Ἡ δογματική διάστασις τοῦ νέου ἑορτολογίου -- Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἔχει λεχθῆ καί γραφῆ πολλάκις, ἀλλ’ ἀνακριβῶς, ὅτι τό 1924 οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί (Ο.Χ.) δέν ἐγνώριζον δῆθεν ὅτι ὁ λόγος τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου ἑορτολογίου (ν.ἑ.) ἦτο ἡ προώθησις τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Συνεπῶς, συμπεραίνουν αὐτοί πού χρησιμοποιοῦν αὐτήν τήν ἐπιχειρηματολογίαν, ὅσοι ἀπετειχίσθησαν τότε ἀπό τήν καινοτομήσασαν Ἐκκλησίαν, ἐπικαλούμενοι τόν 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου καί γενικώτερον τήν Πατερικήν Διδασκαλίαν καί Παράδοσιν, ἔσφαλον, διότι δῆθεν δέν ὑφίστατο δογματικός λόγος πού νά δικαιολογῇ τήν ἀποτείχισιν, ἐνῷ ὅσοι ἀπεδέχθησαν τό ν.ἑ. δέν ὑπέπεσαν εἰς δογματικόν σφάλμα. 

Σκοπός τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι ν’ ἀποδείξῃ ὅτι ὁ ὡς ἄνω ἰσχυρισμός εἶναι ἐσφαλμένος, παραθέτοντας κείμενα πού εἶδον τό φῶς τῆς δημοσιότητος πρό τοῦ 1924 καί πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἀπό τό 1582 καί ἐντεῦθεν εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ παπικοί καί οἱ ἑνωτικοί «ὀρθόδοξοι» (οἱ σημερινοί Οἰκουμενισταί, δηλαδή) ἐπεδίωκον τήν ἐπιβολήν τοῦ ν.ἑ. εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὡς τό «πρῶτον βῆμα» διά τήν εἰς τόν Παπισμόν ὑποταγήν της, πού ἐθεωρεῖτο ἀνέκαθεν ὡς τό πρῶτον στάδιον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Τά στοιχεῖα πού παρατίθενται κατωτέρω, μικρόν μόνον δεῖγμα ἀπό τά πολλά πού ὑπάρχουν (βλ. π.χ. τά καλά ἱστολόγια «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» καί «ΕΝ ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ»), φανερώνουν ἐπίσης ὅτι ἡ ἐπιβολή τοῦ ν.ἑ. ἀνεμένετο νά προκαλέσῃ σχίσμα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, θίγοντας ἔτσι τό δόγμα τῆς ἑνότητός της. Φανερώνουν ἐπιπλέον ὅτι κατακριτέα δέν εἶναι μόνον ἡ ἀλλαγή τοῦ Πασχαλίου, ὅπως διατείνονται ἐσφαλμένως πολλοί, ἀκόμη καί σήμερον, ἀλλά καί ἡ «διόρθωσις» τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου.

Πρῶτον, εἰς τήν γνωστήν ἐπιστολήν τοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου Β’ τοῦ Τρανοῦ πρός τόν πρίγκηπα τῆς Βενετίας Νικόλαον Νταπόντε τό ἔτος 1583, βλέπομεν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἠρνήθη νά ἐνδώσῃ εἰς τάς ἀξιώσεις τοῦ «πάπα» διά τήν ἀποδοχήν τοῦ ν.ἑ., διαβλέπουσα τά «ὅσα σκάνδαλα ἔχουσι γενέσθαι διά τά νέα ταῦτα ὡρολόγια», καθώς καί τήν σύγχυσιν καί «τό παγκόσμιον σκάνδαλον τῶν ἀκουομένων δέκα ἡμερῶν» (Ἰωάννου Βελούδου, Χρυσόβουλλα καί Γράμματα τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, Φοῖνιξ, Βενετία 1893, σελ. 12-19). Ἀξίζει νά σημειωθῇ ὅτι αὐτό πού χαρακτηρίζεται εἰς τήν ἐπιστολήν ὡς «παγκόσμιον σκάνδαλον» δέν εἶναι μόνον ἡ ἀλλαγή τοῦ Πασχαλίου, πού συνεπάγεται ἡ υἱοθέτησις τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου, ἀλλά καί ἡ ἀφαίρεσις τῶν 10 ἡμερῶν ἀπό τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.


Δεύτερον, εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν τοῦ Μελετίου, Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, Γ’ Τόμος, Βιέννη 1784, σελ. 402 (http://invenio.lib.auth.gr/record/125916), ἀναγιγνώσκομεν τά ἑξῆς: «Πατριαρχεύοντος τότε τοῦ Ἱερεμίου σύνοδος Μητροπολιτῶν συνήχθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ αφπγ’. ἐπιδημήσαντος καί Σιλβέστρου τοῦ Ἀλεξανδρείας, ἥτις κατακρίνασα τό καινοτομηθέν ὑπό Γρηγορίου τοῦ Ρώμης Καλενδάριον, δέν τό ἐδέχθη, κατά τήν αἴτησιν τῶν Λατίνων». Ἀξίζει καί πάλι νά σημειωθῇ ὅτι ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος τοῦ 1583 δέν ἀπέρριψε μόνον τήν ἀλλαγήν τοῦ Πασχαλίου, ἀλλά ὁλόκληρον τό «Καλενδάριον» τοῦ «πάπα».

Τρίτον, εἰς τό βιβλίον τοῦ ἀγωνιστοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου Φωνή Ὀρθόδοξος καί Σπουδαία εἰς Ἀνακάλυψιν τῆς κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπιβουλῆς, Ἀθῆναι 1849, σελ. 100, ἀναγιγνώσκομεν τά ἑξῆς διά τόν Παπισμόν: «Διά δέ τήν κατάργησιν πάλιν τῶν καθ’ ἡμᾶς ἑορτασίμων καί πανηγυρικῶν ἡμερῶν, ἐκτός τῆς Κυριακῆς, ἐπενόησε καί ἐνεργεῖ πολλά ἄλλα σκάνδαλα. Πρῶτον μέν ἐνεργεῖ πολυτρόπως ἵνα εἰσάξῃ διά νόμου εἰς τά ὀρθόδοξα Κράτη, τό νέον λεγόμενον ἔτος τῆς Δύσεως, καθ’ ὅ αὐτοί προτρέχουσι 12 ἡμέρας, ὥστε ὅταν ἡμεῖς ἔχωμεν πρώτην τοῦ μηνός, αὐτοί μετρῶσι 13. Δι’ αὐτῆς τῆς καινοτομίας ἐλπίζει ἵνα συγχύσῃ καί ἀνατρέψῃ τάς ἑορτασίμους ἡμέρας καί εἰσάξῃ καί ἄλλους νεωτερισμούς». Βλέπομεν καί πάλιν ὅτι κατακριτέα δέν ἦτο μόνον ἡ ἀλλαγή τοῦ Πασχαλίου, ἀλλά καί κάθε διόρθωσις τοῦ Ἰουλιανοῦ. Ἄς σημειωθῇ ὅτι ὁ Κοσμᾶς Φλαμιάτης δέν ἔγραφε μόνον βιβλία, ἀλλά ἦτο δημοδιδάσκαλος τοῦ γένους καί περιήρχετο τήν Ἑλλάδα διδάσκων τόν λαόν νά προφυλάσσηται ἀπό τά ὀθνεῖα δόγματα καί ἔθιμα (
http://www.inkefalonia.gr/koinonia/51088-kosmas-flamiatos-enas-dimodidaskalos-tou-genous-apo-ta-poulata). Αὐτό σημαίνει ὅτι, τοὐλάχιστον ἀπό τόν 19ον αἰῶνα, ἀκόμη καί οἱ ἁπλοῖ Ἕλληνες χωρικοί ἐγνώριζον ὅτι ὁ σκοπός τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ν.ἑ. ἦτο ὁ «ἐκφραγκισμός» των!

Τέταρτον, εἰς τό δημοσιογραφικόν ὄργανον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια» τῆς 24/11/1895 (σελ. 312-314), ἀναγιγνώσκομεν τά ἑξῆς: «ἡ ἀπότομος λοιπόν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου, θά ἰσοδυνάμει εἰς τά ὄμματα τοῦ λαοῦ πρός ἀπόπειραν τροποποιήσεως τῆς πίστεως τῶν Πατέρων του, πρός αὐτόχρημα ἐκφραγκισμόν»! Βλέπομεν ἐδῶ τήν ἐπίσημον μαρτυρίαν ὅτι τό 1895 ὁ λαός ἐγνώριζεν ὅτι ὁ σκοπός τοῦ ν.ἑ. ἦτο ὁ «ἐκφραγκισμός» τῶν Ὀρθοδόξων!

Πέμπτον, εἰς τήν ἐφημερίδα «Ἐμπρός» τῆς 15 Μαρτίου 1899, ὁ Μελέτιος Α. Χρυσοχοΐδης γράφει: «Τὸ ζήτημα τῆς ἀφομοιώσεως τῶν ἡμερολογίων Ἰουλιανοῦ καὶ Γρηγοριανοῦ περὶ τοῦ ὁποίου γίνεται λόγος κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας εἶναι ἴσον τῷ ζητήματι τῆς ἑνώσεως τῶν δύω Ἐκκλησιῶν» (βλ. Ν. Μάννη, Ἑλληνική Ἀσπίς κατά τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου: Τό Ἡμερολογιακό Ζήτημα στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή κατά τά Ἔτη 1581-1901, Ἀθῆναι 2016, σελ. 257-263). Τοὐτέστιν, ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. ἐπεδιώκετο χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως ἄλλωστε μᾶς διαβεβαιοῖ ἐπισήμως τό «Σύνταγμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἤτοι ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1920.

Ἕκτον, ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τοῦ 1902 ἔθεσε τό ζήτημα τοῦ ν.ἑ. πρός τάς ὑπολοίπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, προκειμένου νά ὑπάρξῃ προσέγγισις μέ «τάς δύο μεγάλας τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀναδενδράδας, τόν Καθολικισμόν καί τόν Προτεσταντισμόν». Ὁ Οἰκουμενισμός καί πάλιν τό ζητούμενον! Βεβαίως, αἱ ἀρνητικαί ἀπαντήσεις πολλῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς αὐτήν τήν Ἐγκύκλιον εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τήν Πατριαρχικήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1904, εἰς τήν ὁποίαν ἡ ἀφαίρεσις 13 ἡμερῶν ἀπό τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἐχαρακτηρίσθη «ἀνόητος καί ἄσκοπος», ὑπ’ οὐδενός λόγου ἐπιβαλλομένη, οὔτε Ἐκκλησιαστικοῦ οὔτε Ἐπιστημονικοῦ! Καί πάλιν, δέν ἀπερρίφθη μόνον ἡ ἀλλαγή τοῦ Πασχαλίου ὡς «ἀνόητος καί ἄσκοπος», ἀλλά καί ἡ διόρθωσις τοῦ Ἰουλιανοῦ μέ τήν ἀφαίρεσιν 13 ἡμερῶν. Δυστυχῶς, τήν ὀρθήν αὐτήν θέσιν τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1904 ἀνέτρεψεν ἐκ βάθρων ἡ ἄκρως οἰκουμενιστική Ἐγκύκλιος τοῦ 1920, ἡ ὁποία, ὅμως, ἐκρατήθη ἀρχικῶς μυστική ἀπό τόν λαόν.

