς Συνόδους καί τούς Πατέρας.

Θά ἤθελα τώρα νά καταθέσω μίαν μαρτυρίαν. Ἐγώ κατάγομαι ἀπό τήν ἐπαρχίαν Παγγαίου Καβάλας καί ὁ Ἀμβρόσιος ἦτο ἐπίσκοπός μου. Μετά τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Σατανιστοῦ Ἀθηναγόρου ἀπό τούς Ἀμβρόσιον Ἐλευθερουπόλεως, Αὐγουστῖνον Φλωρίνης καί Παῦλον Παραμυθίας, εἶχε διαδοθῆ στήν περιοχήν μας ὅτι ὁ Ἀμβρόσιος καί ὁ Αὐγουστῖνος ἦσαν τρελλοί!!! Ἐγώ ὁ ἴδιος, 15 ἐτῶν τότε καί μή ἔχων τήν παραμικράν ἰδέαν περί ἀποτειχίσεως, διέδιδα εὐκόλως τήν ὡς ἄνω ψευδῆ εἴδησιν ὡς ἔγκυρον!!! Βλέπετε, λοιπόν, πῶς δουλεύει ἡ προπαγάνδα τῶν Οἰκουμενιστῶν; Ἔτσι κατεσκεύασαν καί τούς «ἁγίους» ὑμνητάς των, τό παγχνίδι των παίζουν καί οἱ προπαγανδισταί-σαχλαμαρολόγοι τοῦ διαδικτύου, οἱ ὁποῖοι καταστρέφουν τίς συζητήσεις μέ τά αἱρετικά φληναφήματά των.

Ανώνυμος είπε...

Οι ερμηνευτές Βαλσαμώνας και Μίλας δεν είναι ούτε άγιοι, ούτε αλάθητοι!!

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 14 Ιανουαρίου 2020 - 3:30 μ.μ, 14 Ιανουαρίου 2020 - 3:32 μ.μ., 14-1-2020 - 3:38 μ.μ.

Δέν ἐντρέπεσθε νά σαχλαμαρίζετε γιά τό σοβαρώτατον ζήτημα τῆς ἀποτειχίσεως, πού σώζει ἤ κολάζει ψυχές; Ἐσεῖς ἔχετε ἐπιλέξει νά πορευθῆτε στήν Κόλασιν, γιατί θέλετε νά πάρετε καί ἄλλους μαζί σας (μή γένοιτο);