Ἕβδομον, εἰς ἄρθρον τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γρηγορίου Παπαμιχαήλ μέ τίτλον «Ἐπί τῆς Ἡμερολογιακῆς Μεταρρυθμίσεως», ἀναγιγνώσκομεν τά ἑξῆς σημαντικά: «Ἡ ὑπό τοῦ Πάπα Γρηγορίου τοῦ ΙΓ’ τῷ 1582 ἐπενεχθεῖσα ἡμερολογιακή μεταρρύθμισις ἀνέκαθεν ἤ μᾶλλον εὐθύς ἀμέσως ἐθεωρήθη ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀνατολῇ ὡς κ α ι ν ο τ ο μ ί α  ἐ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή καί θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή καί ὡς μία ἐκ τῶν συνήθων τάσεων τῆς κρατούσης ἐν τῇ Δύσει ἐκκλησιαστικῆς ἀπολυταρχίας, τό ὄνειρον τῆς ὁποίας ἦν καί ἔστι καί ἔσται ἡ ἐπέκτασις τῆς ἐπιρροῆς αὐτῆς ἐπί τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς.

Ἐθεωρήθη, ἄλλαις λέξεσι, νέα παπική ἐκστρατεία κατά τῆς ἐν Ἀνατολῇ Ὀρθοδοξίας. Ὡς τοιαύτη θεωρηθεῖσα καί ἐκτιμηθεῖσα ἡ καινοτομία αὕτη ἀμέσως κατεδικάσθη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Κων/πόλεως ... Ἡ δέ οὐσία τοῦ περί οὗ ὁ λόγος ζητήματος τούτου ἔγκειται ἐν τῇ ἀποδοχῇ ἤ μή ‘τ ῆ ς
 μ ι ᾶ ς  π η γ ῆ ς   τ ῆ ς   ἐ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ῆ ς   δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς’, ἄλλαις λέξεσιν, ἐν τῇ ἀποδοχῇ ἤ ἀποκρούσει τοῦ παπικοῦ πρωτείου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ. Ὀρθῶς ἄρα ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἀπεφήνατο κατά τῆς καινοτομίας ἐπί τῇ βάσει καθαρῶς δογματικῶν λόγων [σ.σ. ἄς τό ἀκούσουν αὐτό ὅσοι ἐξακολουθοῦν νά γράφουν ὅτι τό θέμα δέν εἶναι δογματικόν]. ... Ἐκ πασῶν τούτων τῶν ἐπισήμων γνωμῶν καί ἀποφάνσεων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὁ κ. Σοκολώφ συνάγει, ὅτι αὗται οὐ μόνον κατά τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου ἀπεφάνθησαν, ἀλλά καί κατά παντός οὐδετέρου ἤ ἐν γένει διωρθωμένου ἡμερολογίου» (ἡ ἔμφασις εἰς τό πρωτότυπον, Πάνταινος, 1910, ἀρ. 39, σελ. 624-628, http://digital.lib.auth.gr/record/146308/files/5471_1.pdf). Ἀξίζει καί ἐδῶ νά σημειωθῇ ὅτι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι δέν ἀπέρριπτον μόνον τήν ἀλλαγήν τοῦ Πασχαλίου, ἀλλά καί κάθε διόρθωσιν τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου, ἡ ὁποία οὐσιαστικῶς θά ἐσήμαινε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἦτο οὐραγός τῆς παπικῆς αἱρέσεως. Πρέπει δέ νά ὑπογραμμισθῇ ἡ πληροφορία πού ἐμπεριέχεται εἰς τό ὡς ἄνω κείμενον τοῦ Καθηγητοῦ Γ. Παπαμιχαήλ, ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀπέρριψεν τό ν.ἑ. «ἐπί τῇ βάσει καθαρῶς δογματικῶν λόγων»!

Ὄγδοον, εἰς τό βιβλίον τοῦ Ἀνθίμου, Μητροπολίτου Βιζύης, μέ τίτλον Τό Ἡμερολογιακόν Ζήτημα, τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη τό 1922, ἤτοι δύο ἔτη πρό τῆς ἀλλαγῆς, ἀναγιγνώσκομεν τά ἑξῆς (βλ. σελ. 141 καί ἀλλαχοῦ): «ὅτι διά τοῦ ζητήματος τοῦ Ἡμερολογίου, ἐπιτυγχανομένης τῆς ἑνοποιήσεως αὐτοῦ, θέλει ἀναμφισβητήτως ἐπιτελεσθῆ τό πρῶτον σπουδαῖον βῆμα πρός ἐπίτευξιν τῆς μελετωμένης καί ὑπό τῶν πραγμάτων ἐπιτακτικῶς ἐπιβαλλομένης Κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν». Τό κείμενον αὐτό, ἐν συνδυασμῷ μάλιστα μέ τήν κατά τό αὐτό ἔτος (1922) ἀναγνώρισιν τῶν Ἀγγλικανικῶν χειροτονιῶν ὑπό τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου (Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία: Ἀπ’ Ἀρχῆς Μέχρι Σήμερον, Ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, Β’ Ἔκδοσις, Ἀθῆναι, 1959, σελ. 711), ἐφανέρωσεν εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον αὐτό πού ἐπιμελῶς ἀπεκρύβη μέ τήν μή διάδοσιν τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, ἤτοι τόν οἰκουμενιστικόν οἶστρον πού ἐπεκράτει εἰς τά ἀνώτατα ἐπίπεδα τῆς Ἱεραρχίας ὀλίγον πρό τῆς ἡμερολογιακῆς μεταρρυθμίσεως, τήν ὁποίαν ἀνέκαθεν οἱ συνήγοροι τῶν Οἰκουμενιστῶν ἤθελαν νά παρουσιάσουν ὡς ἕν ἀστρονομικόν τάχα θέμα, μή ἁπτομένου τάχα τοῦ δόγματος καί ἀγνώστου τάχα εἰς τόν εὐσεβῆ λαόν!

Τά παρατεθέντα στοιχεῖα ἐξηγοῦν τό γεγονός ὅτι ἀμέσως μετά τήν πραξικοπηματικήν ἐπιβολήν τοῦ ν.ἑ. ὁ εὐσεβής λαός ἐκραύγαζεν: «μᾶς ἐφράγκεψαν!» Τό γνωστόν, ἀλλ’ ἀνακριβές, ἐπιχείρημα τῶν συνηγόρων τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὅτι ὁ λαός δῆθεν δέν ἐγνώριζεν τούς προεκτεθέντας δογματικούς λόγους πού ἐκρύπτοντο ὄπισθεν τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ν.ἑ., ἐπειδή ὀλίγοι μόνον εἶχον ἀναγνώσει τέτοια βιβλία καί ἄρθρα μέχρι τό 1924, δέν εὐσταθεῖ ἐπιστημονικῶς. Διότι, πρῶτον, συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσαν θεωρίαν διαμορφώσεως προσδοκιῶν, τήν «θεωρίαν τῶν ὀρθολογικῶν προσδοκιῶν», ἀρκεῖ πολύ ὀλίγοι μόνον, οἱ εἰδήμονες, νά γνωρίζουν μίαν πληροφορίαν. Αὐτοί θά τήν διαδώσουν καί στούς ἁπλοϊκούς, συνήθως ἐπ' ἀμοιβῇ, ἄν καί εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν ἡ ἀμοιβή πού ἀνεμένετο δέν ἦτο χρηματική καί δέν ἀνεμένετο ἀπό ἀνθρώπους, ἀλλ' ἀπό τόν Θεόν.

Διό καί πολλοί Ἁγιορεῖται Πατέρες ἐξῆλθον τότε τοῦ Ἄθωνος καί ἐδίδασκον τόν λαόν, ἐλειτούργουν κ.λπ. Δεύτερον, ὅπως προανεφέρθη, ὁ Κοσμᾶς Φλαμιάτης καί ἄλλοι ἀγωνισταί εἶχον πρό πολλοῦ καταγγείλει εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν τόν δόλιον σκοπόν τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ν.ἑ. εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Τό ὡς ἄνω ἀνακριβές ἐπιχείρημα χρησιμοποιεῖται κατά κόρον ἀκόμη καί σήμερον ὑπό τῶν Οἰκουμενιστῶν καί τῶν κρυπτο-οικουμενιστῶν, προκειμένου αὐτοί νά ἰσχυρισθοῦν ὅτι δῆθεν τό 1924 δέν ὑφίστατο λόγος ἀποτειχίσεως καί συνεπῶς νά συκοφαντήσουν τούς Ὀρθοδόξους τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.) ὡς σχισματικούς.
  


Συμπερασματικῶς, τό ν.ἑ. εἶναι αἵρεσις, πρῶτον διότι εἰσήχθη εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν χάριν τῆς ἀδογματίστου ἑνώσεώς της μέ τούς Παπικούς καί τούς Προτεστάντας, δηλαδή χάριν τῆς καταργήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, καί, δεύτερον, διότι ἀνεμένετο νά θίξῃ τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καί τό ἔθιξε. Αὐτό δέν θά συνέβαινε ἄν, ἀντί τοῦ προαναφερθέντος οἰκουμενιστικοῦ οἴστρου, ἐπεκράτει τότε ἡ σύνεσις. Ὅπως κατέθεσαν ἀρκετοί Ἱερᾶρχαι εἰς τήν Σύνοδον τῆς 24-12-1923, ὁ εὐσεβής λαός ἀνθίστατο σθεναρῶς εἰς τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν.ἑ. καί μέ δάκρυα παρεκάλει τούς ἐπισκόπους του νά μήν προβοῦν εἰς αὐτήν (Ἀρχιμ. Θ. Στράγγα, Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἱστορία ἐκ Πηγῶν Ἀψευδῶν: 1817-1967, Τόμ. Β´, σελ. 1194-96). Εἰκάζω ὅτι οἱ ἐπίσκοποι αὐτοί, περιφρονοῦντες τά ὡς ἄνω στοιχεῖα, ἔλεγον ὅτι «δέν πειράζει, τό θέμα δέν εἶναι δογματικόν»! Σήμερον, 94 ἔτη ἀργότερον, ὅταν τά ἴδια τά γεγονότα ἔχουν ἐπιβεβαιώσει, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὅτι τό θέμα ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ, ὡς ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν κήρυξιν καί τήν ἐπικράτησιν τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλά καί ὡς ἡ αἰτία τοῦ σχίσματος τοῦ 1924, πολλοί ἐξακολουθοῦν νά διατείνωνται ὅτι δέν εἶναι δογματικόν, νά κρατοῦν τό ν.ἑ. καί ν’ ἀπευθύνουν τήν δεινήν συκοφαντίαν τοῦ «σχισματικοῦ» πρός τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. Ὁποία διαστροφή τῆς ἀληθείας!

54 σχόλια:

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΓΗ ΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ας δούμε λοιπόν και συνοπτικά με πεζά γράμματα αυτά που δεν είδαν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ (στην ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ) και δεν απάντησαν ουσιαστικά σε τίποτα οι γνωστοί ημερολάτρες-παλαιοημερολογίτες… Γιατί "Ούτε τα πεζά ΟΥΤΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" θέλουν να δουν αυτοί που νομίζουν ότι με την ακατάσχετη και άσχετη πολυλογία τους, τις σοφιστείες και τον βαρύγδουπο ακαδημαϊκό τίτλο του Πανεπιστημιακού καθηγητή μπορούν να διαστρεβλώσουν και να κρύψουν την Αλήθεια του Χριστού και των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας αλλά «εάν ούτοι σιωπήσωσιν οι λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. 19,40)...

Η Ά Οικουμενική Σύνοδος όρισε ΜΟΝΟ τον Πασχάλιο Κανόνα ως "όρο" της μάλιστα για να εορτάζουμε το Πάσχα μετά από αυτό των εβραίων και ποτέ δεν όρισε κανένα άγιο πάτριο, αναλλοίωτο ημερολόγιο σαν Δόγμα της... Ιδού το Ιερό Πηδάλιο https://www.scribd.com/document/386729803/ΤΟ-ΙΕΡΟ-ΠΗΔΑΛΙΟ-ΤΗΣ-ΜΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ και όποιος βρει να αναγράφεται για άγιο πάτριο και αναλλοίωτο ημερολόγιο σαν Δόγμα να μας πει παρακαλώ σε ποια σελίδα και παράγραφο...

Η Εκκλησία Συνοδικά το 1923, και όχι ένας Πατριάρχης μόνο ή ο Αρχιεπίσκοπος, καθόρισε το νέο ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος (που δεν είναι σαν το παπικό γιατί το παπικό ημερολόγιο δεν σέβεται τον Πασχάλιο Κανόνα) και το αποδέχτηκαν έστω και σιωπηρά τα άλλα Πατριαρχεία που δεν διέκοψαν την Εκκλησιαστική Κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος σε αντίθεση με τους 3 ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΥΣ χρυσομπαστουνολάτρες μιτρολάτρες ψευδεπισκόπους και τους ακολούθους τους, που ιδρύσαν αμέτρητες αλληλομισούμενες ημερολατρικές αλληλοαφορισμένες παρασυναγωγές, δήθεν Συνόδους, φωνάζοντας φραγκέψαμε για να παρασύρουν αφελείς στο ΝΕΟ παγκάρι τους...
ΓΙΑΤΙ Η Ενότητα της Πίστεως και της Εκκλησίας μας εδράζεται στην Αληθινή Ορθόδοξη Πίστη μας στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού που ομολογούμε και στο ορθόδοξο Σύμβολο της Πίστεώς μας το οποίο διατύπωσε η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος. Δεν στηρίζεται λοιπόν στο κοινό ημερολόγιο αλλά στην Αλήθεια του Χριστού εφόσον δεν τον προδίδουμε όπως δυστυχώς έγινε φανερά και αντιληπτό στον ελληνικό λαό ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ μετά το 1054 και το γνωρίζουμε και ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ στην Ελλάδα με την επίσκεψη του Πάπα το 2001 στην Αθήνα που ο αιρετικός οικουμενιστής Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος υποδέχτηκε επίσημα τον αμετανόητο αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό Πάπα της Ρώμης ως Επίσκοπο της Εκκλησίας και την αίρεση του παπισμού ως Εκκλησία https://www.youtube.com/watch?v=2-zs_Qz3JX4 … Η δεύτερη γνωστή πλέον σε όλους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ έγινε το 2006 που ο αιρεσιάρχης οικουμενιστής Βαρθολομαίος μνημόνευσε μέσα στον ναό στην Κωνσταντινούπολη ως αγιότατη κεφαλή της Εκκλησίας τον προσκεκλημένο του, αντίχριστο αιρετικό «αλάθητο» κοσμικό βασιλιά του Βατικανού Πάπα της Ρώμης https://www.youtube.com/watch?v=WzFefJUAyZ8 . Επανέλαβε μάλιστα ως Ιούδας την προδοσία το 2014 https://www.youtube.com/watch?v=2JhPl4WQk-U για να καταδειχτεί η κοινή πίστη στο αιρετικό πλέον σώμα, που δεν είναι το αληθινό Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού και οδηγεί στην αιώνια κόλαση την αθάνατη ψυχή μας αφού μας βγάζει εκτός της διαχρονικής και μόνης αληθινής Μίας Αγίας ορθόδοξης Εκκλησίας των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, θαυματουργών Μαρτύρων και Ομολογητών. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, Στίχοι: 20 ..."οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;"
Συνεχίζεται...

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

Η συνέχεια από ανωτέρω...
Η προδοσία λοιπόν από τους οικουμενιστές ψευδεπισκόπους, δηθεν ορθόδοξους, που έπρεπε να είναι εις ΤΥΠΟΝ και ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ δεν έχει πλέον τέλος γιατί δεν ορθοτομούν τον Λόγο της Αληθείας και μάλιστα Συνοδικά με την υποτιθέμενη Πανορθόδοξη ψευτοσύνοδο στο Κολυμπάρι… Γιατί αντί να καταδικάσουν τις αιρέσεις και την παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού «νομιμοποίησαν» ουσιαστικά όλες τις αιρέσεις ως Εκκλησίες προανακοινώνοντας ότι ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ «τὰς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον» και προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα στην αντίχριστη σιωνιστική πανθρησκειακή ενότητα https://www.patriarchate.org/patriarchal-encyclicals/-/asset_publisher/fEZFt85tpm4T/content/patriarchike-kai-synodike-enkyklios-epi-tei-synklesei-tes-agias-kai-megales-synodou-tes-orthodoxou-ekklesias?_101_INSTANCE_fEZFt85tpm4T_languageId=el_GR αναμένοντας προφανώς για να προσκυνήσουν τον αντίχριστο ψευδομεσσία τους 666 και να λάβουν την σφραγίδα του όταν εμφανιστεί http://www.freevolition.gr/666.htm …
Για την Σωτηρία λοιπόν της αθάνατης ψυχής μας έχουμε υποχρέωση όχι όταν αλλάξαμε ημερολόγιο αλλά ΣΗΜΕΡΑ (μετά μάλιστα και την ψευτοσύνοδο της Κρήτης ΓΙΑΤΙ «ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ», ΚΟΡ. 6,14) να απομακρυνθούμε, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ από τους αντίχριστους αιρετικούς αμετανόητους οικουμενιστές πανθρησκειαστές ψευδεπισκόπους του νέου και παλαιού ημερολογίου των αμέτρητων ημερολατρικών παρασυναγωγών… Δηλαδή, να μην έχουμε καμία εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους ούτε μνημόνευση αιρετικού οικουμενιστή ψευδεπισκόπου, ούτε συμπροσευχές και συλλείτουργα γιατί δεν αποδεχόμαστε την διαστρέβλωση του Αγίου λόγου του Θεού από τους αιρετικούς οικουμενιστές (Γαλ. Κεφ. 1, στίχος 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω») ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ το Άγιο Πνεύμα του Θεού, παρουσιάζουν αλλοιωμένο το Πρόσωπο του Χριστού ΚΑΙ με το φιλιόκβε του αλάθητου πάπα, τους προτεστάντες που ο καθένας τους είναι ένας αλάθητος Πάπας, τους μονοφυσίτες και όλους τους αιρετικούς που συναποτελούν την παναίρεση του οικουμενισμού https://dai.ly/x7p8r7u και ήδη έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν από Οικουμενικές συνόδους και τους αγίους Θεοφόρους Πατέρες μας.
Συνεχίζεται...

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

Η συνέχεια από ανωτέρω...
Ούτε φυσικά έχουμε το ίδιο εορτολόγιο με τους αιρετικούς στο νέο ημερολόγιο αφού ορθόδοξα τιμάμε στο αγιολόγιό μας τους ορθόδοξους αληθινούς αγίους, Μάρτυρες και Ομολογητές μας και εφόσον είμαστε αποτειχισμένοι και δεν έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς οικουμενιστές όπως διαχρονικά ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ". «Ει τις δόγμα έχει διεστραμμένον, φεύγε αυτόν και παραιτήσαι, μη πειθού, μη μόνον άνθρωπος αν η, αλλά καν άνθρωπος εξ ουρανού κατιών (=κατεβή). Είπου (=οπουδήποτε) την ευσέβειαν παραβλεπτόμενην ιδοίς, μη προτίμα την ομόνοιαν της αληθείας, αλλ’ ίστατο γενναίος έως θανάτου, την αλήθεια μηδαμού προδιδούς, προσέχετε, ίνα μηδέν νόμον δόγμα το της αγάπης προσχήματι παραδέχεσθε Δέος (φόβος) μη τις παραφθαρή υπό της των αιρετικών αγάπης» (ΕΠΕ 25, 370).
«Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)".
Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28).
ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ: «ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΦΕΥΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΦΡΟΝΑΣ ΠΑΡΑΙΝΟΥΣΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΙΣΤΑΣΘΑΙ» (P.G. 160, σ. 101).

Αναλυτικά:
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)

Ανώνυμος είπε...

Συμπερασματικῶς, τό ν.ἑ. εἶναι αἵρεσις, πρῶτον διότι εἰσήχθη εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν χάριν τῆς ἀδογματίστου ἑνώσεώς της μέ τούς Παπικούς καί τούς Προτεστάντας, δηλαδή χάριν τῆς καταργήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, καί, δεύτερον, διότι ἀνεμένετο νά θίξῃ τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καί τό ἔθιξε. Αὐτό δέν θά συνέβαινε ἄν, ἀντί τοῦ προαναφερθέντος οἰκουμενιστικοῦ οἴστρου, ἐπεκράτει τότε ἡ σύνεσις. Ὅπως κατέθεσαν ἀρκετοί Ἱερᾶρχαι εἰς τήν Σύνοδον τῆς 24-12-1923, ὁ εὐσεβής λαός ἀνθίστατο σθεναρῶς εἰς τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν.ἑ. καί μέ δάκρυα παρεκάλει τούς ἐπισκόπους του νά μήν προβοῦν εἰς αὐτήν (Ἀρχιμ. Θ. Στράγγα, Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἱστορία ἐκ Πηγῶν Ἀψευδῶν: 1817-1967, Τόμ. Β´, σελ. 1194-96). Εἰκάζω ὅτι οἱ ἐπίσκοποι αὐτοί, περιφρονοῦντες τά ὡς ἄνω στοιχεῖα, ἔλεγον ὅτι «δέν πειράζει, τό θέμα δέν εἶναι δογματικόν»! Σήμερον, 94 ἔτη ἀργότερον, ὅταν τά ἴδια τά γεγονότα ἔχουν ἐπιβεβαιώσει, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὅτι τό θέμα ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ, ὡς ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν κήρυξιν καί τήν ἐπικράτησιν τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλά καί ὡς ἡ αἰτία τοῦ σχίσματος τοῦ 1924, πολλοί ἐξακολουθοῦν νά διατείνωνται ὅτι δέν εἶναι δογματικόν, νά κρατοῦν τό ν.ἑ. καί ν’ ἀπευθύνουν τήν δεινήν συκοφαντίαν τοῦ «σχισματικοῦ» πρός τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. Ὁποία διαστροφή τῆς ἀληθείας!

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΜΕΓΑΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ (ΠΟΥ ΤΟ ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ) ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, Β΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ, ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΜΙΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ … ΑΛΛΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΛΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ...
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΤΡΕΨΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ Η ΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΙ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΜΕΓΑΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ (ΠΟΥ ΤΟ ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ) ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, Β΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ, ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΜΙΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ … ΑΛΛΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΛΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ...

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΤΡΕΨΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ Η ΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΙ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΜΕΓΑΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ (ΠΟΥ ΤΟ ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ) ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, Β΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ, ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΜΙΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ … ΑΛΛΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΛΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ...

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΤΡΕΨΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ Η ΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΙ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Ανώνυμος είπε...

Συμπερασματικῶς, τό ν.ἑ. εἶναι αἵρεσις, πρῶτον διότι εἰσήχθη εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν χάριν τῆς ἀδογματίστου ἑνώσεώς της μέ τούς Παπικούς καί τούς Προτεστάντας, δηλαδή χάριν τῆς καταργήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, καί, δεύτερον, διότι ἀνεμένετο νά θίξῃ τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καί τό ἔθιξε. Αὐτό δέν θά συνέβαινε ἄν, ἀντί τοῦ προαναφερθέντος οἰκουμενιστικοῦ οἴστρου, ἐπεκράτει τότε ἡ σύνεσις. Ὅπως κατέθεσαν ἀρκετοί Ἱερᾶρχαι εἰς τήν Σύνοδον τῆς 24-12-1923, ὁ εὐσεβής λαός ἀνθίστατο σθεναρῶς εἰς τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν.ἑ. καί μέ δάκρυα παρεκάλει τούς ἐπισκόπους του νά μήν προβοῦν εἰς αὐτήν (Ἀρχιμ. Θ. Στράγγα, Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἱστορία ἐκ Πηγῶν Ἀψευδῶν: 1817-1967, Τόμ. Β´, σελ. 1194-96). Εἰκάζω ὅτι οἱ ἐπίσκοποι αὐτοί, περιφρονοῦντες τά ὡς ἄνω στοιχεῖα, ἔλεγον ὅτι «δέν πειράζει, τό θέμα δέν εἶναι δογματικόν»! Σήμερον, 94 ἔτη ἀργότερον, ὅταν τά ἴδια τά γεγονότα ἔχουν ἐπιβεβαιώσει, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὅτι τό θέμα ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ, ὡς ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν κήρυξιν καί τήν ἐπικράτησιν τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλά καί ὡς ἡ αἰτία τοῦ σχίσματος τοῦ 1924, πολλοί ἐξακολουθοῦν νά διατείνωνται ὅτι δέν εἶναι δογματικόν, νά κρατοῦν τό ν.ἑ. καί ν’ ἀπευθύνουν τήν δεινήν συκοφαντίαν τοῦ «σχισματικοῦ» πρός τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. Ὁποία διαστροφή τῆς ἀληθείας!

Ανώνυμος είπε...

Ευστάθιε Μοσχοβίτη τι πίνεις;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἀποφαίνεται: «Ἡ Ἐκκλησία οὐκ οἶδεν ἀκρίβειαν χρόνου, ἓν χρόνον οἶδε τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως, δόγμα γὰρ δογμάτων ἐστὶν ἡ ἑνότης τῆς Πίστεως».

Ανώνυμος είπε...

«Ἡμεῖς τοὺς θεσμοὺς τῆς Ἐκκλησίας τηροῦμεν, ἡμεῖς τοὺς ὅρους τῶν Πατέρων φυλάτομεν, ἡμεῖς τοὺς προστεθέντας τί ἢ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἀναθεματίζομεν». (Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι). 

Ανώνυμος είπε...

«Μὴ καινοτομίαν καὶ ἀφαίρεσιν ποιήσασθαι τῆς εὐσεβοῦς ἐν ἡμῖν κεκρατηκυίας συνηθείας. Τὰ γὰρ παραδοθέντα ἐν τῇ Καθολικῇ (= τό καθ’ ὃλον τῆς πίστεως) καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ οὔτε γὰρ προσθήκην οὔτε μείωσιν ἐπιδέχονται. Ἐπικατάρατος γὰρ φησὶν ὃς μετατίθησιν ὅρια Πατέρων αὐτοῦ». Καί: «Εἰ τὶς παράδοσιν Ἐκκλησιαστικὴν ἔγγραφον ἢ ἄγραφον ἀθετῆ ἀνάθεμα τρίς». (Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος). 

Ανώνυμος είπε...

Ὁ νεωτερισμὸς τοῦ Νέου ἡμερολογίου εἶναι μία βλασφημία στὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὡς «μὴ ἀρτίως λαλῆσαν ἐν ταῖς γραφαῖς καὶ ταῖς Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις». Οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα μεταθέσεως ἑορτῶν, διατάραξης της Εκκλησιαστικής λατρείας καὶ κατασκευῆς “ΝΕΑΣ” λειτουργικῆς τάξεως!!! 

Ανώνυμος είπε...

Προσκρούει ἐπίσης εἰς τούς Α΄ καί Γ΄ Κανόνες τῆς ἐν Καρθαγένῃ: «Ταῦτα οὕτω παρ’ ἡμῖν ἔχοντα τὰ ἴσα τῶν ὁρισθένων, ἃπερ τότε οἱ Πατέρες ἡμῶν ἐκ τῆς ἐν Νικαίᾳ Συνόδου μεθ’ ἑαυτῶν κατήγαγον, ἧς τὸν τύπον φυλάττοντα τὰ ἑπόμενα καὶ ὁρισθέντα παρ’ ἡμῶν, φυλαχθήσεται βεβαιωθέντα».

Ανώνυμος είπε...

«...τὸ διὰ τῶν Ἀποστόλων παραδοθέν, καὶ ἀρχαιότητος κρατηθέν, καὶ ἡμεῖς ὁμοίως φυλάξωμεν». 

Ανώνυμος είπε...

Ω ! Ανόητοι Νεοημερολογίτες Οικουμενιστές! Είστε πρόθυμοι να πιστέψετε την οποιαδήποτε ανοησία αρκεί να μην δεχθείτε την Αλήθεια ! Ίδια τραγική περίπτωση όπως με όλους τους αιρετικούς.

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ
Τό Παλαιό Ημερολόγιο γιά τό οποίο μέ ρωτάτε, τό εθέσπισαν οί 318  Άγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τής Εκκλησίας στήν Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καί τό επικύρωσαν καί όλες οί άλλες πού ακολούθησαν, γιά 16 περίπου αιώνες, μέχρι τό 1923.
Τό 1923 λοιπόν, " ό μή διά τής θύρας εισελθών είς τήν αυλήν τών προβάτων, αλλά αλλαχόθεν..." παρανόμως, καί διά τής πολιτικής εξουσίας τών Αγγλογάλλων,  Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, κατήργησε παρανόμως τό Πάτριον Ορθόδοξον ημερολόγιον καί εισήγαγε τό Παπικόν...
Ή παράνομος αυτή εισαγωγή τού Νέου Παπικού ημερολογίου, κατήργησε περιοδικώς, τήν υπό τών Αγίων Αποστόλων ορισθείσα νηστεία πού αρχίζει μετά τήν Κυριακή τών αγίων Πάντων καί τελειώνει τήν εορτή τών Αγίων Αποστόλων, καί περιόρισε τίς ημέρες σέ ελάχιστες, μέχρι καί μηδενικές...
Ό κορυφαίος τών Αγίων Αποστόλων Παύλος, τό στόμα αυτό τού Χριστού, στήν πρός Γαλάτας επιστολή του, κεφ. Α΄9 , γράφει, ότι " άν κάποιος σάς λέει διαφορετικά από όσα εμείς σάς έχουμε ειπεί καί έχετε παραλάβει, άς είναι αναθεματισμένος καί ξεκομμένος από τόν Θεό..."
Αλλά καί όλες οί Σύνοδοι δίνουν πλήθος αφορισμών στούς καταφρονητές τών Ιερών Παραδόσεων.

Ανώνυμος είπε...

Ημερολογιολάτρες-Χρονολάτρες Τρικαμηνιστές, σας διαφεύγει ότι το ημερολόγιο του ειδωλολάτρη αποτέλεσε για τους Πατέρες της Α´Οικουμενικής Συνόδου, την βάση και τον φορέα επί του οποίου εφάρμοσαν και καθιέρωσαν το Εορτολόγιο της Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Μπορούμε να λέμε έχω πίστη όταν δεν κρατάμε τις προαιώνιες παραδόσεις της εκκλησίας;;
“ουδέν αφαιρούμεν, ουδέν προστίθεμεν, αλλά πάντα τα της Καθολικής Εκκλησίας αμείωτα διαφυλάττομεν” αναφέρει ο «Όρος πίστεως της εν Νίκαια Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου».
Πως λέμε έχω πίστη αν δεν διαφυλάξουμε τα "αιώνια θέσμια", όλα όσα συναποτελούν την ολότητα της Ιεράς Παράδοσης της, τα οποία κατά θείον φωτισμόν οι Άγιοι θεοφόροι Πατέρες έθεσαν και οριοθέτησαν; «“Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι’ επιστολής ημών” (Β’ Θεσ. 2,15)...» μας λέει ο Απόστολος Παύλος. 
Τα ημερολόγια είναι "εργαλεία" για την καταμέτρηση του χρόνου και τα δημιούργησαν επιστήμονες. Εμάς μας είναι αδιάφορο το ποιός το δημιούργησε, αλλά μας ενδιαφέρει ποίος το θέσπισε, το εισήγαγε στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας και υπό ποιες συνθήκες, ώστε να αποτελέσει στην ουσία το ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ της. Δεν είπαμε ότι "το ημερολόγιο σώζει" αλλά ότι επιβάλλεται να κρατήσουμε απαρασάλευτη την Ιερά Παράδοση του εορτολογίου το οποίο θεσπίστηκε Θεοπνεύστως από τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες της Ά Αγίας Οικουμενικής Συνόδου το 325 μ.Χ. στη Νίκαια, αποτελώντας αιώνιο όριο συνυφασμένο με τον Πασχάλιο κανόνα και μέρος αναπόσπαστο της Ιεράς Παραδόσεως της Εκκλησίας. «Μη μέταιρε όρια αιώνια, α έθεντο οι Πατέρες σου» (Παροιμ. 22, 28) “Ταύτα ημείς στέρξωμεν και εν αυτοίς μείνωμεν μή μεταίροντες όρια αιώνια μηδέ υπερβαίνοντες την θείαν παράδοσιν” (ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ PG 94.792Α).
Γι'αυτό οι Πατέρες της Εκκλησίας απέρριψαν το νέο, παπικό ημερολόγιο και το καταδίκασαν σε τρείς Πανορθοδοξες Συνόδους.
Ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ αφού εισήγαγε στον παπισμό το νέο του ημερολόγιο το 1582 θέλησε να το εισαγάγει (Γιατί;) και στην Ορθόδοξη Ανατολή. Το 1583 έστειλε στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Β΄ τον Τρανό, δύο Έλληνες αντιπροσώπους του με δώρα και μία επιστολή αλλά αμέσως ο Πατριάρχης το απέρριψε. Μετά τους πρέσβεις αυτούς ο Πρίγκιπας της Ενετίας Νικόλαος Δαπόντε, έστειλε εκπρόσωπό του προς τον Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ τον Τρανό, για να τον πείσει να επιτρέψει στους Ορθοδόξους των Ιονίων Νήσων να συνεορτάζουν το Πάσχα μαζί με τους Λατίνους κατά το νέο Παπικό ημερολόγιο. Ο Πατριάρχης απάντησε αρνητικά στον Νικ. Δαπόντε με μία ιστορική επιστολή, στην οποία αποκαλούσε το Νέο ημερολόγιο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ» .
Το 1583 συγκροτήθηκε Πανορθόδοξη Σύνοδος, στην οποία εκτός του Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ του Τρανού, έλαβε μέρος και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Σίλβεστρος, όπως και πολλοί Επίσκοποι, όπου καταδίκασαν το Νέο ημερολόγιο του Πάπα. Τον 16ο αιώνα συνολικά τρείς φορές καταδίκαστηκε το Νέο ημερολόγιο – δηλαδή καταδικάσθηκε η διόρθωση του Ιουλιανού Εκκλησιαστικού ημερολογίου - με αποφάσεις των Πανορθοδόξων Συνόδων των ετών 1583, 1587 και 1593. 
Ο Ιερός Δοσίθεος Ιεροσολύμων λέει:
«Τέσσερα μεγάλα θηρία εγέννησεν ο ιστ΄ αιών: την αίρεσιν του Λουθήρου, την αίρεσιν του Καλβίνου, την αίρεσιν των Γιεζουβιτών, και την αίρεσιν του νέου Καλενταρίου και κατά μεν των αιρέσεων Λουθήρου και Καλβίνου έγραψαν οι... Κατά δε της αιρέσεως του νέου Καλενταρίου απεφάνθη η εν Κωνσταντινουπόλει μεγάλη Οικουμενική Σύνοδος τω 1593».
Δυστυχώς το 1924 σκοτεινές δυνάμεις δια των προβατόσχημων λύκων εισήγαγαν το καταδικασμένο και διχαστικό παραλλαγμένο παπικό ημερολόγιο στην εκκλησία και εν συνεχεία κυνήγησαν με πρωτοφανή λύσσα και σφοδρές διώξεις, φυλακίσεις, εξορίες ακόμη και δολοφονίες όσους αντέδρασαν και κράτησαν το Πάτριο Εορτολόγιο και τον Ιερό Αγώνα.

Ανώνυμος είπε...

«Θά ἀλλάξουν τό ἡμερολόγιο, ἐσύ νά μήν τό ἀκολουθήσης, νά μείνης στήν Ἐκκλησία. Γιατί αὐτό, πού θά φέρουν μέ τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου, θά εἶναι μία μεγάλη αἵρεσις»
(Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως)

Ανώνυμος είπε...

«O Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ»:
Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἤρχισε νὰ προσβάλλῃ τὴν Ὀρθόδοξον Καθολικὴν Ἐκκλησίαν φθίνοντος τοῦ ΙΘ’ αἰῶνος, διὰ δὲ τοῦ Συνοδικοῦ Διαγγέλματος «Πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἐν ἔτει 1920, ἀποτελοῦντος ὁμολογουμένως τὸν «Καταστατικὸν Χάρτην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἐκηρύχθη οὗτος «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», ἐφ’ ὅσον χαρακτηρίζει τὰς αἱρέσεις τῆς Δύσεως καὶ ἁπανταχοῦ ὡς δῆθεν «σεβασμίας Χριστιανικὰς Ἐκκλησίας», οὐχὶ πλέον «ὡς ξένας καὶ ἀλλοτρίας», ἀλλ’ ὡς «συγγενεῖς καὶ οἰκείας ἐν Χριστῷ καὶ ”συγκληρονόμους καὶ συσσώμους τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ“», προτείνων μάλιστα ὡς πρῶτον μέτρον ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τὴν χρῆσιν κοινοῦ ἡμερολογίου, πρὸς ταυτόχρονον συνεορτασμὸν ὀρθοδόξων καὶ ἑτεροδόξων.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
Οι Παλαιοημερολογίτες είναι οι Εορτολογιόφιλοι - οι αντίστοιχοι Εικονόφιλοι.
Οι Νεοημερολογίτες είναι οι Εορτολογιομάχοι - οι αντίστοιχοι Εικονομάχοι.
Η 7η Οικουμενική Σύνοδος ως γνωστόν καταδίκασε, αφόρισε και αναθεμάτισε τους Εικονομάχους. Έτσι αντιστοίχως, τα ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ της Εκκλησίας επικρέμονται ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ των Εορτολογιομάχων ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ.

Ανώνυμος είπε...

Οι Παλαιοημερολογίτες το 1924 δεν ίδρυσαν νέα δική τους Εκκλησία. Απλώς κάλυψαν το κενό που άφησε η εκπεσούσα Ιεραρχία με την αυθαίρετη και αντικανονική εισαγωγή του καταδικασμένου υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας (1583, 1587, 1593) Γρηγοριανού (παπικού) Ημερολογίου, ως πρώτο βήμα εφαρμογής της Αιρέσεως του Οικουμενισμού.

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους δε βαρεθήκατε να λέτε ψέματα ότι έκαναν σχίσμα οι Ορθοδόξοι “παλαιοημερολογίτες”; Αντιστρέψατε την αλήθεια και το ψέμα το παρουσιάζετε ως αλήθεια; Ποιός έκανε το σχίσμα αν όχι η λεγόμενη επίσημη εκκλησία των νεοημερολογητών με τις άκυρες και αντιεκκλησιαστικές αποφάσεις του 1924; Η Εκκλησία του Χριστού δεν άλλαξε ποτέ την Εκκλησιαστική της Παράδοση για να υπηρετήση αιρέσεις. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ που εθέσπισαν οί 318 Άγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες στήν Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καί τό επικύρωσαν καί όλες οί άλλες πού ακολούθησαν, γιά 16 περίπου αιώνες, μέχρι τό 1924. Ούτε δέχτηκε ποτέ να κοινωνήση με αιρετικούς, όπως κάνουν επί των ημερών μας οι Οικουμενιστές Νεοημερολογίτες της Ελλάδος και Παλαιοημερολογίτες των άλλων Πατριαρχείων. Όσοι πιστεύουν διαφορετικά απλά θέτουν τον εαυτό τους εκτός Εκκλησίας. Ὁ νεωτερισμὸς τοῦ Νέου ἡμερολογίου εἶναι μία βλασφημία στὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὡς «μὴ ἀρτίως λαλῆσαν ἐν ταῖς γραφαῖς καὶ ταῖς Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις». Οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα μεταθέσεως ἑορτῶν, διατάραξης της κοινής Εκκλησιαστικής λατρείας, περικοπής θεσμοθετημένων νηστειών καὶ κατασκευῆς “ΝΕΑΣ” λειτουργικῆς τάξεως!!!

Ανώνυμος είπε...

Ὁ Νεοημερολογιτισμός προκαλέσας διάσπασιν εἰς τό πλήρωμα τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, δέν προεξένησεν σχίσμα ἐξωτερικόν περί τά διοικητικά ἤ μικρά καί ἀσήμαντα, ἀλλά σχίσμα τῆς πλέον βαρυτάτης μορφῆς, ἀφοῦ δι' αὐτοῦ σημειώνεται ὄχι ἁπλῶς διαφοροποίησις ὡς πρός τήν ἑορτολογικήν τάξιν μετά τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά καί συνεορτασμός μετά τῶν αἱρετικῶν καί κυρίως στροφή καί σταθερά πορεία πρός τόν Οἰκουμενισμόν.
Δέν πρόκειται ἑπομένως περί διοικητικοῦ σχίσματος ἐντός τοῦ χώρου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά περί σχίσματος, τό ὁποῖον ἔχει ὡς αἰτίας: καταπάτησιν καθηγιασμένης ἑορτολογικῆς παραδόσεως, καταπάτησιν Ἱερῶν Κανόνων, Πανορθοδόξων Συνόδων καί τέλος περιέχει τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐκ τῆς φύσεως λοιπόν καί τῆς οὐσίας τοῦ Ἡμερολογιακοῦ ῾Εορτολογικοῦ Σχίσματος τοῦ 1924 προκύπτει ὅτι αὐτό εἶναι σχισματοαίρεσις.

Ανώνυμος είπε...

Οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου δέν ἄλλαξαν τίποτε ἀπό τήν πρό τοῦ 1924 πίστιν των, οὔτε κάτι ἀπό τήν ἱεράν Παράδοσιν. Συνεπῶς, γιατί τήν ἑπομένην τῆς ἀλλαγῆς να ξύπνησαν "αἱρετικοί";;;; Ξέρω ὅτι ἡ συκοφαντία σας αὐτή "βασίζεται" στήν διαστροφήν τῆς Ἀληθείας ὅτι δῆθεν "ἐξυψώσαμε τό ἡμερολόγιον εἰς δόγμα," τό πελώριον αὐτό ψεῦδος πού σᾶς εἶπε ὁ αιρετικός Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος καί πού ἐσεῖς ἀναμασᾶτε ἀκρίτως.

Ανώνυμος είπε...

Ὅταν ἀναφέρεται ὁ Μέγας Ἅγιος Νικόδημος στήν διάρρηξη τῆς συντροφίας καί "τό νά χωρίζει τινάς τόν ἑαυτόν του ἀπό τήν κοινήν σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας, τοῦτο εἶναι ἁμάρτημα ἀσυγχώρητον, καί κατηγορίας ἄξιον, καί πολλήν ἔχει τήν κόλασιν καί τιμωρίαν "  δέν ἐννοεῖ σέ καμμία περίπτωση αὐτά τά ὁποῖα παρερμηνεύει διαστρεβλώνοντας τούς λόγους τοῦ Ἁγίου ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς!
Ἡ κοινή σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἡ σύνοδος τῶν καινοτόμων σχισματοαιρετικῶν Νεοημερολογιτῶν, πού ἔλαβε παράνομες καί ἀντικανονικές ἀποφάσεις, ἀντίθετες στό γράμμα καί στό πνεῦμα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἄλλαξε τό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας!
Ἡ διάρρηξη τῆς συντροφίας καί ὁ χωρισμός ἀπό τήν κοινήν σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας συνίσταται, κατά τόν Ἅγιον, στήν ἀθέτηση καί στήν περιφρόνηση τῶν ἀποφάσεων τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου!

Τοῦτο εἶναι ξεκάθαρο στήν αὐτήν ὑποσημείωση στόν Ζ΄ Ἀποστολικόν τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου: "ἀλλ' ἐπειδή εἰς τήν πρώτην σύνοδον ἐσυνάχθησαν οἱ Πατέρες καί ἐδιώρισαν πότε νά γίνεται τό Πάσχα, τιμῶσα ἡ Ἐκκλησία πανταχοῦ τήν συμφωνίαν καί ἕνωσιν, ἐδέχθη τόν διορισμόν ὁποῦ ἐκεῖνοι ἔκαμαν. Λοιπόν, ἔπρεπε, κατά τόν Χρυσόστομον, νά προτιμήσουν οἱ Λατῖνοι τήν συμφωνίαν καί ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας, περισσότερον ἀπό τήν παρατήρησιν τῶν χρόνων (τῆς ἰσημερίας δηλ. ὁποῦ ἐκατέβη τώρα εἰς τάς 11. Μαρτίου, οὖσα ἐπί τῆς πρώτης συνόδου εἰς τάς κα΄ Μαρτίου) καί νά ἑορτάζουν τό Πάσχα μέ ἡμᾶς τούς Γραικούς, καί ὄχι νά ἀτιμάζουν τούς τριακοσίους ἐκείνους θεοφόρους καί πνευματοφόρους Πατέρας, ὅπου ἐνομοθέτησαν τοῦτο κατά θεῖον φωτισμόν"! Ἡ παρατήρηση τῶν χρόνων καί ἡ δῆθεν ἀστρονομική ἀκρίβεια ἦταν ἡ πρόφαση τῶν Καινοτόμων Νεοημερολογιτῶν, γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου, γιά νά συνεορτάζουν μετά τῶν προσφιλῶν τους αἱρετικῶν τῆς Δύσεως, ὅπως ὁριζόταν στήν πρώτη διάταξη τῆς αἱρετικῆς ἐγκυκλίου τοῦ 1920. Αὐτοί διέρρηξαν, λοιπόν, τήν συντροφίαν καί χώρισαν τούς ἑαυτούς τους ἀπό τήν κοινήν σύνοδον, (τήν Α΄ Οἰκουμενικήν), τῆς Ἐκκλησίας!
Καί πάλιν σημειώνει ὁ Ἅγιος Νικόδημος στήν ὑποσ. 1 τῆς ἑρμηνείας του στόν Ζ΄ Ἀποστολικόν: "Ὁ γάρ ἰσαπόστολος μέγας Κωνσταντῖνος, κοντά εἰς τά ἄλλα καλά ὁποῦ ἔκαμε, καί τοῦτο προσέθηκε, τό νά παρακαλέσῃ τήν οἰκουμενικήν α΄ σύνοδον, νά διορίσουν νά ἑορτάζηται τό ἅγιον Πάσχα εἰς ὅλην τήν οἰκουμένην ἐν μιᾷ καί τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. Δέν ὑπέφερε γάρ ὁ μακάριος νά βλέπῃ διά τήν ἑορτήν ταύτην τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ διηρημένην".

Ανώνυμος είπε...

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, το Νέο Ημερολόγιο είναι ξένο και αλλότριο.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εὐχαριστῶ θερμότατα τούς Ἀνωνύμους Σχολιαστάς αὐτῆς τῆς ἀναρτήσεως διά τήν πλήρη κάλυψιν τοῦ θέματος, τήν ὁποίαν παρέσχον μέ τά θαυμάσια σχόλιά των. Ἄς τούς ἀκούσουν οἱ Τρικαμηνισταί καί οἱ ἄλλοι αἱρετικοί πού ψευδολογοῦν καί διαστρέφουν τήν Ἀλήθειαν μέ ἄπειρον θράσος, γράφοντες κατεβατά ἀνοησιῶν, ψευδῶν καί αἱρετικῶν φληναφημάτων, τά ὁποῖα εἶναι ἀνάξια ἀκόμη καί ἀπαντήσεως!

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΜΕΓΑΛΗ Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗ Δημητρίου Χατζηνικολάου ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΟΥ, ΔΗΘΕΝ "ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ", ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ (ΠΟΥ ΤΟ ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ) ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://dai.ly/x7p8r7u ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, Β΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.youtube.com/watch?v=13BOSA1Edyg ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ, ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΜΙΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ… ΑΛΛΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΛΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΟΣΕΣ ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΛΕΝΕ... .«εάν ούτοι σιωπήσωσιν οι λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. 19,40)

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΤΡΕΨΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ Η ΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΙ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

Για την Σωτηρία λοιπόν της αθάνατης ψυχής μας έχουμε υποχρέωση όχι όταν αλλάξαμε ημερολόγιο αλλά ΣΗΜΕΡΑ (μετά μάλιστα και την ψευτοσύνοδο της Κρήτης ΓΙΑΤΙ «ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ», ΚΟΡ. 6,14) να απομακρυνθούμε, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ από τους αντίχριστους αιρετικούς αμετανόητους οικουμενιστές πανθρησκειαστές ψευδεπισκόπους του νέου και παλαιού ημερολογίου των αμέτρητων ημερολατρικών παρασυναγωγών… Δηλαδή, να μην έχουμε καμία εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους ούτε μνημόνευση αιρετικού οικουμενιστή ψευδεπισκόπου, ούτε συμπροσευχές και συλλείτουργα γιατί δεν αποδεχόμαστε την διαστρέβλωση του Αγίου λόγου του Θεού από τους αιρετικούς οικουμενιστές (Γαλ. Κεφ. 1, στίχος 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω») ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ το Άγιο Πνεύμα του Θεού, παρουσιάζουν αλλοιωμένο το Πρόσωπο του Χριστού ΚΑΙ με το φιλιόκβε του αλάθητου πάπα, τους προτεστάντες που ο καθένας τους είναι ένας αλάθητος Πάπας, τους μονοφυσίτες και όλους τους αιρετικούς που συναποτελούν την παναίρεση του οικουμενισμού https://dai.ly/x7p8r7u και ήδη έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν από Οικουμενικές συνόδους και τους αγίους Θεοφόρους Πατέρες μας... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΑΕΡΟΛΟΓΕ ΨΕΥΔΟΛΟΓΕ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗ Δημήτριε Χατζηνικολάου ΟΤΙ: Η Ά Οικουμενική Σύνοδος όρισε ΜΟΝΟ τον Πασχάλιο Κανόνα ως "όρο" της μάλιστα για να εορτάζουμε το Πάσχα μετά από αυτό των εβραίων και ποτέ δεν όρισε κανένα άγιο πάτριο, αναλλοίωτο ημερολόγιο σαν Δόγμα της... Ιδού το Ιερό Πηδάλιο https://www.scribd.com/document/386729803/ΤΟ-ΙΕΡΟ-ΠΗΔΑΛΙΟ-ΤΗΣ-ΜΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ και όποιος βρει να αναγράφεται για άγιο πάτριο και αναλλοίωτο ημερολόγιο σαν Δόγμα να μας πει παρακαλώ σε ποια σελίδα και παράγραφο...

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΟ Ή ΠΑΛΑΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΓΗ ΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.linkedin.com/pulse/η-διαχρονικη-μια-αγια-ορθοδοξη-εκκλησια-του-χριστου-σωζει-μοσχοβίτης/?published=t (ΑΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ... Ο ΗΛΙΟΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΝ ΤΥΦΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ)

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΓΙΑΤΙ Η Ενότητα της Πίστεως και της Εκκλησίας μας εδράζεται στην Αληθινή Ορθόδοξη Πίστη μας στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού που ομολογούμε και στο ορθόδοξο Σύμβολο της Πίστεώς μας το οποίο διατύπωσε η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος. Δεν στηρίζεται λοιπόν στο κοινό ημερολόγιο αλλά στην Αλήθεια του Χριστού εφόσον δεν τον προδίδουμε όπως δυστυχώς έγινε φανερά και αντιληπτό στον ελληνικό λαό ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ μετά το 1054 και το γνωρίζουμε και ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ στην Ελλάδα με την επίσκεψη του Πάπα το 2001 στην Αθήνα που ο αιρετικός οικουμενιστής Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος υποδέχτηκε επίσημα τον αμετανόητο αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό Πάπα της Ρώμης ως Επίσκοπο της Εκκλησίας και την αίρεση του παπισμού ως Εκκλησία https://www.youtube.com/watch?v=2-zs_Qz3JX4 … Η δεύτερη γνωστή πλέον σε όλους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ έγινε το 2006 που ο αιρεσιάρχης οικουμενιστής Βαρθολομαίος μνημόνευσε μέσα στον ναό στην Κωνσταντινούπολη ως αγιότατη κεφαλή της Εκκλησίας τον προσκεκλημένο του, αντίχριστο αιρετικό «αλάθητο» κοσμικό βασιλιά του Βατικανού Πάπα της Ρώμης https://www.youtube.com/watch?v=WzFefJUAyZ8 . Επανέλαβε μάλιστα ως Ιούδας την προδοσία το 2014 https://www.youtube.com/watch?v=2JhPl4WQk-U για να καταδειχτεί η κοινή πίστη στο αιρετικό πλέον σώμα, που δεν είναι το αληθινό Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού και οδηγεί στην αιώνια κόλαση την αθάνατη ψυχή μας αφού μας βγάζει εκτός της διαχρονικής και μόνης αληθινής Μίας Αγίας ορθόδοξης Εκκλησίας των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, θαυματουργών Μαρτύρων και Ομολογητών. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, Στίχοι: 20 ..."οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;" http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Ευστάθιος Μοσχοωίτης είπε...

ΓΡΑΦΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Ο ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος Χατζηλικολάου: Ἕκτον, ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τοῦ 1902 ἔθεσε τό ζήτημα τοῦ ν.ἑ. πρός τάς ὑπολοίπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, προκειμένου νά ὑπάρξῃ προσέγγισις μέ «τάς δύο μεγάλας τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀναδενδράδας, τόν Καθολικισμόν καί τόν Προτεσταντισμόν». Ὁ Οἰκουμενισμός καί πάλιν τό ζητούμενον! Βεβαίως, αἱ ἀρνητικαί ἀπαντήσεις πολλῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς αὐτήν τήν Ἐγκύκλιον εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τήν Πατριαρχικήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1904, εἰς τήν ὁποίαν ἡ ἀφαίρεσις 13 ἡμερῶν ἀπό τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἐχαρακτηρίσθη «ἀνόητος καί ἄσκοπος», ὑπ’ οὐδενός λόγου ἐπιβαλλομένη, οὔτε Ἐκκλησιαστικοῦ οὔτε Ἐπιστημονικοῦ!" ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΤΡΙΑΡΧΗ ΑΦΟΥ ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΝ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟ 1902;;; ΕΠΡΕΠΕ ΔΗΘΕΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΡΕΣ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΤΟΥΣ;;;

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΓΡΑΦΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Ο ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος Χατζηλικολάου: Ἕκτον, ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τοῦ 1902 ἔθεσε τό ζήτημα τοῦ ν.ἑ. πρός τάς ὑπολοίπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, προκειμένου νά ὑπάρξῃ προσέγγισις μέ «τάς δύο μεγάλας τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀναδενδράδας, τόν Καθολικισμόν καί τόν Προτεσταντισμόν». Ὁ Οἰκουμενισμός καί πάλιν τό ζητούμενον! Βεβαίως, αἱ ἀρνητικαί ἀπαντήσεις πολλῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς αὐτήν τήν Ἐγκύκλιον εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τήν Πατριαρχικήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1904, εἰς τήν ὁποίαν ἡ ἀφαίρεσις 13 ἡμερῶν ἀπό τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἐχαρακτηρίσθη «ἀνόητος καί ἄσκοπος», ὑπ’ οὐδενός λόγου ἐπιβαλλομένη, οὔτε Ἐκκλησιαστικοῦ οὔτε Ἐπιστημονικοῦ!" ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΤΡΙΑΡΧΗ ΑΦΟΥ ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΝ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟ 1902;;; ΕΠΡΕΠΕ ΔΗΘΕΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟ 1923 ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΡΕΣ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΤΟΥΣ;;;

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία δεν θέλησε ποτέ να αλλάξει το ημερολόγιο το οποίο ορίσθηκε από τους Αγίους Πατέρες και το οποίο ακολουθεί εδώ και 1600 περίπου χρόνια. Απόδειξη αυτού είναι ότι το 95% των Ορθοδόξων Εκκλησιών ανά τον κόσμο ακολουθεί το Εκκλησιαστικό ημερολόγιο το λεγόμενο σήμερα παλαιό.

Ανώνυμος είπε...

Το Ιουλιανό ημερολόγιο που ακολουθεί η Εκκλησία το έχουν υποστηρίξει πολλοί Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας: Ο Άγιος Φιλάρετος, ο Άγιος Ιερώνυμος Αιγίνης, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Μελέτιος Πηγάς, ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, ο Ιερεμίας ο Τρανός, ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων, ο Κοσμάς Φλαμιάτος, ο Σεραφείμ Ρόουζ, ο Καλλίνικος ο Ησυχαστής και άλλοι πολλοί. Ξέρεις εσύ Αγίους που να υποστήριξαν το Νέο Ημερολόγιο;;;;;;;;;;;

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΟ Ή ΠΑΛΑΙΟ... Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ...

ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΙ "ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΑ" ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" ΚΑΙ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΣΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΑΓΙΟ ΠΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΑΝ ΔΟΓΜΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑ ΑΓΙΑ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΙΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Η Ά Οικουμενική Σύνοδος όρισε ΜΟΝΟ τον Πασχάλιο Κανόνα ως "όρο" της μάλιστα για να εορτάζουμε το Πάσχα μετά από αυτό των εβραίων και ποτέ δεν όρισε κανένα άγιο πάτριο, αναλλοίωτο ημερολόγιο σαν Δόγμα της... Ιδού το Ιερό Πηδάλιο https://www.scribd.com/document/386729803/ΤΟ-ΙΕΡΟ-ΠΗΔΑΛΙΟ-ΤΗΣ-ΜΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ και όποιος βρει ΚΑΠΟΥ να αναγράφεται για άγιο πάτριο και αναλλοίωτο ημερολόγιο σαν Δόγμα να μας πει παρακαλώ σε ποια σελίδα και παράγραφο...

Ευσταθιος Μοσχοβίτης είπε...

Η Εκκλησία Συνοδικά το 1923, και όχι ένας Πατριάρχης μόνο ή ο Αρχιεπίσκοπος, καθόρισε το νέο ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος (που δεν είναι σαν το παπικό γιατί το παπικό ημερολόγιο δεν σέβεται τον Πασχάλιο Κανόνα) και το αποδέχτηκαν έστω και σιωπηρά τα άλλα Πατριαρχεία (παρόλο που ορισμένα Πατριαρχεία διατήρησαν το παλαιό ημερολόγιο, όπως της Σερβίας) που δεν διέκοψαν την Εκκλησιαστική Κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος σε αντίθεση με τους 3 ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΥΣ χρυσομπαστουνολάτρες μιτρολάτρες ψευδεπισκόπους και τους ακολούθους τους, που ιδρύσαν αμέτρητες αλληλομισούμενες ημερολατρικές αλληλοαφορισμένες παρασυναγωγές, δήθεν Συνόδους, φωνάζοντας φραγκέψαμε για να παρασύρουν αφελείς στο ΝΕΟ παγκάρι τους...
ΓΙΑΤΙ Η Ενότητα της Πίστεως και της Εκκλησίας μας εδράζεται στην Αληθινή Ορθόδοξη Πίστη μας στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού που ομολογούμε και στο ορθόδοξο Σύμβολο της Πίστεώς μας το οποίο διατύπωσε η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος. Δεν στηρίζεται λοιπόν στο κοινό ημερολόγιο αλλά στην Αλήθεια του Χριστού εφόσον δεν τον προδίδουμε όπως δυστυχώς έγινε φανερά και αντιληπτό στον ελληνικό λαό ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ μετά το 1054 και το γνωρίζουμε και ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ στην Ελλάδα με την επίσκεψη του Πάπα το 2001 στην Αθήνα που ο αιρετικός οικουμενιστής Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος υποδέχτηκε επίσημα τον αμετανόητο αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό Πάπα της Ρώμης ως Επίσκοπο της Εκκλησίας και την αίρεση του παπισμού ως Εκκλησία https://www.youtube.com/watch?v=2-zs_Qz3JX4 … Η δεύτερη γνωστή πλέον σε όλους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ έγινε το 2006 που ο αιρεσιάρχης οικουμενιστής Βαρθολομαίος μνημόνευσε μέσα στον ναό στην Κωνσταντινούπολη ως αγιότατη κεφαλή της Εκκλησίας τον προσκεκλημένο του, αντίχριστο αιρετικό «αλάθητο» κοσμικό βασιλιά του Βατικανού Πάπα της Ρώμης https://www.youtube.com/watch?v=WzFefJUAyZ8 . Επανέλαβε μάλιστα ως Ιούδας την προδοσία το 2014 https://www.youtube.com/watch?v=2JhPl4WQk-U για να καταδειχτεί η κοινή πίστη στο αιρετικό πλέον σώμα, που δεν είναι το αληθινό Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού και οδηγεί στην αιώνια κόλαση την αθάνατη ψυχή μας αφού μας βγάζει εκτός της διαχρονικής και μόνης αληθινής Μίας Αγίας ορθόδοξης Εκκλησίας των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, θαυματουργών Μαρτύρων και Ομολογητών. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, Στίχοι: 20 ..."οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;" … http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Ανώνυμος είπε...

Οι Τρικαμηνικοί στρουθοκαμηλίζουν κάνοντας ότι δεν βλέπουν το ξεσκέπασμα του ημερολογιακού ζητήματος. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια! Και μόνον από την μαρτυρία του πολύ Κοσμά Φλαμιάτου, θα έπρεπε να είχαν απορρίψει την καινοτομία εδώ και πολλά έτη  (http://entoytwnika1.blogspot.com/2017/09/blog-post_63.html) αλλά προτιμούν τις σοφιστείες! Δικαίωμά τους λοιπόν! Αν αισθάνονται τόση τιμή να υπερασπίζονται ένα επιβληθέν μέτρο, δημιούργημα της μασωνίας, τότε εμείς τι άλλο να πούμε......! 

Ανώνυμος είπε...

Εσείς οι οπαδοί του Ημερολάτρη Τρικαμηνά δεν πρέπει να λέγεστε Τρικαμηναίοι αλλά ως γνήσιοι δεκατριμερίτες σας ταιριάζει το όνομα ΔεκαΤρικαμηναίοι!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς δυστυχώς κηρύττει γυμνή τη κεφαλή μια φρικτή αίρεση, την οποία είχαν αποδεχθεί και οι παπικοί: την κακοδοξία πως, στο θέμα του Ημερολογίου και του Πασχαλίου, η Εκκλησία οφείλει να ακολουθεί τα πορίσματα της Αστρονομίας! Την κακόδοξη αυτήν διδασκαλία, η οποία θέλει την Εκκλησία δούλη στις επιταγές της Αστρονομίας, και η οποία Εκκλησία οφείλει να νοιάζεται δήθεν για την αστρονομική ακρίβεια και όχι για την ενότητα,  καταδίκασαν και οι Ορθόδοξοι Πατέρες (όπως ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Τρανός που ονόμαζε τους τότε οπαδούς της παπικούς "αστροθεάμονες Χαλδαίους") και μάλιστα συνοδικώς! Σε αυτήν ακριβώς την κακοδοξία βασίστηκε η Ημερολογιακή Καινοτομία του 1582 από τον πάπα Γρηγόριο τον ΙΓ΄, την οποία ακολούθησαν, ως προς το Ημερολόγιο μόνο, και ορισμένες Ορθόδοξες Τοπικές Εκκλησίες από το 1924 και μετά. 
Τα επιχειρήματα μάλιστα που χρησιμοποιεί στα κείμενά του ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς, για να στηρίξει την κακοδοξία αυτήν είναι ακριβώς ίδια με τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν και οι Ουνίτες της χώρας μας! Συγκεκριμένα, και για του λόγου το αληθές, ας ανατρέξει ο φιλαλήθης αναγνώστης στο βιβλίο του ουνίτου "ιερέως" Γεωργίου Σαργολόγου με τίτλο "Το γρηγοριανό ημερολόγιο και η στάσις της Ορθοδοξίας".

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΣ
«῾Η ὑπερηφάνεια ἀναγκάζει ἐπινοεῖν καινοτομίας, μὴ ἀνεχομένη τὸ ἀρχαῖον»
(ἅγιος ᾿Εφραὶμ ὁ Σῦρος).
Βλέπεις τί λέγει; «ἀναγκάζει», δηλαδή ἡ περηφάνεια, ἡ ματαιοδοξία, βιάζει αὐτὸν ποὺ τὴν ἔχει μέσα του, νὰ θέλη καὶ νὰ κάνη νεωτερισμούς, ἐπειδὴ εἶναι δοῦλος αὐτῆς τῆς περηφάνειας! Κ᾿ ἔπειτα λέγει «μὴ ἀνεχομένη τὸ ἀρχαῖον», δηλαδὴ ἐπειδὴ δὲν χωνεύει «τὸ ἀρχαῖον», ἤγουν τὴν παράδοση, μὲ ἄλλα λόγια, ἐπειδὴ φαίνεται βαρὺ στὸν ματαιόδοξο νὰ παραδεχθῆ ἐκεῖνο ποὺ τοῦ παραδώσανε οἱ παλαιότεροι, «οἱ πρὸ ἡμῶν»,ὅπως εἶπε ὁ Κοραῆς.
Γιὰ νὰ παραδεχθῆ κανένας τὴν παράδοση, πρέπει νὰ ἔχη μέσα του ταπείνωση καὶ νὰ μὴ θέλη νὰ στήση τὸ δικό του θέλημα.Δὲν ὑπάρχει νεωτεριστής στὴν ᾿Εκκλησία καὶ ἄνθρωπος ποὺ νὰ θέλη νὰ γκρεμνίση ὅ,τι παραλάβαμε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ περιφρουρήσανε τὴ θρησκεία μας μὲ τὴν εὐσέβειά τους καὶ μὲ τὴν ἀσάλευτη πίστη τους, ποὺ γι᾿ αὐτὴ ὑποφέρανε κάθε κακοπάθηση, κι᾿ αὐτὸν τὸν θάνατο, ναί, δὲν ὑπάρχει νεωτεριστής τέτοιος, ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἄπιστος.
῍Ας κρύβεται, ἂς παρουσιάζεται γιὰ εὐλαβέστατος, ἂς κάνει τὸν ταπεινόφρονα, ἂς ἀγκαλιάζει, τάχα τοὺς ἐχθρούς του, μ᾿ ἕναν λόγο: ἂς φαίνεται ἀπ᾿ ἔξω σὰν ἅγιος, πρᾶος καὶ γλυκόλογος. Στ᾿ ἀληθινὰ εἶναι ἕνας ὑποκριτής.
῾Ο ἅγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος, ὁ ἁγιώτατος ἅγιος, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀρχαίους ἱεράρχες τῆς ᾿Εκκλησίας, μαθητὴς τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου, αὐτὸς ποὺ μονομάχησε μὲ τὰ θηρία γιὰ τ᾿ ὄνοματοῦ Χριστοῦ, μέσα στὸ Κολοσσαῖο τῆς Ρώμης, ἐννενῆντα χρονῶν πρεσβύτης, ἔνοιωθε ριζωμένη τέτοια πίστη μέσα στὴν καρδιά του, ποὺ ἔλεγε στοὺς μαθητές του, ὁποὺ ἐνεργούσανε νὰ τὸν γλυτώσουνε ἀπὸ τὸ μαρτύριο:
«Μή μὲ ἐμποδίζετε, τέκνα μου, νὰ πάγω στὸν ἀγαπημένο Κύριό μου. Εἶμαι σιτάρι τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἀλεστῶ (ἀπὸ τὰ δόντια τῶν θηρίων), γιὰ νὰ παρουσιασθῶ μπροστά του ῾῾ὡς ἄρτος εὐώδης καὶ καθαρός᾿᾿».
Πηγή: ᾿Εφημερίδα «᾿Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 50/Μάρτιος 1965, σελ. 1 καὶ 4.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 28 Ιανουαρίου 2020 - 12:34 μ.μ.

Ἀγαπητέ μου Σχολιαστά, σ' εὐχαριστῶ γιά τά ἐξαιρετικά σχόλιά σου καί, ἄν ἔχῃς, θά ἤθελα νά διαβάσω καί ἄλλα, διότι προφανῶς εἶσαι Ὀρθόδοξος καί γνωρίζεις ἄριστα τό θέμα. Πρός Θεοῦ, ὅμως, μήν παίρνῃς στά σοβαρά καί μήν κάμνῃς διάλογον μέ ἄτομα πού ἐπί πολλά ἔτη μᾶς ἔχουν φλομώσει στό ψέμμα, τήν διαστροφήν, στήν συκοφαντίαν, τήν ὕβριν, τήν μπουρδολογίαν καί τήν αἵρεσιν, ἤτοι αὐτοκατάκριτους φανατικούς καί τετυφλωμένους αἱρετικούς.

Ανώνυμος είπε...

Πρέπει νά ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν καί τά ἑξῆς ἀκόμη. Ἐπειδή τό Πάσχα γιορτάζεται ἀπό τούς Νεοημερολογίτες τήν ἴδια μέρα μέν μέ τούς Ὀρθοδόξους ἀλλά σέ διαφορετική ἡμερομηνία π.χ. στίς 8. Μαΐου, τότε καταργείται ἐντελῶς ἡ πρώτη μεγάλη νηστεία τῆς Ἐκκλησίας, αὐτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, περί τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος στήν ἐπιστολή του "Πρός τούς ἀπολειφθέντας ἐν τῇ Συνόδῳ ἐπισκόπους". Μερικές μάλιστα φορές συμβαίνει νά γιορτάζουν οἱ Νεοημερολογίτες τούς Ἁγίους Ἀποστόλους πρώτα και μετά νά ἀρχίζει ἡ νηστεία...

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία μας έχει Εορτολόγιο και όχι ημερολόγιο. Οι Άγιοι Πατέρες έθεσαν τις βάσεις του Εορτολογίου και καθόρισαν το Πασχάλιο. Με βάση το Πασχάλιο ορίζονται και οι νηστείες της Εκκλησίας μας. Ήταν τόσο σημαντικό το θέμα, που αναγκάσθηκε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος να ασχοληθεί με αυτό, για να μην γίνονται οι Χριστιανοί περίγελως των Ειδωλολατρών, μια και δεν γιόρταζαν μέχρι τότε όλοι μαζί. Το θέμα, εντασσόμενο στις αποκαλυπτόμενες προθέσεις και στα σχέδια των Οικουμενιστών, συνδέεται άρρηκτα με τον Οικουμενισμό. Και εφόσον η Εκκλησία είχε αποφασίσει διαφορετικά και έθεσε και αφορισμούς και επιτίμια γιά όποιον διανοηθεί να αλλάξει το Εορτολόγιο-Πασχάλιο, αντιπίπτει στο Άγιον Πνεύμα και βλασφημεί τους Πατέρες, που εθέσπισαν τις γιορτές μέσα στον εορτολογικό κύκλο του όλου ενιαυτού. Η διάσπαση της εορτολογικής ενότητος διέσπασε και την ενότητα της Εκκλησίας και όσοι την ακολούθησαν κατέστησαν σχισματικοί ως προς ό,τι πάντοτε, παντού και υπό πάντων επιστεύθη και επομένως προς την Καθολικήν Εκκλησίαν, που βρίσκεται σε αρμονία μέ την Θριαμβεύουσα των απογεγραμμένων Αγίων εν τω Ουρανώ, και σε αντίθεση με τους Καινοτόμους του Νέου Καλενταρίου. Εν τω μεταξύ προχωρούν οι Καινοτόμοι και σε συνεορτασμό με τους Νεοπασχαλίτες της Αρχιεπισκοπής της Φινλανδίας, και άλλων τοπικών "εκκλησιών", με σκοπό να καταστήσουν και το Πάσχα ακίνητη εορτή, εορταζόμενη σταθερά την δεύτερη Κυριακή του Απριλίου, μαζί με τους Φράγγους της Δύσεως, κατά το Παγκόσμιον Ημερολόγιον που διδάσκεται ήδη στα σχολεία της φτωχής μας Πατρίδος...

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...


ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΑΖΟΝΙΚΕΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ" ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΔΟΓΜΑ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ=ΕΙΔΩΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΩΣ ΤΗΝ «ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», Β΄ ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΟ Ή ΠΑΛΑΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΓΗ ΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.linkedin.com/pulse/η-διαχρονικη-μια-αγια-ορθοδοξη-εκκλησια-του-χριστου-σωζει-μοσχοβίτης/?published=t (ΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ... Ο ΗΛΙΟΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΝ ΤΥΦΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ).

ΕΠΙ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΘΕΣΜΙΚΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΞΕ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΟΠΩΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΕΙΧΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ…

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΤΡΕΨΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ Η ΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΙ, ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΙ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΣΩΜΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΓΙΑ 10-15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ Ή ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑ "ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ".
Ούτε φυσικά έχουμε το ίδιο εορτολόγιο με τους αιρετικούς στο νέο ημερολόγιο αφού ορθόδοξα τιμάμε στο αγιολόγιό μας τους ορθόδοξους αληθινούς αγίους, Μάρτυρες και Ομολογητές μας και εφόσον είμαστε αποτειχισμένοι και δεν έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς οικουμενιστές όπως διαχρονικά ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ". «Ει τις δόγμα έχει διεστραμμένον, φεύγε αυτόν και παραιτήσαι, μη πειθού, μη μόνον άνθρωπος αν η, αλλά καν άνθρωπος εξ ουρανού κατιών (=κατεβή). Είπου (=οπουδήποτε) την ευσέβειαν παραβλεπτόμενην ιδοίς, μη προτίμα την ομόνοιαν της αληθείας, αλλ’ ίστατο γενναίος έως θανάτου, την αλήθεια μηδαμού προδιδούς, προσέχετε, ίνα μηδέν νόμον δόγμα το της αγάπης προσχήματι παραδέχεσθε Δέος (φόβος) μη τις παραφθαρή υπό της των αιρετικών αγάπης» (ΕΠΕ 25, 370).
«Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)".
Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28).
ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ: «ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΦΕΥΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΦΡΟΝΑΣ ΠΑΡΑΙΝΟΥΣΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΙΣΤΑΣΘΑΙ» (P.G. 160, σ. 101).

Αναλυτικά:
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΥΓ. ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΙΕΣΤΕ ΣΑΝ ΤΑ ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΩΣ ΔΟΓΜΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΒΛΑΣΦΗΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΝΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΣΑΣ...

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΥΓ2. Η Ενότητα της Εκκλησίας και η λειτουργική ΚΑΙ εορτολογική ενότητα ουσιαστικά εδράζεται μόνο στην αληθινή Ορθόδοξη Πίστη και όχι στα ημερολόγια (νέο ή παλαιό) και στον χρόνο, αρκεί να μην προδίδουμε την Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία με την αντίχριστη παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού... Για αυτό κανείς ποτέ δεν σκανδαλίστηκε επειδή στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ όταν σε μια ορθόδοξη Εκκλησία (Ναό) περιφέρουν τον Επιτάφιο την Μεγάλη Παρασκευή την ίδια περίπου στιγμή χρονικά γίνεται στην Ελλάδα η «Πρώτη Ανάσταση», όπως επικράτησε να ονομάζεται ο Μέγας Εσπερινός της Κυριακής του Πάσχα, που τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και ακολουθεί η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου λόγω της διαφοράς ώρας (-10 περίπου ώρες στην Καλιφόρνια), χωρίς να διαταράσσεται η (λειτουργική) Ενότητα της Εκκλησίας. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΥΓ3. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1971 (ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1971 ΕΙΧΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ!) ΟΧΙ ΛΟΓΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ Η ΗΓΕΣΙΑ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΑΡ. ΦΥΛ. 144 - 15/6/1971, http://www.freevolition.gr/apoteixisipopovits.jpg ). ΔΕΝ ΕΝΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ) ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ"...

ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ:
«Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὄνομα διά τούς ψευδοχριστιανισμούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.
Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑμανισμῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Παπισμόν. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν. Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις. Διατί; Διότι εἰς τό διάστημα τῆς ἱστορίας αἱ διάφοροι αἱρέσεις ἠρνοῦντο ἤ παρεμόρφωνον ἰδιώματα τινά τοῦ Θεανθρώπου καί Κυρίου Ἰησοῦ, αἱ δέ εὐρωπαϊκαί αὗται αἱρέσεις ἀπομακρύνουν ὁλόκληρον τόν Θεάνθρωπον καί εἰς τήν θέσιν του τοποθετοῦν τόν Εὐρωπαῖον ἄνθρωπον. Ἐδῶ δέν ὑπάρχει οὐσιαστική διαφορά μεταξύ τοῦ Παπισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ καί ἄλλων αἱρέσεων, ὧν τό ὄνομα “λεγεών”» (Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς, "Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός", σελ. 224, μετάφρ. Ιερομ. Αμφιλοχίου Ράντοβιτς και ιερομ. Αθανασίου Γιέβτιτς, Έκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/νίκη 1974). Το μεστό υψηλότατων θεολογικών νοημάτων και ορθόδοξης βιωτής ψυχωφελές βιβλίο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς με τίτλο: "Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός" πρέπει και μπορούμε να το διαβάσουμε δωρεάν στην σελίδα με διεύθυνση https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46YnFsSTQ0NVM3YWs/view .

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΗΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ-ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΣ
«῾Η ὑπερηφάνεια ἀναγκάζει ἐπινοεῖν καινοτομίας, μὴ ἀνεχομένη τὸ ἀρχαῖον»
(ἅγιος ᾿Εφραὶμ ὁ Σῦρος).
Βλέπεις τί λέγει; «ἀναγκάζει», δηλαδή ἡ περηφάνεια, ἡ ματαιοδοξία, βιάζει αὐτὸν ποὺ τὴν ἔχει μέσα του, νὰ θέλη καὶ νὰ κάνη νεωτερισμούς, ἐπειδὴ εἶναι δοῦλος αὐτῆς τῆς περηφάνειας! Κ᾿ ἔπειτα λέγει «μὴ ἀνεχομένη τὸ ἀρχαῖον», δηλαδὴ ἐπειδὴ δὲν χωνεύει «τὸ ἀρχαῖον», ἤγουν τὴν παράδοση, μὲ ἄλλα λόγια, ἐπειδὴ φαίνεται βαρὺ στὸν ματαιόδοξο νὰ παραδεχθῆ ἐκεῖνο ποὺ τοῦ παραδώσανε οἱ παλαιότεροι, «οἱ πρὸ ἡμῶν»,ὅπως εἶπε ὁ Κοραῆς.
Γιὰ νὰ παραδεχθῆ κανένας τὴν παράδοση, πρέπει νὰ ἔχη μέσα του ταπείνωση καὶ νὰ μὴ θέλη νὰ στήση τὸ δικό του θέλημα. Δὲν ὑπάρχει νεωτεριστής στὴν ᾿Εκκλησία καὶ ἄνθρωπος ποὺ νὰ θέλη νὰ γκρεμνίση ὅ,τι παραλάβαμε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ περιφρουρήσανε τὴ θρησκεία μας μὲ τὴν εὐσέβειά τους καὶ μὲ τὴν ἀσάλευτη πίστη τους, ποὺ γι᾿ αὐτὴ ὑποφέρανε κάθε κακοπάθηση, κι᾿ αὐτὸν τὸν θάνατο, ναί, δὲν ὑπάρχει νεωτεριστής τέτοιος, ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἄπιστος.
῍Ας κρύβεται, ἂς παρουσιάζεται γιὰ εὐλαβέστατος, ἂς κάνει τὸν ταπεινόφρονα, ἂς ἀγκαλιάζει, τάχα τοὺς ἐχθρούς του, μ᾿ ἕναν λόγο: ἂς φαίνεται ἀπ᾿ ἔξω σὰν ἅγιος, πρᾶος καὶ γλυκόλογος. Στ᾿ ἀληθινὰ εἶναι ἕνας ὑποκριτής.

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΑΙΔΩΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΓΚΑΡΙΩΝ... ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ…